Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Boží obnovený ľud chváli Jehovu na celej zemi

Boží obnovený ľud chváli Jehovu na celej zemi

 Boží obnovený ľud chváli Jehovu na celej zemi

„Zmením národom jazyk na čistý, aby všetci vzývali Jehovovo meno.“ — SOFONIÁŠ 3:9.

1. Prečo sa na Judsku a iných národoch splnili posolstvá súdu?

K AKÝM mocným súdnym posolstvám inšpiroval Jehova Sofoniáša! Tieto slová odsúdenia sa splnili na judskom národe a jeho hlavnom meste Jeruzaleme, lebo vodcovia a národ ako celok nekonali Jehovovu vôľu. Okolité národy, ako Filištia, Moáb a Ammón, mali tiež pocítiť Boží hnev. Prečo? Pre ich krutý, stáročia trvajúci odpor proti Jehovovmu ľudu. Z toho istého dôvodu mala byť zničená aj asýrska svetová veľmoc a už nikdy nemala byť obnovená.

2. Komu boli zjavne adresované slová v Sofoniášovi 3:8?

No v starovekom Judsku boli niektorí ľudia so správnym sklonom srdca. Tí očakávali vykonanie Božieho rozsudku nad zlými a zjavne týmto ľuďom boli adresované slová: „‚Stále [ma] očakávajte,‘ je Jehovov výrok, ‚do dňa, keď vstanem ku koristi, lebo mojím sudcovským rozhodnutím je zhromaždiť národy, aby som zozbieral kráľovstvá, aby som na ne vylial svoje verejné odsúdenie, celý svoj planúci hnev; veď ohňom mojej horlivosti bude pohltená celá zem.‘“ — Sofoniáš 3:8.

„Čistý jazyk“ pre koho?

3. Aké posolstvo nádeje oznámil pod inšpiráciou Sofoniáš?

Áno, Sofoniáš oznamoval Jehovove posolstvá súdu. Ale tento prorok bol inšpirovaný vysloviť aj nádherné posolstvo nádeje — posolstvo, ktoré malo byť veľkou útechou pre tých, ktorí zostali verní Jehovovi. Podľa záznamu v Sofoniášovi 3:9 Jehova Boh vyhlásil: „Vtedy zmením národom jazyk na čistý, aby všetci vzývali Jehovovo meno, aby mu slúžili plece pri pleci.“

4, 5. a) Čo sa malo stať s nespravodlivými? b) Kto mal mať z toho úžitok a prečo?

 No boli aj ľudia, ktorí čistý jazyk nemali dostať. Proroctvo o nich hovorí toto: „Z tvojho stredu odstránim tvojich povýšenecky rozjasaných.“ ​(Sofoniáš 3:11) Teda povýšeneckí ľudia, ktorí pohŕdali Božími zákonmi a konali nespravodlivosť, mali byť odstránení. A kto mal mať z toho úžitok? Sofoniáš 3:12, 13 uvádza Jehovove slová: „Ponechám uprostred teba pokorný a ponížený ľud, a tí sa budú utiekať k Jehovovmu menu. Pozostalí z Izraela, tí nebudú konať žiadnu nespravodlivosť, ani nebudú hovoriť lož, ani sa v ich ústach nenájde úskočný jazyk; lebo sa budú sýtiť a ľahnú a nikto nespôsobí, aby sa chveli.“

Úžitok mal mať z toho verný ostatok v starovekom Judsku. Prečo? Lebo konali v súlade so slovami: „Hľadajte Jehovu, všetci mierni zeme, ktorí ste vykonávali Jeho sudcovské rozhodnutia. Hľadajte spravodlivosť, hľadajte miernosť. Snáď budete môcť byť ukrytí v deň Jehovovho hnevu.“ — Sofoniáš 2:3.

6. Čo sa stalo v prvom splnení Sofoniášovho proroctva?

V prvom splnení Sofoniášovho proroctva Boh potrestal neverné Judsko tak, že dovolil, aby v roku 607 pred n. l. krajina padla do rúk babylonskej svetovej veľmoci a obyvatelia Judska sa stali jej zajatcami. Niektorí, medzi nimi Jeremiáš, boli ušetrení a ďalší zostali verní Jehovovi aj v zajatí. Potom, v roku 539 pred n. l., Babylon dobyli Médi a Peržania pod vedením kráľa Cýra. Asi o dva roky Cýrus vydal výnos, ktorý umožňoval židovskému ostatku vrátiť sa do svojej krajiny. Časom bol znovu postavený jeruzalemský chrám a opäť boli ustanovení kňazi, aby vyučovali ľud zo Zákona. (Malachiáš 2:7) Teda ostatku, ktorý sa vrátil, sa z Jehovovej vôle darilo — pokiaľ zostali verní.

