Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Počúvaj, čo hovorí duch

Počúvaj, čo hovorí duch

 Počúvaj, čo hovorí duch

„Tvoje uši počujú za tebou slovo, ktoré hovorí: ‚Toto je tá cesta. Choďte po nej,‘ keby ste šli doprava alebo keby ste šli doľava.“ — IZAIÁŠ 30:21.

1, 2. Ako Jehova komunikoval s ľuďmi počas dejín?

NA OSTROVE Portoriko je umiestnený najväčší a najcitlivejší rádioteleskop s jednou parabolickou anténou. Vedci desaťročia dúfali, že pomocou tohto obrovského zariadenia zachytia posolstvá od mimozemskej civilizácie. No žiadne takéto posolstvá nikdy nezachytili. Je však iróniou, že jasné posolstvá z nadľudskej ríše predsa existujú a ktokoľvek z nás ich môže kedykoľvek prijať bez použitia zložitého zariadenia. Pochádzajú z oveľa vyššieho Zdroja, než akým sú nejakí domnelí mimozemšťania. Kto je Zdrojom týchto posolstiev a kto ich dostáva? Čo nám tieto posolstvá hovoria?

Biblický záznam obsahuje viacero správ o prípadoch, keď bolo možné ľudskými ušami počuť posolstvá božského pôvodu. Niekedy boli tieto posolstvá odovzdané duchovnými tvormi, ktorí slúžili ako Boží poslovia. (1. Mojžišova 22:11, 15; Zechariáš 4:4, 5; Lukáš 1:26–28) Pri troch príležitostiach bolo počuť priamo Jehovov hlas. (Matúš 3:17; 17:5; Ján 12:28, 29) Boh hovoril aj prostredníctvom ľudských prorokov, z ktorých mnohí zapísali slová, ktoré mali pod inšpiráciou hovoriť. Dnes máme Bibliu, ktorá obsahuje písomný záznam mnohých týchto posolstiev, ako aj učenia Ježiša a jeho učeníkov. (Hebrejom 1:1, 2) Jehova naozaj poskytuje svojim ľudským tvorom informácie.

3. Aký je účel Božích posolstiev a čo sa od nás očakáva?

 Ani jedno z týchto inšpirovaných posolstiev od Boha nezjavuje veľa o hmotnom vesmíre. Tieto posolstvá sa zameriavajú skôr na dôležitejšie veci týkajúce sa nášho života teraz i v budúcnosti. (Žalm 19:7–11; 1. Timotejovi 4:8) Jehova nám pomocou nich zjavuje svoju vôľu a ponúka nám vedenie. Tieto posolstvá sú jedným zo spôsobov, ako sa spĺňajú slová proroka Izaiáša: „A tvoje uši počujú za tebou slovo, ktoré hovorí: ‚Toto je tá cesta. Choďte po nej,‘ keby ste šli doprava alebo keby ste šli doľava.“ ​(Izaiáš 30:21) Jehova nás nenúti, aby sme počúvali jeho „slovo“. Záleží len na nás, či sa budeme riadiť Božím vedením a či budeme kráčať po Božej ceste. Preto nás Písma nabádajú, aby sme počúvali, čo nám Jehova hovorí. V knihe Zjavenie sa až sedem ráz objavuje povzbudenie, aby sme ‚počúvali, čo hovorí duch‘. — Zjavenie 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22.

4. Je rozumné v našich dňoch očakávať, že Boh bude s nami komunikovať priamo z nebies?

Dnes k nám Jehova nehovorí priamo z nebeskej ríše. Aj v biblických časoch používal tieto nadprirodzené spôsoby komunikácie len zriedkavo — niekedy medzi takýmito prípadmi uplynuli celé stáročia. Počas celej histórie Jehova najčastejšie používal na komunikáciu so svojím ľudom menej priame spôsoby. Tak je to aj v našich dňoch. Pouvažujme o troch spôsoboch, ako dnes s nami Jehova komunikuje.

