Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Vykupujme si čas na čítanie a štúdium

Vykupujme si čas na čítanie a štúdium

 Vykupujme si čas na čítanie a štúdium

‚Vykupujte si príhodný čas, lebo dni sú zlé.‘ — EFEZANOM 5:16.

1. Prečo je múdre konkrétne si plánovať čas a čo o nás môže odhaliť spôsob, akým svoj čas využívame?

KTOSI raz povedal, že „zvoliť si čas znamená ušetriť ho“. Človek, ktorý si na veci, ktoré potrebuje urobiť, vyhradí konkrétne množstvo času, často využije čas lepšie. Múdry kráľ Šalamún napísal: „Všetko má svoj čas a svoju hodinu každá vec pod nebom.“ ​(Kazateľ 3:1, Roháčkov preklad) Všetci máme k dispozícii rovnaké množstvo času; závisí od nás, ako ho využijeme. Spôsob, akým si stanovujeme poradie hodnôt, a to, koľko času čomu venujeme, do veľkej miery odhaľuje, čo je nášmu srdcu najdrahšie. — Matúš 6:21.

2. a) Čo povedal Ježiš v Kázni na vrchu o našich duchovných potrebách? b) Aké sebaskúmanie by bolo namieste?

Jedeniu a spaniu musíme venovať čas, lebo sú to naše telesné potreby. Ale čo naše duchovné potreby? Vieme, že aj tie musia byť uspokojené. V Kázni na vrchu Ježiš vyhlásil: „Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby.“ ​(Matúš 5:3) Preto nám „verný a rozvážny otrok“ pravidelne pripomína, aké je dôležité venovať čas čítaniu a štúdiu Biblie. (Matúš 24:45) Azda si uvedomuješ, aké je to dôležité, ale možno si myslíš, že jednoducho nemáš čas študovať alebo čítať Bibliu. Ak je to tak, potom preskúmajme spôsoby a prostriedky, ktoré nám pomôžu získať viac času na čítanie Božieho Slova, na osobné štúdium a na rozjímanie.

Ako si nájsť čas na čítanie a štúdium Biblie

3, 4. a) Akú radu nám dal apoštol Pavol, pokiaľ ide o využívanie času, a čo všetko k tomu patrí? b) Čo mal Pavol na mysli, keď nám radil, aby sme si ‚pre seba vykupovali príhodný čas‘?

Vzhľadom na čas, v ktorom žijeme, je potrebné, aby sme všetci dbali na slová apoštola Pavla: „Dávajte prísne pozor, aby ste chodili nie ako nemúdri, ale ako múdri tým, že si pre seba vykupujete príhodný čas, lebo dni sú zlé. Z toho dôvodu prestaňte byť nerozumní, ale ďalej pozorujte, aká je Jehovova vôľa.“ ​(Efezanom 5:15–17) Prirodzene, táto rada sa týka každej oblasti nášho života ako oddaných kresťanov; patrí k tomu nachádzať si čas na modlitbu, štúdium, zhromaždenia a na čo najplnší podiel na kázaní ‚dobrého posolstva o kráľovstve‘. — Matúš 24:14; 28:19, 20.

 Zdá sa, že mnoho Jehovových služobníkov má dnes ťažkosti s tým, aby čítanie a hlboké štúdium Biblie urobili súčasťou svojho života. Samozrejme, deň nemôžeme nijako predĺžiť, a tak Pavlova rada musí znamenať niečo iné. Vyjadrenie „vykúpiť si príhodný čas“ v gréčtine znamená kúpiť za cenu niečoho iného. W. E. Vine vo svojom Expository Dictionary (Výkladovom slovníku) uvádza, že to znamená „vyťažiť z každej príležitosti čo najviac, každú čo najlepšie využiť, lebo žiadna sa nedá vrátiť späť, ak sa premešká“. Z čoho alebo odkiaľ si môžeme vykúpiť príhodný čas na čítanie a štúdium Biblie?

Musíme si stanoviť poradie hodnôt

5. Prečo a ako by sme sa mali ‚uistiť o dôležitejších veciach‘?

Okrem svetských povinností máme mnoho duchovných vecí, ktorým sa treba venovať. Ako služobníci oddaní Jehovovi máme „hojnosť práce v Pánovom diele“. (1. Korinťanom 15:58) Preto Pavol poučil kresťanov vo Filipi, aby „sa uistili o dôležitejších veciach“. (Filipanom 1:10) To znamená, že si treba stanoviť poradie hodnôt. Duchovné veci majú mať vždy prednosť pred hmotnými. (Matúš 6:31–33) No aj v plnení duchovných povinností je potrebná vyrovnanosť. Ako si delíme čas medzi rôzne stránky nášho kresťanského života? Cestujúci dozorcovia podávajú správu, že spomedzi ‚dôležitejších vecí‘, na ktoré by mal kresťan dbať, je medzi bratmi tendencia zanedbávať osobné štúdium a čítanie Biblie.

