Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Verné kresťanské ženy — drahocenné ctiteľky Boha

Verné kresťanské ženy — drahocenné ctiteľky Boha

 Verné kresťanské ženy — drahocenné ctiteľky Boha

„Pôvab môže byť falošný a krása môže byť márna; ale žena, ktorá sa bojí Jehovu, tá si zadováži chválu.“ — PRÍSLOVIA 31:30.

1. Aký je Jehovov názor na krásu a aký je názor sveta?

SVET kladie veľký dôraz na vonkajší vzhľad, zvlášť pokiaľ ide o ženy. No Jehova sa zaujíma predovšetkým o vnútornú osobnosť, ktorá môže byť vekom stále krajšia. (Príslovia 16:31) Biblia preto ženy nabáda: „Vaša ozdoba nech nie je vo vonkajšom zapletaní vlasov a v navešaní si zlatých ozdôb či v nosení vrchných odevov, ale nech je to skrytý človek srdca v neporušiteľnom rúchu tichého a mierneho ducha, ktorý má veľkú hodnotu v Božích očiach.“ — 1. Petra 3:3, 4.

2, 3. Ako ženy v prvom storočí prispeli k šíreniu dobrého posolstva a čo bolo o tom predpovedané v Biblii?

Takého chvályhodného ducha prejavovali mnohé ženy, o ktorých sa píše v Biblii. V prvom storočí mali niektoré z nich výsadu slúžiť Ježišovi a jeho apoštolom. (Lukáš 8:1–3) Neskôr sa kresťanské ženy stali horlivými zvestovateľkami a mnohé poskytovali cennú podporu kresťanským mužom, ktorí sa ujímali vedenia, okrem iných aj apoštolovi Pavlovi. Niektoré prejavovali mimoriadnu pohostinnosť a v ich príbytkoch sa dokonca konali zborové zhromaždenia.

V Písmach bolo predpovedané, že Jehova bude pri uskutočňovaní svojho predsavzatia vo veľkej miere používať aj ženy. Napríklad Joel 2:28, 29 predpovedal, že tak muži, ako aj ženy, mladí i starí prijmú svätého ducha a budú šíriť dobré posolstvo o Kráľovstve. Toto proroctvo sa začalo spĺňať na Letnice 33 n. l. (Skutky 2:1–4, 16–18) Niektoré ženy pomazané duchom dostali zázračné dary, napríklad dar prorokovania. (Skutky 21:8, 9) Horlivosť tohto veľkého duchovného vojska verných sestier prispela k rýchlemu šíreniu kresťanstva v prvom storočí. Preto mohol apoštol Pavol okolo roku 60 n. l. napísať, že dobré posolstvo bolo „zvestované v celom stvorení, ktoré je pod nebom“. — Kolosanom 1:23.

 Chválené za svoju odvahu, horlivosť a pohostinnosť

4. Za čo mohol Pavol oprávnene chváliť mnohé kresťanky v prvom storočí?

Apoštol Pavol si veľmi cenil službu niektorých žien — a rovnako si službu horlivých žien cenia kresťanskí dozorcovia dnes. Medzi ženami, o ktorých sa Pavol menovite zmienil, boli ‚Tryfajna a Tryfósa, ženy, ktoré tvrdo pracovali v Pánovi‘, a ‚milovaná Persis, lebo vykonala mnoho usilovnej práce v Pánovi‘. (Rimanom 16:12) O Euodii a Syntyche Pavol napísal, že s ním „zápasili bok po boku za dobré posolstvo“. (Filipanom 4:2, 3) S Pavlom slúžila aj Priscilla spolu so svojím manželom Akvilom. Títo manželia dokonca pre Pavla „vydali do nebezpečenstva vlastný krk“ a to ho podnietilo napísať: „Ďakujem [im] nielen ja, ale aj všetky zbory z národov.“ — Rimanom 16:3, 4; Skutky 18:2.

5, 6. V čom je Priscilla znamenitým príkladom pre dnešné kresťanské sestry?