7, 8. Na koho sa vzťahovali prorocké slová v Sofoniášovi 3:14–17 a prečo tak odpovedáš?

O tých, ktorí sa mali tešiť z tejto obnovy, Sofoniáš predpovedal: „Radostne pokrikuj, ó, dcéra Siona! Prepukni v oslavné volanie, ó, Izrael! Plesaj a jasaj z celého srdca, ó, dcéra Jeruzalema! Jehova odstránil rozsudky nad tebou. Odvrátil tvojho nepriateľa. Kráľ Izraela, Jehova, je v tvojom strede. Už sa nebudeš báť nešťastia. V ten deň sa povie Jeruzalemu: ‚Neboj sa, ó, Sion. Kiež tvoje ruky neklesnú. Jehova, tvoj Boh, je v tvojom strede. Ako Ten mocný zachráni. Bude nad tebou jasať s plesaním. Zmĺkne v svojej láske. Bude sa z teba tešiť so šťastným výkrikom.‘“ — Sofoniáš 3:14–17.

Tieto prorocké slová sa vzťahujú na ostatok zhromaždený v babylonskom zajatí a privedený späť do krajiny svojich predkov. Ukazuje to Sofoniáš 3:18–20, kde čítame Jehovove slová: „‚Určite zhromaždím tých, ktorí sú pre neprítomnosť v tvojom sviatočnom období postihnutí zármutkom; neboli u teba prítomní, pretože kvôli nemu niesli pohanu. Hľa, konám proti všetkým, ktorí ťa v tom čase trápia; a ja zachránim tú, ktorá kríva, a tú, ktorá je rozohnaná, zozbieram. A ja ich postavím ako chválu a ako meno  v krajine ich hanby. V tom čase vás privediem, áno, v čase, keď vás zozbieram. Lebo vás urobím menom a chválou medzi všetkými národmi zeme, keď zhromaždím späť vašich zajatých pred vašimi očami,‘ povedal Jehova.“

9. Ako si Jehova urobil meno v súvislosti s Judskom?

Predstav si ten úľak okolitých národov, ktoré boli nepriateľmi Božieho ľudu! Obyvatelia Judska boli odvedení do zajatia mocným Babylonom, očividne bez akejkoľvek nádeje, že raz budú oslobodení. Navyše, ich krajina bola spustošená. Ale vďaka Božej moci sa o 70 rokov vrátili do svojej krajiny, kým nepriateľské národy čakala skaza. Aké meno si Jehova urobil tým, že tento verný ostatok priviedol späť! Urobil ich „menom a chválou medzi všetkými národmi“. Akú chválu priniesla táto obnova Jehovovi i tým, ktorí nosili jeho meno!

Jehovovo uctievanie vyvýšené

10, 11. Kedy malo dôjsť k hlavnému splneniu Sofoniášovho proroctva o obnove a ako to vieme?

10 V prvom storočí nášho letopočtu došlo k ďalšej obnove, keď Ježiš Kristus zhromaždil ostatok Izraela k pravému uctievaniu. Bola to malá ukážka toho, čo malo prísť, lebo hlavné splnenie obnovy bolo ešte stále vecou budúcnosti. Micheášovo proroctvo predpovedalo: „V konečnej časti dní sa stane, že vrch Jehovovho domu bude pevne založený nad vrcholkom vrchov a určite bude vyzdvihnutý nad pahorky; a budú k nemu prúdiť ľudia.“ — Micheáš 4:1.

11 Kedy sa to malo stať? Podľa proroctva „v konečnej časti dní“ — áno, v týchto „posledných dňoch“. (2. Timotejovi 3:1) Malo sa to stať ešte pred koncom súčasného zlého systému vecí, kým národy ešte stále uctievajú falošných bohov. Micheáš 4:5 hovorí: „Všetky národy, tie budú chodiť každý  v mene svojho Boha.“ A čo praví ctitelia? Micheášovo proroctvo odpovedá: „Ale my, my budeme chodiť v mene Jehovu, nášho Boha, na neurčitý čas, áno navždy.“

12. Ako bolo pravé uctievanie v týchto posledných dňoch vyvýšené?

12 Teda v týchto posledných dňoch je „vrch Jehovovho domu... pevne založený nad vrcholkom vrchov“. Vznešené pravé uctievanie Jehovu bolo obnovené, pevne založené a vyvýšené nad všetky iné druhy náboženstva. Ako predpovedalo Micheášovo proroctvo, „budú k nemu prúdiť ľudia“. A tí, ktorí podporujú pravé uctievanie, budú „chodiť v mene Jehovu, [svojho] Boha, na neurčitý čas, áno navždy“.

13, 14. Kedy vstúpil tento svet do „konečnej časti dní“ a čo sa odvtedy deje s pravým uctievaním?

