Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ceň si duchovné poklady

Ceň si duchovné poklady

„Kde je váš poklad, tam bude tiež vaše srdce.“ ​(LUK. 12:34)

PIESNE: 153, 104

1., 2. a) Aké duchovné poklady máme od Jehovu? b) Čo budeme rozoberať v tomto článku?

JEHOVA je najbohatšou osobou vo vesmíre. (1. Par. 29:11, 12) Je naším nebeským Otcom a štedro sa delí o duchovné bohatstvo so všetkými, ktorí si uvedomujú jeho výnimočnú hodnotu. Sme veľmi vďační, že od neho máme tieto duchovné poklady: (1) Božie Kráľovstvo, (2) službu, ktorá ľuďom zachraňuje život, a (3) drahocenné pravdy, ktoré nachádzame v jeho Slove. Keby sme si však nedali pozor, mohlo by sa stať, že tieto poklady by sme si prestali ceniť alebo by sme ich dokonca odvrhli. Aby sa nám to nestalo, musíme byť za ne vďační a musíme si neustále pripomínať ich hodnotu. Ježiš povedal: „Kde je váš poklad, tam bude tiež vaše srdce.“ ​(Luk. 12:34)

2 Zamyslime sa teraz, ako si môžeme rozvíjať a udržať vďačnosť za Kráľovstvo, službu a biblickú pravdu. Pri rozbore tohto článku premýšľaj nad tým, nakoľko si ty osobne ceníš tieto duchovné poklady a čo ti pomôže, aby si si ich cenil ešte viac.

BOŽIE KRÁĽOVSTVO JE AKO VZÁCNA PERLA

3. Čo bol ochotný urobiť obchodník v Ježišovom podobenstve, aby získal vzácnu perlu? (Pozri obrázok v úvode článku.)

3 Prečítajte Matúša 13:45, 46. Ježiš vyrozprával podobenstvo o obchodníkovi, ktorý hľadal perly. Za tie roky  nepochybne kúpil a predal stovky perál. No teraz našiel perlu, ktorá bola taká drahocenná, že už len pri pohľade na ňu mu poskočilo srdce. Aby si ju mohol kúpiť, bol ochotný predať celý svoj majetok. Z toho vidno, že táto perla mala v jeho očiach obrovskú hodnotu!

4. Čo ochotne urobíme, keď si ceníme Božie Kráľovstvo, tak ako si obchodník cenil perlu veľkej hodnoty?

4 Čo sa z toho učíme? Božie Kráľovstvo je ako vzácna perla. Keď si ho ceníme, tak ako si obchodník cenil perlu veľkej hodnoty, ochotne sa vzdáme čohokoľvek, len aby sme sa stali poddanými Božieho Kráľovstva a mohli nimi aj zostať. (Prečítajte Marka 10:28–30.) Uveďme si ako príklad dvoch Božích služobníkov, ktorí to urobili.

5. Ako dal Zacheus najavo, že si cení posolstvo o Kráľovstve?

5 Zacheus bol hlavným vyberačom daní, ktorý zbohatol na tom, že od ľudí vymáhal peniaze. (Luk. 19:1–9) Keď však tento nepoctivý človek počul Ježiša zvestovať o Kráľovstve, uvedomil si nesmiernu hodnotu dobrého posolstva a okamžite konal. Zvolal: „Hľa, Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a čokoľvek som od niekoho vydieral falošnou obžalobou, nahrádzam štvornásobne.“ Ochotne sa vzdal nečestne nadobudnutého majetku a prestal sa zameriavať na získavanie hmotných vecí.

