Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Zaostruješ svoj zrak na odmenu?

Zaostruješ svoj zrak na odmenu?

 Zaostruješ svoj zrak na odmenu?

CHOROBA, ktorú máme na mysli, postupuje pomaly. Spočiatku zužuje zorné pole, a ak sa nelieči, môže sa šíriť k stredu zorného poľa. Napokon spôsobí úplnú slepotu. O čo ide? O zelený zákal — jednu z najčastejších príčin slepoty.

Tak ako môžeme postupne a nebadane prísť o doslovný zrak, môžeme stratiť aj vzácnejší druh zraku — duchovný zrak. Preto je veľmi dôležité stále sa sústreďovať na duchovné veci.

Sústreďuj sa na odmenu

K ‚tomu, čo je neviditeľné‘ našim doslovným očiam, patrí nádherná odmena v podobe večného života, ktorý Jehova ponúka svojim verným. (2. Korinťanom 4:18) Samozrejme, hlavným dôvodom, prečo kresťania slúžia Bohu, je to, že ho milujú. (Matúš 22:37) No Jehova i tak chce, aby sme sa tešili na odmenu. Chce, aby sme ho vnímali ako štedrého Otca, ktorý je „darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú“. (Hebrejom 11:6) Teda ľudia, ktorí Boha skutočne poznajú a milujú, si cenia požehnania, ktoré sľúbil, a túžia po nich. — Rimanom 8:19, 24, 25.

Mnohým čitateľom tohto časopisu i jeho sesterského časopisu Prebuďte sa! sa páčia ilustrácie, ktoré zobrazujú prichádzajúci raj na zemi. Prirodzene, nevieme presne, ako bude raj vyzerať, a tieto ilustrácie sú len umeleckým stvárnením vychádzajúcim z takých biblických pasáží, ako je Izaiáš 11:6–9. Napriek tomu istá kresťanka povedala: „Keď v Strážnej veži alebo Prebuďte sa! vidím obrázky raja, pozorne ich skúmam, akoby to bola turistická príručka. Predstavujem si tam samu seba, lebo práve tam túžim žiť, keď príde čas, ktorý určil Boh.“

Podobne uvažoval apoštol Pavol o svojom „povolaní hore“. Nedomnieval sa, že ho už dosiahol, lebo ešte nedokázal svoju vernosť až do konca. Ale ďalej ‚siahal po veciach pred sebou‘. (Filipanom 3:13, 14) Podobne aj Ježiš bol ochotný zomrieť na mučeníckom kole „pre radosť, ktorá mu bola predložená“. — Hebrejom 12:2.

Zapochyboval si už niekedy, či budeš žiť v novom svete? Určite by nebolo správne byť si príliš istý, lebo získanie tohto života závisí od toho, či zostaneme verní až do konca. (Matúš 24:13) Ak sa však zo všetkých síl usilujeme vyhovieť Božím požiadavkám, máme dôvod veriť, že dostaneme odmenu. Pamätaj, že Jehova „si nepraje, aby bol niekto zničený, ale si praje, aby všetci dospeli k pokániu“. (2. Petra 3:9) Ak mu dôverujeme,  pomôže nám dosiahnuť náš cieľ. Veď Jehovovi je úplne cudzie vyhľadávať u ľudí dôvody na to, aby ich neschválil, ak sa úprimne snažia o jeho priazeň. — Žalm 103:8–11; 130:3, 4; Ezechiel 18:32.

Keď vieme, ako Jehova uvažuje o svojom ľude, dáva nám to nádej — čo je rovnako dôležitá vlastnosť ako viera. (1. Korinťanom 13:13) Grécke slovo preložené v Biblii výrazom „nádej“ nesie myšlienku dychtivého „očakávania niečoho dobrého“. O takej nádeji apoštol Pavol napísal: „Túžime však po tom, aby každý z vás prejavoval tú istú usilovnosť, aby ste tak mali plnú istotu nádeje až do konca, aby ste nezleniveli, ale aby ste boli napodobňovateľmi tých, ktorí vierou a trpezlivosťou zdedia sľuby.“ ​(Hebrejom 6:11, 12) Všimni si, že ak ďalej verne slúžime Jehovovi, môžeme mať istotu, že sa naša nádej naplní. Na rozdiel od mnohých svetských nádejí, táto nádej „nevedie ku sklamaniu“. (Rimanom 5:5) Ako si teda môžeme živiť nádej a ako na ňu môžeme zaostrovať svoj duchovný zrak?

