Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Zostaňme pevní, akoby sme videli Toho, ktorý je neviditeľný

Zostaňme pevní, akoby sme videli Toho, ktorý je neviditeľný

 Zostaňme pevní, akoby sme videli Toho, ktorý je neviditeľný

„[Mojžiš] zostal pevný, akoby videl Toho, ktorý je neviditeľný.“ — HEBREJOM 11:27.

1. Čo pozoruhodné vyhlásil Ježiš o Bohu v Kázni na vrchu?

JEHOVA je neviditeľný Boh. Keď Mojžiš prosil o možnosť vidieť jeho slávu, Jehova mu povedal: „Nie si schopný vidieť moju tvár, lebo žiaden človek ma nemôže vidieť a zostať žiť.“ ​(2. Mojžišova 33:20) A apoštol Ján napísal: „Nikto nikdy nevidel Boha.“ ​(Ján 1:18) Ani Ježiš Kristus, keď bol na zemi ako človek, nevidel Boha. V Kázni na vrchu však povedal: „Šťastní sú tí čistého srdca, lebo uvidia Boha.“ ​(Matúš 5:8) Čo tým myslel?

2. Prečo nemôžeme Boha vidieť telesnými očami?

 Písma hovoria o Jehovovi ako o neviditeľnom Duchu. (Ján 4:24; Kolosanom 1:15; 1. Timotejovi 1:17) Ježiš teda nehovoril, že my ľudia by sme mohli skutočne vidieť Jehovu telesnými očami. Pravda, pomazaní kresťania uvidia Jehovu Boha v nebesiach, keď budú vzkriesení ako duchovní tvorovia, ale aj ľudia, ktorí sú „čistého srdca“ a majú nádej žiť navždy na zemi, môžu „vidieť“ Boha. Ako je to možné?

3. Ako môžu ľudia vnímať niektoré Božie vlastnosti?

O Jehovovi sa niečo dozvedáme starostlivým pozorovaním vecí, ktoré vytvoril. Tak na nás môže zapôsobiť jeho moc a môže nás to podnietiť uznať ho ako Boha, Stvoriteľa. (Hebrejom 11:3; Zjavenie 4:11) Vzhľadom na to apoštol Pavol napísal: „[Božie] neviditeľné vlastnosti vidno zreteľne od stvorenia sveta, lebo ich možno vnímať z vytvorených vecí, dokonca jeho večnú moc a Božstvo.“ ​(Rimanom 1:20) Ježišove slová o možnosti vidieť Boha teda obsahujú myšlienku schopnosti vnímať niektoré Jehovove vlastnosti. Také videnie je založené na presnom poznaní a vníma sa duchovne, ‚očami srdca‘. (Efezanom 1:18) Veľa o Bohu hovoria aj Ježišove slová a skutky. Preto Ježiš povedal: „Kto videl mňa, videl aj Otca.“ ​(Ján 14:9) Ježiš dokonale odzrkadľoval Jehovovu osobnosť. Teda poznanie Ježišovho života a učenia nám môže pomôcť vidieť, čiže vnímať niektoré Božie vlastnosti.

Nevyhnutná je duchovnosť

4. Ako dnes mnohí ľudia dávajú najavo nedostatok duchovnosti?

Viera a skutočná duchovnosť sú dnes naozaj zriedkavé. „Viera nie je vlastníctvom všetkých,“ povedal Pavol. (2. Tesaloničanom 3:2) Mnohí ľudia sú úplne pohrúžení do úsilia o dosiahnutie vlastných cieľov a vôbec nemajú vieru v Boha. Pre svoje hriešne správanie a nedostatok duchovnosti ho nemôžu očami porozumenia vidieť, lebo apoštol Ján napísal: „Kto koná zlo, nevidel Boha.“ ​(3. Jána 11) Takí ľudia nevidia Boha svojimi doslovnými očami, a preto konajú, akoby ani on nevidel ich konanie. (Ezechiel 9:9) Pozerajú zvrchu na duchovné veci, a tak nemôžu získať „pravé poznanie Boha“. (Príslovia 2:5) Pavol teda vhodne napísal: „Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha, lebo sú mu pochabosťou; a nemôže ich spoznať, pretože sa posudzujú duchovne.“ — 1. Korinťanom 2:14.

