Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Napodobňujme Veľkého Učiteľa

Napodobňujme Veľkého Učiteľa

 Napodobňujme Veľkého Učiteľa

„Choďte a robte učeníkov z ľudí... učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ — MATÚŠ 28:19, 20.

1, 2. a) Prečo môžeme povedať, že my všetci sme v určitom zmysle učiteľmi? b) Akú zvláštnu zodpovednosť majú praví kresťania, čo sa týka vyučovania?

SI UČITEĽOM? V určitom zmysle sme učiteľmi všetci. Vždy, keď vysvetľuješ cestu turistovi, ktorý sa stratil, keď ukazuješ spolupracovníkovi, ako vykonať istú prácu, alebo keď vysvetľuješ dieťaťu, ako si zaviazať šnúrky na topánkach, učíš. Určite súhlasíš s tým, že takáto pomoc druhým prináša uspokojenie.

Čo sa týka vyučovania, praví kresťania majú zvláštnu zodpovednosť. Dostali sme poverenie ‚robiť z ľudí učeníkov a učiť ich‘. (Matúš 28:19, 20) Aj v zbore máme príležitosti vyučovať. Spôsobilí muži sú ustanovení, aby slúžili ako ‚pastieri a učitelia‘ s cieľom budovať zbor. (Efezanom 4:11–13) Zrelé ženy pri svojich každodenných činnostiach majú byť „učiteľkami dobrého“ pre mladšie ženy. (Títovi 2:3–5) Všetci sme nabádaní, aby sme povzbudzovali spoluveriacich, a to môžeme robiť tak, že budeme druhých budovať pomocou Biblie. (1. Tesaloničanom 5:11) Byť učiteľom Božieho Slova a deliť sa o duchovné hodnoty, ktoré môžu priniesť trvalý úžitok, je naozaj veľkou výsadou!

3. Ako sa môžeme stať lepšími učiteľmi?

Ako sa však môžeme stať lepšími učiteľmi? Predovšetkým tak, že budeme napodobňovať Veľkého Učiteľa, Ježiša. Niekto sa však môže opýtať: ‚Ale ako môžeme napodobňovať Ježiša? On bol predsa dokonalý.‘ Je pravda, že nemôžeme byť dokonalými učiteľmi. No bez ohľadu na naše schopnosti sa môžeme usilovať čo najviac napodobňovať spôsob, akým Ježiš vyučoval. Pozrime sa teraz, ako môžeme použiť štyri z jeho metód — jednoduchosť, účinné otázky, logické dokazovanie a vhodné znázornenia.

Jednoduchosť

4, 5. a) Prečo je jednoduchosť kľúčovou črtou biblickej pravdy? b) Prečo je dôležité dávať pozor na svoje slová, ak chceme vyučovať s jednoduchosťou?

Základné pravdy Božieho Slova nie sú zložité. Ježiš v modlitbe povedal: „Verejne ťa chválim, Otče... lebo si skryl tieto veci pred múdrymi a vzdelanými a zjavil si ich dojčatám.“ ​(Matúš 11:25) Jehova odhalil svoje predsavzatia ľuďom s úprimným a pokorným srdcom. (1. Korinťanom 1:26–28) Jednoduchosť je teda kľúčovou črtou biblickej pravdy.

Ako môžeš vyučovať s jednoduchosťou na domácom biblickom štúdiu alebo keď vykonávaš opätovné návštevy u ľudí, ktorí prejavili záujem? Čo sme sa v tomto smere naučili od Veľkého Učiteľa? Keďže mnohí z Ježišových poslucháčov boli „nevzdelaní a obyčajní ľudia“, Ježiš používal jednoduché výrazy, ktorým mohli rozumieť. (Skutky 4:13) Teda ak chceme vyučovať s jednoduchosťou, prvou podmienkou je dávať pozor na to, aké slová používame. Na to, aby pravda Božieho Slova znela druhým presvedčivejšie, nepotrebujeme používať zložitý a nadnesený  štýl vyjadrovania. Takáto ‚výstrednosť reči‘ by mohla druhých odrádzať, najmä tých, ktorí majú obmedzené vzdelanie či schopnosti. (1. Korinťanom 2:1, 2) Ježišov príklad ukazuje, že jednoduché slová, ktoré sú starostlivo zvolené, môžu mať pri odovzdávaní pravdy veľkú silu.

