Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Žiaduce veci“ napĺňajú Jehovov dom

„Žiaduce veci“ napĺňajú Jehovov dom

 „Žiaduce veci“ napĺňajú Jehovov dom

„Ja [Jehova] zatrasiem všetkými národmi a žiaduce veci všetkých národov vojdú; a naplním tento dom slávou.“ — HAGGEUS 2:7.

1. Prečo v čase tiesne myslíme najprv na našich milovaných?

AKÉ žiaduce veci napĺňajú tvoj dom? Máš luxusný nábytok, najmodernejší počítač a v garáži nové auto? Ak aj máš tieto veci, nesúhlasíš s tým, že tým najcennejším v tvojom dome sú ľudia — členovia tvojej rodiny? Predstav si, že by si sa raz v noci zobudil zacítiac dym. Tvoj dom je v plameňoch a na útek máš len niekoľko minút! Čo bude tvojím prvoradým záujmom? Nábytok? Počítač? Auto? Nemyslel by si skôr na svojich milovaných? Samozrejme, že by si myslel na nich, lebo ľudia sú cennejší než veci.

2. Aký je rozsah Jehovovho stvorenia a o ktorú jeho stránku sa Ježiš najviac zaujímal?

Teraz uvažuj o Jehovovi Bohu a jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. Jehova je „Ten, ktorý vytvoril nebo a zem, more a všetko v nich“. (Skutky 4:24) Jeho Syn, ‚majster v diele‘, bol tým, prostredníctvom koho Jehova vytvoril všetky ostatné veci. (Príslovia 8:30, 31; Ján 1:3; Kolosanom 1:15–17) Jehova a Ježiš si bezpochyby cenia všetko, čo vytvorili. (Porovnaj 1. Mojžišovu 1:31.) Ale čo si myslíš, ktorá stránka stvorenia pre nich najviac znamená — veci, alebo ľudia? V úlohe zosobnenej múdrosti Ježiš vyhlasuje: „Veci, ktoré som mala rada, boli u ľudských synov,“ alebo ako to vyjadruje preklad Williama F. Becka, Ježiš „mal potešenie z ľudských bytostí“.

3. Aké proroctvo vyslovil Jehova prostredníctvom Haggea?

Jehova nepochybne pripisuje ľuďom veľkú hodnotu. Náznak toho nachádzame v prorockých slovách, ktoré vyslovil v roku 520 pred n. l. prostredníctvom proroka Haggea. Jehova oznámil: „Ja zatrasiem všetkými národmi a žiaduce veci všetkých národov vojdú; a naplním tento dom slávou... Väčšia bude sláva tohto neskoršieho domu ako sláva skoršieho.“ — Haggeus 2:7, 9.

4, 5. a) Prečo by nebolo rozumné dôjsť k záveru, že „žiaduce veci“ sa vzťahujú na nádheru materiálu? b) Ako by si definoval „žiaduce veci“ a prečo?

Aké „žiaduce veci“ naplnia Jehovov dom a prinesú mu nebývalú slávu? Prepychové zariadenie a dekoračné predmety? Zlato, striebro a drahé kamene? Asi ťažko by sa to zdalo rozumné. Spomeň si, že predchádzajúci chrám zasvätený asi päťsto rokov predtým, bol multimiliardovou budovou! * Jehova by určite neočakával, že by pomerne malá skupina židovských navrátilcov postavila chrám, ktorý by v nádhere materiálu prekonal Šalamúnov chrám!

 Čo sú potom „žiaduce veci“, ktoré mali naplniť Jehovov dom? Je jasné, že to musia byť ľudia. Koniec koncov Jehovovo srdce nerozradostňuje striebro a zlato, ale ľudia, ktorí mu z lásky slúžia. (Príslovia 27:11; 1. Korinťanom 10:26) Áno, Jehova si veľmi cení všetkých mužov, ženy a deti, ktorí mu slúžia prijateľným spôsobom. (Ján 4:23, 24) To sú „žiaduce veci“ a sú omnoho cennejšie než všetka tá nádhera, ktorá zdobila Šalamúnov chrám.

6. Na aký účel slúžil Boží staroveký chrám?

Chrám bol napriek neustálemu odporu dokončený v roku 515 pred n. l. Až do času Ježišovej obete bol chrám v Jeruzaleme centrom čistého uctievania pre mnoho ‚žiaducich vecí‘, ku ktorým patrili prirodzení Židia i pohanskí prozelyti. Ale ako si ukážeme, chrám reprezentoval niečo omnoho významnejšie.

