Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ako zvíťaziť nad ľudskou slabosťou

Ako zvíťaziť nad ľudskou slabosťou

 Ako zvíťaziť nad ľudskou slabosťou

„Telesné zmýšľanie znamená smrť.“ — RIMANOM 8:6.

1. Ako sa niektorí pozerajú na ľudské telo a aká otázka si zasluhuje pozornosť?

„BUDEM ti chválorečiť, lebo som obdivuhodne vytvorený, spôsobom, ktorý vzbudzuje bázeň.“ ​(Žalm 139:14) To sú slová, ktoré spieval žalmista Dávid, keď premýšľal o jednom z Jehovových stvorení — o ľudskom tele. Na rozdiel od tejto opodstatnenej chvály niektorí náboženskí učitelia považujú telo za pascu a nástroj hriechu. Bolo označené ako ‚pláštik nevedomosti, semenište nerestí, putá skazenosti, klietka temnoty, živá mŕtvola, chodiaca hrobka‘. Je pravda, že apoštol Pavol povedal: „Vo mne, totiž v mojom tele, nebýva nič dobré.“ ​(Rimanom 7:18) Ale znamená to, že sme beznádejne uväznení v hriešnom tele?

2. a) Čo znamená „telesné zmýšľanie“? b) Aký konflikt medzi „telom“ a „duchom“ prebieha v ľuďoch, ktorí túžia páčiť sa Bohu?

Písma niekedy používajú slovo „telo“, keď chcú poukázať na človeka v nedokonalom stave, v ktorom sa nachádza ako hriešny potomok spurného Adama. (Efezanom 2:3; Žalm 51:5; Rimanom 5:12) Z nášho dedičstva po Adamovi vznikla ‚slabosť tela‘. (Rimanom 6:19) A Pavol varoval: „Telesné zmýšľanie znamená smrť.“ ​(Rimanom 8:6) „Telesné zmýšľanie“ znamená byť ovládaný a motivovaný túžbami padlého tela. (1. Jána 2:16) Teda ak sa snažíme páčiť Bohu, pociťujeme neustály konflikt medzi našou duchovnosťou a našou hriešnou povahou, ktorá na nás sústavne vyvíja tlak, aby sme konali „skutky tela“. (Galaťanom 5:17–23; 1. Petra 2:11) Po opísaní tohto mučivého vnútorného konfliktu Pavol zvolal: „Ja biedny človek! Kto ma vyslobodí z tela podstupujúceho túto smrť?“ ​(Rimanom 7:24) Bol Pavol bezbrannou obeťou pokušenia? Biblia odpovedá rezolútnym nie!

 Realita pokušenia a hriechu

3. Ako sa mnohí pozerajú na hriech a pokušenie, ale ako Biblia varuje pred takým postojom?

Pre mnohých dnes je predstava hriechu neprijateľná. Niektorí používajú slovo „hriech“ žartovne ako zastaraný výraz pre slabé stránky ľudí. Neuvedomujú si, že „všetci sa musíme zjaviť pred Kristovou sudcovskou stolicou, aby dostal každý svoju odmenu za veci, ktoré robil v tele, podľa toho, čo konal, už či je to dobré, alebo hanebné“. (2. Korinťanom 5:10) Ďalší zas s nádychom irónie hovoria: „Odolám všetkému, len nie pokušeniu!“ Niektorí ľudia žijú v kultúre zameranej na okamžité uspokojenie, či už ide o jedlo, sex, zábavu, alebo úspech. Nielenže chcú všetko, ale chcú to hneď teraz! (Lukáš 15:12) Nepozerajú sa do budúcnosti na radosť zo „skutočného života“, ale vidia len okamžité potešenie. (1. Timotejovi 6:19) Biblia nás však učí, aby sme boli pozorní a prezieraví, a tak sa vyhýbali všetkému, čo by nám mohlo duchovne alebo inak uškodiť. Jedno inšpirované príslovie hovorí: „Rozumný, ktorý uvidel nešťastie, sa skryl; neskúsení, ktorí prešli okolo, utrpeli trest.“ — Príslovia 27:12.