„Celé Písmo je inšpirované“

5. Aký hlavný prostriedok komunikácie dnes Jehova používa a ako môžeme mať z neho úžitok?

Hlavným prostriedkom komunikácie medzi Bohom a ľuďmi je Biblia. Je inšpirovaná Bohom a všetko, čo obsahuje, môže byť pre nás užitočné. (2. Timotejovi 3:16) V Biblii je mnoho príkladov skutočných ľudí, ktorí sa zo slobodnej vôle rozhodli buď počúvať Jehovov hlas, alebo ho nepočúvať. Takéto príklady nám pripomínajú, prečo je životne dôležité počúvať, čo hovorí Boží duch. (1. Korinťanom 10:11) Biblia tiež obsahuje praktickú múdrosť, dáva nám rady, čo robiť, keď stojíme pred životnými rozhodnutiami. Je to akoby bol Boh za nami a hovoril nám do uší slová: „Toto je tá cesta. Choďte po nej.“

6. Prečo je Biblia značne nadradená v porovnaní so všetkými ostatnými spismi?

Aby sme dnes mohli počuť, čo hovorí duch na stránkach Biblie, musíme si Bibliu pravidelne čítať. Nie je to len zaujímavo napísaná populárna kniha, jedna z mnohých, ktoré sú dnes k dispozícii. Biblia je inšpirovaná duchom a obsahuje Božie myšlienky. V Hebrejom 4:12 sa píše: „Božie slovo je živé a vykonáva moc a je ostrejšie než akýkoľvek dvojsečný meč a preniká až po rozdelenie duše a ducha a kĺbov a ich špiku a je schopné rozoznávať myšlienky a úmysly srdca.“ Keď si čítame Bibliu, jej obsah preniká k našim vnútorným myšlienkam a pohnútkam ako meč a odhaľuje, do akej miery je náš život v súlade s Božou vôľou.

7. Prečo je čítanie Biblie také dôležité a k akému častému čítaniu sme povzbudzovaní?

S plynutím času i vplyvom toho, čo v živote zažívame — či sú to príjemné, alebo ťažké chvíle —, naše „myšlienky a úmysly srdca“ sa môžu meniť. Ak neštudujeme Božie Slovo stále, naše myšlienky, postoje a pocity už nemusia  byť v súlade so zbožnými zásadami. Preto nás Biblia nabáda: „Stále skúšajte, či ste vo viere, dokazujte, čím ste vy sami.“ ​(2. Korinťanom 13:5) Ak chceme stále počúvať, čo hovorí duch, mali by sme dbať na radu čítať si Božie Slovo denne. — Žalm 1:2.

8. Aké slová apoštola Pavla nám pomôžu preskúmať sa v súvislosti s čítaním Biblie?

Pre tých, ktorí si čítajú Bibliu, je dôležité pamätať na to, aby si vyhradili dostatok času na ‚absorbovanie‘ čítanej pasáže! V snahe uplatňovať radu, aby sme si čítali Bibliu každý deň, nechceme si len rýchlo prečítať niekoľko kapitol bez toho, že by sme pochopili zmysel toho, čo čítame. Hoci pravidelné čítanie Biblie je nesmierne dôležité, našou pohnútkou by nemala byť len snaha držať krok s rozvrhom; mali by sme mať úprimnú túžbu učiť sa o Jehovovi a o jeho predsavzatiach. V tomto ohľade je dobré uplatniť slová apoštola Pavla o sebaskúmaní. Keď písal spolukresťanom, uviedol: „Skláňam svoje kolená pred Otcom, aby... dal... aby Kristus prostredníctvom vašej viery býval s láskou vo vašich srdciach; aby ste boli zakorenení a pevne založení, aby ste boli plne schopní myšlienkovo pochopiť so všetkými svätými, aká je šírka a dĺžka a výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, aby ste boli vo všetkom naplnení každou plnosťou, ktorú dáva Boh.“ — Efezanom 3:14, 16–19.

