Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ako sa môžeš dobre rozhodovať

Ako sa môžeš dobre rozhodovať

 Ako sa môžeš dobre rozhodovať

SLOBODNÁ vôľa je dar od Boha. Bez nej by sme boli len o čosi viac ako roboti, ktorí nemajú vplyv na svoje konanie. S ňou však stojíme pred náročnými situáciami. Keďže máme slobodnú vôľu, musíme sa v živote rozhodovať.

Prirodzene, mnohé rozhodnutia nie sú veľmi dôležité. Iné, napríklad akú životnú dráhu si vybrať alebo či vstúpiť do manželstva, môžu ovplyvniť celú našu budúcnosť. A ďalšie majú vplyv na iných ľudí. Niektoré rozhodnutia, ktoré robia rodičia, majú veľký vplyv na ich deti. A navyše, za mnohé rozhodnutia, ktoré robíme, musíme Bohu skladať účty. — Rimanom 14:12.

Potrebná je pomoc

Ľudská história nesvedčí o schopnosti ľudí robiť dobré rozhodnutia. Jedno z úplne prvých rozhodnutí, ktoré ľudia urobili, malo katastrofálne následky. Eva sa rozhodla jesť ovocie, ktorého jedenie Boh výslovne zakázal. Jej voľba založená na sebeckej túžbe viedla k tomu, že jej manžel sa k nej v neposlušnosti Bohu pripojil, čo vyústilo do veľkého utrpenia ľudstva. Dodnes ľudia v mnohých prípadoch zakladajú svoje rozhodnutia viac na sebeckých túžbach než na správnych zásadách. (1. Mojžišova 3:6–19; Jeremiáš 17:9) A keď stojíme pred vážnymi rozhodnutiami, často si uvedomujeme svoje obmedzenia.

Potom nie div, že pri rozhodovaní sa o závažných veciach mnoho ľudí hľadá pomoc vyšších zdrojov ako ľudských. V Biblii je záznam o situácii, keď Nabuchodonozor musel počas vojenského ťaženia urobiť isté rozhodnutie. Hoci bol kráľom, cítil potrebu ‚veštiť‘, poradiť sa s duchmi. Preto sa v správe hovorí: „Zatriasol šípmi. Pýtal sa pomocou terafim; pozeral sa do pečene.“ ​(Ezechiel 21:21) Podobne aj dnes sa mnohí radia s veštcami a astrológmi a inak hľadajú pomoc duchov. Ale tieto zdroje informácií sú klamné a zavádzajúce. — 3. Mojžišova 19:31.

No existuje Niekto, kto je úplne spoľahlivý a kto ľuďom počas celých dejín pomáhal múdro sa rozhodovať. Tým niekým nie je nik iný ako Jehova Boh. Napríklad v staroveku dal Boh svojmu ľudu, Izraelu, Urim a Tumím — čo boli pravdepodobne posvätné lósy, ktoré sa hádzali, keď bol národ vo veľmi vážnej situácii. Pomocou Urim a Tumím Jehova priamo odpovedal na otázky a pomáhal izraelským starším uistiť sa, že ich rozhodnutia sú v súlade s jeho vôľou. — 2. Mojžišova 28:30; 3. Mojžišova 8:8; 4. Mojžišova 27:21.

Zamysli sa nad iným príkladom: Keď bol Gedeon vyzvaný, aby viedol izraelské vojská proti Madiancom, musel sa rozhodnúť, či takú vznešenú výsadu prijme. Gedeon sa chcel uistiť, že Jehova ho bude podporovať, a tak poprosil o zázračné znamenie. Modlil sa, aby rúno ponechané cez noc vonku navlhlo od rosy, ale  zem okolo neho aby zostala suchá. Nasledujúci večer poprosil, aby rúno zostalo suché, zatiaľ čo zem okolo mala byť nasiaknutá rosou. Jehova láskavo poskytol Gedeonovi znamenia, o ktoré žiadal. Vďaka tomu sa Gedeon rozhodol správne a s Božou podporou úplne porazil nepriateľov Izraela. — Sudcovia 6:33–40; 7:21, 22.

Ako je to dnes?

Aj dnes Jehova pomáha svojim služobníkom, keď stoja pred závažnými rozhodnutiami. Ako? Mali by sme podobne ako Gedeon prosiť o ‚skúšku s rúnom‘, znamenia od Jehovu, aby nám ukázal správnu cestu? Istí manželia uvažovali, či by sa mali presťahovať a slúžiť na mieste, kde je potrebných viac kazateľov Kráľovstva. Pri rozhodovaní im mala pomôcť skúška. Svoj dom ponúkli na predaj za určitú sumu. Keby sa bol dom predal do určitého dátumu za stanovenú alebo vyššiu cenu, boli by to považovali za znamenie, že Boh chce, aby sa presťahovali. Keby sa dom nepodarilo predať, boli by dospeli k záveru, že Boh nechce, aby sa presťahovali.