6. Ako sa vyhnúť tomu, aby sme záujemcu nezahrnuli príliš veľkým množstvom informácií?

Ak chceme vyučovať s jednoduchosťou, musíme si dávať pozor aj na to, aby sme záujemcu nezahrnuli príliš veľkým množstvom informácií. Ježiš bral do úvahy obmedzenia svojich učeníkov. (Ján 16:12) Aj my musíme brať ohľad na záujemcu. Napríklad keď vedieme štúdium pomocou knihy Poznanie, ktoré vedie k večnému životu, nemusíme vysvetľovať každý detail. * No nie je potrebné sa ani náhliť, akoby prebrať určité množstvo látky bolo to najdôležitejšie. Skôr je múdre prispôsobiť tempo štúdia potrebám a schopnostiam záujemcu. Naším cieľom je pomôcť záujemcovi, aby sa stal Kristovým učeníkom a ctiteľom Jehovu. Nemali by sme váhať venovať koľkokoľvek času tomu, aby sme záujemcovi pomohli jasne pochopiť, čo sa učí. Tak sa pravda môže dotknúť jeho srdca a podnietiť ho k činnosti. — Rimanom 12:2.

7. Aké návrhy nám môžu pomôcť vyučovať pri prejavoch v zbore jednoducho?

Ako sa môžeme vyjadrovať tak, aby naša reč bola „ľahko zrozumiteľná“, keď máme prejavy v zbore, najmä vtedy, keď sú medzi poslucháčmi noví? (1. Korinťanom 14:9) Môžu nám pomôcť tri návrhy. Po prvé, vysvetli každý neznámy pojem, ktorý musíš použiť. Porozumením Božieho Slova získavame špecifickú slovnú zásobu. Ak používame také spojenia ako „verný a rozvážny otrok“, „iné ovce“ a „Veľký Babylon“, mali by sme zrozumiteľným spôsobom objasniť ich význam. Po druhé, vyhýbaj sa rozvláčnosti. Príliš veľa slov vyjadrených príliš zložitým spôsobom môže viesť k tomu, že stratíš pozornosť poslucháčov. Jasnosť dosiahneš tak, že nepotrebné slová vypustíš. Po tretie, nesnaž sa prebrať príliš veľa látky. Pri výskume môžeme nájsť veľa zaujímavých detailov. Ale najlepšie je usporiadať si látku pod niekoľko hlavných bodov a použiť iba tie informácie, ktoré tieto body podporujú a ktoré možno dobre rozvinúť vo vymedzenom čase.

Účinné používanie otázok

8, 9. Ako môžeme vybrať otázku, ktorá je priam ušitá na potreby domáceho? Uveď príklady.

Spomeňme si, že Ježiš majstrovsky používal otázky na to, aby podnietil učeníkov vyjadriť svoje názory a aby stimuloval a formoval ich zmýšľanie. Svojimi otázkami jemne pôsobil na ich srdcia a motivoval ich. (Matúš 16:13, 15; Ján 11:26) Ako môžeme používať otázky tak účinne ako Ježiš?

