Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Požehnaní sú tí, ktorí vzdávajú Bohu slávu

Požehnaní sú tí, ktorí vzdávajú Bohu slávu

 Požehnaní sú tí, ktorí vzdávajú Bohu slávu

„Poklonia sa pred tebou, ó, Jehova, a vzdajú slávu tvojmu menu.“ — ŽALM 86:9.

1. Prečo my ľudia dokážeme vzdávať Bohu slávu lepšie ako neživé stvorenie?

JEHOVA je hodný toho, aby ho chválilo celé jeho stvorenie. Zatiaľ čo jeho neživé stvorenie mu vzdáva slávu v tichosti, my ľudia máme schopnosť uvažovať, chápať, prejavovať vďačnosť a uctievať. Preto sa na nás vzťahujú žalmistove slová: „Víťazoslávne kričte na Boha, všetci ľudia zeme. Hrajte melódie sláve jeho mena. Robte jeho chválu slávnou.“ — Žalm 66:1, 2.

2. Kto reaguje na príkaz vzdávať slávu Božiemu menu a prečo?

Väčšina ľudstva neuznáva Boha ani mu nevzdáva slávu. No v 235 krajinách dáva vyše šesť miliónov Jehovových svedkov najavo, že vidia Božie „neviditeľné vlastnosti“ z vytvorených vecí a že ‚počujú‘ tiché svedectvo stvorenia. (Rimanom 1:20; Žalm 19:2, 3) Prostredníctvom štúdia Biblie tiež začali spoznávať Jehovu a milovať ho. V Žalme 86:9, 10 je zapísané proroctvo: „Všetky národy, ktoré si učinil, prídu a poklonia sa pred tebou, ó, Jehova, a vzdajú slávu tvojmu menu. Veď ty si veľký a robíš obdivuhodné veci; ty si Boh, iba ty.“

3. Ako „veľký zástup“ preukazuje Bohu „dňom a nocou svätú službu“?

Podobne Zjavenie 7:9, 15 opisuje „veľký zástup“ ctiteľov, ako „preukazujú [Bohu] dňom a nocou svätú službu v jeho chráme“. To neznamená, že Boh doslovne vyžaduje od svojich služobníkov nepretržitú chválu. Jeho ctitelia však tvoria celosvetovú organizáciu, a preto keď je v niektorých krajinách noc, na opačnej strane zemegule Boží služobníci usilovne vydávajú svedectvo. A tak možno povedať, že nad tými, čo prinášajú slávu Jehovovi, nikdy nezapadá slnko. Čoskoro „všetko, čo dýcha“, pozdvihne svoj hlas k chvále Jehovu. (Žalm 150:6) No ako môže dovtedy každý z nás vzdávať Bohu slávu? S akými  problémami sa pri tom môžeme stretnúť? A aké požehnania čakajú tých, ktorí vzdávajú Bohu slávu? Uvažujme o biblickej správe, ktorá hovorí o izraelskom kmeni Gád.

Príklad zo staroveku

4. Aké ťažkosti čakali kmeň Gád?

Pred vstupom do Zasľúbenej krajiny požiadal izraelský kmeň Gád, aby sa mohol usadiť východne od Jordána, v kraji vhodnom na chov dobytka. (4. Mojžišova 32:1–5) Život v tejto oblasti bol spojený s vážnymi ťažkosťami. Kmene na západ boli chránené údolím Jordánu — prirodzenou zábranou proti vojenským vpádom. (Jozua 3:13–17) No pokiaľ ide o krajiny východne od Jordánu, George Adam Smith vo svojej knihe píše: „Všetky sa rozprestierajú na veľkej Arabskej tabuli, kde nie je takmer žiadna prirodzená prekážka. Preto boli celé veky vystavené vpádom hladných nomádov, pričom niektorí z nich tam vtrhli každý rok kvôli pastvinám.“ — The Historical Geography of the Holy Land (Historický zemepis Svätej zeme).

