Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vytrvávajme v žatve!

Vytrvávajme v žatve!

 Vytrvávajme v žatve!

„Tí, ktorí sejú semeno so slzami, budú žať s radostným volaním.“ — ŽALM 126:5.

1. Prečo by sme dnes mali ‚prosiť Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy‘?

PO TRETEJ kazateľskej ceste po Galilei Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo.“ ​(Matúš 9:37) Rovnaká situácia bola i v Judei. (Lukáš 10:2) To bolo takmer pred 2000 rokmi. A aká je situácia dnes? V minulom služobnom roku viac ako 6 000 000 svedkov Jehovu vytrvávalo v obrazných žatevných prácach medzi 6 000 000 000 ľudí sveta, z ktorých mnohí sú „zodratí a... zmietaní sem a tam ako ovce bez pastiera“. Preto je dnes Ježišovo nabádanie „proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy“, rovnako aktuálne ako pred stáročiami. — Matúš 9:36, 38.

2. Čím pútame pozornosť ľudí?

Jehova Boh, Pán žatvy, vypočul prosby, aby vyslal viac robotníkov. A účasť na diele žatvy, ktoré vedie Boh, prináša veľkú radosť. Hoci nás je v porovnaní s národmi málo, svojou horlivou účasťou na diele kázania o Kráľovstve a robenia učeníkov pútame pozornosť sveta. V mnohých krajinách sa o nás často zmieňujú v médiách. Zvonenie pri dverách v nejakej televíznej dráme môže byť podnetom na poznámku, že pri dverách sú Jehovovi svedkovia. Áno, naša kresťanská činnosť obrazných žencov je v 21. storočí dobre známa.

3. a) Ako vieme, že činnosť kázania o Kráľovstve v prvom storočí vzbudila pozornosť? b) Prečo môžeme povedať, že nás v službe podporujú anjeli?

 Svet si aj v prvom storočí všimol kázanie o Kráľovstve a prenasledoval hlásateľov dobrého posolstva. Preto apoštol Pavol napísal: „Zdá [sa mi], že nás, apoštolov, Boh vystavil nakoniec ako ľudí určených na smrť, pretože [my apoštoli] sme sa stali divadelným predstavením svetu, anjelom a ľuďom.“ ​(1. Korinťanom 4:9) Pozornosť sveta priťahujeme aj svojou vytrvalosťou v hlásaní Kráľovstva napriek prenasledovaniu; a táto vytrvalosť je dôležitá pre anjelov. V Zjavení 14:6 sa píše: „[Ja, apoštol Ján,] videl som iného anjela letiaceho prostriedkom neba a mal večné dobré posolstvo, aby ho oznamoval ako radostnú zvesť tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu.“ Áno, v službe — v našom diele žatvy — nás podporujú anjeli! — Hebrejom 1:13, 14.

‚Predmet nenávisti‘

4, 5. a) Aké varovanie dal Ježiš svojim učeníkom? b) Prečo sú dnešní Boží služobníci „predmetom nenávisti“?

Keď Ježiš vyslal apoštolov ako žencov, poslúchali jeho pokyn, aby boli „obozretní ako hady, a pritom nevinní ako holubice“. Ježiš ďalej povedal: „Chráňte sa pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať miestnym súdom a budú vás bičovať vo svojich synagógach. Áno, budú vás vláčiť kvôli mne pred miestodržiteľov a kráľov na svedectvo im a národom... A budete predmetom nenávisti všetkých ľudí pre moje meno; ale ten, kto vytrvá až do konca, bude zachránený.“ — Matúš 10:16–22.