Ako zaostrovať svoj duchovný zrak

Naše oči nedokážu naraz zaostriť na dve veci. To isté platí aj o duchovnom zraku. Keby sme sa zamerali na veci súčasného systému, naša myseľ by už nemohla byť celkom sústredená na Boží sľúbený nový svet, a ten by sa dostal na okraj zorného poľa nášho duchovného zraku. Časom by sa mohlo stať, že taký rozmazaný obraz už pre nás nebude príťažlivý a napokon ho úplne prestaneme vidieť. To by bola katastrofa! (Lukáš 21:34) Rozhodne je preto veľmi dôležité zachovávať si ‚prosté oko‘ — oko zaostrené na Božie Kráľovstvo a na odmenu v podobe večného života! — Matúš 6:22.

Zachovať si prosté oko nie je vždy ľahké. Našu pozornosť si vyžadujú každodenné problémy a do cesty sa nám môžu postaviť aj osobné záujmy či dokonca pokušenia. Ako môžeme stále zaostrovať svoj duchovný zrak na Kráľovstvo a na Boží sľúbený nový svet a pritom nezanedbávať ostatné nevyhnutné činnosti? Pouvažujme o troch spôsoboch.

Denne študuj Božie Slovo. Pravidelné čítanie Biblie a štúdium publikácií, ktoré sú na nej založené, nám pomáha stále sa zameriavať na duchovné veci. Aj keď možno študujeme Bibliu už celé roky, musíme v tom pokračovať, rovnako ako musíme jesť, aby sme zostali nažive. Neprestaneme jesť len preto, že v minulosti sme zjedli už tisíce jedál. A tak aj z Biblie sa potrebujeme nepretržite a pravidelne duchovne sýtiť bez ohľadu na to, nakoľko ju už poznáme. Iba tak si udržíme živú nádej a silnú vieru i lásku. — Žalm 1:1–3.

S vďačnosťou rozjímaj o Božom Slove. Prečo je rozjímanie dôležité? Z dvoch  dôvodov. Po prvé, umožňuje nám prijať myšlienky, ktoré sme čítali, a rozvinúť si hlbokú vďačnosť za ne. Po druhé, pomáha nám nezabudnúť na Jehovu, na jeho obdivuhodné diela a na nádej, ktorú nám dal. Uveďme si príklad: Izraeliti, ktorí vyšli s Mojžišom z Egypta, videli na vlastné oči, ako Jehova prejavil nesmiernu moc. Pocítili tiež jeho láskyplnú ochranu, keď ich viedol do Zasľúbenej krajiny. No len čo prišli na pustatinu, začali sa sťažovať, a tak dali najavo veľký nedostatok viery. (Žalm 78:11–17) V čom bol ich problém?

Prestali zaostrovať svoj duchovný zrak na Jehovu a na nádhernú nádej, ktorú im dal, a začali sa zameriavať na okamžité uspokojenie telesných záujmov a túžby po pohodlí. Z mnohých Izraelitov sa napriek zázračným znameniam a zázrakom, ktorých boli očitými svedkami, stali nespokojní ľudia bez viery. „Rýchlo zabudli na [Jehovove] diela,“ píše sa v Žalme 106:13. Za túto neospravedlniteľnú nedbalosť ich generácia nevošla do Zasľúbenej krajiny.

Preto keď čítaš Písmo alebo biblické študijné pomôcky, vyhraď si čas aj na rozjímanie. Také premýšľanie je nevyhnutné pre tvoje duchovné zdravie a duchovný rast. Napríklad keď budeš čítať 106. žalm, z ktorého sme časť citovali, rozjímaj o Jehovových vlastnostiach. Všimni si, akú trpezlivosť mal Jehova s Izraelitmi a aký bol k nim milosrdný. Premýšľaj o tom, že urobil všetko, čo sa dalo, aby im pomohol vojsť do Zasľúbenej krajiny. Všimni si, ako sa proti nemu neprestajne búrili. Predstav si, ako ho trápilo a bolelo, keď títo bezcitní a nevďační ľudia do krajnosti skúšali jeho milosrdenstvo a trpezlivosť. Keď budeš potom rozjímať o 30. a 31. verši, v ktorom sa opisuje, ako sa Pinchas pevne a odvážne zastal toho, čo je správne, uistí ťa to, že Jehova nezabúda na ľudí, ktorí sú mu verní, a že ich bohato odmení.