Čo prispelo k horlivosti a odvahe Priscilly? Kľúč k odpovedi na túto otázku nachádzame v Skutkoch 18:24–26, kde čítame, že Priscilla spolu so svojím manželom pomáhala nadanému rečníkovi Apollovi lepšie sa oboznámiť so zjavenou pravdou. Z toho je zrejmé, že Priscilla vďaka usilovnému štúdiu dobre poznala Božie Slovo a učenie apoštolov. To viedlo tiež k tomu, že si vypestovala vynikajúce vlastnosti, ktoré ju robili drahocennou v Božích očiach i v očiach jej manžela a pre ktoré bola hodnotnou členkou raného zboru. Rovnako cenné sú aj dnes mnohé usilovné kresťanky, ktoré horlivo študujú Bibliu a prijímajú duchovný pokrm, ktorý Jehova poskytuje cez ‚verného správcu‘. — Lukáš 12:42.

Akvila a Priscilla boli mimoriadne pohostinní. Keď Pavol s nimi v Korinte vyrábal stany, býval v ich dome. (Skutky 18:1–3) I neskôr, keď sa títo manželia presťahovali do Efezu a potom do Ríma, ďalej prejavovali kresťanskú pohostinnosť a dávali svoj dom k dispozícii na zborové zhromaždenia. (Skutky 18:18, 19; 1. Korinťanom 16:8, 19) Zbory sa stretávali aj u Nymfy a u Márie, matky Jána Marka, ktoré tiež ochotne ponúkli svoje príbytky. — Skutky 12:12; Kolosanom 4:15.

Cenným prínosom aj dnes

7, 8. Akú chvályhodnú službu dnes vykonávajú mnohé kresťanské ženy a čím si môžu byť isté?

Tak ako v prvom storočí, aj dnes verné kresťanské ženy zohrávajú dôležitú úlohu v uskutočňovaní Božieho predsavzatia, zvlášť v súvislosti s evanjelizačným dielom. Tieto sestry sú v tom naozaj úspešné! Zamyslime sa nad príkladom Gwen, ktorá verne slúžila Jehovovi vyše 50 rokov až do svojej smrti v roku 2002. „Gwenina horlivosť ako zvestovateľky bola v našom meste takmer legendárna,“ hovorí jej manžel. „Pre ňu bol každý človek niekým, kto môže zareagovať na Jehovovu lásku a zažiť splnenie jeho sľubov. Jej vernosť Bohu, jeho organizácii i našej rodine — nehovoriac už o tom, ako nás s láskou povzbudzovala, keď sme prežívali ťažké chvíle — bola pre mňa i pre naše deti veľkou oporou v našom bohatom a uspokojujúcom rodinnom živote. Veľmi nám chýba.“ Gwen a jej manžel prežili spolu 61 rokov.

Desaťtisíce kresťanských žien, slobodných i vydatých, sú ochotné uspokojiť sa so základnými životnými potrebami, aby mohli ako priekopníčky či misionárky šíriť posolstvo o Kráľovstve v obvodoch, ktoré siahajú od rušných veľkomiest až po izolované oblasti. (Skutky 1:8) Mnohé z týchto žien sa vzdali možnosti mať deti či vlastnú domácnosť, aby mohli plnšie slúžiť Jehovovi. Sú medzi nimi aj manželky cestujúcich dozorcov, ktoré verne podporujú svojich manželov v ich službe, a tisíce sestier, ktoré slúžia v domovoch Bétel po celom svete. Tieto obetavé ženy nepochybne patria medzi „žiaduce veci všetkých národov“,  ktoré napĺňajú Jehovov dom slávou. — Haggeus 2:7.

9, 10. Ako niektorí členovia rodiny vyjadrili ocenenie pre znamenitý príklad, ktorý dali ich kresťanské manželky či matky?