5. Akú skutočnosť si uvedomujú duchovne zmýšľajúci ľudia?

Ale ak sme zameraní duchovne, neustále si uvedomujeme, že hoci Jehova nie je Bohom, ktorý vyhľadáva chyby, vie, kedy konáme na základe zlých myšlienok a túžob. Skutočne, „cesty muža sú pred očami Jehovu a sleduje všetky jeho stopy“. (Príslovia 5:21) Keby sa stalo, že by sme niekedy podľahli hriechu, budeme podnietení kajať sa a prosiť Jehovu o odpustenie, lebo ho milujeme a nechceme mu pôsobiť bolesť. — Žalm 78:41; 130:3.

Ako môžeme byť pevní?

6. Čo znamená byť pevný?

Hoci my Jehovu svojimi očami nevidíme, vždy pamätajme na to, že on nás vidí. Ak si budeme uvedomovať jeho existenciu a budeme presvedčení, že je blízko všetkých, ktorí ho vzývajú, budeme pevní — naša vernosť bude neotrasiteľná. (Žalm 145:18) Môžeme byť ako Mojžiš, o ktorom Pavol napísal: „Vierou opustil Egypt a nebál sa kráľovho hnevu, lebo zostal pevný, akoby videl Toho, ktorý je neviditeľný.“ — Hebrejom 11:27.

7, 8. Čo vysvetľuje Mojžišovu odvahu pred faraónom?

Keď si Mojžiš spĺňal úlohu, ktorou ho poveril Boh — vyviesť Izraelitov z egyptského otroctva —, často prichádzal pred tyranského faraóna na panovnícky dvor plný náboženských a vojenských magnátov. Steny paláca  pravdepodobne lemovali modly. Ale hoci je Jehova neviditeľný, pre Mojžiša bol skutočný, na rozdiel od všetkých tých modiel predstavujúcich neživých egyptských bohov. Nie div, že ho faraón nezastrašil!

Čo dalo Mojžišovi odvahu opakovane prichádzať pred faraóna? Písma nám hovoria, že „muž Mojžiš bol ďaleko najmiernejší zo všetkých ľudí, ktorí boli na zemskom povrchu“. (4. Mojžišova 12:3) Je zjavné, že silu, ktorú Mojžiš potreboval, aby pred bezcitným egyptským kráľom dokázal zastupovať ‚Neviditeľného‘, čerpal zo svojej silnej duchovnosti a pevného presvedčenia, že Boh je s ním. Ako dnes prejavujú vieru v neviditeľného Boha tí, ktorí ho „vidia“?

9. Čo je jedným zo spôsobov, ako môžeme zostať pevní?

Jedným zo spôsobov, akým môžeme prejavovať vieru a zostávať pevní, akoby sme videli Toho, ktorý je neviditeľný, je odvážne kázať napriek prenasledovaniu. Ježiš svojich učeníkov upozorňoval: „Budete predmetom nenávisti všetkých ľudí pre moje meno.“ ​(Lukáš 21:17) Okrem toho im povedal: „Otrok nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás.“ ​(Ján 15:20) Ježišovi učeníci boli krátko po jeho smrti v súlade s jeho slovami vystavení prenasledovaniu vo forme hrozieb, väznenia a bitia. (Skutky 4:1–3, 18–21; 5:17, 18, 40) I keď Ježišovi apoštoli a ďalší učeníci zažívali vlnu prenasledovania, ďalej smelo kázali dobré posolstvo. — Skutky 4:29–31.