6. Čo môže znamenať vykupovanie si príhodného času, pokiaľ ide o svetské zamestnanie alebo o domáce práce?

Ako sme videli, k vykupovaniu príhodného času patrí „vyťažiť z každej príležitosti čo najviac“ a „každú čo najlepšie využiť“. Teda ak sú naše návyky v čítaní a štúdiu Biblie slabé, bolo by dobré urobiť si osobnú analýzu, aby sme videli, ako trávime svoj čas. Ak je naša svetská práca príliš náročná a pohlcuje nám priveľa času a energie, mali by sme to urobiť predmetom modlitieb k Jehovovi. (Žalm 55:22) Azda budeme schopní urobiť úpravy, vďaka ktorým budeme mať viac času na dôležité veci súvisiace s uctievaním Jehovu, vrátane štúdia a čítania Biblie. Ktosi raz správne povedal, že ženská práca nie je nikdy hotová. A tak aj kresťanské sestry si musia stanoviť poradie hodnôt a vyhradiť si konkrétny čas na čítanie a vážne štúdium Biblie.

7, 8. a) Z akých činností si často možno vykúpiť čas na čítanie a štúdium? b) Aký je účel uvoľnenia a ako nám pomôže stanoviť si poradie hodnôt to, že na tento účel pamätáme?

Všeobecne povedané, väčšina z nás si môže vykúpiť čas na štúdium za cenu nepotrebných činností. Môžeme sa spýtať sami seba: ‚Koľko času trávim čítaním svetských časopisov alebo novín, pozeraním televíznych programov, počúvaním hudby alebo hraním videohier? Trávim viac času pri počítači ako čítaním Biblie?‘ Pavol hovorí: „Prestaňte byť nerozumní, ale ďalej pozorujte, aká je Jehovova vôľa.“ ​(Efezanom 5:17) Zdá sa, že významným dôvodom, prečo mnohí svedkovia nevenujú dostatok času osobnému štúdiu a čítaniu Biblie, je nerozumné pozeranie televízie. — Žalm 101:3; 119:37, 47, 48.

Niektorí azda povedia, že nemôžu celý čas len študovať, že potrebujú aj nejaké uvoľnenie. I keď je to pravda, azda by  bolo dobré pouvažovať, koľko času trávime uvoľnením, a tento čas porovnať s časom stráveným štúdiom alebo čítaním Biblie. Výsledok môže byť prekvapujúci. Odpočinok a uvoľnenie sú nevyhnutné, ale musíme im dávať to správne miesto. Ich účelom je osviežiť nás, aby sme mohli vykonávať ďalšiu duchovnú činnosť. Mnohé televízne programy a videohry človeka vyčerpávajú, zatiaľ čo čítanie a štúdium Božieho Slova je osviežujúce a posilňujúce. — Žalm 19:7, 8.

Ako si niektorí nachádzajú čas na štúdium

9. Aké výhody má uplatnenie rady danej v brožúrke Denne skúmať Písma — 1999?

V predhovore k brožúrke Denne skúmať Písma na rok 1999 sa uvádza: „Najvýhodnejšie je uvažovať o dennom texte a komentári z brožúrky ráno. Budeš sa cítiť, akoby ťa Jehova, Vznešený Učiteľ, zobúdzal svojím poučovaním. O Ježišovi Kristovi je prorocky povedané, že má úžitok z Jehovovho poučovania každé ráno: ‚[Jehova] prebúdza ráno čo ráno; prebúdza moje ucho, aby som počul ako tí učení.‘ Takéto poučovanie dalo Ježišovi ‚jazyk učených‘, takže ‚vedel, ako slovom odpovedať unavenému‘. (Iz. 30:20; 50:4; Mat. 11: 28–30) Keď sa budeš každé ráno prebúdzať s časovou radou z Božieho Slova, pomôže ti to nielen vyriešiť vlastné problémy, ale vyzbrojí ťa to tiež ‚jazykom učených‘, aby si mohol pomáhať ďalším.“ *

