Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Konaj dielo evanjelistu“

„Konaj dielo evanjelistu“

 „Konaj dielo evanjelistu“

„Ty však zostaň triezvy vo všetkom... konaj dielo evanjelistu.“ — 2. TIMOTEJOVI 4:5.

1. Aké poverenie dal Ježiš svojim nasledovníkom?

PO CELEJ zemi sa oznamuje Jehovovo meno a jeho predsavzatie. Oznamujú ho ľudia oddaní Bohu, ktorí si zobrali k srdcu poverenie, ktoré dal Ježiš svojim nasledovníkom, keď im povedal: „Choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ — Matúš 28:19, 20.

2. Aký príkaz dostal dozorca Timotej a aký je jeden zo spôsobov, ako môžu kresťanskí dozorcovia dovŕšiť svoju službu?

Ježišovi učeníci v prvom storočí brali toto poverenie vážne. Napríklad apoštol Pavol nabádal svojho spolukresťana Timoteja, ktorý bol dozorcom rovnako ako Pavol, slovami: „Konaj dielo evanjelistu, úplne dovŕš svoju službu.“ ​(2. Timotejovi 4:5) Jedným zo spôsobov, ako dnes dozorcovia môžu úplne dovŕšiť svoju službu, je, že sú horlivými hlásateľmi posolstva o Kráľovstve a pravidelne sa zúčastňujú na zvestovateľskej službe. Napríklad dozorca zborového štúdia knihy má odmeňujúcu výsadu ujímať sa vedenia v kazateľskom diele a školiť v ňom druhých. Pavol si plnil svoju osobnú zodpovednosť oznamovať dobré posolstvo a pomáhal školiť ďalších pre službu. — Skutky 20:20; 1. Korinťanom 9:16, 17.

Horliví evanjelisti v minulosti

3, 4. Aké skúsenosti mal Filip ako evanjelista?

Raní kresťania boli známi ako horliví evanjelisti. Uvažuj o evanjelistovi Filipovi. Bol jedným  zo ‚siedmich osvedčených mužov plných ducha a múdrosti‘, ktorí boli vybratí, aby každý deň nestranne rozdeľovali jedlo medzi grécky a hebrejsky hovoriace kresťanské vdovy v Jeruzaleme. (Skutky 6:1–6) Keď sa táto výnimočná práca skončila a následkom prenasledovania sa všetci okrem apoštolov rozpŕchli, Filip odišiel do Samárie. Tam oznamoval dobré posolstvo a mocou svätého ducha vyháňal démonov a liečil chromých ľudí. Mnoho Samaritánov prijalo posolstvo o Kráľovstve a boli pokrstení. Keď o tom počuli apoštoli v Jeruzaleme, vyslali do Samárie apoštola Petra a Jána, aby novopokrstení veriaci dostali svätého ducha. — Skutky 8:4–17.

Boží duch potom viedol Filipa, aby sa na ceste do Gazy stretol s etiópskym eunuchom. Keď mu Filip jasne vysvetlil Izaiášovo proroctvo, eunuch, „mocnár pod etiópskou kráľovnou Kandáke“, uveril v Ježiša Krista a bol pokrstený. (Skutky 8:26–38) Potom Filip išiel do Ašdódu a neskôr do Cézarey a po ceste „oznamoval dobré posolstvo všetkým mestám“. (Skutky 8:39, 40) Určite dal znamenitý príklad v konaní diela evanjelistu!

5. Predovšetkým čím boli známe Filipove štyri dcéry?

Ešte aj po 20 rokoch bol Filip stále činný v službe v Cézarei. V čase, keď Pavol a Lukáš zostali v jeho dome, „mal štyri dcéry, panny, ktoré prorokovali“. (Skutky 21:8–10) Očividne dostali dobré duchovné školenie, boli horlivé pre službu a mali dokonca výsadu prorokovať. Rodičovská horlivosť pre službu môže mať aj dnes na synov a dcéry dobrý účinok a môže ich podnietiť k tomu, aby boli celý život horlivými evanjelistami.

Dnešní horliví evanjelisti

6. Aký úspech dosiahli evanjelisti v prvom storočí?

Ježiš Kristus vo svojom veľkom proroctve poukazujúcom na naše dni a na čas konca vyhlásil: „Najprv sa vo všetkých národoch musí zvestovať dobré posolstvo.“ ​(Marek 13:10) Koniec príde, keď sa dobré posolstvo bude zvestovať „po celej obývanej zemi“. (Matúš 24:14) Vďaka tomu, že Pavol a iní evanjelisti v prvom storočí hlásali dobré posolstvo, mnohí ľudia sa stali veriacimi a vznikali zbory na jednom mieste za druhým v celej Rímskej ríši. Starší, ktorí boli ustanovení, aby slúžili v týchto zboroch, sa so svojimi bratmi a sestrami podieľali na evanjelizačnom diele a rozšírili kazateľskú činnosť široko-ďaleko. V tých dňoch Jehovovo slovo naďalej rástlo a rozmáhalo sa práve tak, ako je to aj dnes, keď milióny Jehovových svedkov konajú dielo evanjelistov. (Skutky 19:20) Patríš medzi týchto ľudí, ktorí s radosťou chvália Jehovu?

