Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Priblížte sa k Bohu“

„Priblížte sa k Bohu“

 „Priblížte sa k Bohu“

„Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ — JAKUB 4:8.

1, 2. a) Čo často tvrdia ľudia? b) Aké nabádanie vyslovil Jakub a prečo bolo potrebné?

„BOH s nami.“ Tieto slová sa nachádzali na národných emblémoch a dokonca na vojenských uniformách. Na nespočetných minciach a bankovkách novodobej meny je nápis „Dôverujeme v Boha“. Ľudia bežne tvrdia, že majú blízky vzťah k Bohu. Nesúhlasíš však s tým, že mať taký vzťah si vyžaduje oveľa viac ako len o ňom hovoriť alebo vystavovať slogany?

Biblia ukazuje, že je možné mať vzťah s Bohom. Vyžaduje si to však úsilie. Dokonca aj niektorí pomazaní kresťania v prvom storočí potrebovali posilniť svoj vzťah k Jehovovi Bohu. Kresťanský dozorca Jakub musel niektorých upozorniť na ich telesné sklony a stratu duchovnej čistoty. Súčasťou jeho rady bolo toto mocné nabádanie: „Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ ​(Jakub 4:1–12) Čo mal Jakub na mysli slovami „priblížte sa“?

3, 4. a) Čo mohlo vyjadrenie „priblížte sa k Bohu“ pripomenúť niektorým Jakubovým čitateľom v prvom storočí? b) Prečo si môžeme byť istí, že prístup k Bohu je otvorený?

Jakub použil výraz, ktorý bol mnohým jeho čitateľom známy. Mojžišovský Zákon dával kňazom presné pokyny, ako sa za svoj ľud ‚približovať k Jehovovi‘. (2. Mojžišova 19:22) To mohlo Jakubovým čitateľom pripomenúť, že približovanie sa k Jehovovi nie je niečo, čo by mali brať na ľahkú váhu. Jehova je najvznešenejšia bytosť vo vesmíre.

Na druhej strane, podľa jedného biblického učenca „z tohto nabádania [v Jakubovi 4:8] cítiť silný optimizmus“. Jakub vedel, že Jehova nedokonalých ľudí vždy s láskou pozýva, aby sa k nemu priblížili. (2. Paralipomenon 15:2) Ježišova obeť umožnila prístup k Jehovovi vo väčšej miere. (Efezanom 3:11, 12) Dnes je prístup k Bohu otvorený miliónom ľudí! Ako však môžeme využiť túto úžasnú príležitosť? Teraz v krátkosti pouvažujeme o troch spôsoboch, ako sa môžeme približovať k Jehovovi Bohu.

Ďalej ,prijímaj poznanie‘ o Jehovovi

5, 6. Ako príklad mladého Samuela ukazuje, čo to znamená ‚prijímať poznanie‘ o Bohu?

Podľa Jána 17:3 Ježiš povedal: „To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi.“ Mnohé preklady tohto verša sa trochu odlišujú od Prekladu nového sveta. Namiesto spojenia „prijímajú poznanie“ o Bohu používajú na tomto mieste slovo „poznajú“ Boha. No viacero učencov uvádza, že slovo použité v pôvodnej gréčtine znamená niečo viac — trvalý proces, ktorý môže viesť až k dôvernému spoznaniu niekoho iného.

Dôverné spoznanie Boha nebola v Ježišových dňoch nová myšlienka. Napríklad v Hebrejských Písmach čítame, že keď bol Samuel chlapec, „ešte nepoznal Jehovu“. (1. Samuelova 3:7) Znamená to, že Samuel vedel o svojom Bohu veľmi málo? Nie. Jeho rodičia a kňazi ho určite veľa naučili. No hebrejské slovo použité v tomto verši sa podľa jedného učenca dá „použiť na to najdôvernejšie spoznanie“. Samuel vtedy ešte nepoznal Jehovu dôverne, tak ako ho spoznal neskôr, keď slúžil ako Jehovov hovorca. Ako Samuel ďalej rástol, stále lepšie spoznával Jehovu a získaval k nemu blízky osobný vzťah. — 1. Samuelova 3:19, 20.