9. Ako si môžeme pestovať a prehlbovať túžbu učiť sa od Jehovu?

Je pravda, že niektorí z nás nemajú prirodzené potešenie z čítania, zatiaľ čo iní sú dychtivými čitateľmi. No bez ohľadu na naše osobné danosti všetci si môžeme pestovať a prehlbovať túžbu učiť sa od Jehovu. Keď apoštol Peter hovoril o tom, že by sme mali túžiť po biblickom poznaní, pripustil, že takúto túžbu si možno budeme musieť vypestovať. Napísal: „Ako novorodeniatka rozvíjajte [si] túžbu po nefalšovanom mlieku, ktoré patrí k slovu, aby ste ním rástli na záchranu.“ ​(1. Petra 2:2) Na ‚rozvíjanie si túžby‘ študovať Bibliu je nesmierne dôležitá sebadisciplína. Tak ako si môžeme obľúbiť nejaké nové jedlo, keď ho niekoľkokrát ochutnáme, aj náš postoj k čítaniu a štúdiu sa môže zlepšiť, ak sa zdisciplinujeme a budeme dodržiavať pravidelný plán.

„Pokrm v pravý čas“

10. Kto tvorí triedu „verného a rozvážneho otroka“ a ako ju dnes Jehova používa?

10 Ježiš v Matúšovi 24:45–47 poukázal ešte na iný prostriedok, cez ktorý sa k nám Jehova dnes prihovára. Hovoril o zbore kresťanov pomazaných duchom — o „vernom a rozvážnom otrokovi“ ustanovenom, aby poskytoval „pokrm v pravý čas“. Členovia tejto triedy ako jednotlivci sú Ježišovou „čeľaďou“. Spolu s „veľkým zástupom“ „iných oviec“ dostávajú povzbudenie a vedenie. (Zjavenie 7:9; Ján 10:16) Veľká časť tohto pokrmu v pravý čas prichádza vo forme tlačených publikácií, ako je Strážna veža, Prebuďte sa! a iné publikácie. Ďalší duchovný pokrm je poskytovaný formou prejavov a predvedení na zjazdoch a zborových zhromaždeniach.

11. Ako môžeme dokázať, že sme vnímaví na to, čo hovorí duch prostredníctvom „verného a rozvážneho otroka“?

 11 Cieľom informácií poskytovaných „verným a rozvážnym otrokom“ je posilňovať našu vieru a cvičiť našu vnímavosť. (Hebrejom 5:14) Poskytované rady sú zväčša všeobecné, aby ich každý mohol uplatniť na seba. Z času na čas dostávame aj rady, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi stránkami nášho správania. Aký postoj by sme mali mať, ak chceme skutočne počúvať, čo hovorí duch prostredníctvom triedy otroka? Apoštol Pavol odpovedá: „Poslúchajte tých, ktorí sa medzi vami ujímajú vedenia, a podriaďujte sa im.“ ​(Hebrejom 13:17) Je pravda, že všetci, ktorí sú zapojení do tohto procesu, sú nedokonalí ľudia. No Jehova s radosťou používa svojich ľudských služobníkov, hoci nedokonalých, aby nás viedol v tomto čase konca.

Vedenie prostredníctvom nášho svedomia

12, 13. a) Aký ďalší zdroj vedenia nám dal Jehova? b) Aký pozitívny vplyv môže mať svedomie aj na ľudí, ktorí nemajú presné poznanie Božieho Slova?