7. Čo dnes robia hlásatelia Kráľovstva?

Mnohí súčasní hlásatelia Kráľovstva využívajú príležitosti na rozšírenie svojej účasti na evanjelizačnom diele. Tisíce vstúpili do misionárskej služby a státisíce sa podieľajú na evanjelizačnej činnosti celým časom ako pravidelní a pomocní priekopníci. A aké znamenité dielo konajú muži, ženy a deti, keď slúžia ako horliví zvestovatelia Kráľovstva! Skutočne, všetci členovia Jehovovho ľudu sa tešia z bohatých požehnaní od Jehovu, keď mu slúžia plece pri pleci ako kresťanskí evanjelisti. — Sofoniáš 3:9.

8. Aké dielo označovania teraz prebieha a kto ho koná?

Boh dal Ježišovým pomazaným nasledovníkom zodpovednosť hlásať dobré posolstvo po celej zemi. V tomto evanjelizačnom diele ich podporuje rastúci počet Kristových „iných oviec“. (Ján 10:16) Toto dielo zachraňujúce životy bolo prorocky pripodobnené k tomu, ako sú na čelá označovaní tí, ktorí vzdychajú a stenajú nad odpornými vecami, ktoré sa dnes dejú. Zlí ľudia budú čoskoro zničení. Dovtedy je veľkou výsadou prinášať  obyvateľom zeme pravdy, ktoré zachraňujú život! — Ezechiel 9:4–6, 11.

9. Akú pomoc môžu dostať v službe noví zvestovatelia?

Ak sme už nejaký čas zapojení do tohto evanjelizačného diela, je veľmi pravdepodobné, že môžeme pomôcť novým v zbore. Niekedy sa nám možno podarí zobrať ich do služby. Tí, ktorí slúžia ako zboroví starší, budú chcieť robiť, čo môžu, aby duchovne budovali spoluveriacich. Znamenité úsilie pokorných dozorcov môže veľmi pomôcť druhým, aby boli horlivými evanjelistami, ktorí prinášajú ovocie. — 2. Petra 1:5–8.

Vydávanie svedectva z domu do domu

10. Aký príklad v službe dali Kristus a jeho raní nasledovníci?

10 Ježiš Kristus dal ako evanjelista svojim nasledovníkom vynikajúci príklad. O službe Ježiša a jeho apoštolov Božie Slovo hovorí: „Išiel a chodil z mesta do mesta a z dediny do dediny, hlásal a zvestoval dobré posolstvo o Božom kráľovstve. A dvanásti boli s ním.“ ​(Lukáš 8:1) A čo apoštoli? Po vyliatí svätého ducha na Letnice 33 n. l. „každý deň bez prestania ďalej vyučovali v chráme a z domu do domu a oznamovali dobré posolstvo o Kristovi, Ježišovi“. — Skutky 5:42.

11. Čo podľa Skutkov 20:20, 21 robil Pavol vo svojej službe?

11 Apoštol Pavol bol horlivým evanjelistom, a preto mohol kresťanským starším v Efeze povedať: „Nezdržal [som sa], aby som vám nepovedal všetko, čo bolo užitočné, a aby som vás neučil verejne a z domu do domu.“ Znamenajú Pavlove slová o ‚učení z domu do domu‘, že navštevoval domácnosti spoluctiteľov Jehovu a vykonával u nich pastierske návštevy? Nie, pretože ďalej vysvetľuje: „Dôkladne som svedčil Židom i Grékom o pokání pred Bohom a o viere v nášho Pána Ježiša.“ ​(Skutky 20:20, 21) Ľudia, ktorí sa už oddali Jehovovi, väčšinou nepotrebovali byť poučovaní o „pokání pred Bohom a o viere v nášho Pána Ježiša“. Pavol školil kresťanských starších v Efeze v službe z domu do domu, keď neveriacich učil o pokání a viere. Napodobňoval pri tom metódu, ktorú zaviedol Ježiš.

12, 13. Čo v súlade s listom Filipanom 1:7 robí Jehovov ľud na obhajobu svojho práva kázať?

