Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Poľskí bratia“ — prečo boli prenasledovaní?

„Poľskí bratia“ — prečo boli prenasledovaní?

 „Poľskí bratia“ — prečo boli prenasledovaní?

V roku 1638 zasadil poľský parlament krutý úder malej náboženskej skupine, ktorá bola známa ako poľskí bratia. Kostol a tlačiareň, ktoré patrili skupine, boli zničené. Rakowská univerzita bola zatvorená a profesori, ktorí tam vyučovali, boli poslaní do exilu.

O dvadsať rokov išiel parlament ešte o krok ďalej. Nariadil, aby každý člen tejto skupiny, ku ktorej patrilo asi 10 000 alebo aj viac osôb, opustil krajinu. Ako sa mohla situácia takto vyostriť v krajine, ktorá bola v tom čase považovaná za jednu z najtolerantnejších v celej Európe? Čo robili poľskí bratia, že sa stali predmetom takého drsného zaobchádzania?

CELÉ sa to začalo vtedy, keď v poľskej kalvínskej cirkvi vznikol vážny rozkol. Hlavným predmetom sporu bola náuka o Trojici. Vodcovia progresívneho hnutia v rámci cirkvi odmietli túto náuku ako nebiblickú. To rozhnevalo cirkevných predstaviteľov a viedlo to k tomu, že progresívne hnutie sa od cirkvi oddelilo.

Kalvíni nazývali týchto odpadlíkov ariáncami, * ale prívrženci novej skupiny sami sa radšej nazývali kresťania alebo poľskí bratia. Sú tiež známi ako sociniáni podľa Laelia Socina, istého Taliana, ktorého ovplyvnil Servetus a ktorého synovec Faustus Socinus pricestoval do Poľska a stal sa významnou postavou v tomto hnutí.

V tom čase sa poľský šľachtic Jan Sienieński snažil pre túto novú cirkev získať podľa vlastných slov „pokojné, odľahlé miesto“, kde by mohla rásť. Uplatnením zvláštneho privilégia, ktoré mu udelil poľský kráľ, založil tento muž mesto Raków, ktoré sa neskôr stalo centrom socinianizmu v Poľsku. Sienieński udelil občanom Rakówa množstvo práv vrátane práva slobodne uctievať Boha.

Remeselníci, lekári, lekárnici, mešťania i vidiecka šľachta rôznych denominácií — tí všetci boli priťahovaní do nového mesta. Okrem toho sa tu zhromažďovali rôzni duchovní z Poľska, Litvy, Transylvánie, Francúzska a dokonca Anglicka. No nie všetci noví obyvatelia sa stotožňovali s učením sociniánov, a tak počas nasledujúcich troch rokov, od roku 1569 do roku 1572, sa Raków stal miestom nekonečných teologických diskusií. K čomu to viedlo?

Rozdelený dom

Aj samotné sociniánske hnutie sa rozdelilo, pričom na jednej strane stáli členovia s radikálnejšími názormi a na druhej strane stáli tí, ktorí boli umiernenejší. Napriek týmto nezhodám ich spoločná viera mala zreteľné prvky. Zavrhovali Trojicu, odmietali krstiť malé deti,  ako celok nebrali do rúk zbrane a často odmietali posty vo verejnej správe. * Neprijímali ani existenciu pekla ako miesta trápenia. Tým všetkým ignorovali populárnu náboženskú tradíciu.

Kalvínski i katolícki duchovní sa snažili vyvolať silný odpor proti tejto skupine, ale sociniánski duchovní využívali atmosféru náboženskej tolerancie, ktorú podporovali poľskí králi ako Žigmund II. August a Štefan Bátori, a ďalej vyučovali svoje názory.

Pamätné dielo Budného

Kalvínsky preklad Biblie, ktorý sa v tom čase bežne používal, nespĺňal potreby mnohých čitateľov. Tento preklad nebol urobený z pôvodných jazykov, ale z latinskej Vulgáty a z jedného vtedajšieho francúzskeho prekladu. „Kráse jazyka bola obetovaná vernosť a presnosť myšlienok,“ uvádza jedna publikácia. Do prekladu sa dostali mnohé chyby. Preto bol známy učenec Szymon Budny požiadaný, aby preklad opravil. Ten sa však rozhodol, že bude ľahšie vytvoriť celkom nový preklad ako opravovať starý. Budny sa pustil do tejto práce okolo roku 1567.

Pri preklade Budny dôkladne analyzoval každé slovo a jeho varianty tak, ako to predtým v Poľsku neurobil ešte nikto. Tam, kde bolo hebrejský text ťažké preložiť, v poznámkach pod čiarou naznačil doslovný preklad. Keď to bolo potrebné, vytvoril nové slová a snažil sa používať jednoduchú, bežnú poľštinu, ktorou hovorili ľudia v tom čase. Jeho cieľom bolo predložiť čitateľovi verný a presný preklad Biblie.

Budného preklad celej Biblie bol vydaný v roku 1572. No vydavatelia tohto diela pozmenili jeho preklad Gréckych písiem. Budny sa nedal odradiť a pustil sa do práce na revidovanom preklade, ktorý bol o dva roky hotový. Jeho brilantný preklad Gréckych písiem zatienil všetky predošlé poľské preklady. Na mnohých miestach tiež opäť uviedol Božie meno Jehova.