5. Ako mali podľa Jakobovej predpovede zareagovať potomkovia Gáda, keď na nich zaútočí nepriateľ?

Ako sa členom kmeňa Gád vodilo pod takým neustálym tlakom? Niekoľko storočí predtým ich predok Jakob na smrteľnej posteli predpovedal: „A Gáda, toho prepadne záškodnícka tlupa, ale on prepadne najzadnejší voj.“ ​(1. Mojžišova 49:19) Na prvý pohľad môžu tieto slová pôsobiť dosť bezútešne. V skutočnosti však obsahovali príkaz, aby potomkovia Gáda zasadili záškodníkom odvetný úder. Jakob ich uisťoval, že útočníci potom pokorení ustúpia a oni budú prenasledovať ich najzadnejší voj.

Ťažkosti dnešných Božích ctiteľov

6, 7. V čom je situácia dnešných kresťanov podobná situácii kmeňa Gád?

Podobne ako kmeň Gád, aj kresťania dnes sú vystavení tlakom a ťažkostiam Satanovho systému. Nemáme žiadnu zázračnú ochranu, ktorá by nás ušetrila od boja s týmito ťažkosťami. (Jób 1:10–12) Mnohí z nás musia prekonávať tlak v škole, v práci a pri výchove detí. Nemožno prehliadať ani osobné a emocionálne problémy. Niektorí musia znášať ‚osteň v tele‘ vo forme vážneho hendikepu alebo choroby. (2. Korinťanom 12:7–10) Ďalších trápi pocit menejcennosti. Zostarnutým kresťanom môžu „biedne dni“ staroby brániť, aby slúžili Jehovovi s rovnakou silou ako kedysi. — Kazateľ 12:1.

 Apoštol Pavol nám tiež pripomína, že zápasíme „so zlými duchovnými silami v nebeských miestach“. (Efezanom 6:12) Neustále sme vystavení ‚duchu sveta‘, duchu vzbury a mravnej skazenosti, ktorý podporuje Satan a jeho démoni. (1. Korinťanom 2:12; Efezanom 2:2, 3) Aj my môžeme byť tak ako bohabojný Lót sužovaní tým, že ľudia okolo nás hovoria a správajú sa nemravne. (2. Petra 2:7) Sme tiež vystavení priamym Satanovým útokom. Satan vedie vojnu s ostatkom pomazaných, „ktorí zachovávajú Božie prikázania a konajú dielo vydávania svedectva pre Ježiša“. (Zjavenie 12:17) Aj Ježišove „iné ovce“ zažívajú Satanove útoky vo forme zákazov a prenasledovania. — Ján 10:16.

Poddať sa alebo bojovať?

8. Ako by sme mali reagovať na Satanove útoky a prečo?

Ako by sme mali reagovať na Satanove útoky? Tak ako staroveký kmeň Gád, aj my musíme byť duchovne silní a v súlade s Božími pokynmi bojovať. Žiaľ, niektorí sa začali poddávať tlakom života a zanedbávať duchovné povinnosti. (Matúš 13:20–22) Jeden svedok povedal o nízkej návštevnosti zhromaždení vo svojom zbore toto: „Bratia začínajú byť unavení. Všetci sú vystresovaní.“ Je pravda, že ľudia dnes majú mnoho dôvodov byť unavení. Preto je ľahké pozerať sa na uctievanie Boha ako na ďalší tlak, ako na zaťažujúcu povinnosť. Ale je to správny názor?

9. Ako nás to môže občerstviť, ak na seba vezmeme Kristovo jarmo?

Uvažujme o tom, čo Ježiš povedal zástupom ľudí, ktorí boli takisto ubití životnými tlakmi: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa lopotíte a ste preťažení, a ja vás občerstvím.“ Chcel tým Ježiš povedať, že človek získa občerstvenie, keď bude Bohu slúžiť menej? Nie, lebo pokračoval: „Vezmite na seba moje jarmo a staňte sa mojimi učeníkmi, lebo ja som miernej povahy a pokorného srdca, a nájdete občerstvenie pre svoje duše.“ Jarmo je drevená alebo kovová konštrukcia, ktorá človeku či zvieraťu umožňuje niesť ťažké bremeno. Ale prečo by si niekto chcel dať na seba také jarmo? Či už nie sme aj tak „preťažení“? Áno, ale grécky text by sa dal preložiť aj takto: „Poďte so mnou pod moje jarmo.“ Len si to predstav: Ježiš sa ponúka, že nám pomôže niesť náš náklad! Nemusíme ho niesť sami. — Matúš 9:36; 11:28, 29; 2. Korinťanom 4:7.