7, 8. a) Prečo by nás hlbšie učenie Biblie nemalo odstrašovať? b) Napríklad aké hlboké pravdy Božieho Slova by sme mohli študovať?

 Prijímaš poznanie o Jehovovi do takej miery, aby si ho dôverne spoznal? Na to je potrebné, aby si si ‚rozvíjal túžbu‘ po duchovnom pokrme, ktorý dáva Boh. (1. Petra 2:2) Nebuď spokojný so základnými poznatkami. Snaž sa prijímať hlbšie učenie Biblie. (Hebrejom 5:12–14) Odstrašuje ťa takéto učenie, možno preto, že sa ti zdá príliš ťažké? Ak áno, pamätaj, že Jehova je „Vznešený učiteľ“. (Izaiáš 30:20) Vie, ako vštepiť hlboké pravdy do nedokonalej ľudskej mysle. A môže požehnať tvoju úprimnú snahu pochopiť to, čo ťa učí. — Žalm 25:4.

Skús sa preskúmať v súvislosti s niektorými ‚hlbokými Božími vecami‘. (1. Korinťanom 2:10) Nie sú to nezáživné námety, o akých diskutujú teológovia a duchovní. Sú to živé náuky, ktoré nám pútavým spôsobom umožňujú nazrieť do mysle a srdca nášho milujúceho Otca. Osobný výskum a štúdium takých námetov, ako je napríklad výkupné, ‚sväté tajomstvo‘ a rôzne zmluvy, ktoré Jehova použil na požehnanie svojho ľudu a na splnenie svojich predsavzatí, prináša radosť a uspokojenie. — 1. Korinťanom 2:7.

9, 10. a) Prečo je pýcha nebezpečná a čo nám pomôže vyhnúť sa jej? b) Prečo by sme sa mali snažiť byť pokornými, pokiaľ ide o poznanie Jehovu?

Ako rastie tvoje poznanie hlbších duchovných právd, chráň sa pred nebezpečenstvom, ktoré môže súvisieť s poznaním — pred pýchou. (1. Korinťanom 8:1) Pýcha je nebezpečná, lebo ľudí vzďaľuje od Boha. (Príslovia 16:5; Jakub 4:6) Pamätajme, že žiaden človek nemá dôvod vystatovať sa svojím poznaním. Zamyslime sa napríklad nad týmito slovami v úvode ku knihe, ktorá hodnotí posledné vedecké pokroky ľudstva: „Čím viac toho spoznávame, tým viac si uvedomujeme, ako málo toho vieme... Všetko, čo sme sa naučili, nie je nič v porovnaní s tým, čo sa ešte máme naučiť.“ Taká pokora je osviežujúca.  A pokiaľ ide o najväčší súbor poznania — poznanie Jehovu Boha —, máme ešte väčší dôvod zostať pokornými. Prečo?

10 Všimnime si niektoré biblické výroky o Jehovovi. „Veľmi hlboké sú tvoje myšlienky.“ ​(Žalm 92:5) „[Jehovovo] porozumenie je nesmierne.“ ​(Žalm 147:5) „[Jehovovo] porozumenie sa nedá vyskúmať.“ ​(Izaiáš 40:28) „Ó, hĺbka Božieho bohatstva a múdrosti a poznania!“ ​(Rimanom 11:33) Zjavne nikdy nespoznáme všetko, čo sa dá o Jehovovi spoznať. (Kazateľ 3:11) Hoci nás naučil už mnoho úžasných vecí, vždy bude pred nami nekonečné množstvo poznania, z ktorého budeme môcť ďalej čerpať. Nie je táto vyhliadka vzrušujúca? A nevedie nás zároveň aj k pokore? Teda keď sa učíme nové veci, vždy používajme svoje poznanie ako základ na to, aby sme sa približovali k Jehovovi a aby sme v tom pomáhali aj iným — nikdy nie ako prostriedok na vyvyšovanie sa nad druhými. — Matúš 23:12; Lukáš 9:48.

