Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Osobné štúdium, ktoré nás vyzbrojuje ako učiteľov

Osobné štúdium, ktoré nás vyzbrojuje ako učiteľov

 Osobné štúdium, ktoré nás vyzbrojuje ako učiteľov

„Uvažuj o týchto veciach; zahĺb sa do nich, aby bol tvoj pokrok zjavný všetkým. Dávaj stále pozor na seba a na svoje vyučovanie.“ — 1. TIMOTEJOVI 4:15, 16.

1. Aká zásada platí o čase a osobnom štúdiu?

„NA VŠETKO je ustanovený čas,“ hovorí Biblia v Kazateľovi 3:1. To určite platí aj o osobnom štúdiu. Pre mnohých je ťažké uvažovať o duchovných veciach, ak si zvolia nevhodný čas alebo nevhodné miesto. Napríklad cítil by si túžbu študovať po namáhavej celodennej práci a po výdatnej večeri, najmä ak sa uvelebíš v obľúbenom kresle pred televízorom? Zrejme nie. Aké je teda riešenie? Zjavne si musíme určiť, kedy a kde budeme študovať, aby sme zo štúdia vyťažili čo najviac.

2. Kedy je často najvhodnejší čas na osobné štúdium?

Pre mnohých je najvhodnejší čas na štúdium hneď ráno, keď sú obyčajne najčulejší. Ďalší využívajú na krátke štúdium poludňajšiu prestávku. V nasledujúcich biblických príkladoch si všimni zmienku o čase vyhradenom na dôležité duchovné činnosti. Dávid, kráľ starovekého Izraela, napísal: „Za rána spôsob, aby som počul tvoju milujúcu láskavosť, veď do teba som vložil svoju dôveru. Daj mi poznať cestu, ktorou mám kráčať, lebo  k tebe som pozdvihol dušu.“ ​(Žalm 143:8) Prorok Izaiáš prejavil podobné ocenenie, keď povedal: „Zvrchovaný Pán Jehova mi dal jazyk učených, aby som vedel, ako slovom odpovedať unavenému. Prebúdza ráno čo ráno; prebúdza moje ucho, aby som počul ako tí učení.“ Ide o to, že študovať a komunikovať s Jehovom by sme mali vtedy, keď sme myšlienkovo čulí, nech už je to kedykoľvek počas dňa. — Izaiáš 50:4, 5; Žalm 5:3; 88:13.

3. Aké podmienky sú potrebné na efektívne štúdium?

Ďalším činiteľom, ktorý prispieva k efektívnemu štúdiu, je to, že by sme nemali sedieť práve v tom najpohodlnejšom kresle alebo na pohovke. Tak by sme nezostali dlho bdelými. Keď študujeme, naša myseľ musí čulo prijímať podnety, a priveľa telesného pohodlia má väčšinou opačný účinok. Pri štúdiu a rozjímaní je potrebné mať aj relatívny pokoj a nebyť vyrušovaný. Snaha študovať pri rádiu, televízore alebo deťoch, ktoré sa dožadujú tvojej pozornosti, neprinesie najlepšie výsledky. Keď chcel Ježiš rozjímať, odišiel na tiché miesto. Hovoril aj o tom, aké dôležité je, aby si na modlitbu našiel človek miesto v súkromí. — Matúš 6:6; 14:13; Marek 6:30–32.

Osobné štúdium, ktoré nás vyzbrojuje odpovedať

4, 5. V akých ohľadoch je brožúra Čo od nás Boh vyžaduje? praktickou pomôckou?

Osobné štúdium je uspokojujúce vtedy, keď pomocou rôznych biblických pomôcok dokážeme načrieť do určitého námetu hlbšie, najmä s cieľom odpovedať niekomu na úprimné otázky. (1. Timotejovi 1:4; 2. Timotejovi 2:23) Na začiatku mnohí noví študujú brožúru Čo od nás Boh vyžaduje?, * ktorá je dnes dostupná v 261 jazykoch. Je to veľmi jednoduchá, ale výstižná publikácia, založená výlučne na Biblii. Pomáha čitateľom rýchlo pochopiť, aké sú Božie požiadavky na pravé uctievanie. No jej rozsah neumožňuje podrobný rozbor každého námetu. Ako môžeš nájsť ďalšie biblické informácie, ak záujemca, s ktorým študuješ Bibliu, položí vážne otázky  o niektorých rozoberaných biblických námetoch?