10. Ako nám v službe pomáha dôvera v Jehovovu ochranu a starostlivosť?

10 Tak ako Mojžiša, ani Ježišových raných nasledovníkov nezastrašilo množstvo viditeľných nepriateľov. Ježišovi učeníci mali vieru v Boha, a preto dokázali zniesť kruté prenasledovanie, ktoré zažívali. Áno, zostávali pevní, akoby videli Toho, ktorý je neviditeľný. Aj nás dnes povzbudzuje vedomie, že Jehova nás ochraňuje a stará sa o nás, a toto vedomie nám dáva odvahu kázať o Kráľovstve. Božie Slovo hovorí, že „chvieť sa pred ľuďmi, to kladie osídlo, ale kto dôveruje Jehovovi, bude ochránený“. (Príslovia 29:25) Preto sa zo strachu z prenasledovania neodťahujeme; ani sa za svoju službu nehanbíme. Naša viera nás podnecuje odvážne vydávať svedectvo susedom, spolupracovníkom, spolužiakom i ďalším ľuďom. — Rimanom 1:14–16.

Neviditeľný vedie svoj ľud

11. Ako podľa Petra a Júdu dávali niektorí ľudia, ktorí boli spojení s kresťanským zborom, najavo svoj nedostatok duchovnosti?

11 Viera nám umožňuje vidieť, že Jehova vedie svoju pozemskú organizáciu. Preto sa vyhýbame kritickému postoju k tým, ktorí v zbore nesú zodpovednosť. Apoštol Peter aj Ježišov nevlastný brat Júda varovali pred určitými ľuďmi, ktorým duchovnosť chýbala do takej miery, že o mužoch, ktorí sa medzi kresťanmi ujímali vedenia, hovorili utŕhačne. (2. Petra 2:9–12; Júda 8) Boli by títo nespokojenci takto hovorili v prítomnosti Jehovu, keby ho boli mohli telesne vidieť? To iste nie. Ale pretože Boh je neviditeľný, títo telesní muži si neuvedomovali, že sa mu budú zodpovedať.

12. Aký postoj by sme mali prejavovať voči tým, ktorí sa v zbore ujímajú vedenia?

12 Je pravda, že kresťanský zbor tvoria nedokonalí ľudia. Tí, ktorí slúžia ako starší, robia chyby, ktoré sa nás niekedy môžu osobne dotknúť. No Jehova týchto mužov používa ako pastierov svojho stáda. (1. Petra 5:1, 2) Duchovne zmýšľajúci muži a ženy si uvedomujú, že je to jeden z prostriedkov, ktorými Jehova vedie svoj ľud. Preto sa my kresťania vyhýbame duchu kritiky a sťažovania sa a máme úctu k Božiemu teokratickému usporiadaniu. Poslušnosťou mužom, ktorí sa medzi nami ujímajú vedenia, dávame najavo, že vidíme Toho, ktorý je neviditeľný. — Hebrejom 13:17.

 Viďme v Jehovovi svojho Vznešeného Učiteľa

13, 14. Čo pre teba znamená vidieť v Jehovovi Vznešeného Učiteľa?

13 Je tu ešte ďalšia oblasť, ktorá si vyžaduje duchovnú vnímavosť. Izaiáš prorokoval: „Tvoje oči sa stanú očami, ktoré uvidia tvojho Vznešeného učiteľa.“ ​(Izaiáš 30:20) Ak máme uznávať, že Jehova nás vyučuje cez svoju pozemskú organizáciu, potrebujeme vieru. (Matúš 24:45–47) Vidieť v Bohu nášho Vznešeného Učiteľa znamená viac ako len udržiavať si dobré návyky v štúdiu Biblie a pravidelne navštevovať kresťanské zhromaždenia. Znamená to naplno využívať to, čo nám Boh dáva na náš duchovný úžitok. Je napríklad potrebné venovať viac ako bežnú pozornosť vedeniu, ktoré Jehova dáva prostredníctvom Ježiša, aby sme tak neboli v duchovnom zmysle odvlečení preč. — Hebrejom 2:1.

