Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Prečo veríte tomu, čomu veríte?

Prečo veríte tomu, čomu veríte?

 Prečo veríte tomu, čomu veríte?

Veriť niečomu bolo definované ako „prijímať to ako pravdu, ako niečo pravé alebo skutočné“. Všeobecná deklarácia ľudských práv vydaná Organizáciou Spojených národov zaručuje každému človeku „právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva“. Toto právo zahŕňa aj slobodu „zmeniť svoje náboženstvo či vieru“, ak tak chce niekto urobiť.

PREČO by však niekto chcel meniť svoje náboženstvo či vieru? Všeobecne prevláda postoj: „Mám svoje názory a som s nimi spokojný.“ Mnohí si myslia, že chybné názory sotva spôsobia niekomu škodu. Napríklad ak si niekto myslí, že Zem je plochá doska, zrejme by týmto názorom neublížil ani sebe, ani nikomu inému. Niektorí hovoria: „Mali by sme jednoducho rešpektovať, že každý je iný.“ Ale je to vždy rozumný záver? Súhlasil by lekár jednoducho s názorom, že sme predsa ‚rôzni‘ ľudia, keby si jeden z jeho kolegov naďalej myslel, že môže prechádzať priamo z pitevne, kde narábal s mŕtvolami, do nemocničnej ambulancie, aby vyšetril chorého pacienta?

Pokiaľ ide o náboženstvo, mylné názory spôsobili v dejinách obrovskú škodu. Len si pomyslite na tú hrôzu, ktorá nasledovala po tom, čo náboženskí vodcovia „podnietili kresťanských horlivcov k nemilosrdnému násiliu“ počas takzvaných svätých križiackych výprav v stredoveku. Alebo sa zamyslite nad dnešnými „kresťanskými“ ostreľovačmi v istej nedávnej občianskej vojne, ktorí „tak ako stredovekí bojovníci, ktorí mali na rukoväti svojho meča vyryté mená svätých, si pripevňovali obrázky Panny Márie na pažby svojich pušiek“. Všetci títo horlivci verili tomu, že konajú správne. A predsa je zrejmé, že v týchto, ako aj v ďalších náboženských vojnách a zápasoch sa páchalo hrozné zlo.

 Prečo je tu toľko zmätku a konfliktov? Biblia nám odpovedá, že Satan Diabol „zvádza celú obývanú zem“. (Zjavenie 12:9; 2. Korinťanom 4:4; 11:3) Apoštol Pavol varoval, že mnoho nábožných ľudí, žiaľ, ‚zahynie‘, pretože budú zvedení Satanom prostredníctvom ‚lživých znamení a predzvestí a každého nespravodlivého podvodu‘. Títo jednotlivci, ako hovorí Pavol, „neprijali lásku k pravde, aby boli zachránení“, a preto na nich pôsobí „omyl, aby uverili lži“. (2. Tesaloničanom 2:9–12) Ako môžete predísť tomu, žeby ste uverili lži? Prečo vlastne veríte tomu, čomu veríte?

Získali ste vieru od rodičov?

Je možné, že vás k určitej viere viedli rodičia. To môže byť veľmi dobré. Boh si praje, aby rodičia vyučovali svoje deti. (5. Mojžišova 6:4–9; 11:18–21) Napríklad mladý muž Timotej mal veľký úžitok z toho, že počúval svoju matku a starú matku. (2. Timotejovi 1:5; 3:14, 15) Písma nás povzbudzujú, aby sme rešpektovali to, čomu veria rodičia. (Príslovia 1:8; Efezanom 6:1) Ale znamená to, že náš Stvoriteľ od nás chce, aby sme jednoducho verili niečomu len preto, lebo tomu veria naši rodičia? Bezmyšlienkovito sa pridŕžať toho, čomu verili a čo robili predchádzajúce generácie, môže byť veľmi nebezpečné. — Žalm 78:8; Ámos 2:4.

Samaritánka, ktorá stretla Ježiša Krista, bola tiež vedená k tomu, aby verila svojmu samaritánskemu náboženstvu. (Ján 4:20) Ježiš rešpektoval jej slobodu vybrať si to, čomu chce veriť, ale pritom ju upozornil: „Uctievate, čo nepoznáte.“ Mnohé z jej náboženských predstáv boli v skutočnosti mylné, a preto jej Ježiš povedal, že musí zmeniť svoje názory, ak chce uctievať Boha prijateľným spôsobom — „duchom a pravdou“. Ona a jej podobní ľudia museli časom ‚poslúchnuť vieru‘ zjavenú prostredníctvom Ježiša Krista, a nie pridŕžať sa názorov, ktoré im nesporne boli drahé. — Ján 4:21–24, 39–41; Skutky 6:7.

Musíme byť vyškolení, aby sme uverili?

Mnoho učiteľov a odborníkov v špecializovaných oblastiach poznania si zasluhuje veľký rešpekt. Dejiny sú však plné príkladov uznávaných učiteľov, ktorí boli celkom na omyle. Napríklad historik Bertrand Russell vzhľadom na dve knihy o vedeckých otázkach, ktoré napísal grécky filozof Aristoteles, poznamenal, že „vo svetle súčasnej vedy sa dá z obidvoch kníh prijať sotva jedna veta“. Ale aj dnešní odborníci často dospejú k úplne nesprávnym záverom. V roku 1895 britský vedec Lord Kelvin s presvedčením vyhlásil: „Lietajúce stroje ťažšie ako vzduch sú nemožné.“ Múdry človek preto neverí slepo, že niečo je pravda len preto, že to hovorí nejaký vážený učiteľ. — Žalm 146:3.

