Prejsť na článok

Prejsť na obsah

‚Oblečte si trpezlivosť‘

‚Oblečte si trpezlivosť‘

 ‚Oblečte si trpezlivosť‘

„Oblečte si hlboké milosrdenstvo... a trpezlivosť.“ — KOLOSANOM 3:12, Katolícky preklad.

1. Opíš jeden znamenitý príklad trpezlivosti.

RÉGIS, ktorý býva v juhozápadnom Francúzsku, sa stal pokrsteným Jehovovým svedkom v roku 1952. Celé roky sa mu manželka všemožne snažila brániť v snahe slúžiť Jehovovi. Pokúšala sa prepichnúť mu pneumatiky na aute, aby mu zabránila navštevovať zhromaždenia, a raz dokonca išla za ním, keď od dverí k dverám kázal biblické posolstvo, a posmievala sa mu, keď s ľuďmi hovoril o dobrom posolstve o Kráľovstve. Napriek tomuto neustálemu odporu bol Régis ďalej trpezlivý. Pre kresťanov je Régis znamenitým príkladom, lebo Jehova od všetkých svojich ctiteľov vyžaduje, aby boli v zaobchádzaní s druhými trpezliví.

2. Aký doslovný význam má grécke slovo prekladané ako „trpezlivosť“ a čo toto slovo znamená?

Grécke slovo prekladané ako „trpezlivosť“ doslovne znamená „dlhosť ducha“.  V slovenskom Preklade nového sveta sa toto slovo deväťkrát prekladá slovom „zhovievavosť“, štyrikrát slovom „trpezlivosť“ a raz ako „byť trpezlivý“. Hebrejský i grécky výraz, ktoré sa prekladajú slovom „trpezlivosť“, obsahujú myšlienku strpenia, zdržanlivosti a pomalosti do hnevu.

3. Aký bol rozdiel medzi tým, ako sa na trpezlivosť pozerali kresťania a ako Gréci žijúci v prvom storočí?

Gréci žijúci v prvom storočí nepovažovali trpezlivosť za cnosť. Stoickí filozofi nikdy nepoužili ani samotné toto slovo. Podľa biblického učenca Williama Barclayho je trpezlivosť „pravý opak gréckej cnosti“, za ktorú sa okrem iného hrdo považovalo ‚netolerovať žiadnu urážku alebo krivdu‘. Barclay uvádza: „Pre Gréka bol veľkým človekom ten, ktorý urobil všetko pre to, aby sa pomstil. Pre kresťana je veľkým ten človek, ktorý i keď môže, odmietne [sa pomstiť].“ Gréci možno považovali trpezlivosť za známku slabosti, ale ako v iných, aj v tomto prípade je ‚Božie pochabé múdrejšie ako ľudia a Božie slabé je silnejšie ako ľudia‘. — 1. Korinťanom 1:25.

Kristov príklad trpezlivosti

4, 5. Aký úžasný príklad trpezlivosti dal Ježiš?

Druhý znamenitý príklad trpezlivosti hneď po Jehovovi dal Kristus Ježiš. Keď bol pod veľkým tlakom, prejavil úžasné sebaovládanie. Bolo o ňom prorokované: „Bol pod ťažkým tlakom a nechával sa trápiť; napriek tomu neotváral svoje ústa. Bol vedený ako ovca na zabitie; a ako bahnica, ktorá onemela pred svojimi strihačmi, neotváral svoje ústa.“ — Izaiáš 53:7.

Počas celej služby na zemi Ježiš prejavil skutočne pozoruhodnú trpezlivosť! Zniesol zradné otázky svojich nepriateľov a urážky zo strany odporcov. (Matúš 22:15–46; 1. Petra 2:23) Bol trpezlivý k svojim učeníkom, i keď sa ustavične dohadovali, kto je najväčší. (Marek 9:33–37; 10:35–45; Lukáš 22:24–27) A aké obdivuhodné sebaovládanie prejavil v tú noc, keď bol zradený a keď Peter a Ján zaspali potom, čo im povedal, aby ‚bdeli‘! — Matúš 26:36–41.