Splnenie v prvom storočí

7. a) Čo predobrazil Boží staroveký chrám v Jeruzaleme? b) Opíš činnosť veľkňaza v Deň zmierenia.

Chrám v Jeruzaleme predobrazil väčšie usporiadanie na uctievanie. Je to Boží duchovný chrám, s Ježišom ako Veľkňazom, ktorý Jehova zriadil v roku 29 n. l. (Hebrejom 5:4–10; 9:11, 12) Pouvažuj o podobnosti medzi službou izraelského veľkňaza a Ježišovými skutkami. Veľkňaz každoročne na Deň zmierenia pristupoval k oltáru na chrámovom nádvorí a obetoval býka na zmierenie za hriechy kňazov. Neskôr s krvou býka vstúpil do chrámu, prešiel dverami, ktoré oddeľovali nádvorie od Svätej, a potom za oponu, ktorá oddeľovala Svätú od Najsvätejšej. Keď bol veľkňaz v Najsvätejšej, prskol krv pred truhlu zmluvy. Potom tým istým postupom obetoval capa na zmierenie za 12 nekňazských izraelských kmeňov. (3. Mojžišova 16:5–15) Ako tento obrad zodpovedá Božiemu duchovnému chrámu?

8. a) V akom zmysle bol Ježiš obetovaný v roku 29 n. l.? b) Z akého zvláštneho vzťahu s Jehovom sa tešil Ježiš počas svojej pozemskej služby?

Keď bol Ježiš v roku 29 n. l. pokrstený a pomazaný Božím svätým duchom, bol vlastne obetovaný na oltári Božej vôle. (Lukáš 3:21, 22) Táto udalosť v skutočnosti označila začiatok Ježišovho obetavého spôsobu života trvajúceho tri a pol roka. (Hebrejom 10:5–10) Počas tohto obdobia sa Ježiš tešil zo vzťahu s Bohom ako jeho Syn splodený duchom. Toto jedinečné postavenie, ktoré mal Ježiš vo vzťahu k svojmu Otcovi, nemohli iní ľudia plne pochopiť. Bolo to, ako keby ich oči pochopenia kryla clona, tak ako opona zakrývala Svätú pred zrakom tých, ktorí boli na nádvorí svätostánku. — 2. Mojžišova 40:28.

9. Prečo Ježiš ako človek nemohol vstúpiť do neba a ako bola táto situácia vyriešená?

Napriek tomu, že Ježiš bol duchom pomazaný Boží Syn, ako človek nemohol dosiahnuť život v nebesiach. Prečo nie? Lebo telo a krv nemôžu zdediť Božie nebeské Kráľovstvo. (1. Korinťanom 15:44, 50) Keďže Ježišovo ľudské telo bolo prekážkou, bolo vhodne symbolizované oponou, ktorá oddeľovala Svätú od Najsvätejšej v Božom starovekom chráme. (Hebrejom 10:20) Ale Boh vzkriesil Ježiša ako duchovnú bytosť tri dni po jeho smrti. (1. Petra 3:18) Potom mohol vstúpiť do Najsvätejšieho oddelenia Božieho duchovného chrámu — do samého neba. A presne to sa aj stalo. Pavol píše: „Kristus nevstúpil do svätého miesta [zjavne poukazujúc na Najsvätejšiu] urobeného rukami, ktoré je napodobnením skutočnosti, ale do samého neba, aby sa teraz za nás zjavil pred osobou Boha.“ — Hebrejom 9:24.

10. Čo urobil Ježiš po návrate do neba?