12 Služba z domu do domu nemusí byť jednoduchá. Napríklad niektorí ľudia sú podráždení, keď k nim prídeme s biblickým posolstvom. Samozrejme, netúžime po tom, aby sme ľudí dráždili. No služba z domu do domu má biblický základ a láska k Bohu a k blížnemu nás podnecuje, aby sme vydávali svedectvo takýmto spôsobom. (Marek 12:28–31) Aby sme ‚obhájili a zákonne upevnili‘ naše právo na kázanie z domu do domu, predložili sme právne prípady na súd vrátane Najvyššieho súdu Spojených štátov. (Filipanom 1:7) Tento súd takmer vždy rozhodol v náš prospech. Typickým príkladom je nasledujúci rozsudok.

13 „Vlastnoručné rozširovanie náboženských traktátov je veľmi stará forma misionárskej evanjelizácie — stará ako dejiny tlačových strojov. V priebehu rokov bola mocnou silou v rôznych náboženských hnutiach. Túto formu evanjelizácie dnes vo veľkej miere používajú rôzne náboženské sekty, ktorých kolportéri prinášajú evanjelium tisícom a tisícom domácností a osobnými návštevami sa snažia získať prívržencov pre svoju vieru... Táto forma náboženskej činnosti má podľa Prvého dodatku [Ústavy Spojených štátov] rovnako vysoké postavenie ako bohoslužby v kostoloch a kázanie z kazateľníc.“ — Murdock verzus Pensylvánia, prípad z roku 1943.

Prečo ďalej kázať?

14. K čomu môže viesť naše úsilie v službe?

14 Existuje veľa dôvodov, aby sme vydávali svedectvo z domu do domu. Vždy, keď niekoho  navštívime, pokúšame sa zasiať semeno biblickej pravdy. Vykonávaním opätovných návštev sa snažíme zasiate semeno u takého človeka polievať. A postupne u neho môže dôjsť k rastu, pretože Pavol napísal: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dával vzrast.“ ​(1. Korinťanom 3:6) Preto naďalej ‚saďme a polievajme‘ s dôverou, že Jehova ‚dá vzrast‘.

15, 16. Prečo opakovane navštevujeme domácnosti?

15 Dielo evanjelistu konáme preto, lebo je ohrozený život ľudí. Kázaním môžeme zachrániť seba, ako aj tých, ktorí nás počúvajú. (1. Timotejovi 4:16) Keby sme vedeli, že život nejakého človeka je v nebezpečenstve, nesnažili by sme sa mu zo všetkých síl pomôcť? Určite áno! Keďže tu ide o záchranu života, opakovane navštevujeme domácnosti ľudí. Okolnosti sa stále menia. Niekto, kto je príliš zaneprázdnený, si možno vypočuje biblické posolstvo inokedy. Pri ďalšej návšteve nám môže otvoriť iný člen rodiny a môže to viesť k biblickému rozhovoru.

16 Nemusia sa zmeniť len okolnosti ľudí, ktorých stretávame v službe, ale aj samotní ľudia. Napríklad bolestná strata milovaného človeka následkom smrti môže niekoho podnietiť k tomu, aby počúval posolstvo o Kráľovstve. Túžime utešiť takého človeka, podnietiť ho, aby si uvedomil svoje duchovné potreby, a ukázať mu, ako ich môže uspokojiť. — Matúš 5:3, 4.

17. Aký je najdôležitejší dôvod našej kazateľskej činnosti?

17 Najvýznamnejším dôvodom na vydávanie svedectva z domu do domu alebo na iné formy kresťanskej služby je túžba podieľať sa na oznamovaní Jehovovho mena. (2. Mojžišova 9:16; Žalm 83:18) Aké je to odmeňujúce, keď naše evanjelizačné dielo pomáha ľuďom, ktorí milujú pravdu a spravodlivosť, aby chválili Jehovu! „Mladí muži a aj panny, starci spolu s chlapcami,“ spieval žalmista. „Nech chvália Jehovovo meno, lebo jedine jeho meno je nedosiahnuteľne vysoko. Jeho dôstojnosť je nad zemou a nebom.“ — Žalm 148:12, 13.

Evanjelizácia prináša úžitok aj nám

18. Aký osobný úžitok máme z evanjelizačného diela?

18 Z konania diela evanjelistu môžeme mať v rôznych ohľadoch osobný úžitok. Rozprávanie dobrého posolstva od dverí k dverám nám pomáha pestovať si pokoru, najmä keď nás niekto neprijme láskavo. Ak chceme byť účinnými evanjelistami, musíme byť ako Pavol, ktorý sa ‚ľuďom každého druhu stal všetkým, aby niektorých zachránil‘. (1. Korinťanom 9:19–23) Skúsenosti, ktoré máme v službe, nám pomáhajú byť taktnými. Keď sa spoliehame na Jehovu a správne volíme slová, uplatňujeme tým Pavlovu radu: „Nech je vaša reč vždy ľúbezná, okorenená soľou, aby ste vedeli, ako by ste mali každému odpovedať.“ — Kolosanom 4:6.

