Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ochotný duch privádza ľudí do Gileádu

Ochotný duch privádza ľudí do Gileádu

 Ochotný duch privádza ľudí do Gileádu

CIEĽOM Gileádu, biblickej školy Watchtower, je školiť oddaných mužov a ženy, aby mohli v zahraničí slúžiť ako misionári. Kto prichádza do Gileádu? Ľudia, ktorí majú ochotného ducha. (Žalm 110:3) To bolo zjavné 8. septembra 2001, keď sa konala graduácia 111. triedy.

Niektorí študenti tejto triedy už predtým ochotne odišli od rodiny, priateľov i z domovskej krajiny a slúžili tam, kde je potrebných viac zvestovateľov. Tak si vyskúšali, či by sa dokázali prispôsobiť životu v trochu odlišnom prostredí. Napríklad Richer s Nathalie si zariadili veci tak, aby sa mohli presťahovať do Bolívie a aby tam mohli šíriť dobré posolstvo o Božom Kráľovstve. S rovnakým cieľom sa presťahovali Todd s Michelle do Dominikánskej republiky a David s Monique do jednej ázijskej krajiny. Ďalší študenti už slúžili v Nikarague, Ekvádore a Albánsku.

Christy dostala podnet učiť sa na strednej škole po španielsky, čo ju pripravilo na to, aby ešte pred uzavretím manželstva strávila dva roky v Ekvádore. Ďalší sa vo svojej domovskej krajine stali členmi cudzojazyčných zborov. Iné ťažkosti museli prekonať Saul a Priscilla, pričom ochotného ducha prejavili tak, že sa pred príchodom do školy veľmi usilovali zlepšiť v angličtine.

Dvadsať týždňov misionárskeho školenia uplynulo rýchlo. Prišiel deň graduácie a študenti s priateľmi a rodinou počúvali múdre rady a povzbudzujúce slová na rozlúčku.

Programu predsedal Theodore Jaracz, absolvent siedmej triedy školy Gileád, ktorý v súčasnosti slúži ako člen vedúceho zboru Jehovových svedkov. Vo svojom otváracom prejave zdôraznil fakt, že ako organizácia sme nikdy nestratili zo zreteľa cieľ školenia študentov v Gileáde, totiž kázanie dobrého posolstva o Kráľovstve po celej obývanej zemi. (Marek 13:10) V Gileáde sa spôsobilí študenti pripravujú na to, aby túto kazateľskú činnosť dokázali vykonávať vo väčšom rozsahu ako v minulosti a v tých častiach sveta, kde sú vyškolení misionári zvlášť potrební. Brat Jaracz nabádal študentov, aby dobre využívali školenie z Gileádu, keď sa v 19 krajinách, do ktorých boli pridelení, pripoja k misionárom, ktorí tam už slúžia.

Časové rady pre absolventov

Nasledoval rad prejavov. William Van De Wall, člen výboru odbočky v Spojených štátoch, hovoril na tému „Misionárska horlivosť — znak pravých kresťanov“. Pozornosť sústredil na úlohu ‚robiť učeníkov‘, ktorá je zaznamenaná v Matúšovi 28:19, 20, a študentov nabádal: „Napodobňujte Ježiša, ktorý svoju misionársku službu vykonával s horlivosťou a nadšením.“ Aby budúcim misionárom pomohol udržať si horlivosť v misionárskej službe, povzbudil ich slovami: „Držte sa praktického rozvrhu; udržiavajte si  dobré návyky v osobnom štúdiu, a tak držte krok v teokratických záležitostiach; a vždy buďte zameraní na dôvody, prečo ste na mieste svojho pridelenia.“

Ďalší bod programu mal Guy Pierce, člen vedúceho zboru. Rozvinul tému „Ďalej si rozvíjajte ‚silu rozumu‘“. (Rimanom 12:1) Absolventom dal praktické rady a povzbudil ich, aby využívali schopnosť premýšľať, ktorú dostali od Boha. „Ďalej hlboko uvažujte o tom, čo vám Jehova hovorí prostredníctvom svojho Slova. Bude vás to ochraňovať,“ povedal. (Príslovia 2:11) Brat Pierce okrem toho študentov nabádal, aby neboli dogmatickí vo svojich názoroch a nepotláčali si tým ‚silu rozumu‘. Tieto aktuálne pripomienky budú absolventom iste užitočné pri ich misionárskej službe.

Predsedajúci programu potom uviedol jedného z inštruktorov Gileádu, Lawrencea Bowena, ktorý hovoril na tému „Rozhodnite sa nepoznať nič iné“. Poukázal na to, že apoštol Pavol sa v súvislosti s misionárskou službou v Korinte „rozhodol nepoznať... nič iné okrem Ježiša Krista, toho pribitého na kôl“. (1. Korinťanom 2:2) Pavol vedel, že posolstvo, ktoré je zjavné v celej Biblii — obhájenie Jehovovej  zvrchovanosti prostredníctvom sľúbeného Semena —, podporuje najmocnejšia sila vo vesmíre, svätý duch. (1. Mojžišova 3:15) Štyridsaťosem absolventov bolo nabádaných, aby boli ako Pavol a Timotej a stali sa úspešnými misionármi, ktorí sa pridŕžajú „vzoru zdravých slov“. — 2. Timotejovi 1:13.