Dnes sme „predmetom nenávisti“, lebo „celý svet leží v moci toho zlého“, Satana Diabla, ktorý je hlavným nepriateľom Boha a Božieho ľudu. (1. Jána 5:19) Naši nepriatelia vidia náš duchovný blahobyt, ale odmietajú pripísať ho Jehovovi. Odporcovia vidia naše šťastné a usmiate tváre, keď sa s radosťou zúčastňujeme na diele žatvy. Žasnú nad našou jednotou! Možno ju iba s nechuťou uznávajú, keď pricestujú do inej krajiny a zistia, že tamojší Jehovovi svedkovia robia to isté, čo videli robiť svedkov vo svojej krajine. Vieme, prirodzene, že Jehova, náš podporovateľ a zdroj našej jednoty, sa v správnom čase dá poznať aj našim nepriateľom. — Ezechiel 38:10–12, 23.

6. Aké uistenie máme, keď sa venujeme dielu žatvy, ale aká otázka vzniká?

Pán žatvy dal svojmu Synovi, Ježišovi Kristovi, „všetku moc v nebi a na zemi“. (Matúš 28:18) Jehova teda používa Ježiša, aby tu na zemi prostredníctvom nebeských anjelov a pomazaného „verného a rozvážneho otroka“ riadil dielo žatvy. (Matúš 24:45–47; Zjavenie 14:6, 7) Ako však môžeme znášať odpor nepriateľov a ešte si aj udržať radosť, keď vytrvávame v diele žatvy?

7. Aký postoj by sme sa mali snažiť zachovať, keď nám ľudia odporujú alebo nás prenasledujú?

 Keď sa stretávame s odporom alebo dokonca s otvoreným prenasledovaním, hľadajme u Boha pomoc, aby sme si dokázali udržať taký postoj, aký mal Pavol, ktorý napísal: „Keď nám nadávajú, žehnáme; keď nás prenasledujú, znášame; keď nás osočujú, úpenlivo prosíme.“ ​(1. Korinťanom 4:12, 13) Taký duch spolu s našou taktnou verejnou službou niekedy mení postoj odporcov.

8. Aké uistenie čerpáme z Ježišových slov zaznamenaných v Matúšovi 10:28?

Našu horlivosť v diele žatvy neschladí ani hrozba smrti. Nebojácne a čo najotvorenejšie hlásame posolstvo o Kráľovstve. A povzbudzuje nás uistenie, ktoré čerpáme z Ježišových slov: „Nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu, ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu i telo v gehenne.“ ​(Matúš 10:28) Vieme, že náš nebeský Otec je Darca života. Odmeňuje tých, ktorí si pred ním zachovávajú rýdzosť a verne vytrvávajú v diele žatvy.

Posolstvo o záchrane života

9. Ako niektorí reagovali na Ezechielove slová a čo podobné sa deje dnes?

Keď prorok Ezechiel odvážne oznamoval Jehovove posolstvá „spurným národom“ — izraelskému a judskému kráľovstvu —, niektorí ľudia radi počúvali, čo hovorí. (Ezechiel 2:3) No Jehova povedal: „Hľa, si im ako pieseň o zmyselných láskach, ako niekto s pekným hlasom, kto dobre hrá na strunový nástroj.“ ​(Ezechiel 33:32) Hoci sa im Ezechielove slová páčili, nekonali podľa nich. Ako je to dnes? Keď členovia pomazaného ostatku a ich spoločníci odvážne oznamujú Jehovove posolstvá, niektorí ľudia radi počúvajú o požehnaniach Kráľovstva, ale nereagujú s vďačnosťou, nestávajú sa učeníkmi a nepripájajú sa k dielu žatvy.

10, 11. Čo sa robilo v prvej polovici 20. storočia na propagovanie posolstva o záchrane života a s akými výsledkami?

10 Na druhej strane mnohí ľudia zareagovali na dielo žatvy priaznivo a zúčastňujú sa na oznamovaní Božích posolstiev. Napríklad počas série kresťanských zjazdov v rokoch 1922  až 1928 jasne zazneli súdne posolstvá namierené proti Satanovmu zlému systému vecí. Verejné obvinenia vyslovené na týchto zjazdoch sa vysielali rozhlasom. Boží ľud potom rozšíril milióny výtlačkov týchto obvinení.