6. Aký úžitok mal Pavol z Ježišovej trpezlivosti a čo sa z toho učíme?

Ježiš bol trpezlivý aj po smrti a vzkriesení. Uvedomoval si to najmä apoštol Pavol, lebo predtým prenasledoval kresťanov. Pavol napísal: „Je to spoľahlivá reč a zasluhuje si plné prijatie, že Kristus Ježiš prišiel do sveta, aby zachránil hriešnikov. Z tých som prvý ja. Jednako mi bolo preukázané milosrdenstvo, aby na mne, ako na prvom, mohol Kristus Ježiš ukázať celú svoju zhovievavosť [„trpezlivosť“, poznámka pod čiarou v Pavlíkovom preklade] ako vzor pre tých, ktorí do neho vložia svoju vieru vo večný život.“ ​(1. Timotejovi 1:15, 16) Ak sme — bez ohľadu na našu minulosť — založili svoju vieru na Ježišovi, bude k nám trpezlivý a zároveň bude od nás očakávať, že budeme robiť „skutky zodpovedajúce pokániu“. (Skutky 26:20; Rimanom 2:4) Z posolstiev, ktoré Kristus poslal siedmim zborom v Malej Ázii, vidno, že hoci je trpezlivý, očakáva pokrok. — Zjavenie, 2. a 3. kapitola.

Ovocie ducha

7. Aký je vzťah medzi trpezlivosťou a svätým duchom?

V 5. kapitole listu Galaťanom Pavol postavil do protikladu skutky tela s ovocím ducha. (Galaťanom 5:19–23) Trpezlivosť je jednou z Jehovových vlastností, a preto pochádza od neho a je ovocím jeho ducha. (2. Mojžišova 34:6, 7) Trpezlivosť (zhovievavosť) je v Pavlovom opise ovocia ducha uvedená ako štvrtá a je v ňom aj „láska, radosť, pokoj...  láskavosť, dobrota, viera, miernosť, sebaovládanie“. (Galaťanom 5:22, 23) Preto keď Boží služobníci prejavujú zbožnú trpezlivosť, prejavujú ju pod vplyvom svätého ducha.

8. Čo nám umožní pestovať si ovocie ducha vrátane trpezlivosti?

To však neznamená, že Jehova svojho ducha človeku vnucuje. Vplyvu jeho ducha sa musíme ochotne podriaďovať. (2. Korinťanom 3:17; Efezanom 4:30) Ak chceme, aby duch pôsobil v našom živote, musíme pestovať jeho ovocie vo všetkom, čo robíme. Keď Pavol vymenoval skutky tela a ovocie ducha, dodal: „Ak žijeme duchom, duchom aj poriadne choďme. Nedajte sa zviesť: Bohu sa nemožno posmievať. Veď čokoľvek človek rozsieva, to bude aj žať; lebo kto rozsieva s ohľadom na svoje telo, zožne od svojho tela porušenosť, ale kto rozsieva s ohľadom na ducha, zožne od ducha večný život.“ ​(Galaťanom 5:25; 6:7, 8) Ak si máme úspešne rozvíjať trpezlivosť, musíme si pestovať aj ostatné druhy ovocia, ktoré v kresťanoch vytvára svätý duch.

„Láska je trpezlivá“

9. Prečo asi Pavol povedal Korinťanom, že „láska je trpezlivá“?

Pavol poukázal na to, že medzi láskou a trpezlivosťou je zvláštny vzťah, keď povedal: „Láska je trpezlivá.“ ​(1. Korinťanom 13:4, Evanjelický preklad) Biblický učenec Albert Barnes sa domnieva, že Pavol to zdôraznil vzhľadom na to, že v kresťanskom zbore v Korinte boli rozkoly. (1. Korinťanom 1:11, 12) Barns vysvetľuje: „Slovo [preložené ako trpezlivosť], ktoré je tu použité... je protikladom unáhlenosti; popudlivých vyjadrení a myšlienok a podráždenosti. Označuje stav mysle, ktorá dokáže DLHO ZNÁŠAŤ trápenie, provokovanie.“ Láska a trpezlivosť veľmi prispievajú k pokoju kresťanského zboru aj dnes.

