Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Čo znamená byť lojálny?

Čo znamená byť lojálny?

 Čo znamená byť lojálny?

ŽIDOVSKÍ chasidi žijúci v druhom storočí pred naším letopočtom sa považovali za skutočne lojálnych. Ich pomenovanie pochádza zo slova chasid, čo je základné hebrejské slovo pre označenie „lojálny“. Toto slovo je odvodené od podstatného mena chesed, ktoré sa často prekladá pojmami „milujúca láskavosť“, „verne oddaná láska“, „láskavosť“, „dobrota“, „milosrdenstvo“. Chesed je podľa diela Theological Dictionary of the Old Testament „aktívna, spoločenská a vytrvalá [a] neoznačuje iba postoj človeka, ale aj skutok, ktorý je výsledkom tohto postoja. Je to skutok, ktorý udržuje či podporuje život. Je to zásah v prospech niekoho, kto zažíva nešťastie alebo je v tiesni. Je to prejav priateľstva.“

Pochopiteľne, v mnohých jazykoch nemožno jedným slovom úplne vyjadriť význam, ktorý sa spája s týmto hebrejským výrazom, ako sa používa v Biblii. V každom prípade, slovo lojálnosť v tom zmysle, ako ho používa Biblia, znamená viac ako len verné dodržiavanie záväzkov. Zahŕňa myšlienku príchylnosti podnecovanej láskou a rozhodného konania na úžitok druhých. Pouvažujme, ako Jehova prejavoval lojálnosť Abrahámovi, Mojžišovi, Dávidovi, izraelskému národu a ľudstvu vo všeobecnosti, a tak pochopíme, čo je pravá lojálnosť.

Jehova prejavoval lojálnosť

Priateľovi Abrahámovi Jehova povedal: „Som ti štítom.“ ​(1. Mojžišova 15:1; Izaiáš 41:8) To neboli len slová. Jehova chránil Abraháma a jeho domácnosť a oslobodil ich od faraóna a Abimelecha. Pomohol mu vyslobodiť Lóta, keď ho zajal spolok štyroch kráľov. Storočnému Abrahámovi a deväťdesiatročnej Sáre vrátil rozmnožovacie schopnosti, aby prostredníctvom ich dvoch mohlo prísť sľúbené Semeno. Jehova s Abrahámom pravidelne komunikoval prostredníctvom videní, snov a anjelských poslov. Abrahámovi bol lojálny, aj pokým Abrahám žil, ale aj dlho po jeho smrti. Celé stáročia plnil svoje sľuby Abrahámovým potomkom, izraelskému národu, napriek ich svojvoľnosti. Z Jehovovho vzťahu s Abrahámom vidno, čo je pravá lojálnosť — je to láska premenená na činy. — 1. Mojžišova, 12. až 25. kapitola.

Píše sa, že „Jehova hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako muž hovorieva so svojím blížnym“. (2. Mojžišova 33:11) Áno, Mojžiš mal bližší vzťah k Jehovovi než ktorýkoľvek iný prorok pred Ježišom Kristom. Ako Jehova prejavoval lojálnosť Mojžišovi?

Keď bol Mojžiš 40-ročným mocným a schopným  mužom, trúfalo sa sám rozhodol oslobodiť svoj ľud. No na to ešte nebol čas. Musel utiecť, aby si zachránil život. Štyridsať rokov pásol ovce v Madiane. (Skutky 7:23–30) Ale Jehova ho neopustil. Keď prišiel ten pravý čas, zaviedol Mojžiša späť, aby vyviedol Izrael z Egypta.

Podobne prejavoval lojálnosť Dávidovi, slávnemu druhému izraelskému kráľovi. Keď bol Dávid ešte len mladík, Jehova povedal prorokovi Samuelovi: „Vstaň, pomaž ho, lebo to je on!“ Odvtedy Dávida lojálne ochraňoval a viedol, kým nedospel na budúceho kráľa celého Izraela. Oslobodil ho „z laby leva a z laby medveďa“ a z ruky filištínskeho obra Goliáta. Dával mu nad nepriateľmi Izraela jedno víťazstvo za druhým a zachraňoval ho pred kopijou žiarlivého, nenávistného Saula. — 1. Samuelova 16:12; 17:37; 18:11; 19:10.

Samozrejme, Dávid nebol dokonalý. Dopustil sa vážnych hriechov. No hlboko sa kajal a Jehova ho nezavrhol, ale prejavil mu lojálnu lásku. Opakovane konal tak, aby Dávida počas jeho života ochraňoval a podporoval. Zasahoval v prospech toho, kto bol v tiesni. Bola to skutočná milujúca láskavosť. — 2. Samuelova 11:1–12:25; 24:1–17.

