Prejsť na článok

Prejsť na obsah

„Božie slovo... vykonáva moc“

„Božie slovo... vykonáva moc“

„Božie slovo je živé a vykonáva moc.“ ​(HEBR. 4:12)

PIESNE: 114, 113

1. Čo ťa presviedča o tom, že Božie Slovo má moc? (Pozri obrázok v úvode článku.)

AKO Jehovovi služobníci sme presvedčení, že Božie slovo, teda posolstvo od Boha, je „živé a vykonáva moc“. (Hebr. 4:12) Mnohí z nás sú živým dôkazom toho, že Biblia má moc meniť životy. Niektorí naši spolukresťania v minulosti kradli, boli závislí od drog alebo žili nemravne. Iní dosiahli vo svete určitý úspech, ale aj tak cítili, že im v živote niečo chýba. (Kaz. 2:3–11) Našťastie mnohým ľuďom, ktorí sa kedysi životom len pretĺkali a nemali žiadnu nádej, Biblia pomohla zmeniť sa a nájsť cestu života. V Strážnej veži v rubrike „Biblia mení životy“ si určite čítal už veľa pútavých príbehov o našich bratoch a sestrách, ktorí urobili takéto zmeny. A iste si si všimol, že s pomocou Biblie robí kresťan duchovný pokrok aj po krste.

2. Ako pôsobilo Božie Slovo na ľudí v prvom storočí?

2 Malo by nás prekvapovať, že v súčasnosti mnohí urobili v živote veľké zmeny vďaka tomu, že študovali Božie Slovo? Vôbec nie! Pripomína nám to bratov a sestry z prvého storočia, ktorí mali nebeskú nádej. (Prečítajte 1. Korinťanom 6:9–11.) Keď apoštol Pavol vymenoval, akí ľudia nezdedia Božie Kráľovstvo, dodal: „A predsa niektorí z vás boli  takými.“ Ale s pomocou Písma a Božieho svätého ducha sa zmenili. A aj po krste museli niektorí prekonať vážne duchovné problémy. Biblia spomína jedného pomazaného kresťana z prvého storočia, ktorý musel byť vylúčený. Neskôr urobil potrebné zmeny a bol prijatý späť do zboru. (1. Kor. 5:1–5; 2. Kor. 2:5–8) Nie je povzbudzujúce premýšľať o tom, koľko rôznych problémov prekonali naši spolukresťania vďaka Božiemu Slovu?

3. Nad čím sa zamyslíme v tomto článku?

3 Keďže Biblia má takú veľkú moc a my ju máme k dispozícii, určite ju chceme používať čo najlepšie. (2. Tim. 2:15) Preto sa v tomto článku zamyslíme nad tým, čo musíme robiť, aby sa moc Božieho Slova naplno prejavila (1) v našom živote, (2) v našej službe a (3) v našom vyučovaní z pódia. To nám pomôže ukázať nášmu láskavému nebeskému Otcovi, ktorý nás vyučuje na náš úžitok, ako veľmi ho milujeme a akí sme mu vďační za všetko, čo pre nás robí. (Iz. 48:17)

V NAŠOM ŽIVOTE

4. a) Čo musíme robiť, aby na nás pôsobilo Božie Slovo? b) Kedy si nachádzaš čas na čítanie Biblie?

4 Ak má na nás Božie Slovo pôsobiť, musíme si ho čítať pravidelne, ak je to možné, každý deň. (Joz. 1:8) Je pravda, že väčšina z nás je veľmi zaneprázdnená. Ale ničomu, ani tým najnevyhnutnejším povinnostiam, nesmieme dovoliť, aby narušili náš zvyk čítať si Bibliu. (Prečítajte Efezanom 5:15, 16.) Mnohí Jehovovi služobníci nachádzajú rôzne spôsoby, ako si vyhradiť čas na každodenné čítanie Biblie. Niektorí si ju čítajú ráno, iní počas dňa alebo večer. Majú rovnaké pocity ako žalmista, ktorý napísal: „Ako ja milujem tvoj zákon! Celý deň sa ním zaoberám.“ ​(Žalm 119:97)

5., 6. a) Prečo je dôležité rozjímať? b) Ako môžeme rozjímať čo najlepšie? c) Čo ti prinieslo to, že si čítaš Božie Slovo a rozjímaš o ňom?

