Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Otázky čitateľov

Otázky čitateľov

 Otázky čitateľov

Prečo majú kresťania vyznávať hriechy starším v zbore, keď Jehova je ochotný prostredníctvom výkupnej obete odpustiť naše hriechy?

Ako možno vidieť z prípadu Dávida a Bat-šeby, Jehova odpustil Dávidovi hriech, aj keď bol veľmi závažný, pre jeho úprimné pokánie. Keď prorok Nátan prišiel za Dávidom, Dávid otvorene vyznal: „Zhrešil som proti Jehovovi.“ — 2. Samuelova 12:13.

Jehova však nielen prijíma úprimné pokánie hriešnika a odpúšťa mu, ale robí tiež láskyplné opatrenia, aby pomohol previnilcovi dospieť k duchovnému zotaveniu. V Dávidovom prípade pomoc prišla prostredníctvom proroka Nátana. Dnes sú v kresťanskom zbore duchovne zrelí starší. Učeník Jakub vysvetľuje: „Je niekto medzi vami [duchovne] chorý? Nech si k sebe zavolá starších zboru a tí nech sa modlia nad ním a potierajú ho olejom v Jehovovom mene. A modlitba viery bude na úžitok chorľavému a Jehova ho pozdvihne. A ak hrešil, bude mu odpustené.“ — Jakub 5:14, 15.

Skúsení starší môžu zmierniť bolesť srdca, ktorú cíti kajúcny hriešnik. Vo svojom zaobchádzaní s takým človekom sa snažia napodobňovať  Jehovu. Nikdy nechcú byť tvrdí, aj keď existuje dôvod na dôrazné pokarhanie. Skôr súcitne zvažujú, čo ten človek práve potrebuje. Trpezlivo sa snažia usmerniť myslenie previnilca pomocou Božieho Slova. (Galaťanom 6:1) Aj keď človek dobrovoľne hriech nevyzná, môže byť privedený k pokániu, ak za ním prídu starší, podobne ako prišiel Nátan za Dávidom. Pomoc, ktorú tak starší poskytujú, pomáha previnilcovi vyhnúť sa nebezpečenstvu, že by hriech zopakoval, ako aj vážnym následkom toho, že by sa stal zatvrdilým hriešnikom. — Hebrejom 10:26–31.

Vyznať druhým skutky, za ktoré sa hanbíme, a hľadať odpustenie nie je ľahké. Vyžaduje si to vnútornú silu. Zamyslime sa však na chvíľu nad inou možnosťou. Jeden muž, ktorý neodhalil svoj ťažký hriech starším v zbore, povedal: „V srdci som cítil bolesť a tá neprestávala. Zväčšil som svoje úsilie v kazateľskom diele, ale bolestný pocit pretrvával.“ Myslel si, že stačí, keď vyznal svoj hriech Bohu v modlitbe, ale je zrejmé, že to nestačilo, lebo zažíval pocity podobné pocitom kráľa Dávida. (Žalm 51:8, 11) O čo lepšie je prijať láskyplnú pomoc, ktorú Jehova ponúka prostredníctvom starších!