Dom sa predať nepodarilo. Bolo to znamenie, že Jehova nechce, aby títo manželia slúžili tam, kde je potrebných viac zvestovateľov? Prirodzene, bolo by opovážlivé kategoricky vyhlásiť, čo Jehova pre svojich služobníkov robí alebo nerobí. Nemôžeme povedať, že dnes Jehova vôbec nezasahuje, aby nám ukázal, aká je jeho vôľa. (Izaiáš 59:1) No nemáme právo očakávať taký zásah v našich dôležitých rozhodnutiach, čím by sme vlastne nechávali za seba rozhodovať Boha. Veď aj Gedeon sa musel väčšinu života rozhodovať bez zázračných znamení od Jehovu!

Biblia napriek tomu hovorí, že Božie vedenie je dostupné. Na naše časy predpovedá: „Tvoje uši počujú za tebou slovo, ktoré hovorí: ‚Toto je tá cesta. Choďte po nej,‘ keby ste šli doprava alebo keby ste šli doľava.“ ​(Izaiáš 30:21) Keď stojíme pred závažnými rozhodnutiami, je veľmi dôležité snažiť sa o to, aby boli naše rozhodnutia v súlade s Božou vôľou a aby sa v nich prejavovala Božia nadradená múdrosť. Ako? Tak, že hľadáme rady v Božom Slove a dovolíme, aby Božie Slovo bolo ‚lampou našej nohe a svetlom nášmu chodníku‘. (Žalm 119:105; Príslovia 2:1–6) Ak to chceme robiť, musíme si vypestovať zvyk prijímať presné poznanie z Biblie. (Kolosanom 1:9, 10) A keď stojíme pred nejakým rozhodnutím, musíme starostlivo preskúmať všetky biblické zásady, ktoré s danou vecou súvisia. Taký výskum nám umožní ‚uistiť sa o dôležitejších veciach‘. — Filipanom 1:9, 10.

Mali by sme sa tiež v modlitbe porozprávať s Jehovom a dôverovať, že nás vypočuje. Je veľkou pomocou povedať nášmu milujúcemu Bohu, v čom sa musíme rozhodnúť a aké alternatívy zvažujeme! Potom môžeme s dôverou prosiť o vedenie, aby sme mohli urobiť správne rozhodnutie. Svätý duch nám často pripomenie biblické zásady, ktoré sa na vec vzťahujú, alebo nám pomôže jasnejšie pochopiť niektorý biblický text súvisiaci s našou situáciou. — Jakub 1:5, 6.

 Jehova dáva aj zrelých členov zboru, s ktorými môžeme svoje rozhodnutia rozdiskutovať. (Efezanom 4:11, 12) Ale pri hľadaní rady u iných by sme nemali postupovať ako tí, ktorí chodia za viacerými ľuďmi, kým nakoniec nenájdu niekoho, kto im povie to, čo chcú počuť, a potom poslúchnu radu toho človeka. Mali by sme tiež pamätať na varovný príklad Rechoboáma. Keď stál pred závažným rozhodnutím, dostal vynikajúcu radu od starších mužov, ktorí predtým slúžili u jeho otca. No miesto toho, aby poslúchol ich radu, radil sa s mladými mužmi, s ktorými vyrastal. Tým, že poslúchol radu mladých mužov, rozhodol sa veľmi zle, a preto prišiel o veľkú časť svojho kráľovstva. — 1. Kráľov 12:1–17.

Keď hľadáš radu, hľadaj ju u tých, ktorí majú veľa životných skúseností, dobré poznanie Písiem a zbožnú úctu k správnym zásadám. (Príslovia 1:5; 11:14; 13:20) Ak je to možné, nájdi si čas na rozjímanie o zásadách, ktoré sa veci týkajú, a o všetkých informáciách, ktoré si zhromaždil. Keď veci uvidíš vo svetle Jehovovho Slova, je pravdepodobné, že jasnejšie uvidíš, ako sa správne rozhodnúť. — Filipanom 4:6, 7.