5 Bibliu však nestačí len čítať. O tom, čo čítame, musíme rozjímať. (Žalm 1:1–3) Iba potom budeme vedieť, ako uplatniť múdre a nadčasové biblické zásady. Či už si čítame Božie Slovo v tlačenej, alebo v elektronickej podobe, naším cieľom by malo byť dostať ho do srdca.

6 Ako môžeme čo najlepšie rozjímať? Mnohí zistili, že po prečítaní určitej pasáže z Biblie je dobré zastaviť sa a položiť si napríklad takéto otázky: Čo sa z toho dozvedám o Jehovovi? V ktorých oblastiach sa mi už darí uplatňovať  zásadu z tejto pasáže? A v ktorých oblastiach by som sa mohol zlepšiť? Keď rozjímame o Božom Slove a modlíme sa v súvislosti s tým, čo čítame, podnecuje nás to uplatňovať biblické rady ešte lepšie. Tak sa v našom živote ešte viac prejaví moc Božieho Slova. (2. Kor. 10:4, 5)

V NAŠEJ SLUŽBE

7. Ako by sme mali používať Božie Slovo v službe?

7 Čo nám pomôže dobre používať Božie Slovo v službe? V prvom rade je dôležité, aby sme z neho pri zvestovaní a vyučovaní často čítali. Jeden brat to vysvetlil takto: „Predstav si, že zvestuješ z domu do domu so samotným Jehovom. Hovoril by si stále len ty alebo by si nechal hovoriť jeho?“ Chcel tým povedať, že keď v službe čítame priamo z Božieho Slova, umožňujeme, aby sa domácemu prihováral sám Jehova. Dobre zvolený biblický text zapôsobí na domáceho pravdepodobne omnoho viac než naše slová. (1. Tes. 2:13) Polož si otázku: Využívam každú príležitosť, aby som ľuďom, ktorým zvestujem dobré posolstvo, prečítal niečo z Božieho Slova?

8. Prečo nestačí, aby sme ľuďom v službe biblické texty len prečítali?

8 Pravdaže, biblické texty nestačí ľuďom len prečítať. Prečo? Pretože mnohí rozumejú Biblii len málo alebo jej nerozumejú vôbec. Bolo to tak v prvom storočí a je to tak aj dnes. (Rim. 10:2) A tak by sme nemali očakávať, že človek pochopí biblický verš, keď mu ho len prečítame. Je dôležité, aby sme určité časti verša vyzdvihli, napríklad tak, že znova prečítame kľúčové slová, a aby sme vysvetlili ich význam. Keď to urobíme, veľmi  tým prispejeme k tomu, aby posolstvo z Božieho Slova zapôsobilo na myseľ a srdce našich poslucháčov. (Prečítajte Lukáša 24:32.)

9. Ako môžeme domácemu pomôcť, aby si vážil Bibliu? Uveď príklad.

9 Keď biblický verš pred prečítaním vhodne uvedieme, môže to domácemu pomôcť, aby si Bibliu vážil. Môžeme napríklad povedať: „Pozrime sa, čo o tejto téme hovorí náš Stvoriteľ.“ Alebo keď sa zhovárame s niekým, kto nie je kresťanom, môžeme povedať: „Všimnite si, čo o tom hovoria sväté spisy.“ A ak vydávame svedectvo človeku, ktorého náboženstvo nezaujíma, môžeme sa ho opýtať: „Počuli ste už tento staroveký výrok?“ Pamätáme na to, že každý človek je iný, a preto k ľuďom pristupujeme individuálne. (1. Kor. 9:22, 23)

10. a) Porozprávaj, čo zažil v službe istý brat. b) Videl si aj ty, akú veľkú moc má Božie Slovo v službe?