4. Akú výstrahu dal Pavol v 1. Korinťanom 10:12, 13?

Keď Pavol písal kresťanom žijúcim v Korinte — meste známom mravnou skazenosťou —, realisticky ich varoval pred pokušením a mocou hriechu. Napísal: „Ten, kto si myslí, že stojí, nech si dá pozor, aby nepadol. Žiadne pokušenie vás nepostihlo, len to, ktoré je bežné u ľudí. Ale Boh je verný a nepripustí, aby ste boli pokúšaní nad to, čo môžete zniesť, ale spolu s pokušením zaobstará aj východisko, aby ste to mohli vydržať.“ (1. Korinťanom 10:12, 13) My všetci — mladí i starí, muži i ženy — sa v škole, v práci a inde stretávame s mnohými pokušeniami. Preto teraz preskúmajme Pavlove slová a všimnime si, aký význam majú pre nás.

Nebuď príliš sebaistý

5. Prečo je prílišná sebadôvera riskantná?

Pavol hovorí: „Ten, kto si myslí, že stojí, nech si dá pozor, aby nepadol.“ ​(1. Korinťanom 10:12) Prílišná dôvera vo vlastnú morálnu silu je riskantná. Prezrádza nedostatočné pochopenie povahy a moci hriechu. Keď aj takí ľudia, ako bol Mojžiš, Dávid, Šalamún a apoštol Peter, upadli do hriechu, mali by sme si myslieť, že nám sa to nemôže stať? (4. Mojžišova 20:2–13; 2. Samuelova 11:1–27; 1. Kráľov 11:1–6; Matúš 26:69–75) „Múdry sa bojí a odvracia sa od zlého, ale hlúpy sa stáva zúrivým a sebavedomým,“ hovoria Príslovia 14:16. Okrem toho Ježiš povedal: ‚Duch je dychtivý, ale telo je slabé.‘ (Matúš 26:41) Keďže žiaden nedokonalý človek nie je imúnny voči nesprávnym túžbam, mali by sme Pavlovo varovanie brať vážne a odolávať pokušeniu. Inak riskujeme pád. — Jeremiáš 17:9.

6. Kedy a ako by sme sa mali pripraviť na pokušenie?

Je múdre pripraviť sa na ťažkosti, ktoré môžu prísť neočakávane. Kráľ Asa si uvedomoval, že obdobie mieru je správny čas na to, aby vybudoval opevnenia. (2. Paralipomenon 14:2, 6, 7) Vedel, že vo chvíli útoku bude na prípravu už neskoro. Podobne aj rozhodnutie, ako sa zachováme, keď vznikne pokušenie, je najlepšie urobiť s chladnou hlavou v pokojných podmienkach. (Žalm 63:6) Daniel a jeho bohabojní priatelia sa rozhodli byť verní Jehovovmu zákonu skôr, ako bol na nich vyvíjaný nátlak jesť z kráľových lahôdok. Preto sa bez váhania držali svojho presvedčenia a odmietli nečisté jedlo. (Daniel 1:8) Skôr ako vzniknú situácie, v ktorých môžeme byť vystavení pokušeniu, posilňujme si odhodlanie zostať mravne čistí. Potom budeme mať silu odolať hriechu.

7. Prečo je útechou vedieť, že iní úspešne odolávajú pokušeniu?

Akú útechu nám prinášajú Pavlove slová:  „Žiadne pokušenie vás nepostihlo, len to, ktoré je bežné u ľudí“! (1. Korinťanom 10:13) Apoštol Peter napísal: „Postavte sa... proti [Diablovi] pevní vo viere, lebo viete, že tie isté utrpenia znáša celé spoločenstvo vašich bratov na svete.“ ​(1. Petra 5:9) Áno, aj iní sa stretávajú s podobnými pokušeniami a s Božou pomocou im úspešne odolávajú. Rovnako im môžeme odolať aj my. No ako praví kresťania žijúci v skazenom svete, všetci môžeme očakávať, že skôr či neskôr budeme pokúšaní. Ako si teda môžeme byť istí, že zvíťazíme nad ľudskou slabosťou a nad zvádzaním k hriechu?

