Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kto nás oddelí od Božej lásky?

Kto nás oddelí od Božej lásky?

 Kto nás oddelí od Božej lásky?

„My však milujeme, lebo on prvý miloval nás.“ — 1. JÁNA 4:19.

1, 2. a) Prečo je pre nás dôležité vedieť, že nás niekto miluje? b) Čiu lásku potrebujeme najviac?

NAKOĽKO je pre teba dôležité vedomie, že ťa niekto miluje? Láska prináša ľuďom úžitok od útleho detstva až do dospelosti. Pozoroval si niekedy dieťa, ktoré matka drží v náručí? Keď sa dieťa pozerá do usmievajúcich sa očí milujúcej matky, je pokojné, a to často bez ohľadu na to, čo sa deje okolo neho. Alebo pamätáš si, ako si sa občas cítil v nepokojných rokoch dospievania? (1. Tesaloničanom 2:7) Niekedy si možno nevedel, čo chceš alebo čo cítiš, no aké dôležité bolo vedieť, že otec i matka ťa milujú! Nepomáhalo ti vedomie, že môžeš za nimi ísť s akýmkoľvek problémom či otázkou? Jednou z našich najväčších potrieb v živote je potreba byť milovaný. Láska nás uisťuje o našej hodnote.

Vytrvalá rodičovská láska rozhodne prispieva k správnemu vývinu a k vyrovnanosti. Ale pre naše duchovné a emocionálne blaho je oveľa dôležitejšia dôvera v to, že nás miluje náš nebeský Otec, Jehova. Niektorí čitatelia tohto časopisu možno nemali takých rodičov, ktorí by sa o nich naozaj starali. Ak je to tak aj v tvojom prípade, nestrácaj odvahu. Božia lojálna láska ti vynahradí aj chýbajúcu lásku rodičov alebo rodičovskú lásku, ktorá zlyhala.

3. Ako Jehova uistil svoj ľud o láske, ktorú k nemu má?

Jehova prostredníctvom proroka Izaiáša poukázal na to, že matka môže „zabudnúť“ na svoje dojčené dieťa, ale on na svoj ľud nezabudne. (Izaiáš 49:15) Podobne aj Dávid s istotou povedal: „I keby ma opustil vlastný otec a vlastná matka, i tak by sa ma ujal sám Jehova.“ ​(Žalm 27:10) Aké je to upokojujúce! Ak sme vstúpili do vzťahu oddanosti Jehovovi Bohu, mali by sme vždy pamätať na to, že láska, ktorú k nám Jehova má, bez ohľadu na okolnosti, vysoko prevyšuje lásku ktoréhokoľvek človeka!

Zachovávaj sa v Božej láske

4. Ako Boh uistil o svojej láske kresťanov v prvom storočí?

Kedy si spoznal Jehovovu lásku? Tvoja skúsenosť sa pravdepodobne trochu podobala skúsenosti kresťanov žijúcich v prvom storočí. V 5. kapitole Pavlovho listu Rimanom je krásny opis toho, ako hriešnici, ktorí boli kedysi odcudzení Bohu, spoznali Jehovovu lásku. V 5. verši čítame: „Božia láska bola vyliata do nášho srdca prostredníctvom svätého ducha, ktorý nám bol daný.“ V 8. verši Pavol dodáva: „Boh nám odporúča svoju lásku tým, že Kristus zomrel za nás, kým sme ešte boli hriešnikmi.“

5. Ako si si začal uvedomovať rozsah Božej lásky?

Podobne keď tebe bola predložená pravda z Božieho Slova a začal si prejavovať vieru, v tvojom srdci začal pôsobiť Jehovov duch. Tak si začal chápať rozsah toho, čo Jehova urobil, keď poslal svojho milovaného Syna, aby za teba zomrel, a začal si pociťovať vďačnosť. Jehova ti tak pomohol jasne si uvedomiť, ako veľmi miluje ľudstvo. A nezapôsobilo na tvoje srdce, keď si pochopil, že hoci si sa narodil ako hriešnik odcudzený Jehovovi, Jehova dal ľuďom možnosť byť vyhlásení za spravodlivých s vyhliadkou na nekonečný život? Nepocítil si lásku k Jehovovi? — Rimanom 5:10.