10. Aké výsledky to prináša, keď sa usilujeme vzdávať Bohu slávu?

10 Keď na seba vezmeme jarmo Ježišovho učeníka, pustíme sa do boja proti Satanovi. „Vzoprite sa Diablovi, a utečie od vás,“ čítame sľub v Jakubovi 4:7. Tieto slová neznamenajú, že je to ľahké. Služba Bohu si vyžaduje veľké úsilie. (Lukáš 13:24) Ale Biblia v Žalme 126:5 sľubuje: „Tí, ktorí sejú semeno so slzami, budú žať s radostným volaním.“ Boh, ktorého uctievame, nie je nevďačný. Je „darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú“, a požehnáva tých, ktorí mu vzdávajú slávu. — Hebrejom 11:6.

Oslavujme Boha ako zvestovatelia Kráľovstva

11. Ako nás zvestovateľská služba chráni pred Satanovými útokmi?

11 Ježiš prikázal: „Choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov.“ Kazateľské dielo je hlavným spôsobom, ako prinášame Bohu „obeť chvály“. (Matúš 28:19; Hebrejom 13:15) Ak si ‚obujeme na nohy výstroj dobrého posolstva pokoja‘, získame tým neoddeliteľnú súčasť ‚úplnej výzbroje‘, čiže obranu proti Satanovým útokom. (Efezanom 6:11–15) Chváliť Boha vo zvestovateľskej službe je znamenitý spôsob, ako si posilniť vieru. (2. Korinťanom 4:13) Pomáha nám to, aby sme v mysli neprechovávali negatívne myšlienky. (Filipanom 4:8) Zvestovateľská služba nám zároveň umožňuje pestovať  budujúce spoločenstvo so spoluveriacimi.

12, 13. Aký úžitok majú rodiny z pravidelnej účasti na službe? Uveď príklad.

12 Zvestovateľská služba môže byť užitočnou činnosťou aj pre rodinu. Samozrejme, mladí ľudia potrebujú zdravé uvoľnenie. No čas, ktorý rodina strávi v službe, nemusí byť drina. Rodičia môžu deťom tento čas spríjemniť, keď ich budú školiť, aby sa vedeli lepšie zapájať do služby. Či sa deti netešia z vecí, ktoré im idú dobre? Ak sú rodičia vyrovnaní a nepožadujú od svojich detí viac, ako dokážu urobiť, môžu im pomôcť nájsť v službe radosť. — 1. Mojžišova 33:13, 14.

13 Okrem toho v rodine, ktorá spoločne chváli Boha, vznikajú silné putá. Zoberme si ako príklad jednu sestru s piatimi deťmi, ktorú opustil neveriaci manžel. Musela nastúpiť do zamestnania, aby sa postarala o deti v hmotnom ohľade. Bola táto sestra natoľko unavená, že zanedbávala duchovné záujmy svojich detí? Hovorí: „Usilovne som študovala Bibliu a biblické publikácie a snažila som sa uplatňovať to, čo som sa dočítala. Pravidelne som chodila s deťmi na zhromaždenia a do služby od dverí k dverám. Aký bol výsledok môjho úsilia? Všetkých päť detí sa dalo pokrstiť.“ Pravidelná účasť na službe môže aj tebe pomôcť vychovávať deti „v kázni a v Jehovovom myšlienkovom usmerňovaní“. — Efezanom 6:4.

14. a) Ako môžu mladí vzdávať Bohu slávu v škole? b) Čo môže mladým pomôcť, aby sa ‚nehanbili za dobré posolstvo‘?