6. Aké zmeny urobila Rose a prečo?

6 Pred niekoľkými rokmi počula posolstvo o Božom Kráľovstve jedna žena, ktorú nazveme Rose. Mala lesbický vzťah a bola predsedníčkou organizácie, ktorá bojuje za práva homosexuálov. Počas štúdia Biblie si Rose uvedomila, že pravda o Božom Kráľovstve má výnimočnú hodnotu. Vedela však, že bude musieť urobiť obrovské zmeny. (1. Kor. 6:9, 10) Pravda na ňu silne zapôsobila. Rozhodla sa vzdať svojej funkcie a ukončiť svoj lesbický vzťah. V roku 2009 sa dala pokrstiť a už po roku začala slúžiť ako pravidelná priekopníčka. Pochopila obrovskú hodnotu posolstva o Kráľovstve, vytvorila si silný vzťah k Jehovovi a naučila sa potláčať svoje nesprávne túžby. (Mar. 12:29, 30)

7. Čo musíme robiť, aby sme si vždy veľmi cenili Božie Kráľovstvo?

7 Aj mnohí z nás museli v živote urobiť veľké zmeny, aby sa stali poddanými Božieho Kráľovstva. (Rim. 12:2) Tým sa však náš boj neskončil. Stále si musíme dávať pozor, aby niečo neoslabilo našu lásku k Jehovovi, napríklad túžba po hmotných veciach alebo sexuálne žiadosti. (Prísl. 4:23; Mat. 5:27–29) Jehova nám chce pomôcť, aby sme si vždy veľmi cenili Božie Kráľovstvo, a preto nám dal ďalší neoceniteľný poklad.

SLUŽBA, KTORÁ VEDIE K ZÁCHRANE ŽIVOTA

8. a) Prečo Pavol prirovnal službu k „pokladu... v hlinených nádobách“? b) Z čoho vidno, že Pavol si veľmi cenil službu?

8 Ježiš nás poveril, aby sme zvestovali dobré posolstvo o Kráľovstve a učili ľudí biblickú pravdu. (Mat. 28:19, 20) Apoštol Pavol si uvedomoval výnimočnú hodnotu služby. Poverenie byť služobníkom novej zmluvy prirovnal k „pokladu... v hlinených nádobách“. (2. Kor. 4:7; 1. Tim. 1:12) Aj keď sme len nedokonalé hlinené nádoby, vďaka posolstvu, ktoré zvestujeme, môžeme my i ľudia, ktorí nás počúvajú, získať večný život. Pavol to vedel, a preto povedal: „Všetko robím pre dobré posolstvo, aby  som mal na ňom účasť s inými.“ ​(1. Kor. 9:23) Pavol miloval službu, a tak sa v nej veľmi namáhal. (Prečítajte Rimanom 1:14, 15; 2. Timotejovi 4:2.) Vďaka tomu dokázal znášať aj tvrdý odpor. (1. Tes. 2:2) Ako ho v tom môžeme napodobňovať?

9. Napríklad ako môžeme dať najavo, že považujeme službu za poklad?

9 Pavol bol veľmi vďačný, že mu Jehova zveril službu, a tak využíval každú príležitosť, aby druhým zvestoval dobré posolstvo. Podobne ako apoštoli a raní kresťania, aj my vydávame svedectvo neformálne, na verejnosti a z domu do domu. (Sk. 5:42; 20:20) Keď nám to okolnosti dovoľujú, hľadáme spôsoby, ako slúžiť viac, možno ako pomocní alebo ako pravidelní priekopníci. Ďalšou možnosťou je naučiť sa cudzí jazyk alebo sa presťahovať tam, kde je málo zvestovateľov, či už v našej krajine, alebo v zahraničí. (Sk. 16:9, 10)

10. Ako Jehova požehnáva úsilie, ktoré Irene vynakladá v službe?

10 Uveďme si príklad Irene, slobodnej sestry zo Spojených štátov. Túžila zvestovať dobré posolstvo rusky hovoriacim prisťahovalcom. S touto službou začala v roku 1993, keď bolo v ruskej skupine v New Yorku iba asi 20 zvestovateľov. Už 20 rokov horlivo slúži v cudzojazyčnom obvode. Priznáva: „Ešte stále nehovorím po rusky bez chyby.“ Irene a ďalší prejavili horlivého ducha a Jehova ich úsilie požehnal. Dnes je v New Yorku šesť ruských zborov. Irene študovala Bibliu s mnohými ľuďmi a pätnásť z nich sa dalo pokrstiť. Niektorí dokonca slúžia ako bételiti, priekopníci či zboroví starší. Irene hovorí: „Keď premýšľam o iných cieľoch, ktoré som si mohla dať, žiaden z nich by mi nepriniesol väčšiu radosť.“ Táto sestra si službu veľmi cení!