Keď zvestujeme z domu do domu, môžeme použiť otázky na vyvolanie záujmu, a tak si pripraviť cestu na rozhovor o Božom Kráľovstve. Ako môžeme vybrať otázku, ktorá je priam ušitá na potreby domáceho? Buď všímavý. Keď prichádzaš k domu, všimni si okolie. Vidíš na dvore hračky, čo naznačuje, že v dome sú deti? Ak áno, môžeš sa domáceho opýtať: ‚Premýšľali ste niekedy o tom, aký bude svet, keď vaše deti vyrastú?‘ (Žalm 37: 10, 11) Majú vchodové dvere niekoľko zámkov alebo je dom chránený bezpečnostným systémom? Môžeš sa opýtať: ‚Myslíte si, že príde niekedy čas, keď ľudia ako vy a ja sa budeme cítiť doma i na ulici bezpečne?‘ (Micheáš 4:3, 4) Vidíš, že dom má bezbariérový prístup pre invalidný vozík? Mohol by si sa opýtať: ‚Príde raz čas, keď všetci ľudia budú zdraví?‘ (Izaiáš 33:24) Mnoho návrhov možno nájsť v knihe Rozhovory z Písma. *

10. Ako môžeme otázkami ‚načerpať‘, čiže spoznať myšlienky a city v srdci záujemcu, ale na čo by sme mali pamätať?

10 Ako môžeme účinne používať otázky na biblických štúdiách? Na rozdiel od Ježiša my nevieme čítať v srdci. No taktné, ale prenikavé otázky nám môžu pomôcť ‚načerpať‘, čiže spoznať myšlienky a city v srdci záujemcu. (Príslovia 20:5) Predstavme si napríklad, že študujeme z knihy Poznanie kapitolu „Prečo zbožný spôsob života prináša šťastie“. Rozoberá Boží názor na nepoctivosť, smilstvo a iné veci. Záujemca možno odpovedá na tlačené otázky správne, ale naozaj súhlasí s tým, čo sa učí? Môžeme sa ho spýtať: ‚Zdá sa ti Jehovov názor na tieto veci rozumný?‘ ‚Ako môžeš tieto biblické zásady uplatniť vo svojom živote?‘ Pamätaj však na to, že je potrebné byť úctivý a rešpektovať jeho dôstojnosť. Nechceme klásť otázky, ktoré by záujemcu privádzali do rozpakov alebo ho ponižovali. — Príslovia 12:18.

11. Ako môžu verejní rečníci účinne používať otázky?

11 Účinne používať otázky môžu aj verejní rečníci. Rečnícke otázky — také, na ktoré nečakáme od publika odpoveď nahlas — môžu poslucháčom pomôcť premýšľať a dospieť k záverom. Ježiš občas takéto otázky používal. (Matúš 11:7–9) Po úvodných slovách by mohol rečník použiť otázky aj na vyjadrenie hlavných bodov, ktoré bude rozoberať. Mohol by povedať: „Dnes si v tomto prejave rozoberieme odpovede na nasledujúce otázky...“ Potom sa v závere môže k týmto otázkam vrátiť, a tak zopakovať hlavné body.

12. Uveď príklad toho, ako môžu kresťanskí starší otázkami pomôcť spoluveriacemu načerpať útechu z Božieho Slova.

12 Kresťanskí starší môžu pri svojej pastierskej práci otázkami pomôcť nejakej ‚skľúčenej duši‘ načerpať útechu z Jehovovho Slova. (1. Tesaloničanom 5:14) Napríklad starší, ktorý chce pomôcť niekomu zronenému, môže upriamiť jeho pozornosť na Žalm 34:18. Tam sa píše: „Jehova je blízko tých, ktorí majú zlomené srdcia, a tých, ktorí sú zdrvení na duchu, zachraňuje.“ Aby sa starší uistil, že sklesnutý človek pochopil, ako sa to vzťahuje naňho osobne, môže mu položiť otázky: ‚Blízko koho je Jehova? Cítiš sa niekedy „zdrvený na duchu“ alebo tak, akoby si mal „zlomené srdce“? Ak je Jehova, tak ako hovorí Biblia, blízko takých ľudí, neznamená to, že je blízko aj teba?‘ Takéto nežné uistenie môže oživiť ducha skľúčeného človeka. — Izaiáš 57:15.

