Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Slovo nášho Boha pretrvá naveky“

„Slovo nášho Boha pretrvá naveky“

„Tráva uschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha pretrvá naveky.“ ​(IZ. 40:8, Slovenský ekumenický preklad)

PIESNE: 116, 115

1., 2. a) Ako by vyzeral náš život bez Biblie? b) Hlavne kedy môžeme mať úžitok z Biblie?

VIEŠ si predstaviť, ako by tvoj život vyzeral bez Biblie? Nemal by si žiadne spoľahlivé rady, ktorými by si sa mohol riadiť v každodennom živote. Nepoznal by si uspokojujúce odpovede na otázky o Bohu, živote a budúcnosti. A nevedel by si nič o tom, čo Jehova urobil pre ľudí v minulosti.

2 Našťastie nie sme v takej zúfalej situácii. Jehova nám dal svoje Slovo a sľúbil nám, že biblické posolstvo pretrvá navždy. Keď apoštol Peter citoval slová z Izaiáša 40:8, nemal na mysli priamo Bibliu v dnešnej podobe, ale v širšom zmysle jej posolstvo. (Prečítajte 1. Petra 1:24, 25.) Pochopiteľne, úžitok z Biblie môžeme mať hlavne vtedy, keď je dostupná v našom jazyku. Ľudia, ktorí milujú Božie Slovo, si to uvedomujú už oddávna. Počas stáročí ju úprimní jednotlivci vytrvalo prekladali a šírili, aj keď to nebolo jednoduché. Tak ako Jehova túžili, aby „boli ľudia každého druhu zachránení a prišli k presnému poznaniu pravdy“. (1. Tim. 2:3, 4)

3. Nad čím sa zamyslíme v tomto článku? (Pozri obrázok v úvode článku.)

 3 V tomto článku sa zamyslíme nad tým, ako Božie Slovo pretrvalo napriek (1) zmenám v jazyku, (2) politickému vývoju, ktorý ovplyvnil to, akým jazykom sa ľudia bežne rozprávali, a (3) snahám zmariť prekladanie Biblie. Čo dobré nám prinesie takáto úvaha? Prehĺbime si vďačnosť za Bibliu a aj lásku k jej Autorovi, ktorý nám ju dal na náš úžitok. (Mich. 4:2; Rim. 15:4)

ZMENY V JAZYKU

4. a) Čo sa časom deje s jazykmi? b) Čo dokazuje, že Boh má rád všetkých ľudí bez ohľadu na to, akým jazykom hovoria, a aké pocity to v tebe vyvoláva?

4 Jazyky sa časom menia. Slová a slovné spojenia tak niekedy nadobudnú celkom iný význam. Možno aj tebe príde na um príklad toho, ako sa časom zmenil jazyk, ktorým hovoríš. To isté platí aj pre hebrejčinu a gréčtinu, v ktorých bola napísaná väčšina Biblie. Súčasná podoba týchto jazykov sa veľmi líši od hebrejčiny a gréčtiny, ktoré sa používali v biblických časoch. Takže v podstate každý, kto chce dnes porozumieť Božiemu Slovu, musí čítať jeho preklad — dokonca aj tí, ktorí hovoria súčasnou hebrejčinou a gréčtinou. Niektorí si možno myslia, že keď sa naučia starovekú hebrejčinu a gréčtinu, budú Biblii lepšie rozumieť. Učiť sa staroveké jazyky však nemusí byť také užitočné, ako by si predstavovali. * Našťastie dnes je celá Biblia alebo jej časti preložená do viac než 3 200 jazykov. Je zjavné, že Jehova si praje, aby ľudia z „každého národa, kmeňa, jazyka“ mohli mať úžitok z jeho Slova. (Prečítajte Zjavenie 14:6.) Nepribližuje ťa to ešte viac k nášmu milujúcemu a nestrannému Bohu? (Sk. 10:34)

5. Čím je významná Biblia kráľa Jakuba?

5 To, že jazyky sa menia, má vplyv aj na preklady Biblie. Preklad, ktorému ľudia dobre rozumeli v čase, keď bol vydaný, sa neskôr stane zastaraným. Zamyslime sa nad jedným prekladom Biblie do angličtiny. V roku 1611 bola prvý raz vydaná Biblia kráľa Jakuba. Stala sa jednou z najpoužívanejších anglických Biblií a významne ovplyvnila anglický jazyk. * Avšak meno Jehova je v nej uvedené iba niekoľkokrát. Božie meno bolo na väčšine miest, na ktorých sa pôvodne vyskytovalo v Hebrejských Písmach, nahradené slovom „PÁN“, napísaným veľkými písmenami. Neskoršie vydania uvádzali slovo „PÁN“ aj v niekoľkých veršoch Kresťanských gréckych Písiem. Týmto spôsobom autori Biblie kráľa Jakuba uznali, že Božie meno má v takzvanom Novom zákone svoje náležité miesto.