13 Udalosti, ktorými sa spĺňajú biblické proroctvá, ukazujú, že v roku 1914 vstúpil tento svet do „konečnej časti dní“ — do svojich posledných dní. (Marek 13:4–10) Dejiny ukazujú, že Jehova začal zhromažďovať k pravému uctievaniu verný ostatok pomazaných, ktorí majú nebeskú nádej. Potom nasledovalo zhromažďovanie ‚veľkého zástupu zo všetkých národov a kmeňov a ľudí a jazykov‘ — čiže tých, ktorí majú nádej na večný život na zemi. — Zjavenie 7:9.

14 Od prvej svetovej vojny až dodnes uctievanie Jehovu, ktoré podporujú nositelia jeho mena, pod Božím vedením výrazne napredovalo. Z niekoľkých tisícov po prvej svetovej vojne vzrástol dnes počet Jehovových ctiteľov asi na šesť miliónov, ktoré sú zhromaždené asi v 91 000 zboroch v 235 krajinách. Títo hlásatelia Kráľovstva venujú každý rok vyše miliardy hodín verejnej chvále Jehovu. Je zrejmé, že sú to práve títo svedkovia Jehovu, ktorí spĺňajú Ježišove prorocké slová: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“ — Matúš 24:14.

15. Ako sa dnes spĺňa Sofoniáš 2:3?

15 Sofoniáš 3:17 hovorí: „Jehova, tvoj Boh, je v tvojom strede. Ako Ten mocný zachráni.“ Duchovný blahobyt, z ktorého sa Jehovovi služobníci tešia v týchto posledných dňoch, je priamym výsledkom toho, že Jehova je ‚v ich strede‘ ako ich všemocný Boh. Bolo to tak pri obnove starovekého Judska v roku 537 pred n. l. a je to tak aj dnes. Teda vidíme, ako sa Sofoniáš 2:3 spĺňa vo väčšom meradle v našej dobe, keď hovorí: „Hľadajte Jehovu, všetci mierni zeme.“ V roku 537 pred n. l. „všetci“ zahŕňali zostávajúcich Židov, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia. Dnes ich predstavujú mierni zo všetkých národov na celej zemi, tí, ktorí priaznivo reagujú na celosvetové dielo kázania o Kráľovstve a ktorí prúdia k ‚vrchu Jehovovho domu‘.

 Pravé uctievanie prekvitá

16. Aká je pravdepodobne reakcia našich nepriateľov na prosperitu Jehovových služobníkov v novej dobe?

16 Po roku 537 pred n. l. mnohí v okolitých národoch žasli nad návratom Božích služobníkov k pravému uctievaniu v ich krajine. Ale táto obnova sa udiala v pomerne malom meradle. Vieš si predstaviť, čo asi niektorí — dokonca aj nepriatelia Božieho ľudu — hovoria dnes, keď vidia úžasný rast, prosperitu a napredovanie Jehovových služobníkov v novej dobe? Niektorí z týchto nepriateľov majú pravdepodobne rovnaké pocity ako kedysi farizeji, keď videli, ako sa ľudia zhromažďovali okolo Ježiša. Hovorili: „Hľa, svet išiel za ním.“ — Ján 12:19.

17. Čo napísal jeden človek o Jehovových svedkoch a aký vzrast odvtedy nastal?

17 V knihe These Also Believe (Aj títo veria) profesor Charles S. Braden uviedol: ‚Jehovovi svedkovia svojím svedectvom doslova pokryli zem. Možno právom povedať, že ani jedna náboženská skupina na svete neprejavuje viac horlivosti a vytrvalosti v snahe šíriť dobré posolstvo o Kráľovstve ako Jehovovi svedkovia. Toto hnutie bude veľmi pravdepodobne ďalej silnieť.‘ A mal pravdu! Keď pred 50 rokmi písal tieto slová, na celom svete zvestovalo iba asi 300 000 svedkov! Čo by povedal dnes, keď dobré posolstvo zvestuje približne 20-krát toľko ľudí — asi šesť miliónov?

18. Čo je čistý jazyk a komu ho Boh dal?

18 Boh prostredníctvom svojho proroka sľúbil: „Zmením národom jazyk na čistý, aby všetci vzývali Jehovovo meno, aby mu slúžili plece pri pleci.“ ​(Sofoniáš 3:9) V týchto posledných dňoch sú to Jehovovi svedkovia, ktorí vzývajú Jehovovo meno, ktorí mu zjednotene slúžia spojení nezlomným putom lásky — áno, „plece pri pleci“. To sú tí, ktorým dal Jehova čistý jazyk. Tento čistý jazyk zahŕňa správne porozumenie pravdy o Bohu a o jeho predsavzatiach. Také porozumenie môže poskytnúť iba Jehova prostredníctvom svojho svätého ducha. (1. Korinťanom 2:10) Komu Jehova dáva svojho svätého ducha? Iba „tým, ktorí ho poslúchajú ako vládcu“. (Skutky 5:32) Iba Jehovovi svedkovia sú ochotní poslúchať Boha ako Vládcu vo všetkom. Preto dostávajú Božieho ducha a hovoria čistým jazykom, čiže hovoria pravdu o Jehovovi a jeho úžasných predsavzatiach. Tento čistý jazyk používajú na chválu Jehovu po celej zemi v obrovskom a stále väčšom meradle.

