Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Môžeš sa vyhnúť duchovnému infarktu

Môžeš sa vyhnúť duchovnému infarktu

 Môžeš sa vyhnúť duchovnému infarktu

Športovec svetovej úrovne, ktorý bol vo vrcholnej forme a ktorý bol zdanlivo vo vynikajúcej fyzickej kondícii, počas tréningu náhle spadol a zomrel. Týmto športovcom bol dvojnásobný držiteľ zlatej olympijskej medaily v krasokorčuľovaní Sergej Grinkov. Jeho kariéra bola prerušená len krátko po tom, ako sa začala rozvíjať — keď mal iba 28 rokov. Bola to tragédia. Čo ju zapríčinilo? Srdcový infarkt. Hovorilo sa, že jeho úmrtie nikto nečakal, lebo nič nenaznačovalo, že má nejaké srdcové ochorenie. No lekári zistili, že mal zväčšené srdce a takmer úplne zablokované koronárne tepny.

I KEĎ sa môže zdať, že mnohí dostanú infarkt bez varovných signálov, odborníci v oblasti medicíny hovoria, že sa to stáva zriedka. Je pravda, že často sa prehliadajú neklamné príznaky a činitele prispievajúce k vzniku infarktu, napríklad sťažené dýchanie, nadváha a bolesti v hrudníku. V dôsledku toho mnohí, i keď pri srdcovom infarkte nezomrú, sú potom do konca života vážne postihnutí.

Odborníci v oblasti medicíny sa dnes zhodujú v tom, že pri prevencii infarktu treba neustále dávať veľký pozor na stravovanie a na spôsob života a pravidelne chodiť na zdravotné prehliadky. * Také opatrenia spolu s ochotou robiť potrebné zmeny môžu človeku veľmi pomôcť vyhnúť sa tragickým následkom srdcového infarktu.

Naše srdce si však zaslúži ešte väčšiu pozornosť v inom ohľade. Biblia nás upozorňuje: „Nadovšetko, čo treba chrániť, chráň svoje srdce, lebo z neho sú zdroje života.“ ​(Príslovia 4:23) Tento biblický text, prirodzene, hovorí predovšetkým o obraznom srdci. Pri ochrane nášho telesného srdca je potrebná ostražitosť, ale ešte dôležitejšie je zostať ostražitý, ak si pred chorobami, ktoré môžu viesť k duchovnej smrti, chceme chrániť obrazné srdce.

 Analýza infarktu obrazného srdca

Tak ako v prípade telesného ochorenia srdca, aj v duchovnom ohľade je jedným z najistejších spôsobov prevencie srdcového infarktu spoznať jeho príčiny a potom s nimi niečo urobiť. Preto sa zamyslime nad niekoľkými základnými činiteľmi, ktoré zapríčiňujú choroby srdca — doslovného i obrazného.

Stravovanie. Ľudia vo všeobecnosti súhlasia s tým, že hoci je strava s nízkou výživovou hodnotou chutná, zdraviu prospieva len málo alebo mu neprospieva vôbec. Podobne aj duševná strava s nízkou výživovou hodnotou je ľahko dostupná a dráždi zmysly, ale pre duchovné zdravie človeka je škodlivá. V médiách sa rafinovane ponúka na predaj materiál, ktorý propaguje nezákonný sexuálny život, drogy, násilie a okultizmus. Sýtiť myseľ takou stravou je pre obrazné srdce človeka smrteľné. V Božom Slove je upozornenie: „Všetko vo svete — žiadosť tela a žiadosť očí a honosné vystavovanie prostriedkov na živobytie — nepochádza od Otca, ale pochádza zo sveta. A svet sa pomíňa, ako aj jeho žiadosť, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.“ — 1. Jána 2:16, 17.

