Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Teokraticky vymenovaní dozorcovia a služobní pomocníci

Teokraticky vymenovaní dozorcovia a služobní pomocníci

 Teokraticky vymenovaní dozorcovia a služobní pomocníci

„Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás svätý duch ustanovil za dozorcov.“ — SKUTKY 20:28.

1, 2. Ako sa spĺňa Izaiáš 60:22?

JEHOVA už dávno predpovedal, že v čase konca sa bude diať niečo pozoruhodné. Prostredníctvom proroka Izaiáša zaznelo toto vyhlásenie: „Z maličkého sa stane tisíc a z malého mocný národ. Ja, Jehova, to urýchlim v patričnom čase.“ — Izaiáš 60:22.

Jestvujú dôkazy o tom, že dnes sa toto proroctvo spĺňa? Áno! V 70. rokoch 19. storočia bol v Allegheny (Pensylvánia, USA) vytvorený jeden zbor Jehovovho ľudu. Z takého malého začiatku vyrástli a prekvitajú dnes desiatky tisíc zborov na celom svete. Zvestovatelia Kráľovstva — tvoriaci mocný národ — sú teraz spojení s vyše 91 000 zbormi v 235 krajinách po celej zemi. To nepochybne potvrdzuje, že pred vypuknutím „veľkého súženia“, ktoré je teraz tak blízko, Jehova urýchľuje zhromažďovanie pravých ctiteľov. — Matúš 24:21; Zjavenie 7:9–14.

3. Čo znamená byť pokrstený ‚v mene Otca, Syna a svätého ducha‘?

Keď sa každý z týchto miliónov ľudí osobne oddal Jehovovi, bol v súlade s Ježišovými pokynmi pokrstený „v mene Otca a Syna a svätého ducha“. (Matúš 28:19) Byť pokrstený „v mene Otca“ znamená, že títo oddaní jednotlivci uznávajú Jehovu ako svojho nebeského Otca a Životodarcu a podriaďujú sa jeho zvrchovanej vláde. Krst ‚v mene Syna‘ znamená, že vyznávajú Ježiša Krista ako svojho Vykupiteľa, Vodcu a Kráľa. Okrem toho pri usmerňovaní svojho života uznávajú úlohu Božieho svätého ducha, čiže činnej sily. To svedčí o skutočnosti, že boli pokrstení ‚v mene svätého ducha‘.

4. Ako sú ordinovaní kresťanskí služobníci?

Pri krste sú noví učeníci ordinovaní za služobníkov Jehovu Boha. Kto ich ordinuje? V zásade sa na nich vzťahujú slová zaznamenané v 2. Korinťanom 3:5: „Naša dostatočná spôsobilosť [ako služobníkov] pochádza od Boha.“ Nemohli by si želať väčšiu česť, ako je česť byť ordinovaný samotným Jehovom Bohom! Po krste ďalej duchovne rastú ako služobníci „dobrého posolstva“, pokiaľ prijímajú vedenie Božieho ducha a ďalej uplatňujú Božie Slovo. — Matúš 24:14; Skutky 9:31.

Teokratické — nie demokratické vymenovanie

5. Sú kresťanskí dozorcovia a služobní pomocníci vyberaní demokraticky? Vysvetli to.

Na poskytovanie starostlivosti o duchovné potreby rastúceho počtu činných Božích služobníkov je potrebný zrelý dohľad spôsobilých dozorcov a znamenitá pomoc služobných pomocníkov. (Filipanom 1:1) Ako sú takí duchovní muži vymenúvaní? Nie takými metódami, aké sa používajú v takzvanom kresťanstve. Napríklad kresťanskí dozorcovia nie sú volení demokraticky, čiže  tým, že by dostali hlasy od väčšiny ľudí spojených so zborom. Nie, pri tomto vymenovaní sa postupuje teokraticky. Čo to znamená?

6. a) Čo je pravá teokracia? b) Prečo možno povedať, že vymenúvanie dozorcov a služobných pomocníkov je teokratické?

Jednoducho povedané, pravá teokracia je vláda Boha. Svedkovia Jehovu sa dobrovoľne podrobujú jeho vláde a navzájom spolupracujú na konaní jeho vôle. (Žalm 143:10; Matúš 6:9, 10) Vymenúvanie kresťanských dozorcov, čiže starších, a služobných pomocníkov je teokratické, lebo proces odporúčania a vymenúvania týchto zodpovedných mužov sa uskutočňuje podľa Božieho usporiadania predloženého vo Svätých Písmach. A Jehova ako „hlava nad všetkým“ má, prirodzene, právo určovať, ako bude fungovať jeho viditeľná organizácia. — 1. Paralipomenon 29:11; Žalm 97:9.