 10 V nebi Ježiš ‚prskol krv‘ svojej obete tak, že predložil hodnotu výkupnej obete svojej krvi Jehovovi. Ježiš však urobil viac. Krátko pred smrťou povedal svojim nasledovníkom: „Idem, aby som vám pripravil miesto. Ak teda pôjdem a pripravím vám miesto, prídem opäť a prijmem vás k sebe, aby ste boli aj vy tam, kde som ja.“ ​(Ján 14:2, 3) Tak tým, že Ježiš získal prístup do Najsvätejšej, čiže do neba, otvoril cestu pre ďalších, ktorí ho mali nasledovať. (Hebrejom 6:19, 20) Títo jednotlivci, ktorých má byť 144 000, budú slúžiť ako nižší kňazi v Božom usporiadaní duchovného chrámu. (Zjavenie 7:4; 14:1; 20:6) Rovnako ako veľkňaz v Izraeli vzal do Najsvätejšej najprv krv býka na zmierenie za hriechy kňazov, tak Ježiš najprv uplatnil hodnotu svojej preliatej krvi v prospech 144 000 nižších kňazov. *

Novodobé „žiaduce veci“

11. V prospech koho obetoval izraelský veľkňaz capa a čo to predobrazilo?

11 Zdá sa, že všeobecné zhromažďovanie pomazaných bolo dokončené v roku 1935. * Ale Jehova neskončil s prinášaním slávy svojmu domu. Nie, mali doň vojsť ešte ďalšie „žiaduce veci“. Spomeň si, že veľkňaz v Izraeli obetoval dve zvieratá — býka za hriechy kňazov a capa za hriechy nekňazských kmeňov. Koho reprezentujú nekňazské kmene, keď kňazi znázorňovali pomazaných, ktorí budú s Ježišom v nebeskom Kráľovstve? Odpoveď nachádzame v Ježišových slovách zaznamenaných v Jánovi 10:16: „Mám iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca; aj tie privediem, a budú počúvať môj hlas, a stanú sa jedným stádom jedného pastiera.“ Teda Ježišova preliata krv prináša úžitok dvom skupinám ľudí — po prvé kresťanom, ktorí majú nádej, že budú vládnuť s Ježišom v nebesiach, a po druhé tým, ktorí očakávajú večný život v raji na zemi. Je zjavné, že „žiaduce veci“ z Haggeovho proroctva znázorňovali túto druhú skupinu. — Micheáš 4:1, 2; 1. Jána 2:1, 2.

12. Ako sú mnohé „žiaduce veci“ dnes priťahované do Božieho domu?

12 Tieto „žiaduce veci“ ešte stále napĺňajú Jehovov dom. V nedávnych rokoch boli  zrušené obmedzenia vo východnej Európe, v niektorých častiach Afriky a v ďalších krajinách, čo umožnilo, aby dobré posolstvo o Božom zriadenom Kráľovstve prekvitalo aj na doteraz nedotknutých územiach. Keď títo žiaduci ľudia prichádzajú do Božieho chrámového usporiadania, snažia sa poslúchať Ježišov príkaz a robia ďalších učeníkov. (Matúš 28:19, 20) Pritom sa stretávajú s mnohými jednotlivcami, mladými i starými, ktorí dostávajú možnosť stať sa ‚žiaducimi vecami‘, ktoré budú prinášať slávu Jehovovmu domu. Pouvažuj len o niekoľkých príkladoch toho, ako to prebieha.

13. Ako prejavilo jedno dievčatko z Bolívie svoju horlivosť v rozširovaní posolstva o Kráľovstve?

13 Jedno päťročné dievčatko z Bolívie vychovávané rodičmi svedkami poprosilo učiteľku, aby ju uvoľnila z vyučovania v týždni návštevy krajského dozorcu. Prečo? Chcela sa zúčastniť na službe počas celého tohto zvláštneho týždňa činnosti. Jej rodičov to prekvapilo, ale boli radi, že má taký pekný postoj k službe. Dievčatko dnes vedie päť domácich biblických štúdií a niektorí z týchto študentov navštevujú aj kresťanské zhromaždenia. Priviedla do sály Kráľovstva dokonca aj svoju učiteľku. Po čase sa možno niektorí z jej študentov preukážu ako „žiaduce veci“, ktoré prinášajú slávu Jehovovmu domu.

14. Ako bola odmenená vytrvalosť našej sestry v Kórei pri rozhovore s mladíkom zdanlivo neprejavujúcim záujem?

14 Kým jedna kresťanka v Kórei čakala na železničnej stanici, pristúpila k študentovi, ktorý so slúchadlami na ušiach  počúval hudbu. „Patríš k nejakému náboženstvu?“ opýtala sa. „Ja sa nezaujímam o žiadne náboženstvo,“ odpovedal študent. Sestru to neodradilo. „Postupom času,“ pokračovala sestra, „sa človeku možno zachce nájsť si nejaké náboženstvo. Ale ak nič nevie o náboženstve, môže si vybrať nesprávne.“ Študentov výraz sa zmenil a začal so záujmom sestru počúvať. Ponúkla mu knihu Existuje Stvoriteľ, ktorý má o vás záujem? a povedala, že táto publikácia mu môže veľmi pomôcť, keď nastane čas, aby si vybral náboženstvo. Ochotne túto knihu prijal. V nasledujúcom týždni začal študovať Bibliu s Jehovovými svedkami a v súčasnosti navštevuje všetky zborové zhromaždenia.