Samozrejme, mnohé kresťanské ženy sa musia starať o rodinu, no to im nebráni dávať záujmy Kráľovstva na prvé miesto v živote. (Matúš 6:33) Istá slobodná priekopníčka napísala: „K tomu, aby som sa stala pravidelnou priekopníčkou, prispela najmä neochvejná viera a znamenitý príklad mojej mamy. Mama sa stala aj jednou z mojich najlepších priekopníckych partneriek.“ Jeden brat o svojej manželke, matke piatich teraz už dospelých dcér, hovorí: „V našom dome bolo vždy čisto a útulne. Bonnie sa snažila, aby bol náš dom zariadený jednoducho a nepreplnený množstvom vecí, takže naša rodina sa mohla zameriavať na duchovné veci. Vďaka manželkinmu dobrému hospodáreniu s peniazmi som mohol 32 rokov pracovať na čiastočný úväzok, a tak venovať viac času rodine a duchovným veciam. Bonnie tiež naučila deti vážiť si dobre vykonanú prácu. Môžem ju iba chváliť.“ Dnes obaja slúžia vo svetovom ústredí Jehovových svedkov.

10 Iný brat o svojej manželke, ktorá je matkou dvoch už dospelých detí, napísal: „To, čo na Susan najviac obdivujem, je jej silná láska k Jehovovi a k ľuďom, ako aj jej chápavosť, empatia a čestnosť. Vždy bola toho názoru, že Jehova si zaslúži to najlepšie, čo mu môžeme dať — a touto zásadou sa riadila ako Božia služobníčka i ako matka.“ Tento brat mohol vďaka podpore svojej manželky prijať mnohé duchovné výsady a slúžiť ako starší, priekopník, zástupca krajského dozorcu i ako člen výboru pre styk s nemocnicami. Aké drahocenné sú takéto ženy pre svojich manželov, pre spolukresťanov, a čo je najdôležitejšie, pre Jehovu! — Príslovia 31:28, 30.

Drahocenné ženy bez manželov

11. a) Ako Jehova prejavil záujem o svoje verné služobníčky, zvlášť o vdovy? b) Čím si môžu byť isté kresťanské vdovy i ďalšie verné sestry, ktoré nemajú manžela?

11 Jehova často dával najavo, že má záujem o blaho vdov. (5. Mojžišova 27:19; Žalm 68:5; Izaiáš 10:1, 2) A Jehova sa nezmenil. Stále sa hlboko zaujíma nielen o vdovy, ale aj o osamelé matky a o ženy, ktoré sa nevydali, či už z vlastnej vôle, alebo preto, že nenašli vhodného kresťanského partnera. (Malachiáš 3:6; Jakub 1:27) Ak patríš k ženám, ktoré verne slúžia Jehovovi bez podpory kresťanského manžela, môžeš si byť istá, že v Božích očiach si drahocenná.

12. a) Ako dávajú niektoré kresťanky najavo svoju vernosť Jehovovi? b) S akými pocitmi musia bojovať niektoré naše sestry?

12 Zamyslime sa napríklad nad našimi kresťanskými sestrami, ktoré sa nevydali, pretože sa verne držia Jehovovej rady vstupovať do manželstva „iba v Pánovi“. (1. Korinťanom 7:39; Príslovia 3:1) Božie Slovo ich uisťuje: „Voči niekomu verne oddanému si [Jehova bude] počínať vo vernej oddanosti.“ ​(2. Samuelova 22:26) No pre mnohé sestry nie je ľahké vyrovnať sa s tým, že zostávajú slobodné. Jedna sestra hovorí: „Rozhodla som sa vydať iba v Pánovi, no preliala som veľa sĺz, keď som  videla, ako sa moje priateľky vydávajú za znamenitých kresťanských mužov, zatiaľ čo ja som stále sama.“ Iná sestra poznamenáva: „Jehovovi slúžim už 25 rokov. Som rozhodnutá zostať mu verná, ale často ma trápi pocit osamelosti.“ Ďalej hovorí: „Sestry ako ja veľmi potrebujú povzbudenie.“ Ako môžeme pomôcť takýmto verným kresťankám?