7. Ako sú riadení Jehovovi svedkovia?

Na rozdiel od mnohých náboženských skupín v kresťanstve Jehovovi svedkovia sa o forme duchovnej správy, pod ktorou budú pôsobiť, nerozhodujú sami. Títo úprimní kresťania sa usilujú pridržiavať Jehovových noriem. Dozorcovia nie sú medzi nimi dosadzovaní do úradu nejakou kongregacionalistickou, hierarchickou alebo presbyteriánskou formou cirkevnej správy. Ak chcú do tohto vymenúvania zasahovať svetské zložky, Jehovovi svedkovia odmietajú urobiť kompromis. Pevne sa držia postoja, ktorý tak jasne vyjadrili apoštoli v prvom storočí, keď povedali: „Ako vládcu musíme viac poslúchať Boha ako ľudí.“ ​(Skutky 5:29) Svedkovia sa teda podriaďujú Bohu vo všetkom. (Hebrejom 12:9; Jakub 4:7) Pridržiavanie sa teokratických postupov prináša Božie schválenie.

8. Ako sa odlišujú demokratické postupy od teokratických?

Je dobré, keď ako služobníci Veľkého Teokrata, Jehovu, máme stále na pamäti rozdiely medzi demokratickými a teokratickými postupmi. Demokratické postupy si vyžadujú rovné zastúpenie a často sú spojené s kampaňou za získanie úradu a voľbou väčšinou hlasov. Teokratické vymenúvanie také postupy nezahŕňa. Tieto vymenovania nepochádzajú od ľudí; ani od nejakej právnickej osoby. Pavol, zrejme narážajúc na to, že jeho samého za „apoštola pre národy“ vymenovali Ježiš a Jehova, povedal Galaťanom, že vymenovanie nedostal „od ľudí ani nie prostredníctvom človeka, ale prostredníctvom Ježiša Krista a Boha, Otca, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych“. — Rimanom 11:13; Galaťanom 1:1.

Vymenovaní svätým duchom

9. Čo hovoria Skutky 20:28 o vymenovaní kresťanských dozorcov?

Pavol pripomenul dozorcom žijúcim v Efeze, že ich vymenoval Boh prostredníctvom svätého ducha. Povedal: „Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás svätý duch ustanovil za dozorcov, aby ste pásli Boží zbor, ktorý vykúpil krvou svojho Syna.“ ​(Skutky 20:28) Bolo potrebné, aby svätý duch aj ďalej viedol týchto kresťanských dozorcov pri vykonávaní úloh pastierov Božieho stáda. Ak by nejaký muž zastávajúci úrad, do ktorého bol vymenovaný, už nespĺňal Božie normy, svätý duch by časom spôsobil, že by bol zo svojho postavenia odstránený.

10. Ako zohráva svätý duch kľúčovú úlohu v teokratickom vymenúvaní?

10 Ako pri vymenúvaní svätý duch zohráva kľúčovú úlohu? Predovšetkým záznam, v ktorom sú uvedené požiadavky na duchovný dozor, je inšpirovaný svätým duchom. Pavol uviedol vo svojich listoch Timotejovi a Títovi normy, ktoré majú spĺňať  dozorcovia a služobní pomocníci. Dovedna sa zmienil o 16 požiadavkách. Napríklad dozorcovia mali byť bezúhonní, umiernení vo zvykoch, zdravej mysle, poriadni, pohostinní, spôsobilí vyučovať a príkladní ako hlavy rodiny. Mali byť vyrovnaní v pití alkoholických nápojov, nemali milovať peniaze a mali prejavovať sebaovládanie. A vysoké normy boli stanovené aj pre mužov, ktorí sa usilujú o to, aby boli vymenovaní za služobných pomocníkov. — 1. Timotejovi 3:1–10, 12, 13; Títovi 1:5–9.

11. Aké predpoklady musia spĺňať muži, ktorí sa usilujú o zodpovedné postavenie v zbore?

11 Prehľad týchto predpokladov ukazuje, že tí, ktorí sa ujímajú vedenia v uctievaní Jehovu, musia byť príkladní v kresťanskom správaní. U mužov, ktorí sa usilujú o zodpovedné postavenie v zbore, musí byť zjavné, že na nich pôsobí svätý duch. (2. Timotejovi 1:14) Musí byť očividné, že v týchto mužoch Boží duch vytvára svoje ovocie: ‚lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vieru, miernosť, sebaovládanie‘. (Galaťanom 5:22, 23) Také ovocie by sa malo prejavovať v ich zaobchádzaní so spoluveriacimi i s ďalšími. Prirodzene, niektorí azda vynikajú v prejavovaní určitého druhu ovocia ducha, zatiaľ čo iní možno mimoriadne dobre spĺňajú iné predpoklady na úrad dozorcu. Ale všetci, ktorí dúfajú, že budú vymenovaní za dozorcu alebo za služobného pomocníka, by mali celkovým spôsobom života dávať najavo, že sú duchovnými mužmi spĺňajúcimi požiadavky Božieho Slova.