19. Čo znamená hovoriť čistým jazykom?

19 Hovoriť čistým jazykom znamená nielen veriť pravde a učiť ju druhých, ale aj uviesť svoje správanie do súladu s Božími zákonmi a zásadami. Pomazaní kresťania sa ujímajú vedenia v tom, že hľadajú Jehovu a hovoria čistým jazykom. Pomysli na to, čo už dosiahli! Hoci počet pomazaných sa znížil na necelých 8700, ich vieru napodobňuje už asi šesť miliónov ďalších ľudí, a to tým, že hľadajú Jehovu a hovoria čistým jazykom. Tí patria k rastúcemu veľkému zástupu ľudí zo všetkých národov, ktorí prejavujú vieru v Ježišovu výkupnú obeť, preukazujú Jehovovi svätú službu na pozemskom nádvorí Božieho duchovného  chrámu a prežijú „veľké súženie“, ktoré má čoskoro postihnúť tento nespravodlivý svet. — Zjavenie 7:9, 14, 15.

20. Čo čaká verných pomazaných a čo tých, ktorí tvoria veľký zástup?

20 Veľký zástup bude privedený do Božieho spravodlivého nového sveta. (2. Petra 3:13) Ježiš Kristus a 144 000 pomazaných, ktorí sú vzkriesení k nebeskému životu, aby s ním slúžili ako králi a kňazi, vytvoria novú vládu zeme. (Rimanom 8:16, 17; Zjavenie 7:4; 20:6) Tí, ktorí prežijú veľké súženie, budú pracovať na tom, aby vytvorili zo zeme raj, a budú ďalej hovoriť čistým jazykom od Boha. V podstate aj na nich sa vzťahujú tieto slová: „Všetci tvoji synovia [a, samozrejme, dcéry] budú vyučení Jehovom a pokoj tvojich synov bude hojný. Budeš pevne založená v spravodlivosti.“ — Izaiáš 54:13, 14.

Najväčšie vyučovacie dielo v dejinách

21, 22. a) Koho bude potrebné naučiť čistý jazyk, ako naznačujú Skutky 24:15? b) Aké jedinečné vyučovacie dielo sa bude vykonávať na zemi pod vládou Kráľovstva?

21 Je ešte jedna veľmi veľká skupina, ktorá dostane príležitosť naučiť sa v novom svete čistý jazyk. Hovorí sa o nej v Skutkoch 24:15, kde čítame: „Nastane vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých.“ V minulosti miliardy ľudí žili a zomierali bez presného poznania o Jehovovi. Boh ich postupne privedie späť k životu. A všetkých týchto vzkriesených bude potrebné naučiť čistý jazyk.

22 Akou krásnou výsadou bude možnosť zúčastniť sa na tomto veľkom vyučovacom diele! Bude to najväčšie vyučovacie dielo v dejinách ľudstva. To všetko sa bude uskutočňovať pod láskavou vládou Krista Ježiša v kráľovskej moci. Časom ľudstvo zažije splnenie Izaiáša 11:9, kde sa hovorí: „Zem bude istotne naplnená poznaním o Jehovovi tak, ako vody pokrývajú samotné more.“

23. Prečo by si povedal, že ako Jehovov ľud máme veľkú výsadu?

23 Akú výsadu máme v týchto posledných dňoch, že sa môžeme pripravovať na ten nádherný čas, keď poznanie o Jehovovi naozaj naplní zem! A akú výsadu máme už dnes, že môžeme byť Božím ľudom, a tým aj svedkami veľkolepého splnenia prorockých slov zaznamenaných v Sofoniášovi 3:20! Tam nachádzame Jehovovo uistenie: „Urobím [vás] menom a chválou medzi všetkými národmi zeme.“

Ako by si odpovedal?

• Ako sa postupne spĺňalo Sofoniášovo proroctvo o obnove?

• Ako sa darí pravému uctievaniu v týchto posledných dňoch?

• Aké veľké vyučovacie dielo bude prebiehať v novom svete?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 25]

Jehovov ľud sa vrátil do svojej krajiny, aby tam obnovil čisté uctievanie. Vieš, aký to má dnes význam?

[Obrázky na strane 26]

Jehovovi svedkovia hovoria „čistým jazykom“, a tak ľuďom ponúkajú utešujúce posolstvo Biblie