Pokušeniu môžeme odolať!

8. Aký je základný spôsob, ako sa vyhnúť pokušeniu?

Základný spôsob, ako ‚neotročiť hriechu‘, je vyhýbať sa pokušeniu, keď je to len možné. (Rimanom 6:6) Príslovia 4:14, 15 nabádajú: „Na chodník skazených nevstupuj a nekráčaj po ceste zlých. Vyhýbaj sa jej, nechoď po nej, odvráť sa od nej a choď ďalej.“ Často už vopred vieme odhadnúť, že určitá zhoda okolností pravdepodobne povedie k hriechu. To, čo by sme ako kresťania mali vtedy bez váhania urobiť, je ‚ísť ďalej‘ a vyhnúť sa komukoľvek a čomukoľvek a akémukoľvek miestu, kde by mohli vzniknúť nesprávne túžby a roznietiť v nás nečisté vášne.

9. Ako je v Písmach zdôraznený útek v prípade situácií, ktoré by nás mohli priviesť ku kompromisu?

Útek v prípade nebezpečnej situácie je ďalším základným krokom k víťazstvu nad pokušením. Pavol radil: „Utekajte od smilstva.“ ​(1. Korinťanom 6:18) Napísal: „Utekajte pred modlárstvom.“ ​(1. Korinťanom 10:14) Apoštol Pavol varoval aj Timoteja, aby utekal pred nadmernou túžbou po hmotnom bohatstve a „pred žiadosťami, ktoré súvisia s mladosťou“. — 2. Timotejovi 2:22; 1. Timotejovi 6:9–11.

10. Aké dva protichodné príklady ukazujú dôležitosť úteku od pokušenia?

10 Vezmime si prípad izraelského kráľa Dávida. Keď sa pozeral zo strechy svojho paláca, videl krásnu ženu, ako sa kúpe, a jeho srdce naplnili nesprávne túžby. Mal zo strechy odísť a utiecť pred pokušením. On sa však, naopak, začal na túto ženu — Bat-šebu — vypytovať a výsledok bol zdrvujúci. (2. Samuelova 11:1–12:23) Naproti tomu, ako si počínal Jozef, keď ho nemravná manželka jeho pána volala, aby si s ňou ľahol? Správa hovorí: „Keď deň čo deň hovorila Jozefovi, aby si k nej ľahol a bol s ňou, nikdy ju nepočúval.“ Jozef aj bez toho, že by mal prikázania mojžišovského Zákona, ktorý vtedy ešte nebol daný, jej odpovedal slovami: „Ako by som sa... mohol dopustiť takého veľkého zla a v skutočnosti hrešiť  proti Bohu?“ Jedného dňa ho uchopila a povedala: „Ľahni si so mnou!“ Zostal tam Jozef a snažil sa jej to vysvetliť? Nie. „Dal sa na útek a vyšiel von.“ Jozef nedal sexuálnemu pokušeniu šancu. Utiekol! — 1. Mojžišova 39:7–16.

11. Čo môžeme urobiť, keď opakovane zažívame pokušenie?

11 Útek sa niekedy považuje za prejav zbabelosti, ale ak nastane určitá situácia, je často múdre fyzicky sa vzdialiť. Možno v práci opakovane zažívame pokušenie. Hoci nebudeme môcť zmeniť zamestnanie, zrejme sa nájdu iné spôsoby, ako sa vyhnúť okolnostiam vyvolávajúcim pokušenie. Musíme utekať pred všetkým, o čom vieme, že je nesprávne, a mali by sme byť odhodlaní konať len to, čo je správne. (Ámos 5:15) V iných prípadoch si útek od pokušenia bude vyžadovať vyhýbať sa pornografickým stránkam na internete a pochybným zábavným podnikom. Môže to tiež znamenať zahodiť nejaký časopis alebo nájsť si nových priateľov — takých, ktorí milujú Boha a ktorí nám budú oporou. (Príslovia 13:20) Nech už nás láka k hriechu čokoľvek, urobíme múdro, ak sa k tomu rezolútne obrátime chrbtom. — Rimanom 12:9.