Logické dokazovanie

13, 14. a) Čo môžeme povedať niekomu, kto hovorí, že neverí v Boha, ktorého nevidí? b) Prečo by sme nemali čakať, že každého presvedčíme?

13 V službe chceme pôsobiť na srdce ľudí spoľahlivými a presvedčivými argumentmi.  (Skutky 19:8; 28:23, 24) Znamená to, že ak chceme druhých presvedčiť o pravde Božieho Slova, musíme sa naučiť používať zložité logické úvahy? Nie. Presvedčivé dokazovanie nemusí byť zložité. Často sú najúčinnejšie logické argumenty predložené jednoduchým spôsobom. Všimnime si jeden príklad.

14 Čo by sme mohli povedať niekomu, kto hovorí, že neverí v Boha, ktorého nemôže vidieť? Svoju odpoveď by sme mohli založiť na zákone príčiny a následku. Keď pozorujeme nejaký následok, uznávame, že musí mať aj príčinu. Mohli by sme povedať: ‚Keby ste prechádzali cez nejaké odľahlé územie a natrafili by ste na pekný dom zásobený množstvom jedla (následok), zrejme by ste uznali, že niekto (príčina) ten dom postavil a zásobil ho. A tak keď vidíme konštrukčné zázraky v prírode a hojnosť potravy v zemskej „špajze“ ​(následok), nie je rozumné uznať, že za tým Niekto (príčina) je?‘ Veľmi dobre to vystihuje jednoduchý biblický argument: „Každý dom postavil niekto, ale ten, kto postavil všetko, je Boh.“ ​(Hebrejom 3:4) No bez ohľadu na to, aké logické môže byť naše dokazovanie, nie každého to presvedčí. Biblia nám pripomína, že veriacimi sa stanú iba tí, ktorí sú „správne naklonení“. — Skutky 13:48; 2. Tesaloničanom 3:2.

15. Aký spôsob dokazovania môžeme použiť na vyzdvihnutie Jehovových vlastností a ciest a na akých dvoch príkladoch to vidíme?

15 Pri vyučovaní v službe alebo v zbore môžeme používať logické argumenty na vyzdvihovanie Jehovových vlastností a ciest. Ježiš občas použil mimoriadne účinný spôsob dokazovania, ktorý zahŕňal spojenie „o čo viac“, „o čo skôr“ a podobne. (Lukáš 11:13; 12:24) Na základe kontrastu môže táto metóda urobiť na poslucháča hlboký dojem. Ak chceme odhaliť absurdnosť náuky o pekle, môžeme povedať: ‚Žiaden milujúci otec by netrestal svoje dieťa tak, že by mu držal ruku v ohni. O čo viac musí byť už len predstava pekelného ohňa odpudzujúca pre nášho nebeského Otca!‘ (Jeremiáš 7:31) Ak chceme vysvetliť, že Jehova sa zaujíma o svojich služobníkov ako o jednotlivcov, môžeme povedať: ‚Ak Jehova pozná každú z miliárd hviezd podľa mena, o čo skôr sa musí zaujímať o ľudí, ktorí ho milujú a boli vykúpení drahocennou krvou jeho Syna!‘ (Izaiáš 40:26; Skutky 20:28) Takéto presvedčivé dokazovanie nám môže pomôcť zapôsobiť na srdce druhých.

Vhodné znázornenia

16. Prečo sú znázornenia veľkým prínosom pre vyučovanie?

16 Účinné znázornenia sú korením, ktoré môže urobiť naše vyučovanie príťažlivejším pre druhých. Prečo sú znázornenia veľkým prínosom pre vyučovanie? Jeden pedagóg poznamenal: „Abstraktné myslenie je jednou z najťažších ľudských činností.“ Znázornenia vytvárajú v našej mysli výstižné obrazy, čím nám pomáhajú lepšie pochopiť nové myšlienky. Ježiš vynikal v používaní znázornení a podobenstiev. (Marek 4:33, 34) Pozrime sa, ako môžeme použiť túto vyučovaciu metódu.