6. Prečo sa občas môžeme cítiť trochu vzdialení od Jehovu?

 Keď ťa láska nebeského Otca pritiahla a keď si upravil svoj život, aby si mu bol prijateľný, oddal si mu svoj život. Teraz máš pokojný vzťah k Bohu. No i tak, necítiš sa občas od Jehovu trochu vzdialený? To sa môže stať každému z nás. Stále však pamätaj na to, že Boh sa nemení. Jeho láska je trvalá a spoľahlivá ako slnko, ktoré nikdy neprestane na zem vysielať svoje teplé svetelné lúče. (Malachiáš 3:6; Jakub 1:17) Na druhej strane, my sa môžeme meniť, i keď dočasne. Pri otáčaní zeme polovicu zakrýva tma. Podobne aj my, keď sa odvrátime od Boha, hoci iba do istej miery, môžeme pociťovať ochladenie nášho vzťahu k nemu. Ako môžeme napraviť takúto situáciu?

7. Ako nám môže sebaskúmanie pomôcť zostať v Božej láske?

Ak cítime, že sme do istej miery oddelení od Božej lásky, mali by sme sa opýtať sami seba: ‚Považoval som Božiu lásku za samozrejmosť? Odvrátil som sa trochu od živého a láskavého Boha a prejavuje sa u mňa rôznymi spôsobmi oslabenie viery? Zameral som sa na „veci tela“ miesto toho, aby som sa zameral na „veci ducha“?‘ (Rimanom 8:5–8; Hebrejom 3:12) Ak sme sa vzdialili od Jehovu, môžeme podniknúť kroky na nápravu, aby sme si obnovili blízky, vrúcny vzťah k nemu. Jakub nás nabáda: „Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ ​(Jakub 4:8) Vezmime si k srdcu Júdove slová: „Milovaní, tým, že sa budujete v svojej najsvätejšej viere a modlíte sa so svätým duchom, zachovávajte sa v Božej láske.“ — Júda 20, 21.

Zmena okolností neovplyvňuje Božiu lásku

8. Aké zmeny môžu náhle nastať v našom živote?

Náš život v tomto systéme vecí podlieha mnohým zmenám. Kráľ Šalamún si všimol, že „čas a nepredvídaná udalosť postihujú [nás] všetkých“. (Kazateľ 9:11) Život sa nám môže zo dňa na deň celkom zmeniť. Jeden deň sme zdraví, druhý deň môžeme byť vážne chorí. Jeden deň sa nám zdá svetské  zamestnanie stabilné a na druhý deň sme nezamestnaní. Náhle môže zomrieť niekto milovaný. Kresťania v niektorých krajinách môžu žiť nejaký čas v pokojných podmienkach a potom tam zrazu nastane prudké prenasledovanie. Možno sme falošne obviňovaní, a preto znášame nejakú krivdu. Áno, život nie je stabilný a ani celkom bezpečný. — Jakub 4:13–15.

9. Prečo by bolo dobré pouvažovať nad časťou 8. kapitoly listu Rimanom?

Keď zažijeme niečo zarmucujúce, mohli by sme sa začať cítiť opustení, dokonca by sme si mohli začať myslieť, že Boh nás už tak nemiluje. Keďže také veci sa stávajú nám všetkým, mali by sme dobre pouvažovať nad utešujúcimi slovami apoštola Pavla zaznamenanými v 8. kapitole listu Rimanom. Tieto slová boli adresované kresťanom pomazaným duchom. Ale v zásade ich možno vztiahnuť aj na kresťanov z iných oviec, ktorí boli vyhlásení za spravodlivých ako Boží priatelia tak ako v predkresťanských časoch Abrahám. — Rimanom 4:20–22; Jakub 2:21–23.