12 Jehova nám dal ešte ďalší zdroj vedenia — naše svedomie. Stvoril človeka s vnútorným zmyslom pre to, čo je správne a čo nesprávne. Tento zmysel máme vrodený. Apoštol Pavol vo svojom liste Rimanom vysvetlil: „Kedykoľvek ľudia z národov, ktorí nemajú zákon, prirodzene konajú veci zákona, títo, hoci nemajú zákon, sú zákonom sami sebe. Tí dokazujú, že majú obsah zákona napísaný v srdci, zatiaľ čo s nimi svedčí ich svedomie a ich vlastné myšlienky ich obviňujú alebo tiež ospravedlňujú.“ — Rimanom 2:14, 15.

13 Mnohí, ktorí nepoznajú Jehovu, môžu do určitej miery uviesť svoje myšlienky a konanie do súladu so zbožnými zásadami, pokiaľ ide o to, čo je správne a čo nesprávne. Počujú akoby slabý vnútorný hlas, ktorý ich vedie správnym smerom. Ak to platí o tých, ktorí nemajú presné poznanie Božieho Slova, o koľko silnejšie by sa mal tento vnútorný hlas ozývať v prípade pravých kresťanov! Kresťanské svedomie, ktoré je cibrené presným poznaním Božieho Slova a ktoré pôsobí v súlade s Jehovovým svätým duchom, môže určite poskytovať spoľahlivé vedenie. — Rimanom 9:1.

14. Ako nám môže biblicky školené svedomie pomáhať, aby sme sa riadili vedením Jehovovho ducha?

14 Dobré svedomie, ktoré je biblicky školené, nám môže pripomínať, po ktorej ceste chce duch, aby sme kráčali. Niekedy sa ani Písma, ani naše publikácie založené na Biblii nevyjadrujú konkrétne o určitej situácii, v ktorej sa nachádzame. Napriek tomu naše svedomie nás môže vystríhať — varovať nás pred potenciálne škodlivou cestou. V takých prípadoch ignorovať to, čo nám prikazuje svedomie, môže v podstate znamenať, že ignorujeme to, čo hovorí Jehovov duch. Naproti tomu, keď sa naučíme spoliehať na svoje školené kresťanské svedomie, budeme sa vedieť správne rozhodnúť aj v prípade, keď nemáme žiadne konkrétne písané usmernenie. Je však veľmi dôležité pamätať na to, že ak nám Boh neposkytol v určitých veciach žiadnu zásadu, pravidlo či zákon, nebolo by správne, keby sme v takýchto čisto osobných záležitostiach vnucovali spolukresťanom rozhodnutia svojho vlastného svedomia. — Rimanom 14:1–4; Galaťanom 6:5.

15, 16. Čo by mohlo spôsobiť, že naše svedomie nebude správne fungovať, a ako tomu môžeme predísť?

15 Čisté, biblicky školené svedomie je dobrým darom od Boha. (Jakub 1:17) No ak má správne fungovať ako morálne bezpečnostné zariadenie, musíme si tento dar chrániť pred skazonosnými vplyvmi. Miestne zvyky a tradície, ktoré sú v rozpore s Božími normami, by mohli spôsobiť — ak sa nimi riadime —, že naše svedomie nebude správne fungovať a nebude nás podnecovať, aby sme išli správnym  smerom. Mohlo by sa ukázať, že nedokážeme správne posudzovať veci a dokonca by sme sa mohli klamať uvažovaním, že zlé konanie je vlastne dobré. — Porovnaj Jána 16:2.

16 Ak by sme ďalej ignorovali výstrahy nášho svedomia, jeho hlas by stále viac slabol, až kým by sme sa mravne nezatvrdili, čiže kým by sme neznecitliveli. Žalmista o takých ľuďoch povedal: „Ich srdce sa stalo necitlivým ako tuk.“ ​(Žalm 119:70) Niektorí ignorovali hlas svojho svedomia a stratili schopnosť správne uvažovať. Už sa nenechávajú viesť zbožnými zásadami a nie sú schopní správne sa rozhodovať. Aby sme sa nedostali do takej situácie, mali by sme byť citliví na vedenie nášho kresťanského svedomia, aj keď sa nejaké sporné veci zdajú bezvýznamné. — Lukáš 16:10.

