Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Posilňujme sa navzájom

Posilňujme sa navzájom

 Posilňujme sa navzájom

„Práve tí sa mi stali posilňujúcou pomocou.“ — KOLOSANOM 4:11.

1, 2. Prečo aj napriek nebezpečenstvám prichádzali do väzenia za Pavlom jeho priatelia?

PRIATELIŤ sa s človekom, ktorý trpí vo väzení, môže byť nebezpečné — dokonca aj v prípade, že tvoj priateľ je uväznený nespravodlivo. Pracovníci väznice sa na teba možno pozerajú podozrievavo a sledujú každý tvoj pohyb, aby sa presvedčili, či sa nedopúšťaš nejakého zločinu. Preto musíš mať odvahu, ak si chceš s priateľom udržať úzky kontakt a navštevovať ho vo väzení.

A presne to boli asi pred 1900 rokmi ochotní podstúpiť niektorí priatelia apoštola  Pavla. Neváhali a navštevovali Pavla vo väzení, aby mu poskytli útechu a povzbudenie, ktoré potreboval, a aby ho duchovne posilnili. Kto boli títo verní priatelia? A čo sa môžeme naučiť z ich príkladu odvahy, vernosti a priateľstva? — Príslovia 17:17.

„Posilňujúca pomoc“

3, 4. a) Vymenuj piatich Pavlových priateľov a povedz, čím sa Pavlovi stali. b) Čo je „posilňujúca pomoc“?

Vráťme sa asi do roku 60 n. l. Apoštol Pavol je uväznený v Ríme pre vykonštruované obvinenie zo vzbury. (Skutky 24:5; 25:11, 12) Pavol sa menovite zmieňuje o piatich kresťanoch, ktorí v tom čase stáli pri ňom. Boli to: Tychikus, Pavlov osobný vyslanec z oblasti Ázie a „spoluotrok v Pánovi“; Onezimus, ‚verný a milovaný brat‘ z Kolos; Aristarchus, Macedónec z Tesaloniky a istý čas aj Pavlov „spoluväzeň“; Marek, bratranec Barnabáša, Pavlovho spoločníka na misionárskych cestách, a pisateľ evanjelia, ktoré nesie jeho meno; a Justus, jeden z Pavlových spolupracovníkov „pre Božie kráľovstvo“. Pavol o týchto piatich hovorí: „Práve tí sa mi stali posilňujúcou pomocou.“ — Kolosanom 4:7–11.

Pavol použil veľmi pôsobivé vyjadrenie na opis pomoci, ktorú mu jeho verní priatelia poskytovali. Použil grécke slovo (paregoria), ktoré je preložené ako „posilňujúca pomoc“ a v Biblii sa vyskytuje len v tomto verši. Toto slovo má široký význam a používalo sa hlavne v súvislosti s liečením. * Môže sa vyjadriť slovami ako ‚upokojenie, zmiernenie, útecha alebo úľava‘. Pavol práve takéto posilnenie potreboval a títo piati muži mu ho poskytli.

Prečo Pavol potreboval „posilňujúcu pomoc“

5. Čo Pavol potreboval, i keď bol apoštol, a čo každý z nás niekedy potrebuje?

Niekoho možno prekvapí, že Pavol, i keď bol apoštol, potreboval posilniť. A predsa je to tak. Je pravda, že Pavol mal silnú vieru a prežil mnoho fyzických útokov, ‚úderov nadmieru‘, bol „často blízko smrti“ a zakúsil aj iné útrapy. (2. Korinťanom 11:23–27) Napriek tomu všetkému bol len človek, a všetci ľudia z času načas potrebujú útechu a potrebujú s pomocou iných upevniť svoju vieru. Platilo to dokonca i v prípade Ježiša. Poslednú noc jeho života na zemi sa mu v Getsemanskej záhrade zjavil anjel a „posilnil ho“. — Lukáš 22:43.

6, 7. a) Kto Pavla v Ríme sklamal a kto ho povzbudil? b) Aké služby poskytovali Pavlovi jeho kresťanskí bratia v Ríme, čím sa mu stali „posilňujúcou pomocou“?