Izraelský národ ako celok vstúpil do zvláštneho vzťahu s Jehovom, do vzťahu oddanosti, keď pri vrchu Sinaj súhlasil s podmienkami zmluvy mojžišovského Zákona. (2. Mojžišova 19:3–8) Preto je opisovaný, akoby bol v manželstve s Jehovom. Izraelu bolo povedané: „Jehova ťa povolal, ako by si bola manželkou.“ A Jehova tejto manželke povedal: „Zmilujem sa nad tebou s milujúcou láskavosťou na neurčitý čas.“ ​(Izaiáš 54:6, 8) Ako Jehova prejavoval lojálnosť v tomto zvláštnom vzťahu?

Jehova sa ujímal iniciatívy, keď sa staral o potreby Izraelitov a posilňoval svoje puto s nimi. Oslobodil ich z Egypta, vytvoril z nich organizovaný národ a priviedol ich do „krajiny tečúcej mliekom a medom“. (2. Mojžišova 3:8) Prostredníctvom kňazov, Lévitov a nepretržitého radu prorokov a poslov im poskytoval pravidelné duchovné poučenie. (2. Paralipomenon 17:7–9; Nehemiáš 8:7–9; Jeremiáš 7:25) Keď sa tento národ obrátil slúžiť iným bohom, Jehova ho naprával. Keď sa kajal, odpustil mu. Je pravda, že izraelský národ bol problematická „manželka“. No Jehova sa neponáhľal odvrhnúť ju. Kvôli sľubom daným Abrahámovi sa Izraelitov lojálne držal, kým sa neuskutočnili predsavzatia, ktoré s nimi mal. (5. Mojžišova 7:7–9) To je skutočne žiarivý príklad pre ľudí v manželstve dnes!

Jehova prejavuje lojálnosť aj ľudstvu vo všeobecnosti tým, že všetkým ľuďom, spravodlivým i nespravodlivým, zaobstaráva základné životné potreby. (Matúš 5:45; Skutky 17:25) A navyše, dal svojho Syna ako výkupnú obeť, aby celé ľudstvo mohlo  mať príležitosť oslobodiť sa zo zajatia hriechu a smrti a tešiť sa z nádhernej vyhliadky na dokonalý večný život v raji. (Matúš 20:28; Ján 3:16) Výkupné bolo najväčším skutkom na ochranu a podporu života. Bol to skutočne „zásah v prospech niekoho, kto zažíva nešťastie alebo je v tiesni“.

Dokáž svoju lojálnosť rozhodným konaním

Slovo lojálnosť, blízke slovu milujúca láskavosť, vyjadruje aj silný vzájomný vzťah. Keď ti niekto prejaví milujúcu láskavosť, potom môže to isté očakávať od teba. Lojálnosť sa opätuje lojálnosťou. Dávid chápal, k čomu chesed vedie, ako to vidno aj z jeho slov: „Budem sa klaňať smerom k tvojmu svätému chrámu a budem chválorečiť tvojmu menu.“ Prečo? „Pre tvoju milujúcu láskavosť a pre tvoju pravosť.“ ​(Žalm 138:2) Dávid bol zjavne ako príjemca Jehovovej milujúcej láskavosti podnietený uctievať Jehovu a chváliť ho. Nie sme aj my podnietení opätovať Jehovovi milujúcu láskavosť, keď premýšľame o tom, ako prejavuje milujúcu láskavosť nám? Ak by napríklad niekto hanil Jehovovo meno, prehovoril by si na Jehovovu obhajobu, pretože ti záleží na jeho povesti?

Práve to zažil istý relatívne nový kresťan a jeho manželka, keď boli na pohrebe príbuzného, ktorý zahynul pri havárii motocykla. Nebol to náboženský pohreb a prítomní mohli niečo povedať o zosnulom. Jeden rečník začal viniť Boha za predčasnú smrť mladého muža, keď hovoril: ‚Boh ho chcel v nebi, a tak si ho vzal.‘ Náš kresťanský brat nedokázal zostať ticho. Vystúpil na pódium, hoci nemal Bibliu ani poznámky. Opýtal sa: „Myslíte si, že milosrdný, súcitný, všemocný Boh je rád, že dochádza k takýmto situáciám?“ Potom pokračoval improvizovanou desaťminútovou prednáškou, v ktorej pomocou citátov z Písma vysvetlil, prečo zomierame, čo Boh urobil, aby ľudstvo zachránil zo smrti, a objasnil úžasnú vyhliadku na vzkriesenie k večnému životu na rajskej zemi. Tých viac ako 100 prítomných spontánne prepuklo v dlhotrvajúci potlesk. Brat neskôr spomínal: „Pocítil som vnútri takú radosť ako nikdy predtým. Ďakoval som Jehovovi, že ma učí svojej múdrosti a že mi dal príležitosť hájiť jeho sväté meno.“

K lojálnosti Jehovovi patrí lojálnosť jeho Slovu, Biblii. Prečo? Lebo prostredníctvom Biblie nás Jehova učí žiť. Zákony a zásady, ktoré sú v nej zaznamenané, sú tými najlepšími a najužitočnejšími pravidlami pre život. (Izaiáš 48:17) Nedovoľ, aby ťa tlak iných ľudí alebo vlastné slabosti priviedli k tomu, že by si sa odchýlil od dodržiavania Jehovových zákonov. Zostaň lojálny Božiemu Slovu.

