Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Hojnosť štedrosti prináša radosť

Hojnosť štedrosti prináša radosť

 Hojnosť štedrosti prináša radosť

APOŠTOLOVI Pavlovi ako milujúcemu kresťanskému dozorcovi ležali na srdci tie najlepšie záujmy jeho spoluveriacich. (2. Korinťanom 11:28) Preto keď v polovici 50. rokov 1. storočia nášho letopočtu organizoval peňažnú zbierku pre núdznych kresťanov v Judei, využil túto príležitosť na to, aby spoluveriacim odovzdal hodnotné poučenie o štedrosti. Pavol zdôraznil, že Jehova si radostné dávanie vysoko cení: „Nech každý robí tak, ako sa rozhodol v svojom srdci, nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo Boh miluje radostného darcu.“ — 2. Korinťanom 9:7.

Veľmi chudobní, a predsa štedrí

Väčšina kresťanov prvého storočia nemala významné spoločenské postavenie. Pavol poznamenal, že medzi nimi nebolo „mnoho mocných“. Boli ‚slabými vecami sveta‘, ‚neurodzenými vecami sveta‘. (1. Korinťanom 1:26–28) Napríklad kresťania v Macedónii žili v „hlbokej chudobe“ a „v súžení“. No i tak títo pokorní macedónski veriaci naliehavo prosili o výsadu finančne prispieť k „službe určenej pre svätých“ a Pavol dosvedčil, že to, čo dali, bolo „nad ich skutočnú možnosť“. — 2. Korinťanom 8:1–4.

No také štedré dávanie nebolo posudzované podľa darovanej sumy. Dôležitá bola pohnútka, ochota deliť sa a sklon srdca. Korintským kresťanom Pavol poukázal na to, že prispievanie je vecou mysle i srdca. Povedal: „Poznám ochotu vašej mysle, ktorou sa chválim Macedónčanom... a vaša horlivosť roznietila väčšinu z nich.“ Korintskí kresťania boli ‚v srdci rozhodnutí‘ štedro dávať. — 2. Korinťanom 9:2, 7.

‚Ich duch ich podnecoval‘

Apoštol Pavol mal azda na mysli dávnejší príklad štedrého dávania, ten z pustatiny spred viac ako 15 storočí. Dvanásť kmeňov Izraela bolo oslobodených z otroctva v Egypte. Boli na úpätí vrchu Sinaj a Jehova im prikázal postaviť svätostánok na uctievanie a vybaviť ho náčiním používaným pri uctievaní. Na to bolo potrebných veľa prostriedkov a národ bol vyzvaný, aby prispel.

Ako Izraeliti zareagovali? „Prišli, každý, koho pobádalo jeho srdce a priniesli, každý, koho jeho duch podnecoval, Jehovov príspevok na dielo stanu zhromaždenia.“ ​(2. Mojžišova 35:21) Prispel národ štedro? Veľmi štedro! Mojžiš dostal túto správu: „Ľudia nosia omnoho viac, ako to vyžaduje služba pre dielo, ktoré prikázal vykonať Jehova.“ — 2. Mojžišova 36:5.

Aké boli v tom čase majetkové pomery Izraelitov? Ešte krátko predtým boli úbohými otrokmi, ktorí boli ‚utláčaní, keď nosili bremená‘, a ich život bol ‚strpčovaný‘ a žili v ‚trápení‘. (2. Mojžišova 1:11, 14; 3:7; 5:10–18) Je teda nepravdepodobné, že by boli hmotne bohatí. Je pravda, že Izraeliti odišli z krajiny svojho otroctva so stádami drobného dobytka a so stádami dobytka. (2. Mojžišova 12:32) Tie však možno neboli veľké, lebo krátko po odchode z Egypta sa Izraeliti sťažovali, že nemajú mäso ani chlieb na jedenie. — 2. Mojžišova 16:3.

 Odkiaľ teda vzali tie cennosti, ktorými prispeli na výstavbu svätostánku? Od svojich niekdajších pánov, Egypťanov. V Biblii sa píše: „Synovia Izraela... si od Egypťanov vyžiadali strieborné predmety a predmety zo zlata a plášte... [Egypťania] ich obdarovali tým, o čo ich žiadali.“ Tento prejav štedrosti zo strany Egypťanov bol požehnaním od Jehovu, nie od faraóna. V božskom zázname sa hovorí: „A Jehova dal ľudu priazeň v očiach Egypťanov, takže ich obdarovali tým, o čo ich žiadali.“ — 2. Mojžišova 12:35, 36.