Tí, ktorí majú vo svojom jazyku Watchtower Library na CD-ROM-e, majú ľahký prístup k širokému zdroju informácií v počítači. Ale čo tí, ktorí toto vybavenie nemajú? Preskúmajme teraz dve témy, ktoré sú rozobraté v brožúre Čo od nás Boh vyžaduje?, aby sme pochopili, ako môžeme prehĺbiť svoje porozumenie a byť schopní odpovedať záujemcom podrobnejšie — najmä ak niekto položí také otázky ako: Kto je Boh a aký bol naozaj Ježiš? — 2. Mojžišova 5:2; Lukáš 9:18–20; 1. Petra 3:15.

Kto je Boh?

6, 7. a) Aká otázka vzniká o Bohu? b) Akú závažnú vec vynechal v prednáške jeden duchovný?

Druhá lekcia brožúry Čo od nás Boh vyžaduje? dáva odpoveď na veľmi dôležitú otázku: Kto je Boh? To je zásadná otázka, lebo človek nemôže uctievať pravého Boha, ak ho nepozná alebo ak pochybuje o jeho existencii. (Rimanom 1:19, 20; Hebrejom 11:6) No ľudia na celom svete majú o Bohu stovky predstáv. (1. Korinťanom 8:4–6) Každá náboženská filozofia má inú odpoveď na otázku Božej totožnosti. V takzvanom kresťanstve sa väčšina náboženstiev pozerá na Boha ako na Trojicu. Jeden významný americký duchovný raz predniesol prednášku na námet „Poznáte Boha?“, ale v prejave ani raz nespomenul Božie meno, hoci niekoľkokrát citoval z Hebrejských písiem. Samozrejme, čítal z biblického prekladu, ktorý namiesto mena Jehova alebo Jahve používa neurčité, anonymné označenie „Pán“.

Tomuto duchovnému unikla veľmi dôležitá myšlienka, keď citoval Jeremiáša 31:33, 34: „‚Už nebude každý poučovať svojho blížneho a každý svojho brata hovoriac: „Poznajte Pána“ [v hebrejčine „Poznajte Jehovu“], lebo ma budú všetci poznať, od najmenšieho z nich až po najväčšieho z nich,‘ hovorí Pán [v hebrejčine Jehova].“ Preklad, ktorý použil, vynecháva jedinečné Božie meno, Jehova. — Žalm 103:1, 2.

8. Aký príklad ukazuje dôležitosť používania Božieho mena?

Žalm 8:9 je príkladom toho, prečo je používanie Jehovovho mena také dôležité: „Ó, Jehova, náš Pane, aké majestátne je tvoje meno po celej zemi!“ Porovnaj to s prekladom: „Hospodine, Pane náš, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!“ ​(Slovenský ekumenický preklad; podobné: Evanjelický preklad, Katolícky preklad) No ak dovolíme, aby nás jeho Slovo osvietilo, získame „pravé poznanie Boha“, ako bolo spomenuté v predchádzajúcom článku. Ale ktorá biblická študijná pomôcka nám ľahko odpovie na otázky o dôležitosti Božieho mena? — Príslovia 2:1–6.

9. a) Ktorá publikácia nám môže pomôcť vysvetliť dôležitosť používania Božieho mena? b) Ako mnohí prekladatelia neprejavili úctu k Božiemu menu?