Ako môže pomôcť modlitba

12. O čo žiadame Boha, keď sa modlíme: „Nepriveď nás do pokušenia“?

12 Pavol dáva toto povzbudzujúce uistenie: „Boh je verný a nepripustí, aby ste boli pokúšaní nad to, čo môžete zniesť, ale spolu s pokušením zaobstará aj východisko, aby ste to mohli vydržať.“ ​(1. Korinťanom 10:13) Jeden spôsob, akým nám Jehova pomáha, je ten, že vypočúva naše modlitby o pomoc, keď sme v pokušení. Ježiš Kristus nás učil modliť sa: „Nepriveď nás do pokušenia, ale osloboď nás od toho zlého.“ ​(Matúš 6:13) Jehova odpovie na takú vrúcnu modlitbu tak, že nás nenechá napospas pokušeniu; oslobodí nás od Satana a jeho ľstivých skutkov. (Efezanom 6:11, poznámka pod čiarou v Reference Bible) Mali by sme Boha prosiť, aby nám pomohol rozoznať pokušenia a aby sme mali silu odolať im. Ak ho úpenlivo prosíme, nech nedovolí, aby sme v pokušení zlyhali, pomôže nám, aby nás „ten zlý“, Satan, nepreľstil.

13. Čo by sme mali robiť, keď sme trvale vystavení pokušeniu?

13 Vrúcne modlitby sú potrebné najmä vtedy, keď sme trvale vystavení pokušeniu. Niektoré pokušenia môžu vyvolávať silný vnútorný boj a naše myšlienky a postoje nám vtedy dôrazne pripomínajú, akí sme v skutočnosti slabí. (Žalm 51:5) Napríklad čo môžeme robiť, ak nás mučia spomienky na nejaké nemravné konanie v minulosti? Čo ak sme v pokušení vrátiť sa k tomu? Takéto pocity nestačí len potláčať. Vyjadri tento problém Jehovovi v modlitbe — ak je to potrebné, opakovane. (Žalm 55:22) Mocou svojho Slova a svätého ducha nám môže pomôcť očistiť našu myseľ od nečistých sklonov. — Žalm 19:8, 9.

14. Prečo je pri prekonávaní ľudskej slabosti nevyhnutná modlitba?

14 Keď si Ježiš všimol ospalosť apoštolov v Getsemanskej záhrade, nabádal ich: „Zostaňte bdelí a stále sa modlite, aby ste neupadli do pokušenia. Duch je síce dychtivý, ale telo je slabé.“ ​(Matúš 26:41) Jeden spôsob, ako prekonať pokušenie, je dávať si pozor na rôzne podoby pokušenia a byť citlivý na jeho rafinované formy. Je tiež veľmi dôležité modliť sa o pomoc vo chvíli pokušenia, aby sme boli duchovne pripravení odolať mu. Keďže pokušenie nás zasahuje na miestach, kde sme najviac zraniteľní, nemôžeme mu odolať sami. Nevyhnutná je modlitba, lebo Božia sila môže spevniť našu obranu proti Satanovi. (Filipanom 4:6, 7) Možno budeme potrebovať aj duchovnú pomoc a modlitby „starších zboru“. — Jakub 5:13–18.

 Aktívne vzdoruj pokušeniu

15. Čo znamená vzoprieť sa pokušeniu?