10, 11. a) Z čoho občas nepriatelia obviňujú Boží ľud? b) Prečo také obvinenia kresťanom neprekážajú?

10 Prečítaj si Rimanom 8:31–34. Pavol sa pýta: „Ak je Boh za nás, kto bude proti nám?“ Pravda, Satan a jeho zlý svet sú proti nám. Nepriatelia nás možno falošne obviňujú, dokonca aj na súdoch krajiny. Niektorých kresťanských rodičov obvinili, že nenávidia svoje deti, lebo im nedovoľujú prijať lekárske postupy, ktorými sa porušuje Boží zákon, alebo zapájať sa do pohanských osláv. (Skutky 15:28, 29; 2. Korinťanom 6:14–16) Iných verných kresťanov falošne obvinili z buričstva za to, že nechceli zabíjať blížnych vo vojne alebo zapojiť sa do politiky. (Ján 17:16) Niektorí odporcovia šíria v médiách ohováranie a lži, dokonca Jehovových svedkov falošne obviňujú z toho, že sú nebezpečný kult.

11 Nezabúdajme však, že v časoch apoštolov bolo povedané: „O tejto sekte je nám naozaj známe, že sa všade hovorí proti nej.“ ​(Skutky 28:22) Záleží v skutočnosti na falošných obvineniach? Pravých kresťanov vyhlasuje za spravodlivých na základe ich viery v Kristovu obeť Boh. Prečo by mal Jehova prestať milovať svojich ctiteľov, keď im už dal ten najcennejší dar, ktorý im mohol dať — svojho milovaného Syna? (1. Jána 4:10) Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, posadil sa po Božej pravici a teraz sa kresťanov aktívne zastáva. Kto môže na základe dôkazov vyvrátiť obhajobu, ktorou sa Kristus zastáva svojich nasledovníkov, alebo úspešne spochybniť to, že Boh priaznivo posúdil svojich verných? Nikto! — Izaiáš 50:8, 9; Hebrejom 4:15, 16.

12, 13. a) Aké podmienky či okolnosti nás nemôžu oddeliť od Božej lásky? b) S akým zámerom nám Diabol spôsobuje ťažkosti? c) Prečo kresťania vychádzajú úplne víťazne?

12 Prečítaj si Rimanom 8:35–37. Môže nás niekto alebo niečo okrem nás oddeliť od lásky Jehovu a jeho Syna, Krista Ježiša? Satan môže použiť svojich pozemských prisluhovačov, aby kresťanom spôsobil veľa problémov. V minulom storočí boli mnohí naši kresťanskí bratia a sestry v mnohých krajinách vystavení prudkému prenasledovaniu. Dnes sú bratia na niektorých miestach denne vystavení ekonomickým ťažkostiam. Niektorí zažívajú bolestivý hlad alebo majú nedostatok oblečenia. S akým zámerom Diabol spôsobuje tieto ťažké podmienky? Jeho zámerom je prinajmenšom potlačiť pravé uctievanie Jehovu. Satan nás chce presvedčiť, že Božia láska ochladla. Je to však naozaj tak?

13 Podobne ako Pavol, ktorý citoval Žalm 44:22, študujeme Božie písané slovo. Chápeme, že tieto veci sa nám, Božím „ovciam“, stávajú pre Božie meno. Ide o posvätenie Božieho mena a obhájenie Božej univerzálnej zvrchovanosti. Boh pripúšťa skúšky pre tieto dôležité sporné otázky, nie preto, že by nás už nemiloval. Bez ohľadu na to, v akých ťažkých okolnostiach možno sme, máme istotu, že Boh sa  v láske k svojmu ľudu teda ani v láske ku každému z nás nezmenil. Ak si zachováme rýdzosť, každá zdanlivá porážka, ktorú azda utrpíme, sa nakoniec ukáže ako víťazstvo. Posilňuje a podporuje nás uistenie, že Božia láska je nezlomná.