6. Prečo sme vďační za Preklad nového sveta?

6 Biblia kráľa Jakuba bola napísaná jazykom, ktorým ľudia bežne hovorili v čase, keď bola vydaná. Ale tento jazyk časom zastaral a mnohým slovám, ktoré sú použité v tomto preklade, dnes ľudia už nerozumejú. To isté platí aj pre staré preklady Biblie do iných  jazykov, napríklad Kralickú Bibliu Roháčkov preklad. Preto sme určite veľmi vďační, že máme moderný Preklad nového sveta Svätých písiem! Dnes je tento preklad celý alebo sčasti dostupný vo vyše 150 jazykoch, a tak je k dispozícii väčšine svetovej populácie. Vďaka tomu, aký je zrozumiteľný, môže posolstvo z Božieho Slova pôsobiť na naše srdce. (Žalm 119:97) A čo je tiež dôležité, Preklad nového sveta vracia Božie meno na jeho pôvodné miesto.

POLITICKÝ VÝVOJ

7., 8. a) Prečo mnohí Židia v treťom storočí pred n. l. nerozumeli Hebrejským Písmam? b) Čo je grécka Septuaginta?

7 V priebehu dejín mal politický vývoj niekedy vplyv na to, akým jazykom sa rozprávali bežní ľudia. Ako sa Boh postaral o to, aby napriek tomuto vývoju ľudia naďalej rozumeli jeho Slovu? Zamyslime sa nad jedným príkladom z minulosti. Prvých 39 kníh Biblie napísali Izraeliti, teda Židia. Práve im boli pôvodne „zverené Božie sväté vyhlásenia“. (Rim. 3:1, 2) V treťom storočí pred n. l. však mnohí Židia už nerozumeli po hebrejsky. Prečo? Pretože keď Alexander Veľký dobýval ďalšie a ďalšie územia a pripájal ich ku Gréckej ríši, spoločným jazykom mnohých jeho poddaných sa stávala gréčtina. (Dan. 8:5–7, 20, 21) Židia roztrúsení na rozsiahlom území ríše neboli výnimkou. Keďže mnohí začali hovoriť po grécky, bolo pre nich ťažké rozumieť Hebrejským Písmam. Ako sa to vyriešilo?

8 Asi v polovici tretieho storočia pred n. l. bolo z hebrejčiny do gréčtiny preložených prvých päť kníh Biblie. Zvyšná časť Hebrejských Písiem bola preložená v druhom storočí pred n. l. Výsledkom bola zbierka biblických kníh, ktorá sa stala známou ako grécka Septuaginta. Tá je prvým písomným prekladom celých Hebrejských Písiem, o ktorom vieme.

9. a) Aký vplyv mala na čitateľov Božieho Slova Septuaginta a ďalšie rané preklady? b) Ktorú pasáž Hebrejských Písiem máš najradšej?

9 Septuaginta veľmi prispela k tomu, že Hebrejské Písma si mohli čítať grécky hovoriaci Židia, ako aj ďalší ľudia. Vieš si predstaviť, akí nadšení museli byť, keď počuli alebo čítali Božie Slovo v jazyku, ktorému teraz najlepšie rozumeli?! Neskôr boli časti Biblie preložené do ďalších spoločných jazykov, ako je sýrčina, gótčina a latinčina. Keď si ľudia čítali sväté spisy v jazyku, ktorému rozumeli, mnohí si iste obľúbili nejakú konkrétnu pasáž tak ako aj my dnes. (Prečítajte Žalm 119:162–165.) Božie Slovo skutočne pretrvalo napriek tomu, ako sa menil jazyk bežných ľudí.

SNAHY ZMARIŤ PREKLADANIE BIBLIE

10. Prečo nemala väčšina ľudí vo Viklefových časoch k Biblii prakticky žiadny prístup?

10 Ľudia, ktorí boli pri moci, sa niekedy snažili zabrániť bežným ľuďom, aby mali prístup k Biblii. Úprimní jednotlivci sa však týmto odporom nedali zastaviť. Napríklad v 14. storočí bol teológ menom Ján Viklef pevne presvedčený, že úžitok z Božieho Slova by mali mať všetci. Ale v tých časoch obyčajní ľudia v Anglicku nemali v podstate žiaden prístup k Biblii. Prečo? Okrem iného preto, lebo mnohí si  ju nemohli dovoliť, keďže sa prepisovala ručne a jej výroba bola veľmi drahá. Navyše väčšina ľudí bola negramotná. A aj keď v kostole určite počuli čítanie biblických pasáží, sotva niečomu rozumeli. Z akého dôvodu? Cirkev oficiálne uznávala iba jeden preklad Biblie, Vulgátu, a ten bol v latinčine. V stredoveku však bola latinčina pre bežných ľudí prakticky mŕtvym jazykom! Ako sa Jehova postaral o to, aby mali ľudia prístup k pokladom z jeho Slova? (Prísl. 2:1–5)