Môžeme sa pozrieť do brožúry Božie meno, ktoré pretrvá navždy, ktorá bola preložená do 69 jazykov. * Časť nazvaná „Božie meno — jeho význam a výslovnosť“ ​(strany 6–11) jasne ukazuje, že hebrejský tetragramaton (z gréckeho slova znamenajúceho „štyri písmená“) sa v starovekých hebrejských textoch vyskytuje takmer 7000-krát. No duchovní a prekladatelia v judaizme a v kresťanských cirkvách ho úmyselne vynechali z väčšiny svojich biblických prekladov. * Ako môžu tvrdiť, že poznajú Boha a majú k nemu prijateľný  vzťah, keď ho odmietajú nazývať menom? Božie pravé meno otvára cestu k porozumeniu toho, aké má Boh predsavzatia a kým je. Okrem toho, aký význam má časť Ježišovej vzorovej modlitby „náš Otče v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno“, keď sa Božie meno ani len nepoužíva? — Matúš 6:9; Ján 5:43; 17:6.

Kto je Ježiš Kristus?

10. Ako môžeme získať ucelený obraz o živote a službe Ježiša?

10 Tretia lekcia v brožúre Čo od nás Boh vyžaduje? má názov „Kto je Ježiš Kristus?“ V šiestich odsekoch predkladá veľmi stručnú charakteristiku Ježiša, uvádza jeho pôvod i to, prečo prišiel na zem. No ak chceš získať úplný obraz o jeho živote, neexistuje lepší zdroj — okrem samotných evanjelií — ako kniha Najväčší človek, ktorý kedy žil, dostupná v 111 jazykoch. * Táto kniha predkladá kompletnú chronologickú správu o Kristovom živote a jeho učení, založenú na štyroch evanjeliách. Stotridsaťtri kapitol tejto knihy obsahuje udalosti z Ježišovho života a služby. Iný, analytický pohľad na túto tému môžeš nájsť v 1. zväzku knihy Hlbšie pochopenie Písma pod heslom „Ježiš Kristus“.

11. a) Čím sa Jehovovi svedkovia odlišujú, pokiaľ ide o vieru v Ježiša? b) Ktoré biblické texty jasne vyvracajú náuku o Trojici a ktorá publikácia je v tomto smere dobrou pomôckou?

11 V cirkvách kresťanstva sa spory v súvislosti s Ježišom točia okolo toho, či je „Božím Synom“ a zároveň „Bohom Synom“ — inými slovami okolo toho, čo Katechizmus katolíckej cirkvi nazýva „ústredným tajomstvom kresťanskej viery“, čiže okolo Trojice. Na rozdiel od cirkví takzvaného kresťanstva Jehovovi svedkovia veria, že Ježiš má božský pôvod, ale nie je Bohom. Vynikajúce vysvetlenie tohto námetu sa nachádza v brožúre Máme veriť v trojicu?, preloženej do 95 jazykov. * Medzi početné biblické texty, ktoré táto brožúra používa na vyvrátenie náuky o Trojici, patrí Marek 13:321. Korinťanom 15:24, 28.

12. Aká ďalšia otázka si zaslúži našu pozornosť?

12 Uvedený rozbor týkajúci sa Boha a Ježiša Krista nám mal ukázať, ako môžeme študovať s tým cieľom, aby sme pomohli získať presné poznanie ľuďom, ktorí nepoznajú biblickú pravdu. (Ján 17:3) Ako je to však s tými, ktorí sú s kresťanským zborom spojení už mnoho rokov? Musia ešte stále venovať pozornosť osobnému štúdiu Jehovovho Slova, hoci rokmi získali už rozsiahle biblické poznanie?

Prečo ‚stále dávať pozor‘

13. Aký nesprávny názor môžu mať niektorí na osobné štúdium?

13 Tí, ktorí sú členmi zboru už mnoho rokov, môžu skĺznuť k tomu, že sa budú spoliehať na biblické poznanie, ktoré získali v prvých rokoch ako Jehovovi svedkovia. Je ľahké si povedať: „Nepotrebujem študovať toľko ako novší bratia. Veď koľkokrát som už za tie roky čítal Bibliu a biblické publikácie!“ To by bolo podobné, ako keby sme povedali: „Nemusím už venovať toľko pozornosti svojej strave. Veď koľko jedál som už zjedol v minulosti!“ Vieme, že na to, aby telo zostalo zdravé a aktívne, je potrebná sústavná výživa z dobrej a správne upravenej stravy. O čo viac to platí o udržiavaní nášho duchovného zdravia a sily! — Hebrejom 5:12–14.