13. a) Čo sa učíme z príkladu žien, ktoré navštevovali Jeftovu dcéru? b) Ako ešte môžeme dať najavo, že si vážime slobodné sestry v našom zbore?

13 Všimnime si jeden príklad zo staroveku. Keď sa Jeftova dcéra vzdala možnosti vydať sa, ľudia si uvedomovali, že to bola z jej strany obeť. Ako ju teda povzbudzovali? „Rok čo rok chodievali dcéry Izraela vzdávať chválu dcére Gileádčana Jeftu, štyri dni v roku.“ ​(Sudcovia 11:30–40) Podobne aj my by sme mali úprimne chváliť slobodné sestry, ktoré sa verne držia Božieho zákona. * Akým ďalším spôsobom môžeme dať najavo svoj záujem o ne? V modlitbách by sme mali prosiť Jehovu, aby tieto drahé, oddané sestry podporoval v ich vernej službe. Mali by sme ich uisťovať, že Jehova i členovia kresťanského zboru ich vrúcne milujú a hlboko si ich vážia. — Žalm 37:28.

Aj osamelé matky môžu byť úspešné

14, 15. a) Prečo by osamelé matky mali prosiť Jehovu o pomoc? b) Ako môžu osamelé matky konať v súlade so svojimi modlitbami?

14 Kresťanské ženy, ktoré vychovávajú deti bez manžela, čelia mnohým náročným situáciám. Nie sú však samy. Pri výchove detí v súlade s biblickými zásadami sa o pomoc môžu obracať k Jehovovi. Pravdaže, ako osamelá matka nemôžeš v každom ohľade plniť úlohu oboch rodičov. No Jehova ti pomôže spĺňať si svoje mnohé povinnosti, ak ho vo viere prosíš o pomoc. Znázornime si to: Predstav si, že bývaš vo výškovej budove na jednom z vyšších poschodí a nesieš domov ťažký nákup. Šla by si s ním peši po schodoch, ak je v budove výťah? Samozrejme, že nie! Tak prečo by si sa mala snažiť niesť ťažké emocionálne bremeno sama, keď môžeš poprosiť o pomoc Jehovu? Jehova ťa k tomu v skutočnosti povzbudzuje. V Žalme 68:19 sa hovorí: „Buď požehnaný, ó, Jehova, ktorý denne za nás nosíš náklad.“ Podobne aj slová v 1. Petra 5:7 ťa povzbudzujú, aby si uvrhla všetky úzkostlivé starosti na Jehovu, „lebo sa o [teba] stará“. Teda keď ťa ťažia problémy a úzkostlivé starosti, uvrhni toto bremeno na svojho nebeského Otca v modlitbe a rob to „ustavične“. — 1. Tesaloničanom 5:17; Žalm 18:6; 55:22.

15 Napríklad ako matka si nepochybne robíš starosti o to, ako tvoje deti ovplyvní tlak vrstovníkov v škole alebo s akými skúškami viery sa môžu stretnúť. (1. Korinťanom 15:33)  Také obavy sú opodstatnené. Ale zároveň sú to veci, ktoré môžeš predkladať Jehovovi v modlitbe. Čo keby si sa o to spolu s deťmi pred ich odchodom do školy pomodlila, možno po tom, ako si spolu rozoberiete denný text? Úprimné, konkrétne modlitby môžu zanechať v mysli detí hlboký dojem. A predovšetkým tak získaš Jehovovo požehnanie, keď sa budeš ďalej trpezlivo snažiť vštepovať Božie Slovo do srdca svojich detí. (5. Mojžišova 6:6, 7; Príslovia 22:6) Pamätaj, že „Jehovove oči sú obrátené na spravodlivých a jeho uši na ich pokorné prosby“. — 1. Petra 3:12; Filipanom 4:6, 7.

16, 17. a) Čo povedal jeden syn o svojej milujúcej matke? b) Ako duchovný postoj tejto matky ovplyvnil jej deti?