19. Ako evanjelistom pomáha svätý duch?

19 Evanjelizačné dielo nás podnecuje aj k tomu, aby sme sa spoliehali na Božieho svätého ducha. (Zechariáš 4:6) Potom bude jeho ovocie — „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, viera, miernosť, sebaovládanie“ — v našej službe zjavné. (Galaťanom 5:22, 23) Ovplyvní to tiež naše správanie k ľuďom, pretože ak sa podriaďujeme vedeniu svätého ducha, pomáha nám to pri oznamovaní dobrého posolstva prejavovať lásku, byť radostní a pokojní, zhovievaví a láskaví, prejavovať dobrotu, vieru, miernosť a sebaovládanie.

20, 21. Aký úžitok a požehnanie plynie z toho, že sme ako evanjelisti neustále zamestnaní?

20 Ďalšie požehnanie, ktoré ako evanjelisti zažívame, je, že sa stávame súcitnejšími.  Keď ľudia hovoria o svojich problémoch — chorobách, nezamestnanosti, trápení v rodine —, nesnažíme sa pôsobiť ako nejakí poradcovia, ale delíme sa s nimi o povzbudzujúce a utešujúce biblické texty. Zaujímame sa o ľudí, ktorí sú duchovne zaslepení, ale zjavne majú lásku k spravodlivosti. (2. Korinťanom 4:4) A akým požehnaním je pre nás to, keď poskytujeme duchovnú pomoc ľuďom, ktorí sú „správne naklonení k večnému životu“! — Skutky 13:48.

21 Pravidelná účasť na evanjelizačnom diele nám pomáha, aby bola naša myseľ stále zameraná na duchovné veci. (Lukáš 11:34) To je určite veľmi užitočné, pretože inak by sme mohli podľahnúť lákadlám hmotárstva, ktoré sú v tomto svete také bežné. Apoštol Ján nabádal kresťanov: „Nemilujte svet ani veci vo svete. Ak niekto miluje svet, niet v ňom Otcovej lásky, pretože všetko vo svete — žiadosť tela a žiadosť očí a honosné vystavovanie prostriedkov na živobytie — nepochádza od Otca, ale pochádza zo sveta. A svet sa pomíňa, ako aj jeho žiadosť, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.“ ​(1. Jána 2:15–17) Ak sme neustále zamestnaní ako evanjelisti a máme hojnosť práce v Pánovom diele, pomôže nám to, aby sme nemilovali svet. — 1. Korinťanom 15:58.

Ukladaj si poklady v nebi

22, 23. a) Aké poklady si ukladajú kresťanskí evanjelisti? b) Čo sa dozvieme v nasledujúcom článku?

22 Horlivé kázanie posolstva o Kráľovstve nám prináša trvalý úžitok. Ježiš na to poukázal slovami: „Prestaňte si ukladať poklady na zemi, kde žerie moľa a hrdza a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Radšej si ukladajte poklady v nebi, kde ani moľa, ani hrdza nežerie a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ — Matúš 6:19–21.

23 Preto si stále ukladajme poklady v nebi s vedomím, že niet väčšej výsady ako tej, že môžeme zastupovať Zvrchovaného Pána Jehovu ako jeho svedkovia. (Izaiáš 43:10–12) Keď ako Boží služobníci vykonávame svoje poverenie, kiež máme postoj ako jedna vyše deväťdesiatročná kresťanská sestra, ktorá o svojej dlhoročnej službe Bohu povedala: „Som vďačná Jehovovi, že celé tie roky trpezlivo znáša moje chyby, a vrúcne sa modlím, aby bol navždy mojím milujúcim Otcom.“ Ak si aj my rovnako ceníme náš vzťah k Bohu, určite chceme úplne konať dielo evanjelistu. V ďalšom článku sa dozvieme, ako môžeme úplne dovŕšiť svoju službu.

Ako by si odpovedal?

• Prečo by sme mali konať dielo evanjelistu?

• Čo môžeme povedať o diele evanjelistov v minulosti a v súčasnosti?

• Prečo vydávame svedectvo od dverí k dverám?

• Aký úžitok máš ty osobne z toho, že konáš dielo evanjelistu?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 10]

Takí evanjelisti ako Filip a jeho dcéry majú dnes radostné náprotivky

[Obrázok na strane 14]

Aký úžitok máš z toho, keď sa s druhými delíš o dobré posolstvo?