Len si predstav, ako sa Izraeliti cítili. Celé generácie trpeli v krutom otroctve a trpeli núdzu. No teraz boli slobodní a mali veľký hmotný majetok. Aký budú mať názor na to, že by sa mali o časť svojho majetku podeliť? Mohli mať pocit, že si ho zaslúžili a že majú právo si ho ponechať. Ale keď boli vyzvaní, aby materiálne podporili čisté uctievanie, urobili to — a nie zdráhavo ani nedostatočne! Nezabudli, že to bol Jehova, kto im umožnil získať tieto hmotné veci. V hojnej miere teda dali svoje striebro a zlato a dobytok. Boli „ochotného srdca“. Ich ‚srdce ich pobádalo‘. Ich ‚duch ich podnecoval‘. Naozaj to bola ‚dobrovoľná obeť Jehovovi‘. — 2. Mojžišova 25:1–9; 35:4–9, 20–29; 36:3–7.

Ochota dávať

Pravdivý obraz o štedrosti darcu nie je vždy vyjadrený veľkosťou príspevku. Raz Ježiš Kristus pozoroval ľudí, ktorí dávali peniaze do chrámových pokladníc. Bohatí ľudia vhadzovali veľa mincí, ale na Ježiša zapôsobilo, keď videl, ako jedna biedna vdova vhodila dve mince veľmi malej hodnoty. Povedal: „Táto vdova, hoci je chudobná, vhodila viac ako všetci ostatní... Táto žena vhodila zo svojho nedostatku všetky prostriedky na živobytie, ktoré mala.“ — Lukáš 21:1–4; Marek 12:41–44.

Pavlove vyjadrenia určené Korinťanom boli v súlade s touto Ježišovou myšlienkou. O prispievaní na pomoc núdznym spoluveriacim Pavol povedal: „Ak je najprv ochota, je zvlášť prijateľná podľa toho, čo kto má, nie podľa toho, čo nemá.“ ​(2. Korinťanom 8:12) Teda príspevky nie sú niečo, v čom by mali ľudia súťažiť či porovnávať sa. Človek dáva podľa svojich možností a Jehova má radosť z ducha štedrosti.

Hoci Jehovu, ktorý vlastní všetko, nemôže nikto skutočne obohatiť, prispievanie je výsada, ktorá dáva Božím ctiteľom príležitosť dať najavo, že ho milujú. (1. Paralipomenon 29:14–17) Príspevky dané na podporu pravého uctievania so správnym postojom — nie  preto, aby to iní videli, ani z iných sebeckých pohnútok — prinášajú radosť a s ňou Božie požehnanie. (Matúš 6:1–4) Ježiš povedal: „Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ ​(Skutky 20:35) Aj my môžeme zažívať také šťastie tým, že vynakladáme úsilie v službe Jehovovi a že si zo svojho hmotného majetku odkladáme niečo nabok na podporu pravého uctievania a na pomoc tým, ktorí si to zaslúžia. — 1. Korinťanom 16:1, 2.

Dnešná ochota dávať

Dnes sú Jehovovi svedkovia nadšení, keď pozorujú celosvetový pokrok kázania ‚tohto dobrého posolstva o kráľovstve‘. (Matúš 24:14) Za posledné desaťročie 20. storočia bolo na znak oddanosti Jehovovi Bohu pokrstených viac ako 3 000 000 ľudí a bolo vytvorených asi 30 000 nových zborov. Áno, tretina dnešných zborov Jehovových svedkov bola vytvorená za posledných desať rokov! Tento vzrast je z väčšej časti výsledkom usilovnej práce úprimných kresťanov a kresťaniek, ktorí venovali svoj čas a energiu tomu, aby navštevovali svojich blížnych a hovorili im o Jehovových predsavzatiach. Sčasti je tiež výsledkom práce misionárov, ktorí odišli z domu do vzdialených krajín pomáhať v diele kázania o Kráľovstve. Z dôvodu tohto vzrastu boli zorganizované nové kraje, takže bolo potrebné vymenovať nových krajských dozorcov. Okrem toho je potrebných viac Biblií do kazateľskej služby a na osobné štúdium. Je potrebnej viac literatúry. A v mnohých krajinách treba rozšíriť budovy odbočky alebo ich nahradiť väčšími. Všetky tieto veci, ktoré vyplývajú zo vzrastu, sú uhrádzané z dobrovoľných príspevkov Jehovovho ľudu.