10. a) Ako nám láska pomáha prejavovať trpezlivosť a akú radu v tomto ohľade dáva apoštol Pavol? b) Ako istý biblický učenec komentoval Božiu trpezlivosť a láskavosť? (Pozri poznámku pod čiarou.)

10 „Láska je zhovievavá [„trpezlivá“, EP] a láskavá. Láska... nevyhľadáva svoje vlastné záujmy, nenechá sa popudiť.“ Láska nám teda mnohorako pomáha prejavovať trpezlivosť. * (1. Korinťanom 13:4, 5) Láska nám pomáha znášať sa navzájom a pamätať, že všetci sme nedokonalí, máme chyby a zlyhávame. Pomáha nám prejavovať ohľaduplnosť a odpúšťať. Apoštol Pavol nás povzbudzuje chodiť  „s celou pokorou mysle a miernosťou, so zhovievavosťou [„trpezlivosťou“, Ekumenický preklad], aby [sme] sa navzájom znášali v láske, vážne sa usilovali o zachovanie jednoty ducha v zjednocujúcom zväzku pokoja“. — Efezanom 4:1–3.

11. Prečo je v kresťanských komunitách zvlášť dôležité prejavovať trpezlivosť?

11 Trpezlivosť jednotlivých kresťanov prispieva k pokoju a šťastiu celých kresťanských komunít, či sú to zbory, domovy Bétel, misionárske domovy, stavebné tímy, alebo školy. Pre rozdiely v osobnostiach, vkuse, výchove, normách slušnosti alebo aj v hygiene môžu občas vzniknúť náročné situácie. To platí aj o rodinách. Byť pomalý do hnevu je veľmi dôležité. (Príslovia 14:29; 15:18; 19:11) Je potrebné, aby všetci prejavovali trpezlivosť, čiže aby vytrvalo dúfali v zlepšenie. — Rimanom 15:1–6.

Trpezlivosť nám pomáha vytrvávať

12. Prečo je trpezlivosť dôležitá za náročných okolností?

12 Trpezlivosť nám pomáha znášať náročné situácie, ktoré sa zdajú nekonečné alebo sa zdá, že neexistuje nejaké rýchle riešenie. Tak to bolo aj u Régisa spomenutého v úvode. Manželka celé roky odporovala jeho snahe slúžiť Jehovovi. No jedného dňa prišla k nemu so slzami v očiach a povedala: „Viem, že je to pravda. Pomôž mi. Chcem biblické štúdium.“ Napokon bola pokrstená a stala sa svedkyňou. Régis hovorí: „Tak sa ukázalo, že Jehova požehnal tie roky zápasu, trpezlivosti a vytrvalosti.“ Regis bol za svoju trpezlivosť odmenený.

13. Čo pomohlo Pavlovi vytrvať a ako nám môže jeho príklad pomôcť, aby sme vytrvali?

13 V prvom storočí nášho letopočtu bol vynikajúcim príkladom trpezlivosti apoštol Pavol. (2. Korinťanom 6:3–10; 1. Timotejovi 1:16) Keď pred koncom svojho života dával rady mladšiemu spoločníkovi Timotejovi, upozorňoval ho, že všetci kresťania budú vystavení skúškam. Uviedol vlastný príklad a odporúčal základné kresťanské vlastnosti, ktoré sú potrebné, aby človek v skúškach vytrval. Napísal: „Ty si však verne nasledoval moje učenie, moju životnú cestu, moje predsavzatie, moju vieru, moju zhovievavosť [„trpezlivosť“, EkP], moju lásku, moju vytrvalosť, moje prenasledovania, moje utrpenia, to, čo sa mi stalo v Antiochii, v Ikóniu, v Lystre, také prenasledovania, ktoré som znášal; a predsa ma Pán vyslobodil zo všetkých. Všetci tí, čo si želajú žiť v zbožnej oddanosti v spoločenstve s Kristom Ježišom, budú takisto prenasledovaní.“ ​(2. Timotejovi 3:10–12; Skutky 13:49–51; 14:19–22) Všetci potrebujeme vieru, lásku a trpezlivosť, aby sme vytrvali.