Pre ľudí, ktorí jedávajú stravu s nízkou výživovou hodnotou, nie je zdravá strava, ako napríklad ovocie a čerstvá zelenina, veľmi príťažlivá. Podobne zdravý a hutný duchovný pokrm nie je veľmi príťažlivý pre človeka, ktorý má vo zvyku sýtiť myseľ a srdce svetskou stravou. Nejaký čas sa možno sýti „mliekom“ Božieho slova. (Hebrejom 5:13) Taký človek napokon ani nedosiahne duchovnú zrelosť potrebnú na to, aby bol schopný zvládať svoje základné duchovné úlohy v kresťanskom zbore a v službe. (Matúš 24:14; 28:19; Hebrejom 10:24, 25) Niektorí v takom stave pripustili, aby duchovne oslabli natoľko, že sa stali nečinnými svedkami!

Ďalším nebezpečenstvom je, že vonkajšie zdanie môže klamať. Formálnym plnením kresťanských povinností je možné maskovať stále väčší úpadok obrazného srdca oslabeného tým, že sa človek tajne zaoberá materialistickými filozofiami alebo sa venuje zábave, ktorá propaguje nemravnosť, násilie alebo okultizmus. Môže sa zdať, že taká nesprávna duchovná strava má len malý vplyv na duchovnosť človeka, ale duchovné srdce by mohla ochromiť rovnako, ako môže zlá strava spôsobiť skôrnatenie ciev a poškodiť doslovné srdce. Ježiš varoval pred tým, aby sme nedovolili nesprávnym túžbam vniknúť do srdca. Povedal: „Každý, kto sa stále pozerá na nejakú ženu tak, aby k nej vzplanul vášňou, už s ňou vo svojom srdci scudzoložil.“ ​(Matúš 5:28) Áno, zlá duchovná strava môže viesť k duchovnému srdcovému infarktu. No do úvahy treba zobrať ešte niečo ďalšie.

 Cvičenie. Je známe, že sedavý spôsob života prispieva k vzniku srdcového infarktu. Podobne aj duchovne sedavý spôsob života môže mať vážne následky. Napríklad človek sa možno zúčastňuje na kresťanskej službe, ale neprekračuje medze svojho pohodlia a vynakladá malé alebo žiadne úsilie, aby sa stal ‚robotníkom, ktorý sa nemá za čo hanbiť a správne zaobchádza so slovom pravdy‘. (2. Timotejovi 2:15) Alebo niekto možno navštevuje niektoré kresťanské zhromaždenia, ale robí iba málo pre to, aby sa na ne pripravil a aktívne sa do nich zapojil. Možno nemá duchovné ciele ani chuť na duchovné veci, ani ho tieto veci nenadchýnajú. Nedostatok duchovného cvičenia napokon oslabí, či dokonca zabije akúkoľvek vieru, ktorú ten človek kedysi azda mal. (Jakub 2:26) Apoštol Pavol sa o tomto nebezpečenstve zmienil, keď písal hebrejským kresťanom, z ktorých niektorí zjavne upadli do takého duchovne sedavého spôsobu života. Všimnime si, ako vystríhal pred „skôrnatením“, ktoré by ich mohlo postihnúť v duchovnom zmysle. „Dajte si pozor, bratia, aby sa v niekom z vás niekedy nevyvinulo zlé srdce bez viery tým, že by sa odvrátil od živého Boha; ďalej sa však každý deň navzájom nabádajte, kým sa dá povedať ‚dnes‘, aby sa nikto z vás nezatvrdil klamlivou mocou hriechu.“ — Hebrejom 3:12, 13.

Stres. Ďalšou závažnou príčinou infarktov telesného srdca je nadmerný stres. Podobne sa stres, čiže „úzkostlivé starosti života“, môže ľahko stať osudným obraznému srdcu; môže dokonca spôsobiť, že obeť úplne prestane slúžiť Bohu. Ježiš preto poskytol aktuálne varovanie: „Dávajte si však pozor na seba, aby vaše srdce nebolo nikdy preťažené prejedaním a prílišným pitím a úzkostlivými životnými starosťami, a náhle, v jednom okamihu, by na vás prišiel ten deň ako osídlo.“ ​(Lukáš 21:34, 35) Na naše obrazné srdce môže nepriaznivo pôsobiť aj stres z nejakého tajného hriechu, ktorý nás už dlhší čas morí. Kráľ Dávid na vlastnej koži okúsil bolesť spojenú s takým škodlivým stresom a povedal: „Pre môj hriech nemajú pokoj moje kosti. Lebo moje previnenia mi presiahli nad hlavu; ako ťažký náklad sú mi príliš ťažké.“ — Žalm 38:3, 4.