14. Prečo by sme mali stále dávať na seba pozor?

14 Preto či už študujeme Bibliu dlhé roky, alebo len krátko, všetci potrebujeme dbať na Pavlovu radu Timotejovi, ktorý bol vtedy už zrelým, zodpovedným dozorcom: „Dávaj stále pozor na seba a na svoje vyučovanie. Zostaň pri tých veciach, lebo takým počínaním zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.“ ​(1. Timotejovi 4:15, 16) Prečo by sme si mali vziať Pavlovu radu k srdcu? Pamätajme, že Pavol poukázal aj na to, že bojujeme proti „Diablovým úkladom [ľstivým skutkom]“ a „so zlými  duchovnými silami v nebeských miestach“. A apoštol Peter varoval, že Diabol „hľadá, koho by pohltil“, a tým ‚niekým‘ môže byť ktokoľvek z nás. Náš falošný pocit spokojnosti môže byť práve tou príležitosťou, na ktorú Satan čaká. — Efezanom 6:11, 12; 1. Petra 5:8.

15. Akú obrannú duchovnú výzbroj máme a ako si ju môžeme udržať v dobrom stave?

15 Ako sa môžeme brániť? Apoštol Pavol nám pripomína: „Vezmite si teda úplnú výzbroj od Boha, aby ste boli schopní odolať v zlom dni a pevne stáť, kým všetko dôkladne nevykonáte.“ ​(Efezanom 6:13) Účinnosť tejto duchovnej výzbroje závisí nielen od jej počiatočnej kvality, ale aj od pravidelnej údržby. Tento kompletný výstroj od Boha musí preto zahŕňať aktuálne poznanie Božieho Slova. To ukazuje, aké dôležité je držať krok s porozumením pravdy, ktoré zjavuje Jehova cez svoje Slovo a cez triedu verného a rozvážneho otroka. Pravidelné osobné štúdium Biblie a biblických publikácií je životne dôležité na to, aby sme si duchovnú výzbroj udržali v dobrom stave. — Matúš 24:45–47; Efezanom 6:14, 15.

16. Čo môžeme urobiť, aby náš „veľký štít viery“ bol v dobrom stave?

16 Pavol vyzdvihuje jednu dôležitú súčasť našej obrannej výzbroje, „veľký štít viery“, ktorým môžeme odvrátiť a uhasiť Satanove horiace strely falošných obvinení a odpadlíckeho učenia. (Efezanom 6:16) Preto je nevyhnutné kontrolovať, aký silný je náš štít viery a aké kroky robíme na to, aby sme ho udržali v dobrom stave a aby sme ho spevnili. Môžeš si napríklad položiť otázku: ‚Ako sa pripravujem na týždenné štúdium Biblie pomocou Strážnej veže? Študujem dosť na to, aby som na zhromaždení dokázal premyslenými odpoveďami „podnecovať druhých k láske a k znamenitým skutkom“? Otváram si Bibliu a čítam si biblické texty, ktoré sú v článku uvedené, ale nie vypísané? Povzbudzujem druhých svojou nadšenou aktívnou účasťou na zhromaždeniach?‘ Náš duchovný pokrm je pevný, a aby sme z neho mohli mať plný úžitok, potrebujeme ho dôkladne stráviť. — Hebrejom 5:14; 10:24.

17. a) Aký jed používa Satan v snahe oslabiť našu duchovnosť? b) Čo je protilátkou pôsobiacou proti Satanovmu jedu?

17 Satan pozná slabosti padlého tela a jeho úklady sú zákerné. Jedným zo spôsobov, akými šíri svoj zlý vplyv, je čoraz ľahší prístup k pornografii v televízii, na internete, videokazetách a v tlači. Niektorí kresťania dovolili, aby tento jed prenikol cez ich oslabenú výzbroj, čo viedlo k strate ich výsad v zbore alebo aj k vážnejším následkom. (Efezanom 4:17–19) Čo je protilátkou pôsobiacou proti Satanovmu duchovnému jedu? Nesmieme zanedbávať pravidelné osobné štúdium Biblie, naše kresťanské zhromaždenia a úplnú výzbroj od Boha. Spolu nám tieto veci umožňujú rozlišovať medzi správnym a nesprávnym a nenávidieť to, čo nenávidí Boh. — Žalm 97:10; Rimanom 12:9.