10. Ako si niektorí nachádzajú čas na čítanie a štúdium Biblie a aký z toho majú úžitok?

10 Mnohí kresťania uplatňujú túto radu tak, že si zavčas rána čítajú denný text a komentár a čítajú alebo študujú Bibliu. Jedna verná priekopníčka z Francúzska vstáva každý deň skoro ráno a 30 minút venuje čítaniu Biblie. Vďaka čomu to dokáže robiť už celé roky? Hovorí: „Mám veľkú motiváciu a svojho rozvrhu čítania sa držím stoj čo stoj!“ Bez ohľadu na to, akú dennú hodinu si zvolíme, dôležité je, aby sme sa svojho rozvrhu pridržiavali. René Mica,  ktorý slúži ako priekopník už vyše 40 rokov a slúžil v Európe i Severnej Afrike, hovorí: „Od roku 1950 bolo mojím cieľom prečítať každý rok celú Bibliu, čo som dodnes urobil 49 ráz. Myslím si, že je to veľmi dôležité, aby som si mohol udržať blízky vzťah k svojmu Stvoriteľovi. Rozjímanie o Božom Slove mi pomáha lepšie chápať Jehovov zmysel pre právo a ďalšie Jehovove vlastnosti a je pre mňa zdrojom neuveriteľnej sily.“ *

Zásoba jedla v pravý čas“

11, 12. a) Aká duchovná ‚zásoba jedla‘ je poskytovaná prostredníctvom „verného správcu“? b) Ako je táto ‚zásoba jedla‘ poskytovaná v pravý čas?

11 Rovnako ako pravidelné stravovacie návyky prispievajú k dobrému telesnému zdraviu, aj pravidelný rozvrh štúdia a čítania Biblie podporuje dobré duchovné zdravie. V Lukášovom evanjeliu čítame Ježišove slová: „Kto je skutočne verný správca, ten rozvážny, ktorého jeho pán ustanoví nad svojím služobníctvom, aby im dával ich vymeranú zásobu jedla v pravý čas?“ ​(Lukáš 12:42) Už vyše 120 rokov je v Strážnej veži, ako aj v knihách a publikáciách založených na Biblii poskytovaná duchovná ‚zásoba jedla v pravý čas‘.

12 Všimni si vyjadrenie „v pravý čas“. Náš „Vznešený Učiteľ“, Jehova, prostredníctvom svojho Syna a triedy otroka v pravom okamihu usmerňuje svoj ľud v náukových otázkach i v otázkach správania. Je to, akoby sme ako skupina počuli hlas, ktorý nám hovorí: „‚Toto je tá cesta. Choďte po nej,‘ keby ste šli doprava alebo keby ste šli doľava.“ ​(Izaiáš 30:20, 21) Okrem toho, keď si jednotlivci pozorne čítajú Bibliu a biblické publikácie, často majú pocit, že myšlienky, ktoré sú v nich vyjadrené, sú určené zvlášť im. Áno, zbožné rady a usmernenie dostaneme vtedy, keď je na to pre nás pravý čas, a to nám umožní odolať pokušeniu alebo urobiť múdre rozhodnutie.

Pestujme si dobré stravovacie návyky

13. Čo patrí k slabým duchovným stravovacím návykom?

13 Ak máme mať z takej ‚zásoby jedla‘ poskytovaného v pravý čas plný úžitok, je potrebné mať dobré stravovacie návyky. Nevyhnutné je mať pravidelný rozvrh čítania Biblie a osobného štúdia a pridržiavať sa tohto rozvrhu. Máš dobré duchovné stravovacie návyky a pravidelný čas na hlboké osobné štúdium? Alebo si materiál, ktorý bol pre nás  starostlivo pripravený, čítaš len povrchne, takpovediac ješ narýchlo, či dokonca niektoré jedlá celkom vynechávaš? Slabé duchovné stravovacie návyky spôsobili, že viera niektorých oslabla — ba dokonca že odpadli. — 1. Timotejovi 1:19; 4:15, 16.

14. Prečo je užitočné starostlivo preskúmať aj látku, ktorá sa zdá známa?

14 Niektorí majú azda pocit, že základné náuky už poznajú a že nie každý článok predkladá niečo úplne nové. Preto si myslia, že nie je potrebné systematicky študovať a navštevovať zhromaždenia. Ale Biblia ukazuje, že aj veci, ktoré sme sa už naučili, nám treba pripomínať. (Žalm 119:95, 99; 2. Petra 3:1; Júda 5) Takisto ako dobrý kuchár pripravuje z rovnakých základných surovín mnoho druhov chutných jedál, trieda otroka poskytuje výživné duchovné jedlo na mnoho rozmanitých spôsobov. Aj v článkoch zaoberajúcich sa námetmi, o ktorých sa už predtým veľakrát hovorilo, sú vynikajúce myšlienky, o ktoré by sme nechceli prísť. V skutočnosti to, koľko načerpáme z čítanej látky, do veľkej miery závisí od množstva času a úsilia, ktoré vynaložíme na jej preštudovanie.