Teda je celkom pochopiteľné, že aj Pavol potreboval posilnenie. Keď prišiel ako väzeň do Ríma, ľudia z jeho národa ho neprivítali srdečne. Títo Židia boli zväčša neprístupní posolstvu o Kráľovstve. Správa v Skutkoch hovorí, čo sa stalo, keď poprední židovskí muži navštívili Pavla na mieste, kde bol uväznený: „Niektorí verili tomu, čo hovoril; iní neverili. Keďže boli medzi sebou nejednotní, odchádzali.“ ​(Skutky 28:17, 24, 25) Pavla určite trápilo, že nemali ocenenie pre Jehovovu nezaslúženú láskavosť. Ako veľmi naňho takýto postoj Židov doliehal, je zrejmé z listu, ktorý niekoľko rokov predtým napísal rímskemu zboru: „Mám veľký zármutok a stálu bolesť v srdci. Lebo by som si prial, aby som ja sám bol oddelený od Krista ako prekliaty v prospech svojich bratov [Židov], svojich príbuzných podľa tela.“ ​(Rimanom 9:2, 3) V Ríme však našiel aj verných, úprimných priateľov, ktorých odvaha a náklonnosť utišovali bolesť jeho srdca. Boli to jeho ozajstní duchovní bratia.

 V akom smere boli títo piati bratia posilňujúcou pomocou? Títo muži sa nenechali odradiť Pavlovými väzenskými putami a nezačali sa Pavlovi vyhýbať. Naopak, ochotne a láskavo mu ponúkli svoje služby a vykonávali zaňho úlohy, ktoré on nemohol urobiť osobne, keďže bol uväznený. Napríklad odnášali jeho odkazy, doručovali jeho listy a ústne pokyny rôznym zborom a jemu zas prinášali povzbudzujúce správy o tom, ako sa darí bratom v Ríme a inde. Pravdepodobne mu zabezpečovali potrebné veci ako zimné oblečenie, zvitky a písacie potreby. (Efezanom 6:21, 22; 2. Timotejovi 4:11–13) Tieto užitočné skutky posilňovali a povzbudzovali uväzneného apoštola, a tak zase on mohol byť „posilňujúcou pomocou“ iným vrátane celých zborov. — Rimanom 1:11, 12.

Ako byť „posilňujúcou pomocou“

8. Čo sa môžeme naučiť od Pavla, ktorý s pokorou priznal, že potrebuje „posilňujúcu pomoc“?

Čo sa môžeme naučiť z tejto správy o Pavlovi a jeho piatich spolupracovníkoch? Venujme zvláštnu pozornosť jednému poučeniu: Prísť na pomoc niekomu, kto zažíva ťažkosti, si vyžaduje odvahu a obetavosť. A na druhej strane, keď my prežívame osobné trápenie, musíme mať pokoru na to, aby sme pripustili, že potrebujeme pomoc. Pavol nielenže priznal, že potrebuje pomoc, ale ju aj s vďakou prijal a vyjadril ocenenie tým, ktorí mu ju poskytovali. To, že prijal pomoc od iných, nepovažoval za znak slabosti ani to nebolo preňho pokorujúce a rovnako by to malo byť i v našom prípade. Ak by sme povedali, že nikdy nepotrebujeme posilňujúcu pomoc, akoby sme hovorili, že máme nadľudské schopnosti. Ale nezabúdajme na Ježišov príklad, ktorý ukazuje, že dokonca aj dokonalý človek niekedy potrebuje volať o pomoc. — Hebrejom 5:7.

9, 10. K čomu dobrému to môže viesť, keď človek prizná, že potrebuje pomoc, a aký účinok to môže mať na členov rodiny a zboru?

Keď tí, ktorí majú zodpovedné postavenie, priznávajú, že majú svoje obmedzenia a že potrebujú podporu iných, môže to byť prospešné. (Jakub 3:2) Posilňuje to puto medzi tými, ktorí majú autoritu, a tými, ktorí sa im podriaďujú, a vedie to k srdečnej a uvoľnenej komunikácii. Keď tí, ktorí sa ujímajú vedenia, s pokorou ochotne prijímajú pomoc, sú príkladom aj pre iných v podobnej situácii. Ukazuje to tiež, že aj oni sú len ľudia a že sú prístupní. — Kazateľ 7:20.

10 Napríklad deti, ktoré bojujú s nejakým problémom alebo pokušením, možno ľahšie prijmú pomoc od rodičov, keď vedia, že aj rodičia mali podobné ťažkosti v ich veku. (Kolosanom 3:21) Týmto spôsobom sa môže medzi rodičom a dieťaťom otvoriť cesta k rozhovoru. Keď potom rodič poukáže na biblické riešenie, môže to byť účinnejšie a dieťa ho môže ľahšie prijať. (Efezanom 6:4) Podobne i členovia zboru budú ochotnejší prijať pomoc od starších, keď vedia, že i starší majú problémy, obavy a bývajú zmätení. (Rimanom 12:3; 1. Petra 5:3) Tak ako v prípade detí, aj tu platí, že môže nasledovať dobrá komunikácia, starší môžu poskytnúť biblickú radu a výsledkom môže byť posilnenie viery. Pamätajme, že naši bratia a sestry teraz potrebujú posilnenie viac než kedykoľvek predtým. — 2. Timotejovi 3:1.