11 Koncom 30. rokov minulého storočia sa začalo s ďalšou formou vydávania svedectva — s informačnými pochodmi. Členovia Jehovovho ľudu spočiatku nosili plagáty s oznamom o verejnej prednáške. Neskôr nosili plagáty s nápismi ako „Náboženstvo je osídlo a podvod“ a „Slúžte Bohu a Kristovi Kráľovi“. Keď prechádzali ulicami, pútali pozornosť okoloidúcich. ‚To veľmi prispelo k tomu, aby sa Jehovovi svedkovia stali stredobodom pozornosti a aby sa posmelili,‘ povedal istý brat, ktorý sa na tejto činnosti pravidelne zúčastňoval na rušných uliciach Londýna.

12. Na čo obraciame v službe pozornosť okrem Božích súdnych posolstiev a kto je dnes zjednotený v kázaní dobrého posolstva?

12 Pri oznamovaní Božích súdnych posolstiev obraciame pozornosť aj na pozitívne stránky posolstva o Kráľovstve. To, že na svetovej scéne odvážne vydávame svedectvo, nám umožňuje vyhľadávať ľudí, ktorí si to zaslúžia. (Matúš 10:11) Väčšina posledných členov triedy pomazaných zareagovala na zvuk žatevnej poľnice v 20. a 30. rokoch minulého storočia. Potom v roku 1935 zaznela na zjazde úžasná správa, že „veľký zástup“ „iných oviec“ čaká radostná budúcnosť na rajskej zemi. (Zjavenie 7:9; Ján 10:16) Členovia veľkého zástupu poslúchli Božie súdne posolstvá a zjednotili sa s pomazanými v kázaní dobrého posolstva o záchrane života.

13, 14. a) Akú útechu môžeme čerpať zo Žalmu 126:5, 6? b) Čo sa stane, keď budeme ďalej siať a polievať?

13 Veľkú útechu Božím žencom a zvlášť tým, ktorí znášajú prenasledovanie, poskytujú slová Žalmu 126:5, 6: „Tí, ktorí sejú semeno so slzami, budú žať s radostným volaním. Ten, kto nepochybne vychádza plačúc a nesie si plné vrece semena, istotne vojde s radostným volaním a ponesie si svoje snopy.“ Žalmistove slová o siatí a žatve názorne ukazujú, ako sa Jehova staral o ostatok, ktorý sa vrátil zo zajatia  v starovekom Babylone, a ako ho žehnal. Členovia tohto ostatku sa veľmi tešili z oslobodenia, ale do opustenej pôdy, ktorú počas ich 70-ročného vyhnanstva nikto neobrábal, siali semeno možno s plačom. Tí však, ktorí pokračovali v siatí a výstavbe, sa tešili z ovocia svojej namáhavej práce a zažili uspokojenie z nej.

14 My možno tiež plačeme v skúškach alebo keď pre spravodlivosť trpíme my či naši spoluveriaci. (1. Petra 3:14) Spočiatku to máme v žatve možno ťažké, lebo zdanlivo nemáme čím dokázať úspešnosť nášho úsilia v službe. Ale ak budeme ďalej siať a polievať, Boh dá vzrast, ktorý v mnohých prípadoch prevýši naše očakávania. (1. Korinťanom 3:6) To dobre ilustrujú výsledky rozširovania Biblií a biblických publikácií.

15. Uveď príklad toho, ako sú v diele žatvy užitočné kresťanské publikácie.

15 Zamyslime sa nad príkladom muža, ktorý sa volá Jim. Keď mu zomrela matka, našiel medzi jej vecami knihu Ako vznikol život? Evolúciou, alebo stvorením?  * So záujmom si ju prečítal. Pri rozhovore s jednou svedkyňou, ktorá ho oslovila na ulici, prijal ponuku opätovnej návštevy a to viedlo k biblickému štúdiu. Jim robil rýchle duchovné pokroky, oddal sa Jehovovi a bol pokrstený. O tom, čo sa učil, hovoril ďalším členom svojej rodiny, vďaka čomu sa jeho sestra a brat stali Jehovovými svedkami a Jim mal neskôr výsadu slúžiť ako dobrovoľník celým časom v londýnskom Bételi.