Duchovný úžitok z čítania a štúdia

15. Ako nám čítanie a štúdium Biblie pomáha byť lepšími služobníkmi Božieho Slova?

15 Úžitok, ktorý nám prináša čítanie a štúdium Biblie, je veľmi veľký. Dostávame pomoc, aby sme si mohli spĺňať jednu z našich základných kresťanských povinností, teda aby sme sa ako jednotlivci stali ‚robotníkmi, ktorí sa nemajú za čo hanbiť a správne zaobchádzajú so slovom pravdy‘. (2. Timotejovi 2:15) Čím viac budeme čítať a študovať Bibliu, tým viac bude naša myseľ naplnená Božími myšlienkami. Potom budeme tak ako Pavol schopní ‚hovoriť s ľuďmi z Písma a vysvetľovať a dokazovať pomocou odkazov‘ úžasnú pravdu o Jehovových predsavzatiach. (Skutky 17:2, 3) Budeme si zlepšovať vyučovacie schopnosti a naše rozhovory, prejavy a rady budú duchovne budujúcejšie. — Príslovia 1:5.

16. Aký osobný úžitok máme z čítania a štúdia Božieho Slova?

16 Navyše, ak venujeme čas skúmaniu Božieho Slova, umožní nám to plnšie prispôsobovať svoj život Jehovovým normám. (Žalm 25:4; 119:9, 10; Príslovia 6:20–23) Posilní to naše duchovné vlastnosti, ako je pokora a lojálnosť, a prispeje k nášmu šťastiu. (5. Mojžišova 17:19, 20; Zjavenie 1:3) Keď uplatňujeme poznanie, ktoré pri čítaní a štúdiu Biblie získavame, môže v našom živote voľne pôsobiť Boží duch a my môžeme prinášať väčšie množstvo jeho ovocia vo všetkom, čo robíme. — Galaťanom 5:22, 23.

17. Ako kvantita a kvalita nášho osobného čítania a štúdia Biblie ovplyvňuje náš vzťah k Jehovovi?

17 A čo je najdôležitejšie, čas na čítanie a štúdium Božieho Slova vykúpený z iných činností prinesie bohaté ovocie, pokiaľ ide o náš vzťah k Bohu. Pavol sa modlil, aby boli jeho spolukresťania „naplnení presným poznaním [Božej] vôle v celej múdrosti a duchovnej rozlišovacej schopnosti, aby... chodili hodní Jehovu; a tak sa mu plne páčili“.  (Kolosanom 1:9, 10) Podobne aj my, ak máme ‚chodiť hodní Jehovu‘, musíme byť „naplnení presným poznaním jeho vôle v celej múdrosti a duchovnej rozlišovacej schopnosti“. Je zrejmé, že to, či získame Jehovovo požehnanie a schválenie, do veľkej miery závisí od kvantity a kvality nášho osobného čítania a štúdia Biblie.

18. Aké požehnania môžeme získať, ak sa budeme držať Ježišových slov zaznamenaných v Jánovi 17:3?

18 „To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi.“ ​(Ján 17:3) Toto je jeden z najčastejšie používaných textov, ktorým Jehovovi svedkovia pomáhajú iným pochopiť, aké je dôležité študovať Božie Slovo. Určite je nemenej dôležité, aby to robil aj každý z nás. Aj naša nádej na to, že budeme žiť večne, je podmienená naším rastom v poznaní Jehovu a jeho Syna, Ježiša Krista. A len si pomysli, čo to znamená. Nikdy sa neprestaneme o Jehovovi učiť ďalšie veci — a na to, aby sme sa o ňom učili, budeme mať celú večnosť! — Kazateľ 3:11; Rimanom 11:33.

[Poznámky pod čiarou]

^ 9. ods. Vydala Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

^ 10. ods. Pozri článok „Kedy ju čítajú a aký úžitok im to prináša“, uverejnený v Strážnej veži z 1. mája 1995, strany 20–21.

Otázky na opakovanie

• Čo odhaľuje spôsob, akým využívame svoj čas?

• Z akých činností je možné vykupovať si čas na čítanie a štúdium Biblie?

• Prečo by sme si mali dávať pozor na svoje duchovné stravovacie návyky?

• Aký úžitok vyplýva z čítania a štúdia Písiem?

[Študijné otázky]

[Obrázky na stranách 20, 21]

Pravidelné čítanie a štúdium Biblie nám umožní ‚správne zaobchádzať so slovom pravdy‘

[Obrázky na strane 23]

Keď si vo svojom rušnom živote udržiavame rovnováhu medzi duchovnými aktivitami a ostatnými činnosťami, prináša to bohaté ovocie