 Oblečení do trpezlivosti

14. K čomu Pavol prirovnal také zbožné vlastnosti, ako je trpezlivosť, a akú radu dal koloským kresťanom?

14 Apoštol Pavol prirovnal trpezlivosť a ďalšie zbožné vlastnosti k odevu, ktorý by si kresťan mal obliecť, keď si zobliekol praktiky typické pre „starú osobnosť“. (Kolosanom 3:5–10) Napísal: „Ako Boží vyvolení, svätí a milovaní, si teda oblečte nežnú náklonnosť súcitu, láskavosť, pokoru mysle, miernosť a zhovievavosť [„trpezlivosť“, EP]. Ďalej sa navzájom znášajte a ochotne si vzájomne odpúšťajte, ak má niekto proti inému dôvod na sťažnosť. Podobne ako Jehova ochotne odpustil vám, tak robte aj vy. Ale okrem toho všetkého si oblečte lásku, lebo je dokonalým putom jednoty.“ — Kolosanom 3:12–14.

15. Aké výsledky prináša to, že si kresťania ‚obliekajú‘ trpezlivosť a ďalšie zbožné vlastnosti?

15 Keď si členovia zboru ‚obliekajú‘ súcit, láskavosť, pokoru mysle, miernosť, trpezlivosť a lásku, dokážu vyriešiť problémy a jednotne napredovať v službe Jehovovi. Trpezliví musia byť zvlášť kresťanskí dozorcovia. Občas musia možno pokarhať iného kresťana, ale to sa dá urobiť rôzne. Pavol opísal ten najlepší spôsob, keď Timotejovi napísal: „Karhaj, napomínaj, nabádaj s celou zhovievavosťou [„trpezlivosťou“, EkP] a umením vyučovať.“ ​(2. Timotejovi 4:2) Áno, s Jehovovými ovcami treba vždy zaobchádzať trpezlivo, s úctou a nežne. — Matúš 7:12; 11:28; Skutky 20:28, 29; Rimanom 12:10.

‚Trpezliví voči všetkým‘

16. Aké výsledky môže priniesť to, že sme „voči všetkým trpezliví“?

16 Jehovova trpezlivosť k ľudstvu nás morálne zaväzuje ‚byť voči všetkým trpezliví‘. (1. Tesaloničanom 5:14, EkP) To znamená prejavovať trpezlivosť k členom rodiny, susedom, kolegom v práci a spolužiakom, ktorí nie sú svedkami. Svedkovia, ktorí mnoho rokov znášali sarkastické poznámky alebo priamy odpor zo strany ľudí, s ktorými prichádzali do styku v práci alebo v škole, zlomili už mnoho predsudkov. (Kolosanom 4:5, 6) Apoštol Peter napísal: „Udržte si znamenité správanie medzi národmi, aby v tom, v čom proti vám hovoria ako proti zločincom, v dôsledku vašich znamenitých skutkov, ktorých sú očitými svedkami, oslavovali Boha v deň jeho prehliadky.“ — 1. Petra 2:12.

17. Ako môžeme napodobňovať Jehovovu lásku a trpezlivosť a prečo by sme to mali robiť?

17 Vďaka Jehovovej trpezlivosti budú zachránené milióny ľudí. (2. Petra 3:9, 15) Ak napodobňujeme Jehovovu lásku a trpezlivosť, ďalej trpezlivo kážeme dobré posolstvo o Božom Kráľovstve a učíme druhých  podriaďovať sa vláde Kristovho Kráľovstva. (Matúš 28:18–20; Marek 13:10) Keby sme prestali kázať, bolo by to, akoby sme chceli obmedziť Jehovovu trpezlivosť a akoby sme nespoznali jej účel, ktorým je priviesť ľudí k pokániu. — Rimanom 2:4.