11. Prečo dnes mnohí potrebujú „posilňujúcu pomoc“?

11 Bez ohľadu na to, kde žijeme, kto sme alebo koľko máme rokov, všetci niekedy zažívame stresové situácie. Patria k životu v dnešnom svete. (Zjavenie 12:12) Takéto telesné alebo citové ťažkosti, ktoré nás znepokojujú, sú skúškou kvality našej viery. Náročné situácie môžu vzniknúť v práci, škole, rodine alebo v zbore. Príčinou stresu by mohla byť aj  vážna choroba alebo prežitá trauma. Ak nás v takejto situácii manželský partner, zborový starší alebo priateľ s láskou povzbudí dobre volenými slovami a tým, že nám poskytne praktickú pomoc, môže to byť skutočne veľká úľava. Áno, účinkuje to ako balzam na podráždenú pokožku! Preto ak si všimneš, že niektorý z tvojich bratov sa nachádza v takejto ťažkej situácii, staň sa mu posilňujúcou pomocou. Alebo ak teba tlačí k zemi nejaký veľmi vážny problém, požiadaj o pomoc duchovne spôsobilých bratov. — Jakub 5:14, 15.

Ako môže pomôcť zbor

12. Čo môže každý člen zboru urobiť pre posilnenie svojich bratov?

12 Všetci v zbore, aj mladí, môžu niečo urobiť pre posilnenie iných. Napríklad vieru druhých môže veľmi posilniť tvoja pravidelná účasť na zhromaždeniach a vo zvestovateľskej službe. (Hebrejom 10:24, 25) Keď si stály v svätej službe, je to dôkaz tvojej vernosti Jehovovi a ukazuje to, že zostávaš duchovne bdelý napriek ťažkostiam, ktoré možno prekonávaš. (Efezanom 6:18) Táto stálosť môže mať na druhých posilňujúci vplyv. — Jakub 2:18.

13. Prečo sa niektorí môžu stať nečinnými a ako im zbor môže pomôcť?

13 Občas môžu životné tlaky či iné ťažkosti spôsobiť, že niekto spomalí v zvestovateľskej službe alebo sa stane nečinným. (Marek 4:18, 19) Nečinných možno nevidíme na zborových zhromaždeniach. Ale pravdepodobne ešte stále majú v srdci lásku k Bohu. Čo môže zbor urobiť, aby posilnil ich vieru? Láskavú pomoc im môžu poskytnúť starší, keď ich navštívia. (Skutky 20:35) Tí môžu o pomoc požiadať aj iných členov zboru. Takéto návštevy vykonávané s láskou môžu byť, a aj sú, tým správnym liekom na povzbudenie slabých vo viere.

14, 15. Akú radu dáva apoštol Pavol o posilňovaní iných? Uveď príklad jedného zboru, ktorý jeho radu uplatnil.

14 Biblia nás nabáda, aby sme ‚hovorili utešujúco so skľúčenými dušami, podopierali slabých‘. (1. Tesaloničanom 5:14) ‚Skľúčené duše‘ azda zistia, že strácajú odvahu a že bez pomocnej ruky nedokážu prekonať ťažkosti, s ktorými sa stretávajú. Môžeš im ty osobne ponúknuť pomocnú ruku? Vyjadrenie „podopierať slabých“ sa prekladá ako „pevne držať“ alebo „lipnúť na“ slabých. Jehova si veľmi cení všetky svoje ovce a miluje ich. Nepovažuje ich za málo hodnotné a nepraje si, aby bola ktorákoľvek odvlečená. Môžeš v zbore pomôcť „pevne držať“ duchovne slabých, až kým nezosilnejú? — Hebrejom 2:1.