Táto opatrnosť platí aj v prípade náboženského vyučovania. Apoštol Pavol bol veľmi dobre vyškolený svojimi náboženskými učiteľmi a bol extrémne horlivý „pre tradície svojich otcov“. Jeho horlivosť pre tradičné vierovyznanie jeho predkov mu však spôsobila problémy. Viedla ho k tomu, že „prenasledoval Boží zbor a pustošil... ho“. (Galaťanom 1:13, 14; Ján 16:2, 3) Čo bolo však horšie, Pavol sa dlhý čas ‚vzpieral proti ostňom‘, keď vzdoroval podnetom, ktoré ho mali priviesť k tomu, aby uveril v Ježiša Krista. Preto si to vyžadovalo rázny zákrok zo strany samotného Ježiša, aby podnietil Pavla upraviť jeho názory. — Skutky 9:1–6; 26:14.

Ovplyvňovaní masmédiami?

Možno, že vašu mienku silno ovplyvňujú masmédiá. Väčšina ľudí je spokojná s tým, že v médiách vládne sloboda prejavu, vďaka ktorej majú prístup k informáciám, ktoré môžu byť užitočné. Existujú však mocné vplyvy, ktoré môžu manipulovať s médiami, a aj to robia. Často sa predkladajú skreslené informácie, ktoré môžu zákerne ovplyvniť vaše zmýšľanie.

 Okrem toho masmédiá, aby pritiahli viac ľudí alebo sa im viac zapáčili, majú sklon zverejňovať to, čo je senzačné a neobyčajné. O čom by sa pred niekoľkými rokmi na verejnosti sotva hovorilo alebo písalo, dnes sa stáva všedným. Pomaly, ale isto sú uznávané pravidlá správania napádané a znevažované. Ľudské zmýšľanie sa postupne kriví. Ľudia potom začínajú veriť tomu, že „dobré je zlé a zlé je dobré“. — Izaiáš 5:20; 1. Korinťanom 6:9, 10.

Kde hľadať spoľahlivý základ viery

Stavať na myšlienkach a filozofiách ľudí je ako stavať dom na piesku. (Matúš 7:26; 1. Korinťanom 1:19, 20) Na akom základe teda môžete spoľahlivo založiť svoju vieru? Keďže vás Boh obdaril rozumovou schopnosťou skúmať svet okolo seba a klásť si otázky týkajúce sa duchovných záležitostí, nebolo by rozumné sa domnievať, že zabezpečil aj prostriedky na získanie správnych odpovedí na vaše otázky? (1. Jána 5:20) Áno, samozrejme, že by to bolo rozumné! Ako však môžete zistiť, čo je pravdivé, pravé a skutočné v oblasti uctievania? Bez váhania môžeme povedať, že Božie Slovo, Biblia, poskytuje jediný základ na zodpovedanie tejto otázky. — Ján 17:17; 2. Timotejovi 3:16, 17.

Niekto možno namietne: „Ale počkať, nezapríčinili práve tí, ktorí vlastnia Bibliu, najviac konfliktov a zmätku vo svetových záležitostiach?“ Nuž je pravda, že náboženskí vodcovia, ktorí tvrdia, že sa pridržiavajú Biblie, vytvorili mnoho mätúcich a rozporuplných názorov. Je to však preto, lebo v skutočnosti nezaložili svoju vieru na Biblii. Apoštol Peter ich opísal ako ‚falošných prorokov‘ a ‚falošných učiteľov‘, ktorí budú vytvárať „zhubné sekty“. Následkom ich činnosti sa bude, ako hovorí Peter, „hovoriť rúhavo o ceste pravdy“. (2. Petra 2:1, 2) Peter však hovorí, že my ‚máme prorocké slovo ešte istejšie; a konáme dobre, keď naň dávame pozor ako na lampu svietiacu na tmavom mieste‘. — 2. Petra 1:19; Žalm 119:105.

Biblia nás povzbudzuje, aby sme svoje názory porovnávali s tým, čo učí Biblia. (1. Jána 4:1) Milióny čitateľov tohto časopisu môžu dosvedčiť, že keď to urobili, našli zmysel života a nadobudli v živote stabilitu. Buďte ako šľachetní Berojčania. Skôr než sa rozhodnete, čomu budete veriť, ‚denne starostlivo skúmajte Písma‘. (Skutky 17:11) Jehovovi svedkovia vám v tomto ohľade radi pomôžu. Samozrejme, že vy sami sa musíte rozhodnúť, čomu chcete veriť. Je však rozumné uistiť sa, že vaše názory nie sú formované ľudskou múdrosťou a túžbami, ale Božím zjaveným Slovom pravdy. — 1. Tesaloničanom 2:13; 5:21.

[Obrázky na strane 6]

Svoju vieru môžete s dôverou založiť na Biblii