14. Prečo bol Pavol presvedčený, že Boh miluje kresťanov napriek ťažkostiam, ktoré azda znášajú?

14 Prečítaj si Rimanom 8:38, 39. Čo Pavla presvedčilo, že kresťanov nemôže nič oddeliť od Božej lásky? Jeho presvedčenie, že ťažkosti nemôžu ovplyvniť Božiu lásku k nám, nepochybne posilnili osobné skúsenosti zo služby. (2. Korinťanom 11:23–27; Filipanom 4:13) Pavol okrem toho vedel, aké má Jehova večné predsavzatie a ako so svojím ľudom zaobchádzal v minulosti. Môže nad láskou, ktorú má Boh k lojálnym služobníkom, zvíťaziť smrť? Nie! Tí verní, ktorí zomrú, budú žiť v dokonalej Božej pamäti a Boh ich v patričnom čase vzkriesi. — Lukáš 20:37, 38; 1. Korinťanom 15:22–26.

15, 16. Uveď niekoľko vecí, ktoré nikdy nemôžu spôsobiť, aby Boh prestal milovať svojich verných služobníkov.

15 Už nech nám dnešný život prinesie akékoľvek nešťastie — postihnutie v dôsledku nehody, smrteľnú chorobu alebo nejakú ekonomickú pohromu —, nič nemôže zničiť lásku, ktorú má Boh k svojmu ľudu. Mocní anjeli, ako napríklad neposlušný anjel, ktorý sa stal Satanom, nemôžu ovplyvniť Jehovu, aby prestal milovať svojich oddaných služobníkov. (Jób 2:3) Vlády môžu činnosť Božích služobníkov zakázať, môžu ich väzniť, zle s nimi zaobchádzať alebo ich môžu vyhlásiť za nežiaducich označením „persona non grata“. (1. Korinťanom 4:13) Taká neopodstatnená nenávisť národov azda na ľudí vyvíja tlak, aby sa obrátili proti nám, ale Zvrchovaného Panovníka vesmíru neovplyvní, aby nás opustil.

16 Ako kresťania sa nemusíme báť, že by niečo z toho, čo Pavol nazval „terajšie veci“ — udalosti, podmienky a situácie v súčasnom systéme vecí —, alebo „budúce veci“, mohlo zničiť náklonnosť, ktorú má Boh k svojmu ľudu. Božia lojálna láska nás podporuje, i keď proti nám vedú vojnu pozemské i nebeské sily. Ako zdôraznil Pavol, ani „výška, ani hĺbka“ neprekáža Božej láske. Nie, nič, čo by nás mohlo deprimovať, ani vplyv žiadnej vyššej moci, nás nemôže oddeliť od Božej lásky, rovnako ako žiadne iné stvorenie nedokáže narušiť vzťah Stvoriteľa k jeho verným služobníkom. Božia láska nikdy nezlyháva; je večná. — 1. Korinťanom 13:8.

Ceň si Božiu milujúcu láskavosť navždy

17. a) Prečo mať Božiu lásku je ‚lepšie ako život‘? b) Ako dávame najavo, že si ceníme Božiu milujúcu láskavosť?