Ján Viklef a ďalší túžili sprístupniť Božie Slovo všetkým ľuďom. Túžiš po tom aj ty? (Pozri 11. odsek.)

11. Čo dobré sa dosiahlo vďaka Viklefovej Biblii?

11 V roku 1382 vyšiel anglický preklad Biblie, ktorý sa časom začal označovať ako Viklefova Biblia. Nasledovníci Jána Viklefa, nazývaní lolardi, si ho rýchlo obľúbili. Títo putujúci kazatelia chodili po celom Anglicku z dediny do dediny a obyčajným ľuďom pomáhali rozumieť Božiemu Slovu a zamilovať si ho. Tým, ktorých stretli, často čítali pasáže z Viklefovej Biblie a nechávali im jej ručné odpisy. Dosiahli niečo obdivuhodné: v ľuďoch znova vzbudili záujem o Božie Slovo.

12. Aký postoj zaujali duchovní voči Viklefovi a jeho nasledovníkom?

12 Duchovní nenávideli Viklefa, jeho preklad Biblie i jeho nasledovníkov. Preto začali lolardov prenasledovať. Sliedili po odpisoch Viklefovej Biblie a všetky, ktoré našli, zničili. Viklefa po smrti dokonca vyhlásili za kacíra. No, pochopiteľne, keďže bol už mŕtvy, nemohli ho potrestať. Duchovní teda aspoň vykopali jeho kosti, spálili ich a popol vysypali do rieky Swift. Cirkev však nedokázala zastaviť šírenie Božieho Slova medzi ľuďmi, ktorí ho túžili čítať a rozumieť mu. V nasledujúcich storočiach mnoho ľudí v Európe i v ďalších častiach sveta začalo podporovať prekladanie a šírenie Biblie, ktorej rozumeli aj bežní ľudia.

„TEN, ČO ŤA VYUČUJE NA TVOJ ÚŽITOK“

13. O čom sme presvedčení a ako to posilňuje našu vieru?

13 Nie je dôvod myslieť si, že Septuaginta, Viklefova Biblia, Biblia kráľa  Jakuba či niektorý iný preklad boli preložené pod pôsobením Božieho ducha. A predsa, keď preskúmame, ako vznikli tieto a mnohé ďalšie preklady, jednoznačne vidíme, že Božie Slovo pretrvalo, presne ako to Boh sľúbil. Neposilňuje to tvoju vieru, že aj ostatné Jehovove sľuby sa splnia? (Joz. 23:14)

14. Ako prehlbuje našu lásku k Bohu to, čo vieme o jeho Slove?

14 Keď premýšľame nad tým, ako Jehova celé stáročia ochraňoval Bibliu, posilňuje to nielen našu vieru, ale aj našu lásku k nemu. * Ale prečo nám Jehova vlastne dal svoje Slovo? A prečo sa zaručil, že pretrvá? Preto, lebo nás miluje a chce nás vyučovať na náš úžitok. (Prečítajte Izaiáša 48:17, 18.) Teda je prirodzené a aj správne, keď mu lásku opätujeme a poslúchame jeho prikázania. (1. Jána 4:19; 5:3)

15. Čo si rozoberieme v nasledujúcom článku?

15 Je logické, že keď si ceníme Božie Slovo, chceme mať z neho čo najväčší úžitok. Teda ako môžeme vyťažiť z osobného čítania Biblie maximum? Čo nám pomôže, aby sme vo zvestovateľskej službe obracali pozornosť ľudí na Bibliu? A čo môžu robiť bratia pre to, aby všetko, čo hovoria z pódia, bolo založené na Biblii? Tieto otázky si rozoberieme v nasledujúcom článku.

^ 4. ods. Pozri článok „Je nutné učiť sa po hebrejsky a po grécky?“, ktorý vyšiel v Strážnej veži z 1. novembra 2009.

^ 5. ods. V angličtine pochádzajú niektoré ustálené slovné spojenia z Biblie kráľa Jakuba.

^ 14. ods. Pozri rámček „ Príďte sa pozrieť!