Prílišná sebadôvera. Mnohí ľudia, ktorí sa stali obeťou infarktu, ešte krátko predtým  príliš dôverovali svojmu zdravotnému stavu. Kontroly alebo lekárske prehliadky často odmietali alebo ich so smiechom zavrhovali ako celkom zbytočné. Podobne môžu mať niektorí pocit, že keď sú nejaký čas kresťanmi, nemôže sa im už nič stať. Možno nedbajú na to, aby sa podrobovali duchovným kontrolám, čiže sebaskúmaniu, až kým ich nepostihne katastrofa. Je veľmi dôležité pamätať na dobrú radu, ktorú dal apoštol Pavol ako varovanie pred prílišnou sebadôverou: „Ten, kto si myslí, že stojí, nech si dá pozor, aby nepadol.“ Je múdre uznávať svoju nedokonalosť a z času na čas sa duchovne preskúmať. — 1. Korinťanom 10:12; Príslovia 28:14.

Neprehliadajme varovné signály

Písma opodstatnene kladú stav obrazného srdca na dôležité miesto. V Jeremiášovi 17:9, 10 čítame: „Srdce je zradnejšie ako čokoľvek iné a je na zúfanie. Kto ho môže poznať? Ja, Jehova, prehľadávam srdce, skúmam obličky tak, aby som dal každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho počínania.“ Ale Jehova okrem toho, že skúma naše srdce, zaobstaráva nám aj pomoc, aby sme mohli robiť potrebné sebaskúmanie.

Prostredníctvom „verného a rozvážneho otroka“ dostávame časové pripomienky. (Matúš 24:45) Napríklad jedným z hlavných spôsobov, ako by nás mohlo naše obrazné srdce podviesť, je, že by nás podnietilo oddávať sa svetským ilúziám. Týmito ilúziami sú nerealistické predstavy, snívanie s otvorenými očami, bezcieľne blúdenie mysle. Ilúzie môžu byť veľmi škodlivé, zvlášť keď vyvolávajú nečisté myšlienky. Preto ich musíme úplne zavrhnúť. Ak nenávidíme nezákonnosť tak ako Ježiš, budeme strážiť svoje srdce, aby sa neoddávalo svetským ilúziám. — Hebrejom 1:8, 9.

Okrem toho nám pomáhajú láskaví starší z kresťanského zboru. No hoci si záujem iných ľudí určite ceníme, zodpovednosť za starostlivosť o naše obrazné srdce je v konečnom dôsledku na každom z nás. My sami sa musíme ‚uistiť o všetkom‘ a ‚stále skúšať, či sme vo viere‘. — 1. Tesaloničanom 5:21; 2. Korinťanom 13:5.

Chráňme si srdce

Biblická zásada „čokoľvek človek rozsieva, to bude aj žať“ sa vzťahuje aj na naše obrazné srdce. (Galaťanom 6:7) Často sa ukáže, že to, čo sa javí ako náhla duchovná katastrofa, je výsledkom dlhého obdobia, keď sa človek tajne oddával takým duchovne škodlivým činnostiam, ako je pozeranie pornografie, nadmerný záujem o hmotné veci či úsilie o významné postavenie alebo moc.

Preto je pri ochrane srdca nutné dávať si pozor na duchovné stravovanie. Poskytujme mysli a srdcu výživu tak, že sa budeme sýtiť Božím Slovom. Vyhýbajme sa nehodnotnej duševnej strave, ktorá je veľmi ľahko dostupná a príťažlivá pre telo, ale ktorá spôsobí, že obrazné srdce znecitlivie. Žalmista na to upozorňuje výstižnou — a z lekárskeho hľadiska správnou — paralelou: „Ich srdce sa stalo necitlivým ako tuk.“ — Žalm 119:70.