Dávaj najavo svoju lásku k Jehovovi

11, 12. a) Ako by na nás malo vplývať poznanie, ktoré získavame o Jehovovi? b) Podľa čoho sa dá zistiť, či má niekto pravú lásku k Bohu?

11 Apoštol Pavol výstižne prepojil poznanie s láskou. Napísal: „O toto sa stále modlím, aby sa vaša láska ešte viac a viac rozhojňovala presným poznaním a plnou rozlišovacou schopnosťou.“ ​(Filipanom 1:9) Namiesto toho, aby nás poznanie nadúvalo pýchou, každá drahocenná pravda, ktorú sa naučíme o Jehovovi a jeho predsavzatiach, by mala prehĺbiť našu lásku k nebeskému Otcovi.

12 Samozrejme, mnohí, ktorí tvrdia, že milujú Boha, ho v skutočnosti nemilujú. Ich vyjadrenia o silných citoch, ktoré prechovávajú k Bohu, sú možno úprimné. Takéto city sú dobré, dokonca chvályhodné, keď sú v súlade s presným poznaním. Ale samy osebe ich nemožno označiť za skutočnú lásku k Bohu. Prečo nie? Všimnime si, ako Božie Slovo definuje takúto lásku: „V tom spočíva láska k Bohu, že zachovávame jeho prikázania.“ ​(1. Jána 5:3) Teda láska k Jehovovi je pravá iba vtedy, keď sa prejavuje skutkami poslušnosti.

13. Ako nám zbožná bázeň pomôže prejaviť lásku k Jehovovi?

13 Zbožná bázeň nám pomôže poslúchať Jehovu. Táto hlboká úcta a rešpekt pred Jehovom pramení z prijímania poznania o ňom, zo spoznávania jeho svätosti, slávy, moci, spravodlivosti, múdrosti a lásky. Takáto bázeň je nevyhnutná na to, aby sme sa k Bohu priblížili. Všimnime si, čo sa píše v Žalme 25:14: „Dôverný vzťah k Jehovovi patrí tým, ktorí sa ho boja.“ Teda ak máme zdravý strach z toho, že by sme sa svojmu milovanému nebeskému Otcovi znepáčili, môžeme sa k nemu priblížiť. Zbožná bázeň nám pomôže dbať na múdru radu zapísanú v Prísloviach 3:6: „Všímaj si ho na všetkých svojich cestách a on sám urovná tvoje chodníky.“ Čo to znamená?

14, 15. a) Napríklad aké rozhodnutia musíme robiť každý deň? b) Ako sa naša zbožná bázeň odzrkadlí v rozhodnutiach, ktoré robíme?

14 Každý deň musíš robiť rozhodnutia, veľké i malé. Napríklad o čom sa budeš zhovárať so spolupracovníkmi, spolužiakmi a susedmi? (Lukáš 6:45) Budeš usilovne pracovať na úlohách, ktoré máš pred sebou, alebo budeš hľadať spôsoby, ako ich odbaviť s čo najmenšou námahou? (Kolosanom 3:23) Budeš sa zbližovať s tými, ktorí prejavujú len málo lásky k Jehovovi, alebo sa budeš snažiť upevňovať si vzťahy s duchovnými ľuďmi? (Príslovia 13:20) Čo urobíš, hoci aj v malej miere, na podporu záujmov Božieho Kráľovstva? (Matúš 6:33) Ak sa pri každodenných rozhodnutiach nechávaš viesť biblickými zásadami, ako sú napríklad tie, ktoré tu boli uvedené, potom si naozaj všímaš Jehovu „na všetkých svojich cestách“.

 15 Pri každom rozhodnutí, ktoré robíme, by sme sa mali nechať viesť touto myšlienkou: ‚Čo by Jehova chcel, aby som urobil? Aké konanie by sa mu najviac páčilo?‘ (Príslovia 27:11) Takéto prejavovanie zbožnej bázne je vynikajúci spôsob, ako dať najavo lásku k Jehovovi. Zbožná bázeň nás podnieti aj k tomu, aby sme zostali čistí — duchovne, morálne i telesne. Pamätajme, že v tom istom verši, v ktorom Jakub nabáda kresťanov „priblížte sa k Bohu“, píše aj toto: „Očistite si ruky, hriešnici, a prečistite si srdcia, vy nerozhodní.“ — Jakub 4:8.