18. Ako nám „meč ducha“ môže pomôcť v duchovnom boji?

18 Ak si uchováme zvyk pravidelne študovať Bibliu, nebudeme mať vybudovanú len silnú obranu vo forme nášho presného poznania Božieho Slova, ale získame aj efektívnu útočnú  zbraň v podobe ‚meča ducha, čiže Božieho slova‘. Božie slovo je „ostrejšie než akýkoľvek dvojsečný meč a preniká až po rozdelenie duše a ducha a kĺbov a ich špiku a je schopné rozoznávať myšlienky a úmysly srdca“. (Efezanom 6:17; Hebrejom 4:12) Ak sa tento „meč“ naučíme obratne používať, potom sa v pokušeniach budeme vedieť „presekať“ cez to, čo sa možno zdá neškodné alebo dokonca príťažlivé, a odhaliť to ako smrtonosnú pascu toho zlého. Naša zásobáreň biblického poznania a porozumenia nám pomôže odvrhnúť to, čo je zlé, a urobiť to, čo je znamenité. Preto si všetci položme otázku: ‚Je môj meč naleštený alebo zhrdzavený? Mám problém spomenúť si na biblické texty, ktoré môžu posilniť moju útočnú schopnosť?‘ Teda udržme si dobré návyky v osobnom štúdiu Biblie, a tak odolávajme Diablovi. — Efezanom 4:22–24.

19. Aký úžitok môžeme získať, ak sa budeme venovať osobnému štúdiu?

19 Pavol napísal: „Celé Písmo je inšpirované Bohom a je užitočné na učenie, na karhanie, na nápravu vecí, na ukázňovanie v spravodlivosti, aby bol Boží človek celkom spôsobilý, úplne vyzbrojený pre každé dobré dielo.“ Ak si Pavlove slová Timotejovi vezmeme k srdcu, môžeme posilniť svoju duchovnosť a zefektívniť svoju službu. Duchovní starší a služobní pomocníci môžu byť väčším prínosom pre zbor a my všetci môžeme zostať pevnými vo viere. — 2. Timotejovi 3:16, 17; Matúš 7:24–27.

[Poznámky pod čiarou]

^ 4. ods. Nový záujemca po preštudovaní brožúry Čo od nás Boh vyžaduje? zvyčajne prejde na knihu Poznanie, ktoré vedie k večnému životu (obidve publikácie vydali Jehovovi svedkovia). Návrhy v tomto článku ukazujú, ako odstrániť prekážky jeho duchovného pokroku.

^ 9. ods. Vydali Jehovovi svedkovia. Tí, ktorí majú encyklopédiu Hlbšie pochopenie Písma v jazyku, ktorému rozumejú, môžu nahliadnuť do 1. zväzku, heslo „Jehova“.

^ 9. ods. Niektoré španielske a katalánske preklady sú pozoruhodnými výnimkami v preklade hebrejského tetragramatonu, lebo používajú Božie meno vo forme „Yavé“, „Yahveh“, „Jahvè“ a „Jehová“. Aj slovenský katolícky preklad (vydal Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1996) používa veľakrát formu „Jahve“, napríklad v knihe Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Ámos.

^ 10. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

^ 11. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

Spomínaš si?

• Aké veci prispievajú k účinnému osobnému štúdiu?

• Akú chybu obsahujú mnohé biblické preklady v súvislosti s Božím menom?

• Aké biblické texty by si použil na vyvrátenie učenia o Trojici?

• Čo musíme robiť, aby sme sa uchránili pred Satanovými úkladmi, i keď sme pravými kresťanmi už mnoho rokov?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 19]

Na dobré osobné štúdium potrebuješ správne prostredie s minimálnym vyrušovaním

[Obrázky na strane 23]

Je tvoj „meč“ naleštený alebo zhrdzavený?