10 Mnohí zistili, že keď v službe používajú Božie Slovo, na ľudí, ktorým zvestujú, to silne pôsobí. Zamyslime sa nad tým, čo zažil v službe istý brat. Keď prišiel na opätovnú návštevu za jedným starším pánom, ktorý už roky čítal naše časopisy, rozhodol sa, že mu nielen zanechá najnovšiu Strážnu vežu, ale mu aj prečíta biblický text uvedený v časopise. Prečítal mu 2. Korinťanom 1:3, 4, kde sa píše: „Otec nežného milosrdenstva a Boh každej útechy... nás teší vo všetkom našom súžení.“ Na domáceho tieto slová tak zapôsobili, že brata poprosil, aby mu ich prečítal znova. Potom povedal, že on i jeho manželka veľmi potrebujú útechu, a prejavil záujem o biblické posolstvo. Nevidíme z toho, ako mocne môže Božie Slovo pôsobiť v našej službe? (Sk. 19:20)

PRI VYUČOVANÍ Z PÓDIA

11. Na čo musia dbať bratia pri vyučovaní z pódia?

11 Všetci radi navštevujeme naše zhromaždenia a zjazdy. Chodíme na ne hlavne preto, aby sme uctievali Jehovu. Okrem toho máme veľký úžitok z duchovného vyučovania. Mať pri takých príležitostiach prejav je veľká česť. Bratia, ktorí ju majú, by si však mali uvedomovať, že je to aj veľká zodpovednosť. (Jak. 3:1) Vždy musia dbať na to, aby ich vyučovanie bolo pevne založené na Božom Slove. Ako môžeš používať Bibliu tak, aby sa v tvojom prejave naplno prejavila jej moc?

12. Čo musí rečník robiť, aby biblické verše tvorili kostru jeho prejavu?

12 Snaž sa, aby biblické verše tvorili kostru tvojho prejavu. (Ján 7:16) Ako to môžeš robiť? Napríklad tak, že si budeš dávať pozor, aby zážitky, ktoré rozprávaš, príklady a prirovnania, ktoré uvádzaš, ba ani tvoj spôsob prednesu neodvádzali pozornosť od toho, čo sa píše v biblických veršoch. Pamätaj tiež na to, že vyučovať z Biblie neznamená len čítať z nej. Pravda je taká, že keby si čítal priveľa veršov, tvojim poslucháčom by nemusel utkvieť v pamäti žiaden. Preto pozorne vyber kľúčové biblické texty a venuj čas tomu, aby si ich prečítal, vysvetlil, znázornil a aby si ukázal, ako ich uplatniť. (Neh. 8:8) Keď je prejav založený na osnove od našej organizácie, preštuduj si ju spolu s biblickými veršami, ktoré sú v nej uvedené. Snaž sa pochopiť, ako jednotlivé body v osnove súvisia s biblickými  veršami. Potom použi vybrané verše tak, aby poslucháči pochopili myšlienky z osnovy. (Praktické podnety nájdeš v 21. až 23. štúdii knihy Maj úžitok z teokratickej školy kazateľskej služby.) A predovšetkým sa modli k Jehovovi a pros ho, aby ti pomohol odovzdať drahocenné pravdy z jeho Slova. (Prečítajte Ezdráša 7:10; Príslovia 3:13, 14.)

13. a) Ako na jednu sestru zapôsobil biblický verš, ktorý počula na zhromaždení? b) Čo tebe osobne dáva biblické vyučovanie na našich zhromaždeniach?

13 Biblický text použitý na jednom kresťanskom zhromaždení veľmi silno zapôsobil na istú sestru z Austrálie, ktorá mala ťažké detstvo. Hoci už prijala biblické posolstvo a bola pokrstená, bolo pre ňu ťažké prijať skutočnosť, že Jehova ju miluje. Časom sa však o tom presvedčila. Čo jej v tom pomohlo? Zlom nastal, keď rozjímala o biblickom texte, ktorý počula na zhromaždení, a preskúmala aj ďalšie verše. * Zapôsobil aj na teba nejaký biblický text, ktorý si počul na zhromaždení alebo na zjazde? (Neh. 8:12)

14. Ako môžeme ukázať, že sme vďační za Jehovovo Slovo?

14 Nie si aj ty Jehovovi vďačný za jeho písané Slovo, Bibliu? Nielenže ho ľuďom s láskou dal, ale aj dodržal sľub, že pretrvá. (1. Petra 1:24, 25) Robíme veľmi dobre, keď si Božie Slovo pravidelne čítame, riadime sa ním v živote a používame ho na pomoc druhým. Tak ukazujeme, že máme radi a ceníme si tento poklad, a čo je ešte dôležitejšie, že milujeme a vážime si jeho Autora, Jehovu.

^ 13. ods. Pozri rámček „ Zlomový moment“.