14 Niekedy musíme vynaložiť mimoriadne úsilie, keď chceme mať z duchovného pokrmu plný úžitok. Povedzme, že určité biblické správy, ktoré sú nám ťažko zrozumiteľné, máme sklon len prebehnúť. Pri čítaní časopisov Strážna veža Prebuďte sa! možno dokonca určité články preskočíme, lebo ich téma nás nejako zvlášť nezaujíma. Alebo na kresťanských zhromaždeniach nechávame svoju myseľ blúdiť. Ale môžeme zostať pozorní, ak dôkladne uvažujeme o myšlienkach, o ktorých sa hovorí. Veľkou vďačnosťou za duchovné poučovanie, ktoré dostávame, dávame najavo, že uznávame Jehovu za nášho Vznešeného Učiteľa.

Musíme skladať účty

15. Ako niektorí konajú tak, akoby ich Jehova nevidel?

15 Viera v Toho, ktorý je neviditeľný, je veľmi dôležitá zvlášť preto, lebo v tomto „čase konca“ sa rozmáha skazenosť. (Daniel 12:4) Veľmi sa šíri nečestnosť a sexuálna nemravnosť. Prirodzene, je múdre pamätať na to, že  Jehova pozoruje naše skutky, i keď nás ľudia nevidia. Niektorí si túto skutočnosť prestali uvedomovať. Keď ich iní nevidia, zapletajú sa azda do nebiblického správania. Napríklad niektorí neodolali pokušeniu pozerať škodlivé zábavné programy a pornografiu na internete, v televízii a pomocou ďalších foriem modernej techniky. Keďže také veci možno robiť v súkromí, niektorí konajú tak, akoby to Jehova nemohol vidieť.

16. Čo by nám malo pomôcť prispôsobovať sa Jehovovým vznešeným normám?

16 Dobré je pamätať na slová apoštola Pavla: „Každý z nás bude Bohu skladať účty sám za seba.“ ​(Rimanom 14:12) Musíme si uvedomovať, že zakaždým, keď hrešíme, hrešíme proti Jehovovi. Takéto poznanie by nám malo pomôcť prispôsobovať sa jeho vznešeným normám a vyhýbať sa nečistému správaniu. Biblia nám pripomína: „Niet stvorenia, ktoré by nebolo zjavné jeho zraku, ale všetko je obnažené a odhalené očiam toho, ktorému máme skladať účty.“ ​(Hebrejom 4:13) Je pravda, že Bohu musíme skladať účty, ale hlavným dôvodom, prečo konáme Jehovovu vôľu a pridržiavame sa jeho spravodlivých noriem, je iste naša hlboká láska k nemu. Preto prejavujme rozvahu v takých veciach, ako je výber zábavy a správanie k ľuďom opačného pohlavia.

17. Prečo nás Jehova pozoruje?

17 Jehova sa o nás živo zaujíma, ale to neznamená, že čaká na naše chyby, aby nás mohol potrestať. Naopak, pozoruje nás s láskyplným záujmom, tak ako otec, ktorý chce odmeniť svoje poslušné deti. Je naozaj veľmi povzbudzujúce vedieť, že náš nebeský Otec má radosť z našej viery a že je „darcom odmeny tým, ktorí ho vážne hľadajú“. (Hebrejom 11:6) Prejavujme bezvýhradnú vieru v Jehovu a ‚slúžme mu celým srdcom‘. — 1. Paralipomenon 28:9.

18. Aké uistenie nám dávajú Písma vzhľadom na to, že Jehova nás pozoruje a všíma si našu vernosť?

18 Prísloviach 15:3 sa píše: „Jehovove oči sú na každom mieste a neustále pozorujú zlých i dobrých.“ Áno, Boh neustále pozoruje zlých ľudí a zaobchádza s nimi podľa ich správania. Ale ak sme medzi „dobrými“, môžeme si byť istí, že Jehova si všíma skutky, ktoré sú prejavom našej vernosti. Našu vieru veľmi posilňuje vedomie, že ‚naša namáhavá práca v spojitosti s Pánom nie je márna‘ a že ten, ktorý je neviditeľný, ‚nezabudne na našu prácu a na lásku, ktorú sme prejavovali jeho menu‘! — 1. Korinťanom 15:58; Hebrejom 6:10.