14 Mladí, vzdávate Bohu slávu vydávaním svedectva v škole, pokiaľ to vo vašej krajine zákon umožňuje, alebo vám v tom bráni strach z človeka? (Príslovia 29:25) Jedna 13-ročná svedkyňa z Portorika napísala: „Nikdy som sa nehanbila vydávať svedectvo v škole, pretože viem, že je to pravda. V triede sa vždy prihlásim a poviem, čo som sa dozvedela z Biblie. Keď mám voľnú hodinu, idem do knižnice a tam si čítam knihu Mladí ľudia sa pýtajú.“ * Požehnal Jehova jej úsilie? Hovorí: „Niekedy mi spolužiaci kladú otázky a vypýtajú si dokonca aj knihu.“ Ak máš v tomto smere zábrany, možno sa potrebuješ sám presvedčiť, „aká je dobrá a prijateľná a dokonalá Božia vôľa“, pomocou usilovného osobného štúdia. (Rimanom 12:2) Keď budeš presvedčený, že to, čo sa učíš, je pravda, nikdy sa nebudeš ‚hanbiť za dobré posolstvo‘. — Rimanom 1:16.

‚Dvere otvorené‘ k službe

15, 16. Ako niektorí kresťania využili „veľké dvere vedúce k činnosti“ a aké požehnania im to prinieslo?

15 Apoštol Pavol napísal, že mu boli „otvorené veľké dvere vedúce k činnosti“. (1. Korinťanom 16:9) Umožňujú ti okolnosti, aby si vstúpil otvorenými dverami vedúcimi k činnosti? Napríklad byť pravidelným alebo pomocným priekopníkom znamená stráviť v službe mesačne 70 alebo 50 hodín. Spolukresťania si priekopníkov cenia za ich vernú službu. Ale to, že priekopníci trávia v službe viac času, by ich nemalo  viesť k tomu, že by sa v zbore cítili nadradení. Rozvíjajú si skôr postoj, ku ktorému nabádal Ježiš: „Sme naničhodní otroci. Čo sme urobili, to sme mali urobiť.“ — Lukáš 17:10.

16 Priekopnícka služba si vyžaduje sebadisciplínu, dobrú organizáciu času a ochotu prinášať obete. Ale stojí to za tie požehnania. „Vedieť správne zaobchádzať s Božím Slovom pravdy je skutočné požehnanie,“ hovorí mladá priekopníčka Tamika. „Priekopníci často používajú Bibliu. Teraz viem v službe vybrať biblický text, ktorý je pre daného človeka vhodný.“ ​(2. Timotejovi 2:15) Priekopníčka Mica hovorí: „Ďalším úžasným požehnaním je vidieť, ako pravda pôsobí na život ľudí.“ Aj mladík menom Matthew hovorí, že má veľkú radosť z toho, ak niekto príde k pravde: „Tejto radosti sa nič nevyrovná.“

17. Ako jedna kresťanka prekonala obavy z priekopníckej služby?

17 Uvažoval si už o tom, že by si sa ujal priekopníckej služby? Možno by si to chcel urobiť, ale cítiš sa nedostatočný. „Mala som z priekopníckej služby obavy,“ priznáva mladá sestra Kenyatte. „Necítila som sa na túto službu spôsobilá. Nevedela som, ako si pripravovať úvody alebo dokazovať pomocou Biblie.“ Starší však zariadili, aby s ňou spolupracovala jedna zrelá priekopníčka. „Naša spolupráca bola veľmi príjemná,“ hovorí Kenyatte. „A viedla k tomu, že aj ja som chcela byť priekopníčkou.“ Možno aj ty potrebuješ trochu povzbudenia a školenia, aby si stal priekopníkom.

18. Aké požehnania môžu získať tí, ktorí sa stanú misionármi?

18 Priekopnícka služba ti môže otvoriť dvere k ďalším výsadám služby. Napríklad niektoré manželské dvojice môžu absolvovať školu pre misionárov, aby mohli potom slúžiť v cudzej krajine. Misionári sa musia prispôsobiť životu v novej krajine, možno sa naučiť nový jazyk a zvyknúť si na inú kultúru  a inú stravu. Ale požehnania oveľa prevyšujú takéto ťažkosti. Mildred, skúsená misionárka v Mexiku, hovorí: „Nikdy som neľutovala svoje rozhodnutie stať sa misionárkou. Túžila som po tom už od detstva.“ Ako bola požehnaná? „Doma bolo ťažké zaviesť biblické štúdium. A tu začali až štyria moji záujemcovia naraz chodiť do služby!“

19, 20. Aké požehnania priniesla mnohým služba v Bételi, medzinárodná služba a škola služobného vzdelávania?

