Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Je tvoje vyučovanie účinné?

Je tvoje vyučovanie účinné?

 Je tvoje vyučovanie účinné?

RODIČIA, starší, hlásatelia dobrého posolstva — od všetkých sa vyžaduje, aby boli učiteľmi. Rodičia učia svoje deti, starší vyučujú členov kresťanského zboru a zvestovatelia dobrého posolstva vyučujú nových záujemcov. (5. Mojžišova 6:6, 7; Matúš 28:19, 20; 1. Timotejovi 4:13, 16) Čo môžeš robiť, aby bolo tvoje vyučovanie účinnejšie? Jedna možnosť je napodobňovať príklad a spôsoby schopných učiteľov, o ktorých sa zmieňuje Božie Slovo. Takým učiteľom bol aj Ezdráš.

Učme sa z Ezdrášovho príkladu

Ezdráš bol potomok Árona, kňaz, ktorý žil približne pred 2500 rokmi v Babylone. V roku 468 pred n. l. prišiel do Jeruzalema, aby podporil čisté uctievanie medzi tamojšími Židmi. (Ezdráš 7:1, 6, 12, 13) Táto úloha si od neho vyžadovala, aby vyučoval ľud Božiemu Zákonu. Čo urobil Ezdráš, aby bolo jeho vyučovanie účinné? Podnikol niekoľko nevyhnutných krokov. Všimni si tieto kroky zaznamenané v knihe Ezdráš 7:10:

„Ezdráš (1) pripravil svoje srdce, aby (2) hľadal rady v Jehovovom zákone a (3) konal tak a (4) aby vyučoval v Izraeli predpis a právo.“ Pozrime sa krátko na každý z týchto krokov a uvidíme, čo sa z nich môžeme naučiť.

„Ezdráš pripravil svoje srdce“

Tak ako farmár najprv použije pluh, aby pripravil pôdu pred siatím semena, aj Ezdráš na modlitbách pripravil svoje srdce, aby prijal Božie slovo. (Ezdráš 10:1) Inými slovami, „naklonil svoje srdce“ k Jehovovmu vyučovaniu. — Príslovia 2:2.

Biblia uvádza, že podobne aj kráľ Jehošafat „pripravil [svoje] srdce, aby hľadalo pravého Boha“. (2. Paralipomenon 19:3) Naproti tomu pokolenie Izraelitov, „ktoré nepripravilo svoje srdcia“, je opísané ako ‚zatvrdilé a spurné‘. (Žalm 78:8) Jehova vidí ‚skrytého človeka srdca‘. (1. Petra 3:4) Áno, „miernych bude vyučovať svojej ceste“. (Žalm 25:9) Aké je preto dôležité pre dnešných učiteľov, aby sa riadili Ezdrášovým príkladom a najprv na  modlitbách uviedli svoje srdce do správneho stavu!

„Hľadal rady v Jehovovom zákone“

Aby bol Ezdráš schopným učiteľom, hľadal rady v Božom Slove. Keby si prišiel k lekárovi, aby si sa s ním poradil, nepočúval by si ho pozorne a neuistil by si sa, či si porozumel všetkému, čo ti povedal alebo predpísal? Keďže by bolo v stávke tvoje zdravie, nepochybne áno. O čo viac by sme preto mali venovať vážnu pozornosť veciam, ktoré Jehova hovorí alebo predpisuje prostredníctvom svojho Slova, Biblie, a prostredníctvom ‚verného a rozvážneho otroka‘. Napokon, jeho rada sa týka samotného nášho života! (Matúš 4:4; 24:45–47) Lekár sa, samozrejme, môže mýliť, ale „Jehovov zákon je dokonalý“. (Žalm 19:7) Preto v tomto prípade nikdy nebudeme potrebovať na uistenie názor nejakého ďalšieho odborníka, ako to býva v prípade lekára.

Biblické knihy Paralipomenon (pôvodne ich Ezdráš napísal ako jeden zvitok) ukazujú, že Ezdráš bol skutočne svedomitý študent. Aby napísal tieto knihy, musel preskúmať mnohé zdroje. * Židia, ktorí nedávno prišli z Babylona, potrebovali prehľad histórie svojho národa. Mali nedostatočné poznanie zvykov svojho náboženstva, služby v chráme a úloh Lévitov. Životne dôležité boli pre nich aj rodové záznamy. Ezdráš venoval týmto záležitostiam mimoriadnu pozornosť. Židia mali až do príchodu Mesiáša zostať národom so svojou vlastnou krajinou, chrámom, kňazstvom a miestodržiteľom. Vďaka informáciám, ktoré Ezdráš zhromaždil, mohla byť zachovaná jednota a pravé uctievanie.

Dajú sa porovnať tvoje študijné návyky s Ezdrášovými? Usilovné štúdium Biblie ti pomôže, aby si z nej účinne vyučoval.

‚Hľadať rady v Jehovovom zákone‘ ako rodina

Hľadanie rád v Jehovovom zákone nie je obmedzené len na osobné štúdium. Vynikajúcou príležitosťou na to je tiež rodinné štúdium.

Jan a Julia, manželia z Holandska, čítajú nahlas svojim dvom synom už odo dňa, ako sa deti narodili. Dnes má Ivo 15 a Edo 14 rokov. Rodinné štúdium majú pravidelne raz do týždňa. Jan vysvetľuje: „Naším hlavným cieľom nie je prebrať v priebehu štúdia veľké množstvo látky, ale to, aby chlapci pochopili, čo preberáme.“ Dodáva: „Chlapci robia veľa výskumu. Skúmajú neznáme slová a biblické postavy — kedy žili, akí boli, aké mali zamestnanie a podobne. Odkedy sa naučili čítať, hľadajú informácie v takých knihách ako Hlbšie pochopenie Písma, slovníky a encyklopédie. To robí rodinné štúdium oveľa radostnejším. Chlapci sa zakaždým nedočkavo tešia na štúdium.“ A majú z toho úžitok aj v ďalšom ohľade. Obaja chlapci vynikajú vo svojej triede znalosťou jazyka.