16. Čo pri dávaní Jehovovi nikdy nedosiahneme, no čo mu tým vždy môžeme prejaviť?

16 Samozrejme, k prejavovaniu lásky k Jehovovi patrí oveľa viac ako len nekonať to, čo je zlé. Láska nás podnecuje aj konať to, čo je správne. Napríklad ako reagujeme na Jehovovu ohromujúcu štedrosť? Jakub napísal: „Všetko dobré, čo dostaneme, a každý dokonalý dar je zhora, lebo zostupuje od Otca nebeských svetiel.“ ​(Jakub 1:17) Pravdaže, keď dáme Jehovovi niečo z nášho majetku, neobohatíme ho. Patria mu všetky veci a všetko bohatstvo na svete. (Žalm 50:12) A keď dáme Jehovovi náš čas a energiu, neuspokojíme tým potrebu, ktorú by on inak uspokojiť nemohol. Aj keby sme odmietli zvestovať dobré posolstvo o Božom Kráľovstve, mohol by spôsobiť, aby kričali kamene! Prečo teda dávať Jehovovi svoje hmotné prostriedky, čas a energiu? Predovšetkým preto, lebo tým mu dávame najavo svoju lásku z celého srdca, duše, mysle a sily. — Marek 12:29, 30.

17. Čo nás môže podnietiť, aby sme dávali Jehovovi s radosťou?

17 Keď dávame Jehovovi, mali by sme to robiť ochotne, „lebo Boh miluje radostného darcu“. (2. Korinťanom 9:7) Zásada zapísaná v 5. Mojžišovej 16:17 nám môže pomôcť dávať s radosťou: „Dar z ruky každého má byť úmerný požehnaniam Jehovu, tvojho Boha, ktoré ti dal.“ Keď uvažujeme o tom, aký štedrý je k nám Jehova, cítime túžbu dávať mu radostne a veľkoryso. Také dávanie rozradostňuje jeho srdce, tak ako malý darček od milovaného dieťaťa poteší rodiča. Prejavovanie našej lásky týmto spôsobom nám pomôže priblížiť sa k Jehovovi.

Pestuj si dôverný vzťah prostredníctvom modlitby

18. Prečo by bolo dobré pouvažovať o tom, ako zlepšiť kvalitu svojich modlitieb?

18 Chvíle, ktoré venujeme osobným modlitbám, nám dávajú neoceniteľnú možnosť — sú to príležitosti na dôverný, blízky rozhovor s naším nebeským Otcom. (Filipanom 4:6) Keďže modlitba je jedným z veľmi dôležitých spôsobov, ako sa priblížiť k Bohu, stálo by za to zastaviť sa a pouvažovať o kvalite našich modlitieb. Niežeby museli byť vzorom výrečnosti a dokonalej formulácie, ale mali by to byť úprimné vyjadrenia, ktoré vychádzajú zo srdca. Ako môžeme zlepšiť kvalitu našich modlitieb?

19, 20. Prečo treba pred modlitbou rozjímať a aké sú niektoré vhodné námety na také rozjímanie?

19 Skôr ako sa pomodlíme, mohli by sme skúsiť rozjímať. Ak rozjímame vopred, môžu byť naše modlitby konkrétne a zmysluplné, a tak sa vyhneme zvyku opakovať slovné spojenia, ktoré sú nám známe a rýchlo nám prichádzajú na myseľ. (Príslovia 15:28, 29) Mohla by nám pomôcť aj úvaha o niektorých témach, o ktorých sa zmienil Ježiš vo vzorovej modlitbe, a tiež o tom, ako tieto témy súvisia s naším životom. (Matúš 6:9–13) Napríklad mohli by sme si položiť otázku, akú malú úlohu chceme zohrať v konaní Jehovovej vôle tu na zemi. Mohli by sme pred Jehovom vyjadriť túžbu byť mu čo najužitočnejší a poprosiť ho, aby nám pomohol vykonať akékoľvek úlohy, ktoré nám zveril? Sme zaťažení obavami o naše hmotné potreby? Aké hriechy potrebujeme mať odpustené a komu  potrebujeme vo väčšej miere odpúšťať? Aké pokušenia nás postihujú a uvedomujeme si, ako naliehavo potrebujeme v tomto smere Jehovovu ochranu?