Považuješ službu za poklad a dávaš to najavo tak, že si ju plánuješ na každý týždeň? (Pozri 11. a 12. odsek.)

11. Aké výsledky to prináša, keď zvestujeme dobré posolstvo aj napriek prenasledovaniu?

11 Ak si ceníme službu, budeme vydávať svedectvo aj napriek prenasledovaniu podobne ako apoštol Pavol. (Sk. 14:19–22) Bratia v Spojených štátoch zažívali v 30. a začiatkom 40. rokov minulého storočia tvrdý odpor. Prejavili však rovnaký postoj ako apoštol Pavol — zostali pevní a naďalej hlásali dobré posolstvo. Chceli obhájiť svoje právo zvestovať dobré posolstvo, a preto viedli mnoho právnych bojov. V roku 1943 sa brat Nathan H. Knorr o jednom víťazstve na Najvyššom súde Spojených štátov vyjadril takto: „Zvíťazili sme vďaka vášmu boju. Keby nikto nezvestoval, na Najvyššom súde by sa neriešil žiaden prípad. Ale vďaka vám,  zvestovatelia a bratia na celom svete, ktorí vytrvalo vydávate svedectvo a nenecháte sa umlčať, sme zmarili snahy prenasledovateľov. Toto súdne rozhodnutie sme dosiahli vďaka tomu, že Pánov ľud zaujal pevný postoj.“ Rovnaký postoj prejavili aj bratia v iných krajinách, čo viedlo k podobným víťazstvám. Je to skutočne tak. Ak milujeme službu, snahy prenasledovateľov zastaviť našu činnosť budú márne.

12. Čo si rozhodnutý robiť?

12 Keď sa na službu pozeráme ako na vzácny poklad od Jehovu, nebude pre nás najdôležitejšie to, koľko hodín si napíšeme do správy. Budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme „dôkladne svedčili o dobrom posolstve“. (Sk. 20:24; 2. Tim. 4:5) Ale čo by sme mali druhých učiť? Zamyslime sa nad ďalším pokladom od Boha.

NAŠA POKLADNICA BIBLICKÝCH PRÁVD

13., 14. a) O akej pokladnici hovoril Ježiš v Matúšovi 13:52? b) Ako si môžeme napĺňať svoju pokladnicu?

13 Tretím duchovným pokladom sú všetky biblické pravdy, ktoré sme spoznali. Jehova je Boh pravdy. (2. Sam. 7:28; Žalm 31:5) Je naším štedrým Otcom a tieto pravdy zjavuje každému, kto má pred ním bázeň. Odvtedy, čo sme prvýkrát počuli o pravde, sa o nej môžeme dozvedať stále viac, a to nielen z Božieho Slova, ale aj z našich publikácií, na zhromaždeniach a na regionálnych a krajských zjazdoch. Za ten čas sme si do svojej duchovnej pokladnice uložili mnoho biblických právd. Ježiš povedal, že v nej máme „veci nové aj staré“. (Prečítajte Matúša 13:52.) Ak po týchto pravdách pátrame ako po skrytých pokladoch, Jehova nám pomáha napĺňať si túto pokladnicu stále novými pravdami. (Prečítajte Príslovia 2:4–7.) Ako to môžeme robiť?