Rozhodnutia, ktoré robíme

Niektoré rozhodnutia sa robia ľahko. Keď apoštoli dostali od členov Sanhedrinu príkaz prestať vydávať svedectvo, vedeli, že o Ježišovi musia zvestovať ďalej, a okamžite Sanhedrin informovali o svojom rozhodnutí poslúchať viac Boha ako človeka. (Skutky 5:28, 29) O iných rozhodnutiach treba premýšľať viac, lebo v Biblii nie je priame vyjadrenie týkajúce sa danej záležitosti. No biblické zásady obyčajne objasňujú, ako sa možno najlepšie rozhodnúť. Napríklad hoci v Ježišových časoch mnohé formy zábavy, ktoré sú dnes dostupné, neexistovali, v Biblii sú jasné vyjadrenia o tom, čo sa Jehovovi páči a čo sa mu nepáči. Preto ak sa niektorý kresťan zapája do zábavy, ktorá propaguje násilie, nemravnosť alebo vzburu, potom sa rozhodol zle. — Žalm 97:10; Ján 3:19–21; Galaťanom 5:19–23; Efezanom 5:3–5.

Niekedy môžu byť správne dve rozhodnutia. Slúžiť na mieste, kde je potrebných viac zvestovateľov, je úžasná výsada a môže viesť k väčším požehnaniam. Ale ak sa človek z nejakého dôvodu nerozhodne slúžiť na takom mieste, i tak môže konať znamenitú prácu v domovskom zbore. Občas stojíme pred rozhodnutím, ktoré je príležitosťou dať najavo, aká hlboká je naša oddanosť Jehovovi alebo čo je pre nás v živote najdôležitejšie. Jehova nám teda dovoľuje uplatniť slobodnú vôľu, aby sme ukázali, čo je skutočne v našom srdci.

Naše rozhodnutia majú často vplyv aj na iných ľudí. Napríklad kresťania v prvom storočí mali radosť z oslobodenia od mnohých obmedzení Zákona. To povedzme znamenalo, že mohli jesť alebo nejesť jedlo, ktoré bolo pod Zákonom nečisté. Jednako boli povzbudení, aby pri rozhodovaní sa o tom, či využijú túto slobodu, brali do úvahy svedomie ostatných. Pavlove slová o tejto záležitosti by sme mohli vztiahnuť na mnoho rozhodnutí,  ktoré robíme: „Nestaňte sa dôvodom na potkýnanie.“ ​(1. Korinťanom 10:32) V rozhodovaní nám mnoho ráz môže pomôcť túžba nebyť pre iných kameňom potknutia. Napokon, láska k blížnemu je druhým najväčším prikázaním. — Matúš 22:36, 39.

Výsledok našich rozhodnutí

Výsledok rozhodnutí urobených s dobrým svedomím a založených na biblických zásadách bude z dlhodobého hľadiska vždy dobrý. Samozrejme, z krátkodobého hľadiska to môže znamenať určité osobné obete. Keď apoštoli povedali Sanhedrinu, že sú rozhodnutí pokračovať v kázaní o Ježišovi, boli pred prepustením zbičovaní. (Skutky 5:40) Keď sa traja Hebreji — Sadrach, Mézach a Abednego — rozhodli nepokloniť Nabuchodonozorovej zlatej soche, vystavili svoj život nebezpečenstvu. Počítali s možnosťou, že ich rozhodnutie môže pre nich znamenať smrť, ale vedeli, že budú mať Božie schválenie a požehnanie. — Daniel 3:16–19.

Ak sa dostaneme do ťažkostí po tom, čo sme na základe svedomia urobili nejaké rozhodnutie, nemáme dôvod nazdávať sa, že rozhodnutie bolo nesprávne. Výsledok aj tých najlepšie mienených rozhodnutí môže nepriaznivo ovplyvniť „čas a nepredvídaná udalosť“. (Kazateľ 9:11) Okrem toho, Jehova niekedy pripúšťa nepriaznivé okolnosti, aby vyskúšal hĺbku našej oddanosti. Jakob musel s anjelom zápasiť celú noc, kým ho anjel požehnal. (1. Mojžišova 32:24–26) Aj my možno musíme zápasiť s nepriaznivými okolnosťami, hoci robíme to, čo je správne. No keď sú naše rozhodnutia v súlade s Božou vôľou, môžeme dôverovať, že Boh nám pomôže vytrvať a že nás napokon požehná. — 2. Korinťanom 4:7.

Preto keď robíš nejaké dôležité rozhodnutie, nespoliehaj sa na vlastnú múdrosť. Hľadaj biblické zásady, ktoré sa týkajú danej záležitosti. Hovor o nej s Jehovom. Ak je to možné, poraď sa so zrelými kresťanmi. Potom buď odvážny. Slobodnú vôľu, ktorú ti dal Boh, využi zodpovedne. Urob dobré rozhodnutie a daj Jehovovi najavo, že tvoje srdce je pred ním priame.

[Obrázok na strane 28]

Pred závažným rozhodnutím hľadaj rady v Božom Slove

[Obrázky na stranách 28, 29]

O rozhodnutiach, ktoré musíš urobiť, hovor s Jehovom

[Obrázok na strane 30]

Závažné rozhodnutia môžeš rozdiskutovať so zrelými kresťanmi