Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

V akých situáciách je vhodné, aby kresťanská žena mala z duchovných dôvodov pokrývku hlavy?

„Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nepokrytou hlavou, zahanbuje svoju hlavu,“ napísal apoštol Pavol. Prečo? Pre božskú zásadu vedenia prostredníctvom hlavy: „Hlavou ženy je muž.“ Modlitba a vyučovanie v kresťanskom zbore je zvyčajne zodpovednosťou muža. Preto keď sa kresťanská žena ujíma záležitostí týkajúcich sa uctievania, ktoré by bežne vykonával jej manžel alebo nejaký pokrstený muž, mala by mať pokrývku hlavy. — 1. Korinťanom 11:3–10.

Situácie, pri ktorých by kresťanská žena mala mať na hlave pokrývku, môžu vzniknúť vo vzťahu k jej manželovi. Napríklad keď sa rodina zíde na biblické štúdium alebo pri jedle, obyčajne sa manžel ujíma vedenia vo vyučovaní alebo zastupuje členov rodiny v modlitbe k Bohu. No ak je neveriaci, táto zodpovednosť môže pripadnúť jeho manželke. Preto keď sa kresťanská sestra nahlas modlí za seba a za iných alebo keď vedie biblické štúdium so svojimi deťmi za prítomnosti svojho manžela, je správne, aby mala pokrývku hlavy. Ak manžel nie je prítomný, žena nemusí mať pokrývku hlavy, pretože má božské oprávnenie vyučovať deti. — Príslovia 1:8; 6:20.

 Ale čo ak mladý syn v rodine je oddaným, pokrsteným služobníkom Jehovu Boha? Keďže syn je členom kresťanského zboru, mali by ho poučovať muži zo zboru. (1. Timotejovi 2:12) Ak je jeho otec veriaci, mal by ho vyučovať on. Ale ak je otec neprítomný a ak biblické štúdium s mladým pokrsteným synom a ďalšími deťmi vedie matka, potom by mala mať pokrývku hlavy. To, či požiada o modlitbu pri takomto štúdiu alebo pred jedlom pokrsteného syna, je na jej uvážení. Možno sa matka domnieva, že syn na to ešte nie je dostatočne spôsobilý, a azda si vyberie možnosť predložiť modlitbu sama. Ak sa pri takejto príležitosti rozhodne pomodliť ona, mala by mať pokrývku hlavy.

Aj pri účasti na určitých zborových činnostiach budú možno kresťanské ženy potrebovať pokrývku hlavy. Napríklad na schôdzke pred zvestovateľskou službou môžu byť prítomné iba kresťanské sestry, žiadni pokrstení muži. Môžu nastať aj iné situácie, keď na zborovom zhromaždení nebudú prítomní žiadni pokrstení muži. Ak sa má sestra na zhromaždení usporiadanom zborom alebo na schôdzke pred zvestovateľskou službou ujať povinností, ktoré obyčajne vykonáva brat, mala by mať pokrývku hlavy.

Musia mať kresťanské ženy pokrývku hlavy, keď prekladajú biblické prednášky do iného jazyka alebo do posunkovej reči alebo keď verejne čítajú odseky z biblickej študijnej pomôcky, ktorá sa používa na zborovom zhromaždení? Nie. Sestry, ktoré takto slúžia, nepredsedajú ani nevyučujú. Podobne nie je potrebné, aby sestry mali pokrývku hlavy, keď majú predvedenie, delia sa o skúsenosť alebo predvádzajú cvičnú úlohu v teokratickej škole kazateľskej služby.

Zatiaľ čo vyučovanie v zbore majú vykonávať pokrstení muži, zodpovednosť kázať a vyučovať mimo zboru majú tak muži, ako aj ženy. (Matúš 24:14; 28:19, 20) Preto keď kresťanská žena hovorí s ľuďmi mimo zboru o Božom Slove za prítomnosti muža, ktorý je svedkom Jehovu, nemusí mať pokrývku hlavy.

Situácia je však odlišná, keď sa vedie pravidelné, naplánované biblické štúdium v domácnosti a je prítomný oddaný, pokrstený muž. Je to vopred dohovorené stretnutie s cieľom vyučovať, kde ten, kto vedie štúdium, mu v skutočnosti predsedá. Štúdium za takýchto okolností nadobúda význam zhromaždenia. Ak toto štúdium vedie pokrstená svedkyňa za prítomnosti pokrsteného svedka, je vhodné, aby mala pokrývku hlavy. No modlitbu by mal predložiť pokrstený brat. Sestra by sa nemala modliť za prítomnosti oddaného brata, ak na to nie sú nejaké výnimočné dôvody, napríklad ak brat stratil telesnú schopnosť reči.

Kresťanskú sestru môže na biblickom štúdiu príležitostne sprevádzať nepokrstený zvestovateľ Kráľovstva. Ak si to sestra praje, môže ho požiadať, aby viedol štúdium. Ale pretože nemôže náležite zastupovať pokrstenú sestru v modlitbe k Jehovovi, bolo by vhodné, keby sa na štúdiu modlila ona. Ak štúdium vedie sestra alebo sa na ňom modlí, potrebuje pokrývku hlavy. Aj napriek tomu, že zvestovateľ nie je ešte pokrstený, ľudia mimo organizácie ho spájajú so zborom, pretože zvestuje.

„Žena [by mala mať] na svojej hlave znamenie moci kvôli anjelom,“ napísal apoštol Pavol. Áno, kresťanské sestry majú výsadu byť dobrým príkladom miliónom anjelov, ktorí sa naďalej verne podriaďujú Jehovovi. Preto je vhodné, že zbožné ženy dbajú na to, aby mali pokrývku hlavy, keď si to vyžadujú okolnosti.

[Obrázky na strane 26]

Pokrývka hlavy je znak, že rešpektujeme vedenie prostredníctvom hlavy