17. Aké štyri činitele prispievajú k účinnosti znázornenia?

17 Čo robí znázornenie účinným? Po prvé, znázornenie by malo byť vhodné pre poslucháčov, čiže by malo vychádzať zo situácií, ktoré si vedia dobre predstaviť. Spomeňme si, že Ježiš čerpal mnoho znázornení z každodenného života svojich poslucháčov. Po druhé, medzi znázornením a poučením by mala byť jasná spojitosť. Ak je pripodobnenie nevhodné, znázornenie môže poslucháčov iba rozptyľovať. Po tretie, znázornenie by nemalo byť plné nepodstatných detailov. Pamätajme, že Ježiš uvádzal potrebné detaily, ale vynechával zbytočnosti. Po štvrté, keď používame nejaké znázornenie, mali by sme dbať na to, aby bolo jasné, na čo sa vzťahuje. Inak by mu niektorí nemuseli rozumieť.

18. Ako prísť na vhodné znázornenia?

 18 Ako prísť na vhodné znázornenia? Nemusíme vymýšľať dlhé a spletité príbehy. Veľmi pôsobivé môžu byť aj krátke znázornenia. Jednoducho sa snaž premýšľať o tom, aké príklady sa hodia k rozoberanej myšlienke. Predstavme si napríklad, že rozoberáme tému o Božom odpustení a chceme znázorniť myšlienku zo Skutkov 3:19, kde sa o Jehovovi píše, že spôsobuje, aby boli naše hriechy „vytreté“. To je samo osebe živým slovným obrazom, ale akým konkrétnym príkladom by sme mohli túto myšlienku znázorniť? Gumou? Špongiou? Mohli by sme povedať: ‚Keď nám Jehova odpúšťa hriechy, je to, ako keby vzal špongiu (alebo gumu) a zotrel ich.‘ Pointa takého jednoduchého znázornenia by málokomu unikla.

19, 20. a) Kde môžeme nájsť dobré znázornenia? b) Uveď niektoré príklady účinných znázornení, ktoré sa vyskytujú v našej literatúre. (Pozri aj rámček.)

19 Kde nájsť vhodné znázornenia vrátane príkladov zo života? Hľadaj ich vo vlastnom živote alebo v rôznych okolnostiach a skúsenostiach spoluveriacich. Znázornenia možno čerpať aj z iných zdrojov vrátane živých a neživých vecí, predmetov v domácnosti alebo nejakej aktuálnej udalosti známej v tvojom okolí. Kľúčom k dobrým znázorneniam je všímavosť, čiže pozorné sledovanie toho, čo sa okolo nás deje. (Skutky 17:22, 23) Jedna publikácia o verejnom rečníctve uvádza: „Rečník, ktorý pozoruje život ľudí a ich rôzne činnosti, rozpráva sa s ľuďmi každého druhu, pozerá sa pod povrch vecí a kladie otázky, kým to, čo skúma, nepochopí, si zhromaždí množstvo podnetov na znázornenia, ktoré bude môcť dobre využiť, keď to bude potrebovať.“

20 Je ešte iný bohatý zdroj účinných znázornení — Strážna veža, Prebuďte sa! a iná literatúra Jehovových svedkov. Keď si budeš všímať, ako tieto publikácie používajú znázornenia, môžeš sa veľa naučiť. * Vezmime si napríklad znázornenie použité v knihe Poznanie v 17. kapitole v 11. odseku. Toto znázornenie prirovnáva rozdielnosť osobností v zbore k rôznym vozidlám, ktoré idú na ceste popri tebe. Čím je toto znázornenie účinné? Všimni si, že je založené na situácii z bežného života, medzi ním a poučením je úzka spojitosť a je jasné, na čo sa vzťahuje. Takéto znázornenia z publikácií môžeme používať pri vyučovaní, možno ich len prispôsobíme potrebám záujemcu alebo zboru.