Prenasledovaní, a predsa radostní

16. a) Prečo je dielo žatvy úspešné? b) Na čo Ježiš upozornil v súvislosti s účinkom dobrého posolstva, ale s akým postojom oslovujeme ľudí?

16 Prečo je dielo žatvy také úspešné? Lebo pomazaní kresťania a ich spoločníci poslúchajú Ježišove pokyny: „Čo vám hovorím v tme, hovorte na svetle; a čo počujete šepkať, zvestujte zo striech domov.“ ​(Matúš 10:27) No môžeme očakávať ťažkosti, lebo Ježiš upozornil: „Brat vydá brata na smrť a otec svoje dieťa, a deti sa postavia proti rodičom a dajú ich usmrtiť.“ Okrem toho povedal: „Nemyslite si, že som prišiel, aby som priniesol na zem pokoj; neprišiel som na to, aby som priniesol pokoj, ale meč.“ ​(Matúš 10:21, 34) Ježiš nemal v úmysle schválne rozdeľovať rodiny. Ale niekedy to spôsobovalo dobré posolstvo. To platí o Božích služobníkoch aj dnes. Keď navštevujeme rodiny, nie je naším cieľom spôsobiť rozdelenie. Želali by sme si, aby dobré posolstvo prijali všetci. Preto sa snažíme všetkých členov rodiny osloviť láskavo a so súcitom, čím je naše posolstvo príťažlivé pre ľudí, ktorí sú „správne naklonení k večnému životu“. — Skutky 13:48.

17. Ako sa od ostatných ľudí odlišujú tí, ktorí sa zastávajú Božej zvrchovanosti, a čo je toho príkladom?

17 Posolstvo o Kráľovstve odlišuje tých, ktorí sa zastávajú Božej zvrchovanosti, od iných ľudí. Zamyslime sa napríklad nad tým, ako sa naši spoluctitelia odlišovali od ostatných, pretože za národného socializmu v Nemecku ‚splácali cézarove veci cézarovi, ale Božie veci Bohu‘. (Lukáš 20:25) Na rozdiel od náboženských vodcov a formálnych kresťanov v cirkvách takzvaného kresťanstva Jehovovi svedkovia boli pevní a odmietli porušiť biblické zásady. (Izaiáš 2:4; Matúš 4:10; Ján 17:16) Profesorka Christine Kingová, autorka knihy The Nazi State and the New Religions (Nacistický štát a nové náboženstvá), uviedla: „Iba v prípade svedkov nemala [nacistická] vláda úspech, lebo hoci ich pozabíjala na tisíce, dielo pokračovalo a v máji roku 1945 bolo hnutie Jehovových svedkov stále živé, zatiaľ čo národný socializmus nie.“

18. Aký postoj prejavujú členovia Jehovovho ľudu napriek prenasledovaniu?

18 To, aký postoj prejavujú členovia Jehovovho ľudu v prenasledovaní, je skutočne  dôležité. Hoci na svetské vrchnosti robí dojem naša viera, vyjadrujú počudovanie nad tým, že neprejavujeme nevôľu či nevraživosť. Napríklad keď svedkovia, ktorí prežili holokaust, spomínajú na svoje skúsenosti, často vyjadrujú radosť a uspokojenie. Vedia, že Jehova im dával „moc, ktorá je nad to, čo je prirodzené“. (2. Korinťanom 4:7) Pomazaní, ktorí sú medzi nami, majú istotu, že ich „mená [sú] zapísané v nebesiach“. (Lukáš 10:20) Výsledkom ich vytrvalosti je nádej, ktorá nevedie ku sklamaniu, a verní ženci s pozemskou vyhliadkou majú podobné presvedčenie. — Rimanom 5:4, 5.