Prosme Jehovu, aby nás preskúmal

19. Aký úžitok prináša silná viera v Jehovu?

19 Pre Jehovu sme ako jeho verní služobníci veľmi cenní. (Matúš 10:29–31) Hoci je neviditeľný, môže byť pre nás skutočný a my si môžeme ceniť drahocenný vzťah k nemu. Taký postoj k nebeskému Otcovi nám prináša mnoho úžitku. Silná viera nám pomáha mať pred Jehovom čisté srdce a dobré svedomie. Viera bez pokrytectva nám tiež bráni viesť dvojaký život. (1. Timotejovi 1:5, 18, 19) Ak si zachováme neotrasiteľnú vieru v Boha, dáme tým dobrý príklad druhým a budeme pozitívne vplývať na ľudí vo svojom okolí. (1. Timotejovi  4:12) A nielen to, taká viera nás bude viesť k zbožnému správaniu, čím rozradostníme Jehovovo srdce. — Príslovia 27:11.

20, 21. a) Prečo je potrebné, aby nás Jehova nespúšťal z očí? b) Ako môžeme na seba vztiahnuť Žalm 139:23, 24?

20 Ak sme skutočne múdri, potom sme radi, že nás Jehova neustále pozoruje. Nielenže chceme, aby nás videl, ale túžime aj po tom, aby dôkladne preskúmal naše myšlienky a skutky. Je dobré, keď v modlitbe prosíme Jehovu, aby nás preskúmal, či nemáme nejaké nesprávne sklony. Istotne nám môže pomôcť prekonať naše problémy a urobiť akékoľvek potrebné úpravy. Žalmista Dávid vhodne spieval: „Preskúmaj ma, ó, Bože, a spoznaj moje srdce. Vyskúšaj ma a spoznaj moje znepokojujúce myšlienky a hľaď, či je vo mne nejaká boľavá cesta, a veď ma cestou neurčitého času.“ — Žalm 139:23, 24.

21 Dávid úpenlivo prosil Jehovu, aby ho preskúmal a videl, či je v ňom nejaká „boľavá cesta“. Či netúžime tak ako žalmista po tom, aby Boh preskúmal naše srdce a videl, či nemáme nesprávne pohnútky? S vierou teda prosme Jehovu, aby nás preskúmal. Čo však, ak nás trápi nejaká chyba alebo máme vnútri niečo boľavé? Potom sa k nášmu milujúcemu Bohu, Jehovovi, ďalej vrúcne modlime a pokorne sa podriaďujme vedeniu jeho svätého ducha a radám jeho Slova. Môžeme dôverovať, že nám príde na pomoc a pomôže nám žiť spôsobom, ktorý povedie k večnému životu. — Žalm 40:11–13.

22. Aké odhodlanie by sme mali mať vzhľadom na Toho, ktorý je neviditeľný?

22 Áno, ak budeme spĺňať Jehovove požiadavky, Jehova nás obdarí večným životom. Pochopiteľne, musíme uznávať jeho silu a autoritu, tak ako ju uznal Pavol, keď napísal: „Kráľovi večnosti, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu nech je česť a sláva po celú večnosť. Amen.“ ​(1. Timotejovi 1:17) Vždy dávajme najavo takúto úprimnú úctu k Jehovovi. A nech sa stane čokoľvek, nikdy nezakolíšme v odhodlaní byť naďalej pevní, akoby sme videli Toho, ktorý je neviditeľný.

Ako by si odpovedal?

• Ako môžu ľudia vidieť Boha?

• Ako budeme konať v prenasledovaní, ak je pre nás Jehova skutočný?

• Čo znamená vidieť v Jehovovi nášho Vznešeného Učiteľa?

• Prečo by sme mali túžiť po tom, aby nás Jehova preskúmal?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 18]

Mojžiš, ktorý sa nezľakol faraóna, konal, akoby videl Jehovu, neviditeľného Boha

[Obrázok na strane 21]

Nikdy nekonajme tak, akoby Jehova nevidel, čo robíme

[Obrázok na strane 23]

Vážne sa usilujeme spoznávať Boha, lebo v ňom vidíme svojho Vznešeného Učiteľa