Uplatňuj v živote biblické zásady. Keď sa držíme biblických zásad, sami zažívame, že uplatňovanie Jehovových rád prináša dobré ovocie. V Prísloviach 3:5, 6 sa píše: „Dôveruj Jehovovi celým svojím srdcom a neopieraj sa o svoje vlastné porozumenie. Všímaj si ho na všetkých svojich cestách a on sám urovná tvoje chodníky.“ Zamysli sa nad tým, ako si mnohí ľudia zapríčinili duševné, citové a telesné problémy, keď žili nemravným životom. Chvíľkové potešenia splácajú dlhoročným — či dokonca celoživotným — trápením. Úplne inak je to u ľudí, ktorí idú po ‚úzkej ceste‘. Tí už teraz v malom zažívajú, aké to bude v novom systéme vecí, a to ich povzbudzuje ďalej kráčať po ceste do života. — Matúš 7:13, 14; Žalm 34:8.

Uplatňovať biblické zásady môže byť náročné. Niekedy sa zdá, že v ťažkej situácii by sa dala okamžitá úľava dosiahnuť nejakým nebiblickým spôsobom. Napríklad vo finančných ťažkostiach by mohol byť niekto v pokušení  odsunúť záujmy Kráľovstva na vedľajšiu koľaj. Ale ľudia, ktorí konajú s vierou a ďalej sa sústreďujú na duchovné veci, majú istotu, že nakoniec „to dobre dopadne s tými, ktorí sa boja pravého Boha“. (Kazateľ 8:12) Kresťan možno niekedy pracuje nadčas, ale nikdy by nechcel byť ako Ezau, ktorý pohrdol duchovnými vecami a vzdal sa ich ako nepodstatných. — 1. Mojžišova 25:34; Hebrejom 12:16.

Ježiš jasne povedal, aké sú naše kresťanské povinnosti. Máme ‚stále hľadať najprv kráľovstvo a Božiu spravodlivosť‘. (Matúš 6:33) Keď to budeme robiť, Jehova nám prejaví svoju otcovskú lásku a zabezpečí nám potrebné hmotné veci. Rozhodne nechce, aby sme sa príliš zaťažovali starosťami o veci, o ktoré — ako povedal — sa sám postará. Také starosti by mohli byť v duchovnom zmysle zeleným zákalom. Keby sme ho neliečili, pomaly by zužoval naše zorné pole a my by sme videli už len hmotné veci. Napokon by sme duchovne úplne oslepli. Keby sme v takom stave zostali, Jehovov deň by na nás prišiel „ako osídlo“. A to by bolo naozaj tragické. — Lukáš 21:34–36.

Maj svoj zrak zaostrený ako Jozua

Majme svoj duchovný zrak stále zaostrený na nádhernú nádej na Kráľovstvo a ostatné povinnosti dávajme na miesto, ktoré im patrí. Keď budeme ďalej pravidelne študovať a rozjímať a keď budeme uplatňovať biblické zásady, udržíme si rovnakú dôveru v naplnenie našej nádeje, akú mal Jozua. Keď voviedol Izrael do Zasľúbenej krajiny, povedal: „Dobre viete celým svojím srdcom a celou svojou dušou, že nezlyhalo ani jediné slovo zo všetkých dobrých slov, ktoré vám hovoril Jehova, váš Boh. Všetky sa vám splnili. Ani jediné slovo z nich nezlyhalo.“ — Jozua 23:14.

Kiež ťa posilňuje nádej na Kráľovstvo a kiež vnáša optimizmus do tvojho života tým, že bude ovplyvňovať tvoje myšlienky, pocity, rozhodnutia i skutky. — Príslovia 15:15; Rimanom 12:12.

[Obrázok na strane 21]

Zapochyboval si už niekedy, či budeš žiť v novom svete?

[Obrázok na strane 22]

Dôležitou súčasťou štúdia Biblie je rozjímanie

[Obrázky na strane 23]

Stále zaostruj svoj duchovný zrak na záujmy Kráľovstva