15. Ako začína jedno dievčatko z Japonska biblické štúdiá a ako bolo jej úsilie odmenené?

15 Dvanásťročná Megumi z Japonska považuje svoju školu za bohaté pole na kázanie a učenie. Podarilo sa jej dokonca začať veľa biblických štúdií. Ako to Megumi robí? Keď si počas obedňajšej prestávky číta Bibliu a pripravuje sa na zhromaždenia, spolužiaci sa jej často pýtajú, čo robí. Niektorí sa Megumi pýtajú, prečo sa nezúčastňuje na určitých školských činnostiach. Megumi im odpovedá na otázky a hovorí im, že Boh má meno. To často vzbudí záujem jej poslucháčov. Potom im ponúkne biblické štúdium. V súčasnosti vedie Megumi 20 štúdií — 18 z nich so svojimi spolužiakmi.

16. Ako sa bratovi v Kamerune podarilo začať biblické štúdiá s niektorými zo skupiny posmievačov?

16 V Kamerune zavolala skupina ôsmich mužov pracujúcich na svojom pracovisku na brata, ktorý ponúkal okoloidúcim biblickú literatúru. Chceli si z neho robiť posmech a pýtali sa ho, prečo neverí v Trojicu, v ohnivé peklo či v nesmrteľnosť duše. Brat im pomocou Biblie zodpovedal ich otázky. Viedlo to k tomu, že traja z týchto mužov súhlasili s biblickým štúdiom. Jeden z nich, Daniel, začal navštevovať zhromaždenia a dokonca zničil všetky svoje predmety, ktoré súviseli so špiritizmom. (Zjavenie 21:8) Po necelom roku bol pokrstený.

17. Ako použili istí bratia zo Salvádora dômyselnosť, aby kázali mužovi, ktorý najprv nechcel počuť posolstvo o Kráľovstve?

17 V Salvádore jeden muž priviazal svojho zúrivého psa ku vchodovým dverám vždy, keď v okolí videl Jehovových svedkov. Čakal, kým svedkovia neprejdú ďalej, a potom vzal psa späť do domu. Bratia nikdy nemali možnosť porozprávať sa s týmto mužom. Preto sa raz rozhodli, že vyskúšajú iný prístup. Rozhodli sa kázať psovi, lebo vedeli, že muž bude počuť, čo hovoria. Prišli k domu, pozdravili psa a povedali, akú majú radosť, že majú príležitosť porozprávať sa s ním. Hovorili o čase, keď bude na zemi raj, keď nikto nebude nahnevaný — áno, dokonca aj zvieratá budú mierumilovné. Potom sa so psom zdvorilo rozlúčili a kráčali po chodníku ďalej. Na ich  veľké prekvapenie vyšiel ten muž zo svojho domu a ospravedlnil sa, že nikdy nedal svedkom príležitosť, aby sa s ním porozprávali. Prijal časopisy a začalo sa biblické štúdium. Tento muž je dnes naším bratom — jednou zo ‚žiaducich vecí‘!

„Nebojte sa“

18. Akým problémom čelia mnohí kresťania, ale ako sa Jehova pozerá na svojich ctiteľov?

18 Máš účasť na životne dôležitom kázaní o Kráľovstve a robení učeníkov? Ak áno, máš veľkú výsadu. Touto službou Jehova skutočne priťahuje „žiaduce veci“ do svojho domu. (Ján 6:44) Je pravda, že niekedy si možno trocha unavený či skľúčený. Niekedy — dokonca aj verní Jehovovi služobníci — zápasia s pocitmi bezcennosti. Ale vzchop sa! Jehova považuje každého svojho ctiteľa za žiaduceho a má horlivý záujem o tvoju záchranu. — 2. Petra 3:9.

