Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Prečo sa v 1. Korinťanom 10:8 uvádza, že za smilstvo padlo v jeden deň 23 000 Izraelitov, zatiaľ čo v 4. Mojžišovej 25:9 sa uvádza číslo 24 000?

Rozdiel v údajoch uvádzaných v týchto dvoch veršoch sa dá vysvetliť viacerými spôsobmi. Najjednoduchší by mohol byť ten, že skutočný počet bol niekde medzi 23 000 a 24 000, čo umožňovalo zaokrúhliť číslo buď nahor, alebo nadol.

Môžeme pouvažovať aj o ďalšej možnosti. Apoštol Pavol uviedol správu o Izraelitoch v Šittime ako varovný príklad pre kresťanov žijúcich v starovekom Korinte, ktorý bol známy neviazaným spôsobom života. Apoštol napísal: „Ani nesmilnime, ako smilnili niektorí z nich, takže ich padlo v jeden deň dvadsaťtritisíc.“ Keď počítal iba Izraelitov, ktorých usmrtil Jehova za smilstvo, udal počet 23 000. — 1. Korinťanom 10:8.

No v 25. kapitole 4. Mojžišovej sa píše, že „Izrael [sa] pripojil k Baalovi z Peoru; a proti Izraelovi vzplanul Jehovov hnev“. Nato Jehova prikázal Mojžišovi popraviť „všetkých predstavených ľudu“. A Mojžiš nariadil sudcom vykonať Jehovov príkaz. Nakoniec, keď Pinchas pohotovo usmrtil Izraelitu, ktorý si priviedol do tábora Madianku, ‚pohroma sa zastavila‘. Správa sa končí slovami: „Počet tých, čo zomreli pohromou, dosiahol dvadsaťštyritisíc.“ — 4. Mojžišova 25:1–9.

Do počtu v 4. Mojžišovej sú okrem ľudí, ktorých popravil sám Jehova, zjavne zahrnutí aj ‚všetci predstavení ľudu‘, ktorých popravili sudcovia. Predstavených mohlo byť tisíc, čím dostávame číslo 24 000. Či už sa títo predstavení, čiže vodcovia, dopúšťali smilstva, zúčastňovali na sviatkoch, alebo či také konanie schvaľovali u iných, previnili sa tým, že sa ‚pripojili k Baalovi z Peoru‘.

O slove, ktoré je preložené výrazom „pripojiť sa“, istý zdroj vysvetľuje, že môže znamenať „prilipnúť k nejakej osobe“. Izraelský národ sľúbil Jehovovi oddanosť, ale keď sa „pripojil k Baalovi z Peoru“, porušil svoj sľub. Asi o 700 rokov Jehova prostredníctvom Hozeáša o Izraelitoch povedal: „Sami vošli k Baalovi z Peoru a zasvätili sa tej ohavnosti a boli ohavní ako predmet ich lásky.“ ​(Hozeáš 9:10) Všetci, ktorí tak konali, zaslúžili si od Boha nepriaznivý rozsudok. Preto Mojžiš synom Izraela pripomenul: „Vaše vlastné oči videli, čo urobil Jehova v prípade Baala z Peoru, že každého muža, ktorý chodil za Baalom z Peoru, Jehova, tvoj Boh, vyhladil z tvojho stredu.“ — 5. Mojžišova 4:3.