15 Okrem toho, že sa musíme pokušeniu čo najviac vyhýbať, musíme mu aj aktívne vzdorovať — kým pokušenie nepominie alebo sa nezmení situácia. Keď bol Ježiš pokúšaný Satanom, vzdoroval mu, až kým Diabol neodišiel. (Matúš 4:1–11) Učeník Jakub napísal: „Vzoprite sa Diablovi, a utečie od vás.“ ​(Jakub 4:7) Vzdorovať mu môžeme tak, že si najprv posilníme myseľ Božím Slovom a pevne sa rozhodneme pridŕžať jeho noriem. Urobíme dobre, ak sa naspamäť naučíme kľúčové texty týkajúce sa našej konkrétnej slabosti a ak budeme o nich rozjímať. Bolo by tiež múdre vyhľadať nejakého zrelého kresťana — možno niektorého staršieho —, ktorému by sme mohli povedať o našich obavách a ktorého môžeme zavolať na pomoc, keď pocítime pokušenie konať nesprávne. — Príslovia 22:17.

16. Ako môžeme zostať mravne bezúhonní?

16 Písma nás nabádajú, aby sme si obliekli novú osobnosť. (Efezanom 4:24) To znamená dovoliť Jehovovi, aby nás formoval a menil. Pavol svojmu spolupracovníkovi Timotejovi napísal: „Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnú oddanosť, vieru, lásku, vytrvalosť, miernu povahu. Bojuj znamenitý boj viery, pevne uchop večný život, pre ktorý si bol povolaný.“ ​(1. Timotejovi 6:11, 12) ‚Usilovať sa o spravodlivosť‘ môžeme usilovným štúdiom Božieho Slova s cieľom dôverne spoznať Božiu osobnosť a potom sa správať v súlade s Božími požiadavkami. Veľmi dôležitý je aj plán kresťanských činností, napríklad kázanie dobrého posolstva a navštevovanie zhromaždení. Keď sa priblížime k Bohu a plne využijeme jeho duchovné opatrenia, pomôže nám to duchovne rásť a zostať mravne bezúhonnými. — Jakub 4:8.

17. Ako vieme, že Boh nás v pokušení neopustí?

17 Pavol nás uisťuje, že žiadne pokušenie, ktoré zažívame, nebude nikdy natoľko veľké, aby sme ho s mocou od Boha nemohli prekonať. Jehova ‚zaobstará východisko, aby sme to mohli vydržať‘. (1. Korinťanom 10:13) Áno, ak sa stále na Boha spoliehame, nedovolí, aby nás nejaké pokušenie premohlo natoľko, že by sme nemali dostatok duchovnej sily zachovať si rýdzosť. Boh si praje, aby sa nám podarilo aktívne vzdorovať pokušeniu robiť to, čo je z jeho pohľadu nesprávne. Okrem toho, môžeme mať vieru v jeho sľub: „Určite ťa neopustím a určite ťa nezanechám.“ — Hebrejom 13:5.

18. Prečo si môžeme byť istí víťazstvom nad ľudskou slabosťou?

18 Pavol nemal neistotu v tom, aký bude výsledok jeho osobného boja proti ľudskej slabosti. Nepovažoval sa za úbohú a neschopnú obeť svojich telesných žiadostí. Naopak, povedal: „Spôsob, ktorým bežím, nie je neistý; svojimi údermi mierim tak, aby som nebil do vzduchu; ale bijem svoje telo a vediem ho ako otroka, aby som sa potom, keď som zvestoval iným, sám nejako nestal neschváleným.“ ​(1. Korinťanom 9:26, 27) Aj my môžeme viesť úspešný boj s nedokonalým telom. Prostredníctvom Písiem, biblických publikácií, kresťanských zhromaždení a zrelých spolukresťanov nám náš milujúci nebeský Otec dáva neustále pripomienky, ktoré nám pomáhajú žiť bezúhonne. S jeho pomocou môžeme nad ľudskou slabosťou zvíťaziť!

Spomínaš si?

• Čo znamená ‚zmýšľať telesne‘?

• Ako sa môžeme pripraviť na pokušenie?

• Čo môžeme robiť, aby sme premohli pokušenie?

• Akú úlohu má v prekonávaní pokušenia modlitba?

• Ako vieme, že je možné zvíťaziť nad ľudskou slabosťou?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 10]

Biblia neučí, že sme bezmocnými obeťami svojich telesných žiadostí

[Obrázok na strane 12]

Utiecť od pokušenia je jedným zo základných spôsobov, ako sa vyhnúť hriechu