„Buďte vďační za výsadu, ktorú máte — je to Boží dar.“ To bola téma posledného zo série úvodných prejavov. Wallace Liverance, tajomník školy Gileád, pomohol absolventom pochopiť, že služobné výsady sú prejavom Božej nezaslúženej láskavosti, nie niečím, na čo majú nárok alebo čo si vyslúžili. Brat Liverance použil príklad apoštola Pavla a povedal: „O tom, že Jehova si za apoštola pre národy vybral Pavla, nerozhodovali skutky, takže by sa mohlo zdať, že Pavol si vyslúžil právo na túto úlohu alebo že by mu táto úloha patrila. Nezáviselo to ani od služobných rokov, ani od skúseností. Z ľudského hľadiska by sa mohlo zdať, že by bolo bývalo logické vybrať Barnabáša. Nezakladalo sa to ani na nadaní jednotlivca; Apollo bol zjavne výrečnejší ako Pavol. Bol to prejav Božej nezaslúženej láskavosti.“ ​(Efezanom 3:7, 8) Brat Liverance povzbudil absolventov, aby dar, ktorý dostali, čiže služobnú výsadu, využívali na to, aby ďalším pomáhali stať sa Božími priateľmi a príjemcami ‚daru, ktorý dáva Boh, večného života prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána‘. — Rimanom 6:23.

Potom Mark Noumair, ďalší inštruktor Gileádu, viedol živý rozhovor s viacerými študentmi na tému „Príprava vedie k dobrým výsledkom“. (Príslovia 21:5) Z ich skúseností bolo vidno, že keď sa služobník na službu dobre pripraví, zvlášť keď si pripraví srdce, bude mať o ľudí úprimný záujem. Nikdy sa mu nestane, že by nemohol nájsť slová. Naopak, bude hovoriť a robiť to, čo im duchovne pomôže. „Tak môžete byť úspešnými misionármi,“ poukázal brat Noumair, pričom vychádzal z vlastných skúseností, ktoré získal ako misionár v Afrike.

Misionárska služba je uspokojujúcou životnou dráhou

Ralph Walls a Charles Woody viedli rozhovor s niekoľkými skúsenými misionármi, ktorí boli tiež vo Vzdelávacom stredisku v Pattersone na špeciálnom školení. V rozhovoroch bratia zdôraznili, že práve láska k ľuďom pôsobí, že misionári majú zo služby radosť. Keď študenti, členovia ich rodiny a ich priatelia, ktorí boli v hľadisku, počuli týchto skúsených misionárov hovoriť, prečo je misionárska služba uspokojujúcou životnou dráhou, povzbudilo ich to.

John E. Barr, ktorý slúži vo vedúcom zbore, predniesol hlavný prejav dňa s názvom „Spievajte Jehovovi novú pieseň“. (Izaiáš 42:10) Brat Barr poukázal na to, že výraz „nová pieseň“ je v Biblii deväťkrát. Položil otázku: „O čom je táto nová pieseň?“ A potom odpovedal: „Z kontextu vidno, že nová pieseň sa spieva preto, lebo v prejavovaní Jehovovej zvrchovanosti sa udialo niečo nové.“ Študentov nabádal, aby sa svojím hlasom ďalej pripájali k spevu na chválu Božieho triumfujúceho Kráľovstva v rukách mesiášskeho Kráľa, Krista Ježiša. Brat Barr povedal, že vďaka školeniu v Gileáde začali chápať rôzne stránky tejto „novej piesne“ hlbšie než kedykoľvek predtým. „V škole sa zdôrazňovalo, že všade, kam pôjdete, je potrebné ‚spievať‘ na Jehovovu chválu jednotne s tamojšími bratmi a sestrami; vždy pestujte jednotu s ďalšími, ktorí sú pridelení tam, kde vy.“

Keď študenti dostali diplomy, hovorca triedy prečítal list s úprimným poďakovaním za školenie, ktoré v Gileáde dostali.

Mohol by si svoju službu Bohu rozšíriť a sproduktívniť? Ak áno, zameraj sa na to tak ako títo absolventi. Práve to im pomohlo stať sa spôsobilými na misionársku službu. Keď sa človek s radosťou a ochotne ponúkne do služby Bohu, prinesie mu to veľkú radosť. — Izaiáš 6:8.

[Rámček na strane 25]

ŠTATISTIKA TRIEDY

Počet zastúpených krajín: 10

Počet pridelených krajín: 19

Počet študentov: 48

Vekový priemer: 33,2

Priemerný počet rokov v pravde: 16,8

Priemerný počet rokov v službe celým časom: 12,6

[Obrázok na strane 26]

111. trieda absolventov Gileádu, biblickej školy Watchtower

V uvedenom zozname sú rady číslované spredu dozadu a mená nasledujú v každom rade zľava doprava.

1. C. Yeomansová; A. Toukkariová; S. Nuñezová; J. Phillipsová; M. Dawkinová; P. Silvestriová. 2. N. Morinová; J. Bineyová; M. Lópezová; M. Van Houtová; A. Cantúová; F. Szilvassyová. 3. M. Williamsová; M. Itohová; S. Van Coillieová; D. Leveringová; F. Fuzelová; S. Geisslerová. 4. J. Yeomans; M. Mossová; M. Hodginsová; S. Duddingová; J. Briseñová; M. Phillips. 5. J. López; T. Itoh; S. Sommerudová; C. Kozzová; G. Fuzel; D. Moss. 6. D. Williams; R. Dudding; M. Geissler; R. Morin; S. Biney; L. Cantú. 7. M. Dawkin; T. Hodgins; M. Levering; S. Silvestri; D. Van Hout; A. Briseño. 8. M. Van Coillie; A. Nuñez; B. Kozza; J. Sommerud; S. Toukkari; P. Szilvassy.