21. Aká odmena plynie z toho, že je niekto dobrým učiteľom Božieho Slova?

21 Byť dobrým učiteľom prináša odmenu. Keď vyučujeme druhých a snažíme sa im pomôcť, dávame im niečo zo seba. Takéto dávanie prináša šťastie, lebo Biblia hovorí: „Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ ​(Skutky 20:35) Pre nás ako učiteľov Božieho Slova je týmto šťastím radosť z vedomia, že odovzdávame druhým niečo skutočnej a trvalej hodnoty — pravdu o Jehovovi. Môžeme cítiť aj uspokojenie, ktoré pramení z vedomia, že napodobňujeme Veľkého Učiteľa, Ježiša Krista.

[Poznámky pod čiarou]

^ 6. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

^ 9. ods. Pozri časť „Úvody do zvestovateľskej služby“ na stranách 9–15. — Vydali Jehovovi svedkovia.

^ 20. ods. Príklady môžeš nájsť v Indexe publikácií Watch Tower 1990–2000 pod heslom „Znázornenia a podobenstvá“. — Vydali vo viacerých jazykoch Jehovovi svedkovia.

Spomínaš si?

• Ako môžeme vyučovať s jednoduchosťou na domácom biblickom štúdiu a pri prejavoch v zbore?

• Ako môžeme účinne používať otázky pri službe z domu do domu?

• Ako môžeme používať logické argumenty na vyzdvihovanie Jehovových vlastností a ciest?

• Kde môžeme nájsť vhodné znázornenia?

[Študijné otázky]

 [Rámček/obrázok na strane 23]

Spomínaš si na tieto znázornenia?

Uvádzame len niektoré z pôsobivých znázornení. Vyhľadaj si odkazy a všimni si, ako znázornenia vyzdvihli rozoberanú myšlienku.

• Úspech tých, ktorí sa snažia vybudovať šťastné manželstvo, veľmi závisí od dobrého partnera, tak ako je to v prípade akrobatov na visutej hrazde alebo v prípade krasokorčuliarskej dvojice. — Strážna veža, 15. mája 2001, strana 16.

• Vyjadrovanie pocitov je ako hádzanie lopty. Môžete ju hodiť jemne alebo ju môžete vymrštiť s takou silou, že toho druhého zraní. — Prebuďte sa!, 8. januára 2001, strana 10.

• Naučiť sa prejavovať lásku je niečo podobné, ako keď sa niekto učí nový jazyk. — Strážna veža, 15. februára 1999, strany 18, 22–23.

• Zdedený hriech môžeme prirovnať k situácii, keď sú súbory v počítači poškodené nejakým vírusom. — Existuje Stvoriteľ, ktorý má o vás záujem?, strana 156.

• Špiritizmus je pre démonov tým, čím je návnada pre poľovníkov. Prostriedkom na privábenie koristi. — Poznanie, ktoré vedie k večnému životu, strana 111.

• Spôsob, akým Ježiš zachraňuje Adamovo potomstvo, môžeme prirovnať k bohatému dobrodincovi, ktorý vypláca dlh spoločnosti (zapríčinený nepoctivým riaditeľom) a znovu otvára továreň, takže z toho majú úžitok mnohí jej zamestnanci. — Strážna veža, 15. februára 1991, strana 13.

• Tak ako milovníci umenia vynaložia veľké úsilie na to, aby reštaurovali veľmi poškodené majstrovské dielo, aj Jehova sa pozerá za našu nedokonalosť, vidí v nás to dobré a nakoniec nás uvedie opäť do dokonalého stavu, ktorý Adam stratil. — Strážna veža, č. 4/10, 1990, strana 22.

[Obrázky na strane 20]

Praví kresťania sú učiteľmi Božieho Slova

[Obrázok na strane 21]

Starší môžu otázkami pomôcť spoluveriacim načerpať útechu z Božieho Slova