Šťastní sú tí, ktorí počúvajú a poslúchajú

17. Aké požehnanie získame, ak budeme počúvať ‚slovo za nami‘ a dbať na svoje biblicky školené svedomie?

17 Ak si zvykneme počúvať ‚slovo za nami‘ — poskytované prostredníctvom Písiem a verného a rozvážneho otroka — a ak budeme dbať na hlas nášho biblicky školeného svedomia, Jehova nás požehná svojím duchom. Svätý duch nám následne pomôže zlepšiť svoju schopnosť vnímať a chápať, čo nám Jehova hovorí.

18, 19. Aký úžitok môžeme mať z Jehovovho vedenia v našej službe i v našom osobnom živote?

18 Jehovov duch nás tiež posilní, aby sme ťažké situácie mohli prekonávať s múdrosťou a odvahou. Tak ako to bolo v prípade apoštolov, Boží duch môže podnecovať naše myšlienkové sily a pomáhať nám vždy konať a hovoriť v súlade s biblickými zásadami. (Matúš 10:18–20; Ján 14:26; Skutky 4:5–8, 13, 31; 15:28) Vďaka Jehovovmu duchu a nášmu osobnému úsiliu budú naše závažné životné rozhodnutia úspešné a nadobudneme tiež odvahu držať sa týchto rozhodnutí. Možno uvažuješ napríklad o zmene svojho životného štýlu, aby si mal viac času na duchovné veci. Alebo azda stojíš pred dôležitými rozhodnutiami, ktoré zmenia tvoj život, akými sú napríklad výber manželského druha, zvažovanie ponuky zamestnania alebo kúpa domu. Nemali by sme dovoliť, aby jediným faktorom pri rozhodovaní boli naše ľudské pocity, ale mali by sme počúvať, čo hovorí Boží duch, a konať v súlade s jeho vedením.

19 Skutočne si ceníme láskavé pripomienky a rady, ktoré dostávame od spolukresťanov vrátane starších. No nemusíme vždy čakať, kým nám druhí poukážu na nejakú vec. Ak vieme, aký spôsob konania je múdry a ako by sme mali zmeniť svoj postoj a správanie, aby sme sa páčili Bohu, konajme. Ježiš povedal: „Keď to viete, ste šťastní, ak to robíte.“ — Ján 13:17.

20. Ako sú požehnaní tí, ktorí počúvajú ‚slovo za sebou‘?

20 Je jasné, že kresťania nepotrebujú počuť doslovný hlas z neba, aby vedeli, ako sa páčiť Bohu, ani nepotrebujú, aby ich navštívil anjel. Sú požehnaní tým, že majú Božie písané Slovo a láskyplné vedenie prostredníctvom pomazanej triedy na zemi. Ak starostlivo dbajú na toto ‚slovo za nimi‘ a riadia sa vedením svojho biblicky školeného svedomia, budú úspešní v konaní Božej vôle. Potom určite uvidia splnenie sľubu, ktorý zapísal apoštol Ján: „Ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.“ — 1. Jána 2:17.

Krátke opakovanie

• Prečo Jehova komunikuje so svojím ľudským tvorstvom?

• Ako môžeme mať úžitok z programu pravidelného čítania Biblie?

• Ako by sme mali reagovať na vedenie prostredníctvom triedy otroka?

• Prečo by sme nemali ignorovať to, čo nám prikazuje naše biblicky školené svedomie?

[Študijné otázky]

[Obrázok na strane 13]

Človek nepotrebuje zložité zariadenie na to, aby mohol prijímať posolstvá od Boha

[Prameň ilustrácie]

S láskavým dovolením Arecibo Observatory/​David Parker/​Science Photo Library

[Obrázok na strane 15]

Jehova sa k nám prihovára prostredníctvom Biblie a „verného a rozvážneho otroka“