Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Čo znamená slovné spojenie mať „život sám v sebe“?

Biblia hovorí o Ježišovi Kristovi, že má „život sám v sebe“, a o Ježišových nasledovníkoch, že majú „v sebe život“. (Ján 5:26; 6:53) Tieto dva texty však nemajú rovnaký význam.

„Ako má Otec život sám v sebe,“ povedal Ježiš, „tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe.“ Pred týmto zaujímavým vyhlásením Ježiš povedal: „Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život... Prichádza hodina, a už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, ktorí naň dbali, budú žiť.“ Ježiš tu hovoril o pozoruhodnej moci, ktorú mu udelil Otec — o schopnosti umožniť ľuďom získať schválené postavenie pred Bohom. Navyše Ježiš je schopný vzkriesiť tých, ktorí spia v smrti, a dať im život. Teda to, že Ježiš má „život sám v sebe“, znamená, že mu bola udelená takáto moc. Tak ako Otec, aj Syn má „dar života sám v sebe“. (Ján 5:24–26, poznámka pod čiarou v Reference Bible) A čo jeho nasledovníci?

Asi o rok neskôr Ježiš svojim poslucháčom povedal: „Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nemáte v sebe život. Kto sa živí mojím telom a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ ​(Ján 6:53, 54) Tu Ježiš dáva do súvislosti možnosť mať „v sebe život“ s možnosťou získať „večný život“. Vyjadrenia s rovnakou gramatickou stavbou ako slovné spojenie mať „život v sebe“ sa nachádzajú aj na iných miestach Gréckych Písiem. Jedným príkladom je nabádanie „majte soľ sami v sebe“ a druhým vyjadrenie „sami na sebe dostali plnú odplatu“. (Marek 9:50; Rimanom 1:27) Tieto slovné spojenia nehovoria o moci dať niekomu soľ alebo vymerať niekomu odplatu. Skôr naznačujú vnútornú úplnosť alebo plnosť. Preto spojenie mať „v sebe život“ použité v Jánovi 6:53 jednoducho znamená vstúpiť do plnosti života.

 Keď Ježiš o svojich učeníkoch hovoril, že majú v sebe život, spomenul svoje telo a krv. Neskôr, pri zavedení Pánovej večere, hovoril o svojom tele a krvi opäť. Pri tejto príležitosti prikázal svojim nasledovníkom, ktorí mali vstúpiť do novej zmluvy, aby prijímali zo symbolov nekvaseného chleba a vína. Znamená to, že len pomazaní kresťania, ktorí sú v novej zmluve s Jehovom Bohom, vstupujú do plnosti života? Nie. Medzi spomínanými dvoma príležitosťami, pri ktorých Ježiš hovoril o svojom tele a krvi, bol časový rozdiel jeden rok. Preto tí, ktorí počuli Ježišove slová zaznamenané v Jánovi 6:53, 54, nevedeli nič o každoročnej slávnosti so symbolmi predstavujúcimi Kristovo telo a krv.

Podľa Jána 6. kapitoly Ježiš najprv prirovnal svoje telo k manne, keď povedal: „Vaši predkovia jedli mannu na pustatine, a predsa pomreli. Toto je chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby mohol z neho jesť ktokoľvek a nezomrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky.“ Ježišovo telo a jeho krv mali väčší význam ako doslovná manna. Prečo to môžeme povedať? Lebo Ježišovo telo bolo dané za „život sveta“, umožnilo večný život. * Preto vyjadrenie mať „život v sebe“ v Jánovi 6:53 sa vzťahuje na všetkých, ktorí dostávajú večný život — v nebi alebo na zemi. — Ján 6:48–51.

Kedy Kristovi nasledovníci dostávajú život v sebe, čiže vstupujú do plnosti života? V prípade pomazaných dedičov Kráľovstva je to pri vzkriesení k nebeskému životu ako nesmrteľných duchovných tvorov. (1. Korinťanom 15:52, 53; 1. Jána 3:2) Ježišove „iné ovce“ vstúpia do plnosti života na konci Kristovej tisícročnej vlády. Vtedy budú vyskúšaní, nájdení ako verní a vyhlásení za spravodlivých pre večný život v pozemskom raji. — Ján 10:16; Zjavenie 20:5, 7–10.

[Poznámka pod čiarou]

^ 7. ods. V pustatine potrebovali mannu na prežitie Izraeliti aj „veľká zmiešaná spoločnosť“. (2. Mojžišova 12:37, 38; 16:13–18) Podobne ak chcú pomazaní aj iné ovce žiť večne, musia využívať nebeskú mannu, a to tak, že prejavujú vieru vo výkupnú moc Ježišovho tela a krvi, ktoré obetoval. — Pozri Strážnu vežu č. 17, 1988, strany 37–39.

[Obrázky na strane 31]

Všetci praví kresťania môžu mať „život v sebe“