19 Bohato požehnaní sú aj tí, ktorí slúžia v odbočkách Jehovových svedkov. Sven, mladý brat, ktorý slúži v Bételi v Nemecku, o svojej práci hovorí: „Viem, že robím niečo, čo má trvalú hodnotu. Mohol by som využívať svoje schopnosti vo svete. Ale to by bolo, ako ukladať si peniaze do banky, ktorá ide do bankrotu.“ Je pravda, že slúžiť ako neplatený dobrovoľník je obeť. Ale Sven hovorí: „Keď idem domov, viem, že celý deň som robil pre Jehovu, a mám z toho ‚super‘ pocit.“

20 Niektorí bratia sa tešia z požehnaní medzinárodnej služby, keď pracujú na výstavbe odbočiek v zahraničí. Jedna manželská dvojica, ktorá slúžila v ôsmich krajinách, o svojom poslednom pridelení napísala: „Miestni bratia sú úžasní. Bude pre nás veľmi ťažké odísť — už ôsmykrát nám bude ‚krvácať‘ srdce. Byť tu bola fantastická skúsenosť!“ A čo škola služobného vzdelávania, ktorá poskytuje duchovné školenie pre spôsobilých slobodných bratov? Jeden absolvent tejto školy napísal: „Ťažko nachádzam slová, ktorými by som vyjadril svoju vďaku za túto úžasnú školu. Ktorá iná organizácia by na školenie vynaložila toľko úsilia?“

21. Pred akou výzvou stoja všetci kresťania, keď slúžia Bohu?

21 Áno, je otvorených mnoho dverí k činnosti. Je pravda, že väčšina z nás nemôže slúžiť v Bételi alebo v zahraničí. Sám Ježiš uznal, že kresťania budú prinášať rôzne veľkú „úrodu“, pretože každý má iné okolnosti. (Matúš 13:23) Výzvou pre nás ako kresťanov je využiť čo najlepšie svoju situáciu a zúčastňovať sa na službe Jehovovi v takej miere, v akej nám to okolnosti umožňujú. Keď to robíme, vzdávame tak slávu Jehovovi a môžeme si byť istí, že má z toho radosť. Uvažuj o Ethel, staršej sestre, ktorá žije v domove opatrovateľskej služby. Pravidelne zvestuje ostatným v domove a vydáva svedectvo aj cez telefón. Napriek svojim obmedzeniam slúži celou dušou. — Matúš 22:37.

22. a) Akými ďalšími spôsobmi môžeme prinášať Bohu slávu? b) Aký nádherný čas je pred nami?

22 Pamätaj, že zvestovanie je len jedným zo spôsobov, ako prinášame slávu Jehovovi. Jehovovo srdce rozradostňujeme aj vtedy, keď sa príkladne správame a dbáme o svoj zovňajšok v práci, v škole i doma. (Príslovia 27:11) Príslovia 28:20 sľubujú: „Muž verných skutkov získa mnoho požehnania.“ Preto by sme mali v našej službe Bohu ‚štedro siať‘, lebo vieme, že zožneme bohaté požehnania. (2. Korinťanom 9:6) Potom budeme mať výsadu žiť v čase, keď „všetko, čo dýcha“, bude vzdávať Jehovovi slávu, ktorú si skutočne zaslúži! — Žalm 150:6.

[Poznámka pod čiarou]

^ 14. ods. Knihu Mladí ľudia sa pýtajú — praktické odpovede vydali Jehovovi svedkovia.

Spomínaš si?

• Ako Boží ľud slúži Jehovovi „dňom a nocou“?

• Pred akými ťažkosťami stál kmeň Gád a čo sa z toho môžu naučiť kresťania dnes?

• Ako môže byť zvestovateľská služba ochranou proti Satanovým útokom?

• Do akých ‚otvorených dverí‘ niektorí vstúpili a z akých požehnaní sa tešia?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 15]

Tak ako potomkovia Gáda bojovali proti záškodníckym tlupám, aj kresťania musia bojovať proti Satanovým útokom

[Obrázok na strane 17]

Máme radosť z budujúceho spoločenstva v službe

[Obrázky na strane 18]

Priekopnícka služba môže otvoriť dvere k ďalším výsadám služby vrátane:

1. medzinárodnej služby

2. služby v Bételi

3. misionárskej služby