Vytrvávajme v diele žatvy

19. Aké účinné metódy sa používajú v kresťanskej službe?

19 Ako dlho nám ešte Jehova dovolí venovať sa obrazným žatevným prácam, to uvidíme. Medzitým je potrebné, aby sme mali na mysli, že ženci používajú pri svojej práci špecifické metódy. Podobne aj my si môžeme byť istí, že budeme efektívni, keď budeme svedomito používať osvedčené spôsoby kázania. Pavol povedal spolukresťanom: „Úpenlivo vás... prosím, staňte sa mojimi napodobňovateľmi.“ ​(1. Korinťanom 4:16) Keď sa v Miléte stretol s efezskými staršími, pripomenul im, že sa nezdržal, aby ich neučil „verejne a z domu do domu“. (Skutky 20:20, 21) Pavlov spoločník Timotej sa naučil, aké metódy používal apoštol Pavol, a mohol s nimi oboznámiť Korinťanov. (1. Korinťanom 4:17) Boh žehnal Pavlove vyučovacie metódy, rovnako ako požehná našu vytrvalosť vo verejnom kázaní dobrého posolstva z domu do domu, na opätovných návštevách, na domácich biblických štúdiách a všade, kde možno nájsť ľudí. — Skutky 17:17.

20. Ako Ježiš naznačil, že je blízko bohatá duchovná žatva, a ako sa to potvrdilo v posledných rokoch?

20 Po tom, ako Ježiš v roku 30 n. l. vydal neďaleko Sycharu svedectvo Samaritánke, hovoril o duchovnej žatve. Svojim učeníkom povedal: „Pozdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sa belejú k žatve. Žnec už dostáva mzdu a zhromažďuje ovocie k večnému životu, aby sa rozsievač a žnec spolu radovali.“ ​(Ján 4:34–36) Ježiš vtedy už možno vedel, aký účinok malo jeho stretnutie so Samaritánkou, lebo na základe jej svedectva v neho mnohí uverili. (Ján 4:39) V posledných rokoch viaceré krajiny zrušili obmedzenia uložené Jehovovým svedkom alebo svedkov právne uznali, čím sa otvorili nové polia na žatvu. Vďaka tomu bohatá duchovná žatva pokračuje. Zatiaľ čo sa naďalej s radosťou zapájame do duchovnej žatvy, zažívame po celom svete bohaté požehnania.

21. Prečo máme dôvod vytrvávať ako radostní ženci?

21 Keď je úroda zrelá a pripravená na žatvu, robotníci musia bez otáľania konať. Musia bezodkladne namáhavo pracovať. V súčasnosti musíme pracovať usilovne a s vedomím naliehavosti, lebo žijeme v „čase konca“. (Daniel 12:4) Stretávame sa síce so skúškami, ale prebieha väčšia žatva Jehovových ctiteľov než kedykoľvek predtým. Preto je to deň radosti. (Izaiáš 9:3) Teda vytrvávajme v žatve ako radostní ženci!

[Poznámka pod čiarou]

^ 15. ods. Vydali a rozširujú Jehovovi svedkovia.

Ako by si odpovedal?

• Ako Pán žatvy vypočul prosby o ďalších robotníkov?

• Aký postoj si udržiavame, i keď sme „predmetom nenávisti“?

• Prečo sa radujeme, hoci sme prenasledovaní?

• Prečo by sme mali v diele žatvy vytrvávať s vedomím naliehavosti?

[Študijné otázky]

[Obrázky na stranách 16, 17]

Tí, ktorí sú zapojení do duchovnej žatvy, majú podporu anjelov

[Obrázok na strane 18]

Informačné pochody upozornili mnohých ľudí na posolstvo o Kráľovstve

[Obrázok na strane 18]

My sejeme a polievame, ale Boh dáva vzrast