12. O kom možno povedať, že bol vymenovaný svätým duchom?

12 Keď Pavol nabádal ostatných, aby sa stali jeho napodobňovateľmi, mohol to robiť s voľnosťou reči, lebo sám napodobňoval Ježiša Krista, ktorý ‚nám zanechal príklad, aby sme verne nasledovali jeho šľapaje‘. (1. Petra 2:21; 1. Korinťanom 11:1) Môžeme teda povedať, že tí, ktorí v čase, keď boli vymenovaní za staršieho alebo za služobného pomocníka, spĺňali biblické požiadavky, boli vymenovaní svätým duchom.

13. Ako pomáha svätý duch tým, ktorí dávajú odporučenie, aby nejaký muž slúžil v zbore?

13 Aj ďalší činiteľ naznačuje, ako svätý duch pôsobí pri odporúčaní a vymenúvaní dozorcov. Ježiš povedal, že ‚Otec z neba dá svätého ducha tým, čo ho prosia‘. (Lukáš 11:13) A tak keď sa starší z miestneho zboru stretnú, aby odporučili mužov do zodpovedných postavení v zbore, modlia sa, aby ich viedol Boží duch. Svoje odporúčania zakladajú na tom, čo je uvedené v Božom inšpirovanom Slove, a svätý duch im umožňuje rozpoznať, či jednotlivec, o ktorom sa v súvislosti s vymenovaním uvažuje, spĺňa biblické požiadavky. Tí, ktorí dávajú odporučenie, nemajú byť nevhodne ovplyvnení vonkajším zdaním, dosiahnutým vzdelaním ani prirodzenými schopnosťami dotyčného brata. V prvom rade sa musia zamerať na to, či je ten človek duchovným mužom, mužom, na ktorého by sa členovia zboru neváhali obrátiť s prosbou o duchovnú radu.

14. Čo sa učíme zo Skutkov 6:1–3?

14 Hoci na odporúčaní bratov, ktorí by mohli slúžiť ako starší alebo služobní pomocníci, sa podieľajú rady starších spolu s cestujúcimi dozorcami, skutočné vymenovanie sa robí podľa vzoru daného v prvom storočí. Pri jednej príležitosti vznikla potreba duchovne spôsobilých mužov, ktorí by sa starali o jednu dôležitú úlohu. Vedúci zbor poskytol nasledujúce usmernenie: „Vyhľadajte si preto spomedzi seba sedem osvedčených mužov plných ducha a múdrosti, aby sme ich ustanovili nad touto nutnou vecou.“ ​(Skutky 6:1–3) Hoci odporučenie dávali muži, ktorí sa situáciou priamo zaoberali,  vymenovanie vykonali zodpovední muži tam v Jeruzaleme. Podobný postup sa dodržiava aj dnes.

15. Ako je vedúci zbor zapojený do vymenúvania mužov?

15 Vedúci zbor Jehovových svedkov priamo vymenúva všetkých členov výborov odbočiek. Členovia vedúceho zboru majú pri rozhodovaní o tom, kto prevezme takú vážnu zodpovednosť, na pamäti Ježišovo vyjadrenie: „Komu bolo mnoho dané, od toho sa bude požadovať viac, ako je zvyčajné.“ ​(Lukáš 12:48) Okrem členov výborov odbočiek vedúci zbor vymenúva bételových starších a cestujúcich dozorcov. Ale pri uskutočňovaní určitých ďalších vymenovaní poveruje vedúci zbor zodpovedných bratov, aby konali zaň. Aj to má biblický precedens.

‚Ustanov starších, ako som ti nariadil‘

16. Prečo Pavol nechal Títa na Kréte a čo to naznačuje o dnešnom teokratickom vymenúvaní?

16 Spolupracovníkovi Títovi Pavol povedal: „Na to som ťa nechal na Kréte, aby si napravil veci, ktoré sú chybné, a aby si z mesta do mesta ustanovil starších, tak ako som ti nariadil.“ ​(Títovi 1:5) Potom uviedol predpoklady, ktoré mal Títus hľadať u mužov, ktorí by boli spôsobilí na také vymenovanie. Preto dnes vedúci zbor ustanovuje spôsobilých bratov v odbočkách, aby ho zastupovali vo vymenúvaní starších a služobných pomocníkov. Dbá sa na to, aby tí, ktorí konajú za vedúci zbor ako jeho zástupcovia, jasne chápali biblické smernice na také vymenovanie a dodržiavali ich. Teda v zboroch Jehovových svedkov na celom svete sú spôsobilí muži vymenúvaní pod vedením vedúceho zboru.

