Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Časy obnovenia“ sú blízko!

„Časy obnovenia“ sú blízko!

 „Časy obnovenia“ sú blízko!

Niektorí verní učeníci sa Ježiša krátko pred jeho vystúpením do neba opýtali: „Pane, obnovíš v tomto čase kráľovstvo Izraelu?“ Ježiš svojou odpoveďou naznačil, že do príchodu Kráľovstva mal uplynúť nejaký čas. Počas toho obdobia mali jeho nasledovníci vykonať veľké dielo. Mali byť Ježišovými svedkami „tak v Jeruzaleme, ako aj v celej Judei a Samárii až do najvzdialenejšej časti zeme“. — Skutky 1:6–8.

SPLNENIE tejto úlohy nemohlo byť otázkou niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov. Učeníci však bez najmenšieho zaváhania začali kázať. Ale o otázku obnovenia nestratili záujem. Veľkému zástupu zhromaždenému v Jeruzaleme apoštol Peter o tom povedal: „Robte pokánie a obráťte sa, aby boli vaše hriechy vytreté, aby prišli časy osvieženia od Jehovu a aby vyslal Krista ustanoveného pre vás, Ježiša, ktorého však musí podržať nebo až do čias obnovenia všetkých vecí, o ktorých hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov starej doby.“ — Skutky 3:19–21.

Týmito „časmi obnovenia“ sa mali začať „časy osvieženia“ od Jehovu. Predpovedané obnovenie malo prísť v dvoch etapách. Po prvé: Malo dôjsť k osviežujúcemu duchovnému obnoveniu, ktoré dnes už prebieha. Po druhé: Potom malo nasledovať vytvorenie doslovného raja na zemi.

Čas obnovenia sa začína

Ako apoštol Peter povedal zástupu v Jeruzaleme, nebo ‚Ježiša podržalo‘. Tak to bolo do roku 1914, keď sa Ježiš ujal kráľovskej moci a začal panovať ako Kráľ dosadený Bohom. Peter predpovedal, že vtedy Jehova ‚vyšle‘ svojho Syna, Ježiša, v tom zmysle, že mu umožní vykonať úlohu ústrednej postavy v Božích predsavzatiach. Biblia opisuje túto udalosť symbolickou rečou: „A [Božia nebeská organizácia] porodila syna, mužského rodu [Božie Kráľovstvo v rukách Ježiša Krista], ktorý má pásť všetky národy železným prútom.“ — Zjavenie 12:5.

Ale národy sa nechceli podriadiť Kristovmu panstvu. Ba čo viac, útočili na jeho lojálnych pozemských poddaných, ktorí sú dnes známi ako Jehovovi svedkovia. Svedkovia sa podobne ako ich apoštolskí predchodcovia bez váhania ujali ‚diela vydávania svedectva pre Ježiša‘. (Zjavenie 12:17) Odpor proti činnosti, ktorú títo úprimní kresťania vykonávali, vznikal v jednej krajine za druhou. V roku 1918 boli zodpovední členovia ústredia spoločnosti Watch Tower v Brooklyne (New York) na základe falošných obvinení privedení pred súd a neprávom odsúdení na dlhý čas do väzenia. Nejaký čas sa  zdalo, že novodobé dielo vydávania svedectva „do najvzdialenejšej časti zeme“ stroskotá. — Zjavenie 11:7–10.

No v roku 1919 boli títo uväznení členovia ústredia prepustení a neskôr boli zbavení všetkých falošných obvinení. Nestrácali čas a znovu začali s dielom duchovného obnovovania. Odvtedy Jehovov ľud zažíva nebývalý duchovný blahobyt.

Bola podniknutá rozsiahla kampaň vyučovania ľudí zo všetkých národov, v rámci ktorej boli títo ľudia učení konať podľa všetkého, čo Kristus prikázal svojim nasledovníkom. (Matúš 28:20) Aké bolo osviežujúce vidieť, ako niektorí, čo predtým prejavovali vlastnosti podobné vlastnostiam zvierat, menia svoje postoje! Zobliekli si starú osobnosť, ktorá plodila také črty ako „hnev“, „utŕhačnú reč“ a „oplzlé reči“, a obliekli si novú osobnosť, „ktorá sa obnovuje presným poznaním podľa obrazu [Boha], ktorý ju stvoril“. V duchovnom zmysle sa už dnes plnia slová proroka Izaiáša: „Vlk [človek, ktorý predtým prejavoval vlastnosti vlka] bude skutočne bývať s baránkom [človekom, ktorý prejavuje miernu povahu] a leopard si ľahne s kozľaťom a teľa a mladý lev s hrivou a vykŕmené zviera, všetky spolu.“ — Kolosanom 3:8–10; Izaiáš 11:6, 9.

Ďalšie obnovenie je blízko!

Okrem obnovenia, ktorého výsledkom je dnešný duchovný raj, sa rýchlo blíži čas, keď sa z celej našej planéty stane doslovný raj. Malá časť zeme bola rajom, keď Jehova umiestnil našich predkov, Adama a Evu, do záhrady Eden. (1. Mojžišova 1:29–31) Preto môžeme hovoriť o tom, že Raj bude obnovený. Prv než sa to však stane, zem musí byť očistená od falošného náboženstva, ktoré zneuctieva Boha. O to sa postarajú politické prvky tohto sveta. (Zjavenie 17:15–18) Potom budú politické a obchodné prvky zničené spolu s tými, ktorí ich podporujú. Nakoniec budú poslední Boží odporcovia — Satan Diabol a jeho démoni — uväznení na tisíc rokov, čo je čas trvania projektu obnovenia. V priebehu toho času „pustatina a bezvodné územie budú jasať a púšťová rovina sa bude tešiť a rozkvitne ako šafran“. (Izaiáš 35:1) Celá zem sa oslobodí od nepokoja. (Izaiáš 14:7) Aj milióny ľudí, ktorí zomreli, budú privedení k životu na zemi. Všetci zažijú, ako im výkupná obeť prinesie úžitok vo forme obnovenia. (Zjavenie 20:12–15; 22:1, 2) Na zemi nebudú slepí, hluchí ani chromí. „Nijaký usadlík nepovie: ‚Som chorý.‘“ ​(Izaiáš 33:24) Diabol a démoni budú krátko po skončení tisícročnej Kristovej vlády na krátky čas prepustení a uvidia, ako sa do tej chvíle naplnilo Božie predsavzatie so zemou. Napokon budú navždy zničení. — Zjavenie 20:1–3.

Keď zem dospeje ku koncu tisícročia obnovenia, „všetko, čo dýcha“, bude chváliť Jehovu, a tak to bude po celú večnosť. (Žalm 150:6) Budeš tam? Môžeš tam byť.