20 Okrem toho môžeme premýšľať o ľuďoch, o ktorých vieme, že zvlášť potrebujú Jehovovu pomoc. (2. Korinťanom 1:11) Nesmieme zabúdať ani na vyjadrovanie vďaky. Ak sa zastavíme a porozmýšľame, istotne nájdeme dôvody každý deň ďakovať Jehovovi a chváliť ho za jeho hojnú dobrotu. (5. Mojžišova 8:10; Lukáš 10:21) To nám prinesie ešte iný úžitok — pomôže nám to získať pozitívnejší, optimistickejší pohľad na život.

21. Štúdium akých biblických príkladov nám môže pomôcť, keď pristupujeme k Jehovovi v modlitbe?

21 Naše modlitby môže zlepšiť aj štúdium. V Božom Slove sú zaznamenané vynikajúce modlitby verných mužov a žien. Napríklad ak sa pred nami črtá nejaký veľký problém, ktorý v nás vyvoláva úzkosť, dokonca strach o blaho nás alebo našich blízkych, môžeme si prečítať Jakobovu modlitbu, ktorú vyslovil pred stretnutím so svojím pomstychtivým bratom Ezauom. (1. Mojžišova 32:9–12) Alebo si môžeme preštudovať modlitbu, ktorú vyjadril kráľ Asa v čase, keď Boží ľud ohrozovalo miliónové vojsko Etiópčanov. (2. Paralipomenon 14:11, 12) Ak nás trápi problém, ktorý by mohol priniesť pohanu na Jehovovo dobré meno, stojí za to pouvažovať o Eliášovej modlitbe pred Baalovými ctiteľmi na vrchu Karmel alebo o Nehemiášovej modlitbe v súvislosti so žalostným stavom Jeruzalema. (1. Kráľov 18:36, 37; Nehemiáš 1:4–11) Čítanie takýchto modlitieb a rozjímanie o nich môže posilniť našu vieru a vytvoriť v nás predstavu, ako najlepšie pristupovať k Jehovovi s obavami, ktoré nás zaťažujú.

22. Aký je ročný text na rok 2003 a akú otázku by sme si počas tohto roka mohli z času na čas položiť?

22 Niet väčšej cti ani vznešenejšieho cieľa ako dbať na Jakubovu radu ‚priblížiť sa  k Bohu‘. (Jakub 4:8) Kiež to robíme tak, že budeme napredovať v poznaní Boha, budeme sa snažiť dávať mu stále viac najavo svoju lásku a rozvíjať si k nemu dôverný vzťah v modlitbách. Keďže počas roka 2003 budeme pamätať na Jakuba 4:8 ako na ročný text, ďalej sa skúmajme, či sa naozaj približujeme k Jehovovi. Čo však druhá časť tohto výroku? V akom zmysle sa Jehova „priblíži k vám“ a aké požehnania to prinesie? Touto otázkou sa bude zaoberať nasledujúci článok.

Spomínaš si?

• Prečo je približovanie sa k Jehovovi niečím, čo by sme mali brať vážne?

• Aké ciele by sme si mohli dať v súvislosti s prijímaním poznania o Jehovovi?

• Ako môžeme dať najavo, že máme pravú lásku k Jehovovi?

• Ako si môžeme modlitbou vypestovať dôvernejší vzťah k Jehovovi?

[Študijné otázky]

[Zvýraznený text na strane 12]

Ročný text na rok 2003 bude: „Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ — Jakub 4:8.

[Obrázok na stranách 8, 9]

Ako Samuel rástol, dôverne spoznával Jehovu

[Obrázok na strane 12]

Modlitba, ktorú Eliáš vyslovil na vrchu Karmel, je pre nás dobrým príkladom