17. Ako kancelária odbočky pristupuje k odporúčaniam na vymenovanie dozorcov a služobných pomocníkov?

17 Keď sú niektorej kancelárii odbočky spoločnosti Watch Tower predložené odporúčania na vymenovanie dozorcov a služobných pomocníkov, skúsení muži sa pri tomto vymenúvaní spoliehajú na vedenie Božím duchom. Títo muži cítia zodpovednosť a uvedomujú si, že nesmú na nikoho klásť ruky  prenáhlene ani sa nesmú zúčastňovať na hriechoch iných. — 1. Timotejovi 5:22.

18, 19. a) Ako sa doručujú určité vymenovania? b) Ako prebieha celý proces odporúčania a vymenovania?

18 Niektoré vymenovania sú doručené v liste, ktorý má oficiálnu pečiatku nejakej právnickej osoby. Taký list môže byť použitý na vymenovanie viac ako jedného brata v zbore.

19 Teokratické vymenovania pochádzajú od Jehovu prostredníctvom jeho Syna a Božieho viditeľného pozemského prostriedku, „verného a rozvážneho otroka“ a jeho vedúceho zboru. (Matúš 24:45–47) Celý proces takého odporúčania a vymenovania je usmerňovaný, čiže vedený, svätým duchom. Je to tak preto, lebo predpoklady sú stanovené v Božom Slove, ktoré je inšpirované svätým duchom, a vymenovaní jednotlivci dokazujú, že prinášajú ovocie tohto ducha. Preto sa na vymenovanie treba pozerať tak, že je vykonané svätým duchom. Ako boli dozorcovia a služobní pomocníci vymenúvaní teokraticky v prvom storočí, tak isto je to aj dnes.

Vďační za Jehovovo vedenie

20. Prečo sú naše pocity rovnaké ako Dávidove pocity zaznamenané v Žalme 133:1?

20 V tomto čase duchovnej prosperity a teokratického vzrastu v činnosti kázania o Kráľovstve sme vďační, že za vymenúvanie dozorcov a služobných pomocníkov je zodpovedný predovšetkým Jehova. Toto biblické usporiadanie pomáha medzi nami Jehovovými svedkami udržiavať Božie vysoké normy spravodlivosti. A navyše, kresťanský duch a vážne úsilie týchto mužov veľmi prispievajú k tomu, že ako Jehovovi služobníci máme medzi sebou úžasný pokoj a jednotu. Preto sme tak ako Dávid podnietení zvolať: „Hľa, aké je to dobré a aké príjemné, keď bratia bývajú spolu v jednote!“ — Žalm 133:1.

21. Ako sa dnes spĺňa Izaiáš 60:17?

21 Akí sme vďační, že nás Jehova vedie svojím Slovom a svätým duchom! A skutočne sa potvrdzujú slová zaznamenané v Izaiášovi 60:17: „Namiesto medi prinesiem zlato a namiesto železa prinesiem striebro a namiesto dreva meď a namiesto kameňov železo; a ja ustanovím pokoj za tvojich dozorcov a spravodlivosť za tých, ktorí ti prideľujú úlohy.“ Ako sa medzi Jehovovými svedkami postupne čoraz plnšie zavádzajú teokratické postupy, zažívame tieto požehnané podmienky v celej pozemskej Božej organizácii.

22. Za čo sme naozaj vďační a čo by sme mali byť odhodlaní robiť?

22 Sme hlboko vďační za teokratické usporiadanie, ktoré je medzi nami zavedené. A vysoko si ceníme namáhavú, ale uspokojujúcu prácu, ktorú vykonávajú teokraticky vymenovaní dozorcovia a služobní pomocníci. Z celého srdca chválime nášho milujúceho nebeského Otca, ktorý nám dal duchovný blahobyt a ktorý nás tak bohato žehná. (Príslovia 10:22) Buďme teda rozhodnutí držať krok s Jehovovou organizáciou. A predovšetkým ďalej jednotne slúžme na česť, chválu a slávu Jehovovho veľkého a svätého mena.

Ako by si odpovedal?

• Prečo môžeme povedať, že vymenúvanie dozorcov a služobných pomocníkov je teokratické, nie demokratické?

• Ako sú zodpovední kresťanskí muži vymenúvaní svätým duchom?

• Ako je do vymenúvania dozorcov a služobných pomocníkov zapojený vedúci zbor?

• Prečo by sme mali byť Jehovovi vďační, pokiaľ ide o teokratické vymenúvania?

[Študijné otázky]

[Obrázky na strane 15]

Starší a služobní pomocníci majú výsadu slúžiť na základe teokratického vymenovania