John a Tini, iná manželská dvojica z Holandska, študovali so svojím synom menom Esli (teraz má 24 rokov a slúži ako priekopník v inom zbore) a dcérou Lindou (v súčasnosti má 20 rokov a vydala sa za vynikajúceho mladého brata). Ale namiesto toho, aby študovali určitú publikáciu zvyčajným spôsobom, pomocou otázok a odpovedí, prispôsobili rodinné štúdium veku a potrebám detí. Aký spôsob používali?

John vysvetľuje, že syn a dcéra si vybrali nejaký zaujímavý námet z rubrík „Otázky čitateľov“ ​(zo Strážnej veže) a „Čo o tom hovorí Biblia?“ ​(z Prebuďte sa!). Neskôr predniesli, čo si pripravili, a to vždy viedlo k zaujímavému rodinnému rozhovoru. Týmto spôsobom získali mladí skúsenosti v robení výskumu a rozoberaní výsledkov svojho štúdia. ‚Hľadáš rady v Jehovovom zákone‘ so svojimi deťmi? Nezväčší to len tvoju osobnú schopnosť  vyučovať, ale pomôže to tiež tvojim deťom stať sa účinnejšími učiteľmi.

„Konal tak“

Ezdráš uplatňoval to, čo sa dozvedel. Napríklad kým bol ešte v Babylone, mohol sa tam usadiť. Keď si však uvedomil, že môže pomôcť svojmu ľudu za hranicami, vymenil pohodlie Babylona za vzdialené mesto Jeruzalem so všetkým jeho nepohodlím, s problémami a nebezpečenstvami. Je zjavné, že Ezdráš nielen zhromažďoval biblické poznanie, ale bol tiež pripravený konať podľa toho, čo sa naučil. — 1. Timotejovi 3:13.

Neskôr Ezdráš žil v Jeruzaleme a opäť dokázal, že uplatňuje, čo sa dozvedel a čo vyučoval. To sa stalo zjavným, keď sa dopočul o manželstvách izraelských mužov s pohanskými ženami. Biblická správa nám hovorí, že ‚roztrhol svoj odev a svoj plášť bez rukávov, a trhal si vlasy z hlavy a bradu, a sedel ohromený až do večera‘. Dokonca sa ‚hanbil a bol v rozpakoch, aby pozdvihol svoju tvár‘ k Jehovovi. — Ezdráš 9:1–6.

Štúdium Božieho Zákona malo naňho silný vplyv. Ezdráš jasne chápal hrozné následky neposlušnosti národa. Židovských navrátilcov bolo málo. Ak by vstupovali do zmiešaných manželstiev, mohli by časom splynúť s okolitými pohanskými národmi a čisté uctievanie by mohlo ľahko zo zemského povrchu vymiznúť!

Našťastie Ezdrášov príklad posvätnej bázne a horlivosti podnietil Izraelitov napraviť svoje cesty. Zbavili sa svojich cudzokrajných manželiek. V priebehu troch mesiacov bolo všetko napravené. Ezdrášova osobná lojálnosť Božiemu Zákonu veľmi prispela k tomu, že jeho vyučovanie bolo účinné.

To isté platí dnes. Jeden kresťanský otec povedal: „Deti nerobia to, čo hovoríte, ale to, čo robíte!“ Rovnaká zásada sa dá uplatniť aj v kresťanskom zbore. Starší, ktorí dávajú znamenitý príklad, môžu očakávať, že zbor bude reagovať na ich vyučovanie.

„Vyučoval v Izraeli predpis a právo“

Ezdrášovo vyučovanie bolo účinné aj z ďalšieho dôvodu. Nevyučoval svoje vlastné myšlienky, ale „predpis a právo“. To znamená Jehovove predpisy alebo zákony. Bola to jeho kňazská povinnosť. (Malachiáš 2:7) Vyučoval tiež právo a dával dobrý príklad v tom, čo učil, keď sa spravodlivo a nestranne pridŕžal toho, čo je podľa určitého meradla správne. Keď tí, ktorí majú autoritu, vykonávajú právo, vytvára to stabilitu a prináša trvalé výsledky. (Príslovia 29:4) Podobne aj kresťanskí starší, rodičia a hlásatelia Kráľovstva, ktorí sú dobre oboznámení s Božím Slovom, budú budovať duchovnú stabilitu, keď budú učiť Jehovove predpisy a právo v zbore, v rodine a pri vyučovaní záujemcov.

Nesúhlasíš s tým, že tvoje vyučovanie môže byť účinnejšie, ak plne napodobníš príklad verného Ezdráša? Preto ‚priprav svoje srdce, hľadaj rady v Jehovovom zákone, konaj tak a vyučuj Jehovov predpis právo‘. Ezdráš 7:10.

[Poznámka pod čiarou]

^ 11. ods. V encyklopédii Hlbšie pochopenie Písma (vydali Jehovovi svedkovia) v 2. zväzku na stranách 201–202 je zoznam 20 zdrojov.

[Rámček/obrázok na strane 22]

VĎAKA ČOMU BOLO EZDRÁŠOVO VYUČOVANIE ÚČINNÉ?

1. Uviedol svoje srdce do správneho stavu

2. Hľadal rady v Jehovovom zákone

3. Dal dobrý príklad v uplatňovaní toho, čo sa dozvedel

4. Usilovne sa venoval vyučovaniu biblického pohľadu na veci