18. O čo sa Pavol modlil za Kolosanov?

18 V liste kresťanom v Kolosách v Malej Ázii Pavol napísal: „Preto sme sa tiež odo dňa, keď sme o tom počuli, neprestali za vás modliť a prosiť, aby ste boli naplnení presným poznaním jeho vôle v celej múdrosti a duchovnej rozlišovacej schopnosti, aby ste chodili hodní Jehovu; a tak sa mu plne páčili, keď budete ďalej prinášať ovocie v každom dobrom diele a budete rásť v presnom poznaní Boha. A budete posilnení celou silou podľa miery jeho slávnej moci, aby ste úplne vytrvali a s radosťou boli trpezliví.“ — Kolosanom 1:9–11.

19, 20. a) Ako sa môžeme vyhnúť tomu, aby pre nás Jehovova trpezlivosť nebola skúškou? b) Aký úžitok nám prinesie prejavovanie trpezlivosti?

19 Keď budeme „naplnení presným poznaním [Božej] vôle“, ktorou je to, aby „boli ľudia každého druhu zachránení a prišli k presnému poznaniu pravdy“, potom pre nás Jehovova trpezlivosť nebude skúškou. (1. Timotejovi 2:4) Budeme „ďalej prinášať ovocie v každom dobrom diele“, zvlášť v diele kázania ‚tohto dobrého posolstva o kráľovstve‘. (Matúš 24:14) Ak to budeme ďalej verne robiť, Jehova nás ‚posilní celou silou‘, a dá nám schopnosť ‚úplne vytrvať a s radosťou byť trpezliví‘. Keď tak budeme konať, budeme ‚chodiť hodní Jehovu‘ a pociťovať pokoj prameniaci z vedomia, že sa mu ‚plne páčime‘.

20 Buďme úplne presvedčení o tom, že Jehova prejavuje trpezlivosť múdro. Jeho trpezlivosť slúži na našu záchranu a na záchranu ľudí, ktorí počúvajú naše kázanie a vyučovanie. (1. Timotejovi 4:16) Pestovanie ovocia ducha — lásky, láskavosti, dobroty, miernosti a sebaovládania — nám umožní s radosťou prejavovať trpezlivosť. Budeme schopní žiť vo väčšom pokoji s členmi našej rodiny i s bratmi a sestrami zo zboru. Trpezlivosť nám tiež pomôže mať strpenie so spolupracovníkmi či spolužiakmi. A naša trpezlivosť bude mať účel: záchranu previnilcov a oslavu trpezlivého Boha, Jehovu.

[Poznámka pod čiarou]

^ 10. ods. Biblický učenec Gordon D. Fee v komentári k Pavlovmu vyjadreniu, že „láska je trpezlivá a láskavá“, píše: „V pavlovskej teológii boli [trpezlivosť a láskavosť] dvoma stranami Božieho postoja k ľudstvu. (por. Rim. 2:4) Božia láskyplná trpezlivosť sa na jednej strane prejavuje tým, že Boh zadržiava svoj hnev na ľudskú vzburu; na druhej strane jeho láskavosť nachádzame v tisícorakých prejavoch jeho milosrdenstva. Preto sa Pavlov opis lásky začína opisom týchto dvoch vlastností Boha, ktorý sa prostredníctvom Krista prejavil ako láskavý a ktorý sa zdržiaval vykonať rozsudok nad tými, ktorí si ho zaslúžia.“

Vieš vysvetliť?

• V akých ohľadoch je Kristus vynikajúcim príkladom trpezlivosti?

• Čo nám pomôže pestovať si trpezlivosť?

• Ako trpezlivosť pomáha rodinám, kresťanským komunitám a starším?

• Aký úžitok prinesie prejavovanie trpezlivosti nám a ďalším ľuďom?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 15]

Ježiš bol k svojim učeníkom trpezlivý aj pod veľkým tlakom

[Obrázok na strane 16]

Kresťanskí dozorcovia sú nabádaní, aby v zaobchádzaní s bratmi dávali dobrý príklad trpezlivosti

[Obrázok na strane 17]

Ak napodobňujeme Jehovovu lásku a trpezlivosť, ďalej kážeme dobré posolstvo

[Obrázok na strane 18]

Pavol sa modlil, aby boli kresťania ‚s radosťou trpezliví‘