16 Zamyslime sa nad skúsenosťou Olivie, matky šiestich detí. Jej neveriaci manžel opustil rodinu krátko po narodení posledného dieťaťa. No Olivia sa pohotovo ujala zodpovednosti vychovávať svoje deti podľa Božích ciest. Oliviin syn Darren, ktorý má teraz 31 rokov a slúži ako kresťanský starší a priekopník, mal vtedy asi päť rokov. K Oliviiným starostiam ešte pridalo to, že Darren vážne ochorel, následkom čoho má doteraz zdravotné ťažkosti. Darren o svojom detstve napísal: „Pamätám si, ako som v nemocnici sedel na posteli a netrpezlivo som čakal na mamu. Sedávala pri mne a čítala mi každý deň z Biblie. Potom mi vždy zaspievala pieseň ‚Ďakujeme ti, Jehova‘. * Dodnes je to moja obľúbená pieseň.“

17 Olivia ako osamelá matka dosiahla úspech vďaka svojej dôvere v Jehovu a láske k nemu. (Príslovia 3:5, 6) Jej znamenitý postoj sa odzrkadlil aj v tom, aké ciele predkladala svojim deťom. „Mama nás vždy povzbudzovala, aby sme si dali za cieľ službu celým časom,“ hovorí Darren. „Preto som ja i štyri z mojich piatich sestier vstúpili do služby celým časom. No mama sa tým nikdy nechválila. Veľmi sa snažím napodobňovať jej krásne vlastnosti.“ Je pravda, že nie všetky deti sa nakoniec rozhodnú slúžiť Bohu tak ako Oliviine. Ale keď sa matka zo všetkých síl snaží držať biblických zásad, môže si byť istá, že Jehova ju bude viesť a láskyplne podporovať. — Žalm 32:8.

18. Ako môžeme dať najavo, že si ceníme Jehovovo opatrenie kresťanského zboru?

18 Boh poskytuje podporu hlavne prostredníctvom kresťanského zboru, v ktorom  prebieha pravidelný program duchovného sýtenia a kde nachádzame kresťanské bratstvo a duchovne zrelých bratov, „dary v podobe ľudí“. (Efezanom 4:8) Verní starší tvrdo pracujú, aby budovali všetkých v zbore, pričom zvláštnu pozornosť venujú potrebám ‚sirôt a vdov v ich súžení‘. (Jakub 1:27) Preto zostaň v úzkom spojení s Božím ľudom a nikdy sa neoddeľuj. — Príslovia 18:1; Rimanom 14:7.

Krása podriadenosti

19. Prečo podriadenosť nerobí zo ženy menejcenného človeka a aký biblický príklad to potvrdzuje?

19 Jehova vytvoril ženu ako doplnok muža. (1. Mojžišova 2:18) Teda jej podriadenosť manželovi v žiadnom prípade neznamená, že je menejcenná. Práve naopak, žena má dôstojné postavenie, ktoré jej umožňuje používať jej mnohé dary a schopnosti v súlade s Božou vôľou. Príslovia v 31. kapitole opisujú mnohé činnosti, ktorými sa v starovekom Izraeli zaoberala schopná manželka. Pomáhala núdznym, sadila vinice a kupovala pozemky. Áno, ‚srdce majiteľa jej dôverovalo a nechýbal žiaden zisk‘. — 11., 16., 20. verš.

20. a) Ako by sa mala kresťanská žena pozerať na svoje schopnosti, čiže dary od Boha? b) Aké znamenité vlastnosti prejavila Ester a ako ju vďaka tomu mohol Jehova použiť?