Ak dlhodobo skrývame nejaké nedostatky, veľmi sa usilujme vykoreniť ich, skôr ako nám upchajú obrazné tepny. Ak sa nám svet začína javiť príťažlivý a zdá sa nám, že ponúka veľa potešenia a zábavy, rozjímajme o múdrej rade, ktorú dal apoštol Pavol, keď napísal: „Hovorím, bratia, že zostávajúci čas  je skrátený. Nech sú odteraz tí, čo... užívajú svet, ako takí, ktorí ho neužívajú naplno; lebo scéna tohto sveta sa mení.“ ​(1. Korinťanom 7:29–31) A ak by nás hmotné bohatstvo predsa začalo priťahovať, vezmime si k srdcu Jóbove slová: „Ak som sa spoliehal na zlato alebo som povedal zlatu: ‚Ty si moja dôvera!‘, to by bolo tiež previnenie hodné pozornosti sudcov, lebo by som zaprel pravého Boha hore.“ — Jób 31:24, 28; Žalm 62:10; 1. Timotejovi 6:9, 10.

Biblia ukazuje, aké vážne je zo zvyku prehliadať rady založené na Biblii, a varuje: „Muž, ktorý je opakovane karhaný, ale zatvrdzuje svoju šiju, bude náhle zlomený, a to bez uzdravenia.“ ​(Príslovia 29:1) Na druhej strane, keď sa budeme dobre starať o svoje obrazné srdce, môžeme očakávať potešenie a pokoj mysle prameniaci z jednoduchého a usporiadaného života. To bol vždy odporúčaný spôsob života pravých kresťanov. Apoštol Pavol bol inšpirovaný napísať: „Istotne je to prostriedok k veľkému zisku, tá zbožná oddanosť spolu so sebestačnosťou. Veď sme si nič nepriniesli na svet a ani si nemôžeme nič odniesť. Preto ak máme živobytie a niečo na seba, budeme s tým spokojní.“ — 1. Timotejovi 6:6–8.

Áno, keď sa budeme školiť a cvičiť v spôsobe života, ktorý je v súlade so zbožnou oddanosťou, budeme mať zdravé a silné obrazné srdce. Keď si budeme dávať veľký pozor na to, ako sa duchovne stravujeme, nedovolíme deštruktívnym spôsobom konania a uvažovaniu tohto sveta, aby nejako poškodili našu duchovnosť. Predovšetkým sa pravidelne podrobujme prehliadkam nášho obrazného srdca tak, že budeme prijímať to, čo Jehova dáva prostredníctvom svojej organizácie. Keď to budeme usilovne robiť, veľmi nám to pomôže vyhnúť sa žalostným následkom duchovného srdcového infarktu.

[Poznámka pod čiarou]

^ 4. ods. Ďalšie informácie pozri v sérii článkov „Srdcový infarkt — čo môžete robiť?“ uverejnenej v časopise Prebuďte sa! z 8. decembra 1996, ktorý vydali Jehovovi svedkovia.

[Zvýraznený text na strane 10]

NESPRÁVNA DUCHOVNÁ STRAVA BY MOHLA OCHROMIŤ NAŠE OBRAZNÉ SRDCE ROVNAKO, AKO MÔŽE ZLÁ STRAVA SPÔSOBIŤ SKÔRNATENIE CIEV A POŠKODIŤ DOSLOVNÉ SRDCE

[Zvýraznený text na strane 10]

DUCHOVNE SEDAVÝ SPÔSOB ŽIVOTA MÔŽE MAŤ VÁŽNE NÁSLEDKY

[Zvýraznený text na strane 11]

„ÚZKOSTLIVÉ STAROSTI ŽIVOTA“ SA PRE OBRAZNÉ SRDCE ĽAHKO MÔŽU STAŤ OSUDNÝMI

[Obrázok na strane 11]

Zanedbávanie duchovného zdravia by mohlo viesť k veľkým bolestiam

[Obrázky na strane 13]

Rozvíjanie dobrých duchovných návykov chráni naše obrazné srdce

[Prameň ilustrácie na strane 9]

AP Photo/​David Longstreath