K lojálnosti Bohu patrí aj lojálnosť jeho organizácii. V priebehu rokov boli nutné opravy a zlepšenia nášho porozumenia určitých biblických textov. No faktom zostáva, že nikto nie je tak dobre duchovne sýtený ako my. (Matúš 24:45–47) Niet pochýb o tom, že Jehova je verný svojej novodobej organizácii. Nemôžeme jej byť verní aj my? A. H. Macmillan jej bol verný. Krátko pred smrťou povedal: „Videl som vzrast Jehovovej organizácie z malých začiatkov, keď som sa v septembri 1900 vo veku dvadsaťtri rokov oddal Bohu, na celosvetové spoločenstvo šťastných ľudí, ktorí horlivo hlásajú Božie pravdy... S blížiacim sa koncom svojej služby Bohu na zemi som viac než kedykoľvek predtým presvedčený, že Jehova vedie svoj ľud a v správnom čase mu dáva presne to, čo potrebuje.“ Brat Macmillan slúžil verne a lojálne takmer 66 rokov až do svojej smrti 26. augusta 1966. Bol znamenitým príkladom lojálnosti Božej viditeľnej organizácii.

 Okrem toho, že sme lojálni organizácii, budeme lojálni jeden druhému? Ostaneme lojálni bratom a sestrám, aj keď nám bude hroziť kruté prenasledovanie? Za druhej svetovej vojny dali naši bratia v Holandsku znamenitý príklad lojálnosti. Klaasa de Vriesa, zborového staršieho z Groningenu, podrobilo nacistické gestapo krutému, nemilosrdnému vypočúvaniu, 12-dňovej samoväzbe o chlebe a vode, a potom opäť vypočúvaniu. Príslušníci gestapa naňho mierili revolverom a pod hrozbou smrti mu dali dve minúty na to, aby prezradil, kde sú zodpovední bratia, a tiež aby vyzradil ďalšie dôležité informácie. Klaas povedal iba: „Odo mňa už nebudete počuť nič... Nestanem sa zradcom.“ Trikrát ho ohrozovali revolverom. Napokon sa gestapo vzdalo a Klaasa poslali do iného väzenia. Svojich bratov nikdy nezradil.

Prejavíme lojálnosť nášmu najbližšiemu príbuznému — nášmu manželskému partnerovi? Sme lojálni našim svadobným sľubom tak, ako mal Jehova v úcte svoj zmluvný vzťah s izraelským národom? Nemal by si byť iba verný, ale mal by si sa aktívne snažiť o blízky vzťah so svojím partnerom. Ujmi sa iniciatívy v upevňovaní vášho manželstva. Trávte spolu čas, voľne a otvorene spolu komunikujte, podporujte a povzbudzujte sa navzájom, počúvajte jeden druhého, smejte sa spolu, plačte spolu, hrajte sa spolu, pracujte spolu na dosiahnutí spoločných cieľov, robte si navzájom radosť, buďte priateľmi. Zvlášť dávajte pozor, aby ste si nepestovali romantické city k druhým. Hoci je správne a vhodné spoznávať iných ľudí mimo vášho manželstva a rozvíjať si s nimi blízke priateľstvo, romantické city treba obmedziť iba na svojho manželského partnera. Nedovoľ, aby sa niekto postavil medzi teba a tvojho manželského partnera. — Príslovia 5:15–20.

Zostaň lojálny veriacim priateľom a členom rodiny. S plynúcimi rokmi na nich nezabúdaj. Udržuj s nimi kontakt, píš im, telefonuj, navštevuj ich. Nech ťa život zavedie hocikam, snaž sa nesklamať ich. Usiluj sa o to, aby mohli s radosťou povedať, že ťa poznajú alebo že sú tvoji príbuzní. Lojálnosť voči nim ťa posilní robiť to, čo je správne, a bude pre teba zdrojom povzbudenia. — Ester 4:6–16.

Áno, k pravej lojálnosti patria rozhodné kroky na zachovanie vzácnych vzťahov. Zo všetkých síl sa snaž opätovať Jehovovu milujúcu láskavosť. Napodobňuj Jehovovu lojálnosť vo svojom správaní ku kresťanskému zboru, k svojmu manželskému partnerovi, členom rodiny a priateľom. Lojálne hlásaj Jehovove cnosti ľuďom vo svojom okolí. Žalmista sa vyjadril správne, keď povedal: „O Jehovových prejavoch milujúcej láskavosti ja budem spievať až na neurčitý čas. Z pokolenia na pokolenie budem oznamovať svojimi ústami tvoju vernosť.“ ​(Žalm 89:1) Nepriťahuje nás taký Boh? Skutočne, „jeho milujúca láskavosť je až na neurčitý čas“. — Žalm 100:5.

[Obrázok na strane 23]

A. H. Macmillan