20 Skromná, bohabojná žena sa nesnaží ambiciózne presadzovať svoje názory či súperiť so svojím manželom. (Príslovia 16:18) Neusiluje sa predovšetkým o sebarealizáciu vo svete, ale svoje dary od Boha používa hlavne na to, aby slúžila iným — svojej rodine, spolukresťanom, blížnym a najmä Jehovovi. (Galaťanom 6:10; Títovi 2:3–5) Pouvažujme o biblickom príklade kráľovnej Ester. Hoci to bola krásna žena, bola skromná a poslušná. (Ester 2:13, 15) Keď sa vydala, prejavovala svojmu manželovi, kráľovi Ahasverovi, hlbokú úctu — na rozdiel od jeho predchádzajúcej manželky Vašti. (Ester 1:10–12; 2:16, 17) Ester sa tiež vo vhodných záležitostiach s úctou podriaďovala názoru svojho staršieho bratranca Mardochea — dokonca aj po tom, čo sa stala kráľovnou. No Ester rozhodne nebola slaboška! Odvážne odhalila Hámana, mocného a bezcitného muža, ktorý zosnoval plán na vyhladenie Židov. Jehova úžasným spôsobom použil Ester na záchranu svojho ľudu. — Ester 3:8–4:17; 7:1–10; 9:13.

21. Ako sa kresťanská žena môže stať pre Jehovu ešte cennejšou?

21 V minulosti i dnes nachádzame príklady zbožných žien, ktoré verne uctievali Jehovu a prejavovali mu výlučnú oddanosť. Preto sú takéto bohabojné ženy v Jehovových očiach drahocenné. Naše kresťanské sestry, umožnite Jehovovi, aby vás aj naďalej formoval svojím duchom, takže sa stanete ešte žiaducejšou „nádobou... pripravenou pre každé dobré dielo“. (2. Timotejovi 2:21; Rimanom 12:2) O takýchto drahých Božích služobníčkach Biblia hovorí: ‚Dávajte im z plodov ich rúk a ich diela nech ich chvália i v bránach.‘ (Príslovia 31:31) Kiež to platí o každej z vás.

[Poznámky pod čiarou]

^ 13. ods. O spôsoboch, ako to môžeme robiť, sa píše v Strážnej veži z 15. marca 2002, strany 26–28.

^ 16. ods. Pieseň 212 v spevníku Chváľte Jehovu spevom, ktorý vydali Jehovovi svedkovia.

Spomínaš si?

• Vďaka čomu boli niektoré kresťanky v prvom storočí drahocenné v Jehovových očiach?

• Ako môžu byť aj v dnešnej dobe mnohé sestry drahocenné pre Jehovu?

• Ako Jehova podporuje osamelé matky a ďalšie sestry, ktoré nemajú manžela?

• Ako môže žena dať najavo, že ochotne rešpektuje zásadu vedenia hlavou?

[Študijné otázky]

[Rámček na strane 17]

PRÍKLADY NA ROZJÍMANIE

Chcel by si pouvažovať aj nad ďalšími príkladmi verných žien, o ktorých sa zmieňuje Biblia? Ak áno, prečítaj si uvedené biblické pasáže. Keď budeš premýšľať o ženách, ktoré sa tu spomínajú, snaž sa nájsť zásady, ktoré by si mohol v plnšej miere uplatniť vo svojom živote. — Rimanom 15:4.

Sára: 1. Mojžišova 12:1, 5; 13:18a; 21:9–12; 1. Petra 3:5, 6.

Štedré izraelské ženy: 2. Mojžišova 35:5, 22, 25, 26; 36:3–7; Lukáš 21:1–4.

Debora: Sudcovia 4:1–5:31.

Rút: Rút 1:4, 5, 16, 17; 2:2, 3, 11–13; 4:15.

Žena zo Šunemu: 2. Kráľov 4:8–37.

Feničanka: Matúš 15:22–28.

Marta a Mária: Marek 14:3–9; Lukáš 10:38–42; Ján 11:17–29; 12:1–8.

Tabita: Skutky 9:36–41.

Štyri Filipove dcéry: Skutky 21:9.

Foiba: Rimanom 16:1, 2.

[Obrázok na strane 15]

Chváliš slobodné sestry, ktoré verne poslúchajú Boží zákon?

[Obrázok na strane 16]

O čo konkrétne možno prosiť v spoločnej modlitbe s deťmi, skôr ako odídu do školy?