17 Nakoľko dôležitá je pre teba Božia láska? Cítiš to, čo Dávid, ktorý napísal: „Pretože tvoja milujúca láskavosť je lepšia ako život, moje rty ťa budú chváliť. Tak ťa budem žehnať počas svojho života, v tvojom mene budem dvíhať dlane“? (Žalm 63:3, 4) Skutočne nám  môže život v tomto svete ponúknuť niečo lepšie, ako je Božia láska a Božie lojálne priateľstvo? Je napríklad snaha o lukratívnu svetskú kariéru lepšia než mať pokoj mysle a pocit šťastia, ktoré vyplývajú z blízkeho vzťahu k Bohu? (Lukáš 12:15) Niektorí kresťania boli postavení pred voľbu: zaprieť Jehovu, alebo zomrieť. To sa stalo mnohým Jehovovým svedkom v nacistických koncentračných táboroch za druhej svetovej vojny. Naši kresťanskí bratia si až na malé výnimky zvolili zostať v Božej láske a boli ochotní zomrieť, keby bolo treba. Tí, ktorí lojálne zostávajú v Božej láske, môžu mať dôveru, že Boh im zabezpečí večnú budúcnosť, a tú nám tento svet nemôže dať. (Marek 8:34–36) Ale nejde len o večný život.

18. Prečo je večný život taký príťažlivý?

18 Hoci bez Jehovu nie je možné žiť navždy, predstav si, aký by bol mimoriadne dlhý život bez Stvoriteľa. Bol by prázdny, bez skutočného zmyslu. Jehova dal na tieto posledné dni svojmu ľudu uspokojujúcu prácu. A tak môžeme dôverovať, že keď nám Jehova, Veľký Pôvodca predsavzatí, dá večný život, tento život bude naplnený úchvatnými a hodnotnými vecami, ktoré sa budeme môcť učiť a ktoré budeme môcť robiť. (Kazateľ 3:11) Nehľadiac na to, koľko sa v budúcich tisícročiach naučíme, nikdy celkom nepochopíme ‚hĺbku Božieho bohatstva a múdrosti a poznania‘. — Rimanom 11:33.

Otec má k tebe náklonnosť

19. O čom Ježiš Kristus na rozlúčku uistil svojich učeníkov?

19 Štrnásteho nisana roku 33 n. l. počas posledného spoločného večera povedal Ježiš jedenástim verným apoštolom mnoho vecí, aby ich posilnil na to, čo ich čakalo. Všetci s ním vydržali v jeho skúškach a osobne pocítili jeho lásku. (Lukáš 22:28, 30; Ján 1:16; 13:1) Potom ich Ježiš uistil: „Sám Otec má k vám náklonnosť.“ ​(Ján 16:27) Tieto slová nepochybne veľmi pomohli učeníkom uvedomiť si, aké nežné city k nim prechováva ich nebeský Otec.

20. Čo si odhodlaný robiť a v čo môžeš dôverovať?

20 Mnohí, ktorí dnes žijú, slúžia verne Jehovovi už celé desaťročia. Niet pochýb o tom, že pred koncom tohto systému vecí sa stretneme ešte s mnohými skúškami. Nikdy nedovoľ, aby ťa také skúšky alebo ťažkosti prinútili pochybovať o tom, že Boh ťa lojálne miluje. Je ťažké dostatočne zdôrazniť túto skutočnosť: Jehova má k tebe náklonnosť. (Jakub 5:11) Všetci ďalej robme, čo máme, a lojálne zachovávajme Božie prikázania. (Ján 15:8–10) Pri každej príležitosti chváľme Božie meno. Mali by sme si posilňovať odhodlanie ďalej sa približovať k Jehovovi v modlitbe a študovať jeho Slovo. Nech zajtrajšok prinesie čokoľvek, ak urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa Jehovovi páčili, zostaneme pokojní a budeme mať plnú dôveru, že jeho láska nezlyháva. — 2. Petra 3:14.

Ako by si odpovedal?

• Čiu lásku zvlášť potrebujeme, aby sme si mohli zachovať duchovnú a emocionálnu vyrovnanosť?

• Ktoré veci nikdy nespôsobia, že by Jehova prestal milovať svojich služobníkov?

• Prečo je pociťovanie Jehovovej lásky ‚lepšie ako život‘?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 13]

Ak máme pocit, že sme oddelení od Božej lásky, môžeme pracovať na náprave

[Obrázok na strane 15]

Pavol chápal, prečo je prenasledovaný