Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Prečo byť obetavý?

Prečo byť obetavý?

 Prečo byť obetavý?

Bill je otcom rodiny a vo svojich 50 rokoch vyučuje stavebné technológie. Mnohé týždne v priebehu roka trávi tým, že na vlastné náklady pomáha navrhovať a stavať sály Kráľovstva pre zbory Jehovových svedkov. Emma je 22-ročná slobodná žena s dobrým vzdelaním a kvalifikáciou. Namiesto toho, aby sa usilovala len o vlastné ciele a potešenie, trávi vyše 70 hodín mesačne v službe, ktorou pomáha ľuďom porozumieť Biblii. Maurice a Betty sú dôchodcovia. Namiesto toho, aby teraz už len oddychovali, presťahovali sa do inej krajiny, aby pomáhali miestnym ľuďom dozvedieť sa o Božom predsavzatí so zemou.

TÍTO ľudia sa nepovažujú za zvláštnych ani za výnimočných. Sú to obyčajní ľudia, ktorí robia to, čo považujú za správne. Prečo používajú svoj čas, energiu, schopnosti a prostriedky v záujme druhých? Motivuje ich k tomu hlboká láska k Bohu a k blížnym. Táto láska v nich roznietila pravého obetavého ducha.

Čo máme na mysli pod pojmom obetavý duch? Nuž, byť obetavý si nevyžaduje viesť asketický život. Nemusí to predstavovať ani extrémne sebazaprenie, ktoré by nás oberalo o radosť a spokojnosť. Ako to vyjadruje The Shorter Oxford English Dictionary, obetavosť jednoducho znamená „vzdať sa vlastných záujmov, vlastného šťastia a túžob v záujme služby druhým alebo pre ich blaho“.

Ježiš Kristus — najlepší príklad

Boží jednosplodený Syn Ježiš Kristus je najlepším príkladom obetavosti. Ježišov život počas jeho predľudskej existencie bol určite v tej najvyššej miere podnecujúci a uspokojujúci. Mal blízky, dôverný vzťah so svojím Otcom a s duchovnými tvormi. Navyše Boží Syn ako ‚majster v diele‘ uplatňoval svoje schopnosti pri náročných a strhujúcich činnostiach. (Príslovia 8:30, 31) Určite žil v omnoho lepších podmienkach, z akých sa kedy tešil i ten najbohatší človek na zemi. Hneď po Jehovovi Bohu mal vysoké a výsadné postavenie v nebi.

No Boží Syn ‚sa vzdal sám seba, prijal podobu otroka a stal sa podobný ľuďom‘.  (Filipanom 2:7) Ochotne sa zriekol všetkých svojich osobných výhod tým, že sa stal človekom a obetoval svoj život ako výkupné, aby napravil škodu, ktorú spôsobil Satan. (1. Mojžišova 3:1–7; Marek 10:45) Znamenalo to prísť žiť medzi hriešnych ľudí do sveta, ktorý leží v moci Satana Diabla. (1. Jána 5:19) Znamenalo to tiež vyrovnávať sa s telesnou nepohodou. No Ježiš Kristus bol rozhodnutý konať vôľu svojho Otca bez ohľadu na cenu. (Matúš 26:39; Ján 5:30; 6:38) Tak bola až do krajnosti vyskúšaná Ježišova láska a lojálnosť. Ako ďaleko bol ochotný ísť? „Pokoril sa,“ povedal apoštol Pavol, „a stal sa poslušným až po smrť na mučeníckom kole.“ — Filipanom 2:8.

„Zachovajte si také zmýšľanie“

Dostávame povzbudenie, aby sme nasledovali Ježišov príklad. „Zachovajte si také zmýšľanie, aké mal aj Kristus Ježiš,“ nabádal Pavol. (Filipanom 2:5) Ako to môžeme robiť? Jedným zo spôsobov je ‚nehľadieť s osobným záujmom iba na svoje veci, ale s osobným záujmom aj na veci ostatných‘. (Filipanom 2:4) Pravá láska „nevyhľadáva svoje vlastné záujmy“. — 1. Korinťanom 13:5.

Starostliví jednotlivci často preukazujú nesebeckú oddanosť službe druhým. Dnes sú však mnohí ľudia zvyčajne zameraní sami na seba. Svet má postoj „najprv ja“. Musíme sa chrániť pred duchom sveta, lebo ak sa mu podarí ovplyvniť náš názor a postoj, pravdepodobne sa naše vlastné túžby stanú pre nás tými najdôležitejšími. Potom by nad všetkým, čo robíme — ako využívame svoj čas, energiu a prostriedky —, dominovali naše sebecké záujmy. Preto musíme viesť tvrdý boj proti tomuto vplyvu.

Aj dobre mienená rada môže niekedy utlmiť nášho obetavého ducha. Apoštol Peter si uvedomoval, kam povedie Ježišov obetavý spôsob života, a preto povedal: „Buď k sebe láskavý, Pane.“ ​(Matúš 16:22) Zjavne bolo pre neho ťažké prijať Ježišovu ochotu ísť tak ďaleko, až po smrť, v záujme obhájenia zvrchovanosti svojho Otca a záchrany ľudstva. Preto sa snažil Ježiša odhovoriť od takého spôsobu života.

‚Zapri sám seba‘

Ako Ježiš zareagoval? Správa hovorí: „Obrátil sa, pozrel sa na svojich učeníkov, Petra pokáral a povedal: ‚Choď za mňa, Satan, lebo nemyslíš Božím myslením, ale ľudským.‘“ Ježiš potom privolal k sebe zástup aj so svojimi učeníkmi a povedal: „Ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj mučenícky kôl a ustavične ma nasleduje.“ — Marek 8:33, 34.