Potrebné sú sály Kráľovstva

Významnou potrebou, ktorá sa prejavila pri vzraste počtu Jehovových svedkov, je potreba sál Kráľovstva. Prieskumy uskutočnené začiatkom roku 2000 odhalili, že v rozvojových krajinách, kde je obmedzené množstvo finančných prostriedkov, je potrebných viac ako 11 000 sál Kráľovstva. Zamyslime sa napríklad nad Angolou. Napriek občianskej vojne trvajúcej už roky zažíva táto krajina ročne priemerne asi 10-percentný vzrast počtu zvestovateľov Kráľovstva. Ale väčšina zo 675 zborov v tejto veľkej africkej krajine sa stretáva vonku. V krajine je iba 22 sál Kráľovstva a z nich len 12 má nejakú strechu.

Podobná situácia je v Konžskej demokratickej republike. Hoci v hlavnom meste Kinshasa je takmer 300 zborov, je tam len desať sál Kráľovstva. V krajine je momentálne potrebných viac ako 1500 sál Kráľovstva. Z dôvodu rýchleho vzrastu v krajinách východnej Európy podáva Rusko a Ukrajina správu o tom, že potrebujú dovedna stovky sál Kráľovstva. Rýchly vzrast v Latinskej Amerike sa výrazne prejavuje v Brazílii, kde je viac ako pol milióna svedkov a kde sú veľmi potrebné ďalšie sály Kráľovstva.

Na uspokojenie potrieb v takýchto krajinách zavádzajú Jehovovi svedkovia program urýchlenia výstavby sál Kráľovstva. Tento program je financovaný zo štedrých príspevkov celosvetového bratstva, takže aj najchudobnejšie zbory budú môcť mať vhodné miesto uctievania.

Tak ako v čase starovekého Izraela mnoho sa dá dosiahnuť preto, lebo úprimní kresťania ‚ctia Jehovu svojimi hodnotnými vecami‘. (Príslovia 3:9, 10) Vedúci zbor Jehovových svedkov by rád využil túto príležitosť, aby vyjadril hlbokú vďačnosť všetkým, ktorých srdce pobáda podieľať sa na tomto dobrovoľnom dávaní. A môžeme dôverovať, že Jehovov duch bude ďalej podnecovať srdce členov Jehovovho ľudu, aby finančne podporovali toto stále rastúce dielo Kráľovstva.

S pokračujúcim celosvetovým vzrastom ďalej hľadajme príležitosti prejaviť svoju radosť a ochotu dávaním svojej sily, času a prostriedkov. A kiež zažijeme skutočnú radosť, ktorú taký duch dávania prináša.

[Rámček na strane 29]

‚VYUŽITE ICH MÚDRO!‘

„Mám desať rokov. Posielam Vám tieto peniaze, aby ste mohli kúpiť papier alebo hocičo iné na výrobu kníh.“ — Cindy.

„Som rada, že Vám môžem poslať tieto peniaze, aby ste nám mohli urobiť viac kníh. Tieto peniaze som si ušetrila z toho, čo som dostala za pomoc ockovi. Využite ich preto múdro!“ — Sedemročná Pam.

„Z toho hurikánu som bola smutná. Dúfam, že ste v poriadku. Toto [2 doláre] sú všetky peniaze z mojej pokladničky.“ — Štvorročná Allison.

„Volám sa Rudy a mám 11 rokov. Môj brat Ralph má šesť rokov. A sestra Judith má dva a pol roka. Zo svojho vreckového sme si tri mesiace sporili, aby sme mohli pomôcť našim bratom v [istej oblasti zmietanej vojnou]. Podarilo sa nám nasporiť 20 dolárov, ktoré Vám teraz posielame.“

„Je mi tých bratov [postihnutých hurikánom] ľúto. Prácou s oteckom som si zarobil 17 dolárov. Neposielam tieto peniaze na niečo konkrétne, nechávam to na Vás.“ — Osemročný Maclean.