19. Aké povzbudenie poskytol Jehova prostredníctvom Haggea a ako môžu byť pre nás tieto slová zdrojom sily?

19 Keď sme skľúčení, či už je to pre odpor, alebo iné nepríjemné okolnosti, môžu byť pre nás zdrojom sily Jehovove slová k židovským navrátilcom. V Haggeovi 2:4–6 čítame: „‚Ale buď teraz silný, ó, Zorobábel,‘ je Jehovov výrok, ‚a buď silný, ó, Jozua, syn Jehocádakov, veľkňaz. A buď silný všetok ľud zeme,‘ je Jehovov výrok, ‚a pracuj. Veď ja som s vami,‘ je výrok Jehovu vojsk. ‚Pamätajte na to, čo som s vami uzavrel, keď ste vyšli z Egypta a keď môj duch stál medzi vami. Nebojte sa.‘ Lebo toto povedal Jehova vojsk: ‚Ešte raz — je to chvíľka — a zatrasiem nebesami a zemou a morom a súšou.‘“ Všimni si, že Jehova nás nielen nabáda, aby sme boli silní, ale nám aj poskytuje prostriedky na získanie sily. Ako? Všimni si slová uistenia: „Ja som s vami.“ Ako to posilňuje našu vieru, keď si uvedomíme, že Jehova je s nami bez ohľadu na prekážky, s ktorými sa stretávame! — Rimanom 8:31.

20. V akom ohľade je sláva, ktorá dnes napĺňa Jehovov dom, nebývalá?

20 Jehova určite dokázal, že je so svojím ľudom. Je to skutočne tak, ako to prostredníctvom proroka Haggea uviedol: „Väčšia bude sláva tohto neskoršieho domu ako sláva skoršieho... A na tomto mieste dám pokoj.“ ​(Haggeus 2:9) Je pravda, že najväčšia sláva dnes spočíva v Jehovovom duchovnom chráme. Veď každoročne prichádzajú státisíce ľudí k pravému uctievaniu. Sú dobre duchovne sýtení a dokonca i v tomto búrlivom svete sa tešia z pokoja, ktorý prevýši len ten, ktorý zažijú v Božom novom svete. — Izaiáš 9:6, 7; Lukáš 12:42.

21. Na čo by sme mali byť odhodlaní?

21 Jehovovo trasenie národmi v Armagedone je pred nami. (Zjavenie 16:14, 16) Využime preto zostávajúci čas na to, aby sme pomáhali zachrániť ďalšie životy. Kiež sme silní a máme úplnú dôveru v Jehovu. Buďme odhodlaní naďalej uctievať Jehovu v jeho veľkom duchovnom chráme a stále ho zapĺňať ďalšími „žiaducimi vecami“, až kým Jehova nepovie, že sme túto prácu dokončili.

[Poznámky pod čiarou]

^ 4. ods. Cena príspevkov na výstavbu Šalamúnovho chrámu by sa v súčasnej mene rovnala asi 40 miliardám amerických dolárov. Všetko, čo Šalamún nepoužil pri stavebných prácach, uložil do chrámovej pokladnice. — 1. Kráľov 7:51.

^ 10. ods. Na rozdiel od veľkňaza v Izraeli Ježiš nemal hriechy, za ktoré by bolo potrebné zmierenie. Jeho spolukňazi však mali hriechy, lebo boli kúpení spomedzi hriešneho ľudstva. — Zjavenie 5:9, 10.

^ 11. ods. Pozri Strážnu vežu z 15. februára 1998, strany 17 až 22.

Spomínaš si?

• Čo je pre Jehovu cennejšie než hmotné veci?

• Ktoré dve skupiny ľudí majú úžitok z Ježišovej preliatej krvi?

• Kto sú „žiaduce veci“, ktoré mali napĺňať Jehovov dom slávou?

• Aký dôkaz potvrdzuje, že Haggeovo proroctvo sa dnes spĺňa?

[Študijné otázky]

[Nákres na strane 16]

(Úplný, upravený text — pozri publikáciu)

Poznáš symbolický význam Jehovovho starovekého chrámu?

Najsvätejšia

opona

Svätá

predsieň

oltár

nádvorie

[Obrázok na strane 17]

Veľkňaz obetoval býka za hriechy kňazov a capa za hriechy izraelských nekňazských kmeňov

[Obrázok na strane 18]

Celosvetové dielo kázania o Kráľovstve priťahuje zástupy do Jehovovho domu