Peter asi o 30 rokov po tom, čo dal Ježišovi túto radu, ukázal, že už chápe význam obetavosti. Nepovzbudzoval spoluveriacich, aby sa nenamáhali a boli k sebe láskaví. Namiesto toho ich Peter nabádal, aby si prepásali myseľ k činnosti a prestali sa utvárať podľa svojich skorších svetských žiadostí. Napriek skúškam mali na prvé miesto vo svojom živote dať konanie Božej vôle. — 1. Petra 1:6, 13, 14; 4:1, 2.

Odovzdať sa Jehovovi, verne nasledovať Ježiša Krista a dovoliť, aby Boh riadil naše konanie, je najhodnotnejší spôsob života, o ktorý sa ktokoľvek z nás môže usilovať. V tomto ohľade dal dobrý príklad Pavol. Pocit naliehavosti a vďačnosť Jehovovi Pavla podnietili, aby sa vzdal svetských ambícií  či vyhliadok, ktoré by ho mohli odtiahnuť od konania Božej vôle. „Ja sám,“ povedal, „sa najradšej vydám a budem úplne vydaný“ v službe záujmom druhých. (2. Korinťanom 12:15) Pavol využil svoje schopnosti na to, aby podporoval Božie záujmy, nie svoje vlastné. — Skutky 20:24; Filipanom 3:8.

Ako sa môžeme preskúmať, či máme rovnaký postoj ako apoštol Pavol? Môžeme si napríklad položiť otázky: Ako používam svoj čas, energiu, schopnosti a prostriedky? Využívam ich spolu s ďalšími cennými darmi len na podporu svojich vlastných záujmov, alebo ich používam aj na pomoc druhým? Uvažoval som o tom, že by som sa plnšie venoval oznamovaniu dobrého posolstva, ktoré zachraňuje život, možno ako zvestovateľ Kráľovstva celým časom? Mohol by som sa plnšie zapojiť do takých činností, ako je výstavba a údržba sál Kráľovstva? Využívam príležitosti na pomoc tým, ktorí sú v núdzi? Dávam Jehovovi to najlepšie, čo mám? — Príslovia 3:9.

„Viac šťastia je v dávaní“

Ale je naozaj rozumné byť obetavý? Skutočne je! Pavol z vlastnej skúsenosti vedel, že taký spôsob života prináša bohatú odmenu. Prinášalo mu to mnoho šťastia a nesmierne osobné uspokojenie. Vysvetlil to starším mužom z Efezu, keď sa s nimi stretol v Miléte. Pavol povedal: „Vo všetkom som vám ukázal, že takou namáhavou [obetavou] prácou máte pomáhať tým, ktorí sú slabí, a pamätať na slová Pána Ježiša, ktorý povedal: ‚Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.‘“ ​(Skutky 20:35) Milióny ľudí zistili, že prejavovať takéhoto ducha prináša veľkú radosť už teraz. A prinesie to veľkú radosť aj v budúcnosti, keď Jehova odmení tých, ktorí kladú jeho záujmy a záujmy druhých pred svoje vlastné. — 1. Timotejovi 4:8–10.

Keď Bill dostal otázku, prečo sa namáha, aby pomáhal druhým budovať sály Kráľovstva, odpovedal: „Takáto pomoc často menším zborom mi prináša veľké uspokojenie. Rád používam svoje schopnosti a odbornosť na úžitok druhých.“ Prečo sa Emma rozhodla venovať svoju energiu a schopnosti na pomoc druhým, aby spoznali biblickú pravdu?  „Neviem si predstaviť, že by som robila niečo iné. Kým som mladá a schopná, chcem robiť, čo je v mojich silách, aby som sa páčila Jehovovi a aby som pomáhala druhým. Obetovať niektoré z hmotných výhod nie je nič mimoriadne. Robím len to, čo by som mala robiť, keď beriem do úvahy, čo pre mňa urobil Jehova.“

Maurice a Betty vôbec neľutujú, že po rokoch usilovnej práce strávenej pri výchove detí a zaopatrovaní rodiny v živote nepoľavujú. Teraz, keď sú v dôchodku, chcú v živote naďalej robiť niečo užitočné a zmysluplné. „Nechceme sa teraz jednoducho usadiť a oddychovať,“ hovoria. „Pomáhať druhým v cudzej krajine dozvedať sa o Jehovovi nám dáva príležitosť pokračovať v zmysluplnej práci.“

Si rozhodnutý byť obetavý? Nebude to ľahké. Medzi žiadosťami nedokonalého človeka a úprimným želaním páčiť sa Bohu prebieha neustály boj. (Rimanom 7:21–23) Ale je to boj, ktorý možno vyhrať, ak dovolíme, aby Jehova riadil náš život. (Galaťanom 5:16, 17) On bude určite pamätať na našu obetavú prácu v službe pre neho a bohato nás požehná. Jehova Boh skutočne ‚otvorí nebeské stavidlá a vyleje na nás požehnanie, až kým viac nebude nedostatku‘. — Malachiáš 3:10; Hebrejom 6:10.

[Obrázok na strane 23]

Ježiš prejavoval obetavého ducha. Prejavuješ ho aj ty?

[Obrázky na strane 24]

Pavol zameral svoje úsilie na dielo kázania o Kráľovstve