Na konci 16. storočia a počas prvých troch desaťročí 17. storočia sa Raków, hlavné mesto tohto hnutia, stal náboženským a intelektuálnym centrom. Vodcovia a pisatelia z radov poľských bratov tu vydávali svoje traktáty a diela.

Podporovali vzdelanie

Vydavateľská práca poľských bratov sa začala zintenzívňovať okolo roku 1600, keď bol v Rakówe uvedený do chodu tlačový stroj. Tento stroj dokázal vyrobiť malé spisy i veľké knihy v niekoľkých jazykoch. Raków ako tlačiarenské centrum onedlho konkuroval najlepším tlačiarňam v Európe. Počas nasledujúcich 40 rokov bolo v tejto tlačiarni údajne vytlačených až 200 publikácií. Neďaleká papiereň, ktorú vlastnili poľskí bratia, poskytovala pre túto literatúru vysoko kvalitný papier.

Poľskí bratia čoskoro videli potrebu vzdelávať svojich spoluveriacich i iných. Preto bola v roku 1602 založená Rakowská univerzita. Navštevovali ju synovia poľských bratov a tiež katolícki a protestantskí chlapci. Hoci táto univerzita bola vlastne teologickým seminárom, náboženstvo nebolo jediným predmetom, ktorý sa tam vyučoval. Súčasťou štúdia boli aj cudzie jazyky, etika, ekonomika, dejiny, právo, logika, prírodné vedy, matematika, lekárska veda a gymnastika. Univerzita mala veľkú knižnicu, ktorá sa vďaka miestnej tlačiarni ďalej rozširovala.

Začiatkom 17. storočia sa zdalo, že poľskí bratia budú ďalej prosperovať. No nebolo to tak.

Protiútok cirkvi a štátu

Zbigniew Ogonowski z Poľskej akadémie vied hovorí: „Koncom dvadsiatych rokov 17. storočia sa situácia ariáncov v Poľsku začala rýchlo zhoršovať.“ Príčinou bola stále trúfalejšia činnosť katolíckeho duchovenstva.  Duchovenstvo použilo všetky možné prostriedky vrátane ohovárania a hanopisov, aby poškodilo povesť poľských bratov. Zmenená politická situácia v Poľsku tento útok uľahčovala. Nový poľský kráľ Žigmund III. Vasa bol nepriateľom poľských bratov. Aj jeho nástupcovia, najmä Ján II. Kazimír Vasa, podporovali úsilie katolíckej cirkvi prekaziť činnosť poľských bratov.

Situácia vyvrcholila, keď údajne niekoľko študentov z Rakówa zámerne znesvätilo kríž. Tento incident sa stal zámienkou na zničenie centra poľských bratov. Vlastník Rakowskej univerzity bol pred parlamentným súdom obvinený zo ‚šírenia zla‘, keď podporoval univerzitu a tlačiareň. Poľskí bratia boli obvinení z podvratnej činnosti, z usporadúvania orgií a z nemravného života. Parlament rozhodol, že Rakowská univerzita má byť zatvorená a že tlačiareň i kostol, ktoré patrili poľským bratom, majú byť zničené. Veriacim bolo nariadené opustiť mesto. Profesori z univerzity boli pod trestom smrti vypovedaní z krajiny. Niektorí poľskí bratia sa uchýlili na bezpečnejšie miesta, ako boli Sliezsko a Slovensko.

V roku 1658 parlament rozhodol, že poľskí bratia majú predať svoj majetok a do troch rokov sa vysťahovať z krajiny. Neskôr bol tento termín skrátený na dva roky. Každý, kto by potom vyznával túto vieru, mal byť popravený.

Niektorí sociniáni sa usadili v Holandsku, kde pokračovali v tlačení literatúry. V Transylvánii pôsobil jeden zbor až do začiatku 18. storočia. Na svojich zhromaždeniach, ktoré mávali až trikrát týždenne, spievali žalmy, počúvali kázne a čítali z katechizmu, ktorý vysvetľoval ich učenie. V záujme zachovania čistoty zboru boli spoluveriaci usmerňovaní, napomínaní, a ak to bolo nutné, aj vylučovaní.

Poľskí bratia boli študentmi Božieho Slova. Odhalili niektoré drahocenné pravdy a bez váhania ich oznamovali druhým. Nakoniec však boli rozptýlení po celej Európe a bolo pre nich stále ťažšie zachovať si jednotu. Časom poľskí bratia zanikli.

[Poznámky pod čiarou]

^ 5. ods. Arius (250–336 n. l.) bol alexandrijský kňaz, ktorý tvrdil, že Ježiš má nižšie postavenie ako Otec. Nicejský koncil jeho názor v roku 325 n. l. zamietol. — Pozri Prebuďte sa! z 22. júna 1989, strana 27, angl.

^ 9. ods. Pozri Prebuďte sa! z 22. novembra 1988, stranu 19, „Sociniáni — prečo odmietali Trojicu?“, angl.

[Obrázok na strane 23]

Dom, ktorý patril jednému zo sociniánskych duchovných

[Obrázky na strane 23]

Hore: Raków dnes; vpravo je kláštor založený v roku 1650 s cieľom vymazať každú stopu „arianizmu“; dole: Na tomto mieste katolícki duchovní vzpriamili kríž, ktorý vyvolal konflikt s poľskými bratmi

[Prameň ilustrácie na strane 21]

Titulná strana Biblie nieświeskej od Szymona Budného, rok 1572