 [Rámček na strane 31]

Spôsoby, akými sa niektorí rozhodli dávať

DARY NA CELOSVETOVÉ DIELO

Mnohí si niečo odkladajú alebo si z rozpočtu vyčlenia určitú sumu, ktorú dávajú do schránky na dary s označením „Dary na celosvetové dielo Spoločnosti — Matúš 24:14“. Každý mesiac posielajú zbory túto sumu buď do celosvetového ústredia v Brooklyne (New York), alebo miestnej kancelárii odbočky.

Dobrovoľné peňažné dary možno posielať aj priamo na adresu Treasurer’s Office, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 25 Columbia Heights, Brooklyn, New York 11201–2483, alebo kancelárii odbočky Spoločnosti, ktorá slúži vašej krajine. Možno darovať aj šperky alebo iné cennosti. Tieto dary by mal sprevádzať krátky list, ktorý potvrdzuje, že ide o nepodmienený dar.

PODMIENENÉ DARY

Spoločnosti možno zveriť peniaze na základe osobitnej dohody, podľa ktorej sa darcovi v prípade osobnej potreby môže dar vrátiť. Ak si želáte podrobnejšie informácie, napíšte láskavo kancelárii odbočky vo vašej krajine.

PLÁNOVANÁ DOBROČINNOSŤ

Okrem nepodmienených a podmienených peňažných darov existujú aj iné spôsoby dávania na podporu celosvetovej služby Kráľovstvu. Medzi ne patrí:

Poistenie: Spoločnosti možno odkázať niektorý druh životného alebo dôchodkového poistenia. Spoločnosť by mala byť o každom takomto rozhodnutí informovaná.

Bankové kontá: Bankové kontá, vkladové certifikáty alebo individuálne dôchodkové kontá možno Spoločnosti v súlade s miestnymi bankovými podmienkami zveriť alebo môžu nadobudnúť splatnosť zo závetu. Spoločnosť by mala byť o každom takomto rozhodnutí informovaná.

Akcie a dlhopisy: Ako nepodmienený dar možno Spoločnosti darovať aj akcie a dlhopisy.

Nehnuteľnosti: Predajný nehnuteľný majetok možno darovať Spoločnosti buď ako dar, alebo s tým, že si darca vyhradí právo doživotného užívania. Ešte pred zmluvným prevodom akéhokoľvek nehnuteľného majetku je nutné nadviazať kontakt so Spoločnosťou.

Závet: Majetok alebo peniaze možno odkázať Spoločnosti zákonne spísaným závetom. Originál závetu by mal byť zaslaný Spoločnosti.

Ako naznačuje výraz „plánovaná dobročinnosť“, tieto druhy darov si obvykle vyžadujú určité plánovanie zo strany darcu. Na pomoc jednotlivcom, ktorí si želajú využiť niektorú formu plánovanej dobročinnosti v prospech Spoločnosti, Spoločnosť pripravila v anglickom a španielskom jazyku brožúru nazvanú Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide. Táto brožúra bola napísaná s cieľom odpovedať na mnohé otázky, ktoré Spoločnosť dostáva v súvislosti s darmi, závetmi a správcovstvom. Obsahuje aj ďalšie užitočné informácie o plánovaní v súvislosti s majetkom, ako aj o finančnom a daňovom plánovaní. Je určená na pomoc jednotlivcom v Spojených štátoch, ktorí teraz plánujú dať Spoločnosti nejaký zvláštny dar alebo ktorí chcú urobiť závet, aby si so zreteľom na svoju rodinu a osobné okolnosti mohli zvoliť tie najvýhodnejšie a najefektívnejšie spôsoby. Túto brožúru možno dostať na požiadanie priamo od Charitable Planning Office.

Mnohí, ktorí si prečítali túto brožúru a poradili sa s oddelením Charitable Planning Office, pomohli Spoločnosti a zároveň z toho získali maximálne daňové výhody. Spoločnosť by mala byť informovaná o ktoromkoľvek z uvedených opatrení a mala by dostať kópiu akéhokoľvek dôležitého dokumentu. Ak sa zaujímate o ktorúkoľvek z týchto možností plánovanej dobročinnosti, mali by ste sa spojiť písomne alebo telefonicky (adresa a telefónne číslo sú uvedené nižšie) s kanceláriou Spoločnosti, ktorá slúži vo vašej krajine.

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia na Slovensku

P. O. Box 17 810 00 Bratislava 1

Telefón: Slovensko, 07/54 41 35 44