15 Jeden starší navštevoval manželský pár, ktorý bol šesť rokov nečinný. Starší píše: „Láskyplný záujem, ktorý im prejavil celý zbor, mal taký obrovský účinok, že ich podnietil, aby sa vrátili k stádu.“ Ako na manželov zapôsobili návštevy členov zboru? Kedysi nečinná sestra dnes hovorí: „To, čo nám pomohlo, aby sme sa opäť stali činnými, bolo, že ani  bratia, ktorí nás navštevovali, ani sestry, ktoré ich sprevádzali, nás neodsudzovali ani k nám nemali kritický postoj. Naopak, prejavovali pochopenie a poskytovali nám biblické povzbudenie.“

16. Kto je vždy pripravený pomôcť tým, ktorí potrebujú posilnenie?

16 Úprimný kresťan má určite radosť z toho, že je pre iných posilňujúcou pomocou. A ak sa nám zmenia životné okolnosti, i my sa možno dostaneme do situácie, že budeme príjemcami posilňujúcej pomoci od našich bratov. Ale môže sa stať, že keď budeme potrebovať pomoc, nebude nablízku človek, ktorý by nám ju poskytol. No existuje Zdroj sily, ktorý je vždy dostupný a ktorý je vždy ochotný pomôcť. Je to Jehova Boh. — Žalm 27:10.

Jehova — najväčší Zdroj sily

17, 18. Akým spôsobmi Jehova posilňoval svojho Syna, Ježiša Krista?

17 Keď Ježiš visel pribitý na kole, zvolal: „Otče, do tvojich rúk zverujem svojho ducha.“ ​(Lukáš 23:46) Potom zomrel. Len niekoľko hodín predtým bol uväznený a jeho blízki priatelia so strachom utiekli a opustili ho. (Matúš 26:56) Ježiš zostal sám s jediným Zdrojom sily — so svojím nebeským Otcom. Ale jeho dôvera v Jehovu nebola márna. Jehova odmenil Ježiša za vernosť tým, že ho verne podporil. — Žalm 18:25; Hebrejom 7:26.

18 Jehova po celý čas Ježišovej služby na zemi dával svojmu Synovi všetko, čo potreboval na to, aby si zachoval rýdzosť až do posledného dychu. Napríklad Ježiš po tom, čo sa dal pokrstiť na znak toho, že začína svoju službu, počul hlas svojho Otca, ktorý mu vyjadril schválenie a potvrdil lásku k nemu. Keď potreboval podporu, Jehova poslal anjelov, aby ho posilnili. Keď prežíval najväčšiu skúšku na konci svojho pozemského života, Jehova vypočul jeho pokorné prosby a prosebné žiadosti. Pre Ježiša to všetko určite bolo posilňujúcou pomocou. — Marek 1:11, 13; Lukáš 22:43.

19, 20. Prečo si môžeme byť istí, že Jehova nás posilní, keď to budeme potrebovať?

19 Jehova chce byť aj pre nás hlavným Zdrojom sily. (2. Paralipomenon 16:9) Tento pravý Zdroj všetkej dynamickej energie a obrovskej moci nám môže byť posilňujúcou pomocou v čase, keď to budeme potrebovať. (Izaiáš 40:26) Vojna, chudoba, choroba, smrť alebo vlastná nedokonalosť nás môžu dostať pod obrovský tlak. Keď sa nám zdá, že životné skúšky sú pre nás nezdolateľným, ‚silným nepriateľom‘, Jehova môže byť našou silou a našou mocou. (Žalm 18:17; 2. Mojžišova 15:2) Má pre nás mocného pomocníka — svojho svätého ducha. Prostredníctvom neho môže dať ‚unavenému silu‘, aby sa ‚vzniesol na krídlach ako orol‘. — Izaiáš 40:29, 31.

20 Boží duch je najmocnejšou silou vo vesmíre. Pavol povedal: „Na všetko mám silu prostredníctvom toho, ktorý mi ju prepožičiava.“ Áno, náš milujúci nebeský Otec nás môže naplniť ‚mocou, ktorá je nad to, čo je prirodzené‘. Tak budeme môcť vytrvať vo všetkých ubíjajúcich problémoch až do času, kým Jehova urobí „všetky veci nové“ v sľúbenom raji, ktorý je už na dosah ruky. — Filipanom 4:13; 2. Korinťanom 4:7; Zjavenie 21:4, 5.

[Poznámka pod čiarou]

^ 4. ods. W. E. Vine vo svojom slovníku uvádza: „Slovesná forma slova [paregoria] označuje lieky, ktoré zmierňujú podráždenie.“ ​(Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words)

Spomínaš si?

• Ako boli bratia v Ríme „posilňujúcou pomocou“ pre Pavla?

• Akými spôsobmi môžeme my byť „posilňujúcou pomocou“ v zbore?

• Akým spôsobom je pre nás Jehova najväčším Zdrojom sily?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 18]

Bratia boli pre Pavla „posilňujúcou pomocou“ tým, že mu poskytli svoju vernú podporu, povzbudenie a osobné služby

[Obrázok na strane 21]

Zboroví starší sa ujímajú vedenia v posilňovaní stáda