14 Musíme si vytvoriť dobré študijné návyky a pozorne skúmať Božie Slovo a naše publikácie. Vďaka tomu spoznáme pravdy, ktoré sú nové v tom zmysle, že sme ich predtým nepoznali. (Joz. 1:8, 9; Žalm 1:2, 3) V prvom čísle tohto časopisu, ktoré vyšlo v júli 1879, sa písalo: „Pravda je ako skromný kvietok v pustatine života, obklopený a takmer udusený bujným porastom buriny omylu. Ak ju chcete nájsť, musíte byť stále pozorní... Ak ju chcete vlastniť, musíte sa skloniť, aby ste ju dostali. Neuspokojte sa s jedným kvetom pravdy... Stále zbierajte, stále hľadajte.“ Musíme stále nadšene hľadať nové pravdy, a tak prinášať do svojej pokladnice ďalšie duchovné poklady.

15. a) Prečo môžeme niektoré pravdy označiť za „staré“? b) Ktoré „staré“ pravdy sú pre teba zvlášť cenné?

15 Niektoré vzácne pravdy sme objavili v čase, keď sme začali študovať Bibliu s Jehovovými svedkami. Mohli by sme ich nazvať staré, pretože ich poznáme a ceníme si ich už od začiatku nášho kresťanského života. Ktoré sú to pravdy? Dozvedeli sme sa, že Jehova je náš Stvoriteľ a Darca života a že má s ľuďmi určité predsavzatie. Zistili sme tiež, že za nás z lásky obetoval svojho Syna ako výkupné a že môžeme byť oslobodení od hriechu a smrti. Ďalej sme spoznali, že Božie Kráľovstvo ukončí všetko utrpenie a že máme nádej na večný život na zemi v pokoji a šťastí. (Ján 3:16; Zjav. 4:11; 21:3, 4)

16. Čo by sme mali urobiť, keď dôjde k úprave v porozumení nejakej pravdy?

 16 Z času na čas dochádza k úpravám v porozumení nejakého biblického proroctva alebo pasáže z Biblie. V takom prípade by sme si mali vyhradiť čas na to, aby sme si nové vysvetlenie pozorne preštudovali a aby sme o ňom premýšľali. (Sk. 17:11; 1. Tim. 4:15) Mali by sme si dať za cieľ, aby sme porozumeli nielen hlavným zmenám, ale aj drobným rozdielom medzi starým a novým porozumením. Tak si novú pravdu bezpečne uložíme do svojej pokladnice. Prečo sa vyplatí takéto úsilie?

17., 18. Ako nám pomáha svätý duch?

17 Ježiš povedal, že Boží duch nám pripomenie všetky veci, ktoré sme sa dozvedeli. (Ján 14:25, 26) Ako nám svätý duch pomáha, keď učíme ľudí z Božieho Slova a hovoríme s nimi o dobrom posolstve? Uveďme si príklad brata, ktorý sa volá Peter. V roku 1970, keď mal 19 rokov, začal slúžiť v britskej pobočke. V službe z domu do domu raz stretol bradatého muža v stredných rokoch. Opýtal sa ho, či by chcel porozumieť Biblii. Ten muž bol židovský rabín, ktorého prekvapilo, že nejaký mladík ho chce poučovať o Božom Slove. Povedal si, že Petra vyskúša, a preto mu položil otázku: „Chlapče, v akom jazyku bola napísaná kniha Daniel?“ Peter odpovedal: „Časť z nej bola napísaná v aramejčine.“ Peter spomína: „Rabín bol prekvapený, že som to vedel. A mňa to prekvapilo ešte viac. Odkiaľ som to vedel? Keď som prišiel domov, pozrel som si Strážne veže Prebuďte sa! z predchádzajúcich mesiacov a našiel som tam článok, v ktorom sa písalo, že kniha Daniel bola napísaná sčasti v aramejčine.“ Teda svätý duch nám môže pripomenúť veci, ktoré sme si v minulosti prečítali a bezpečne uložili do svojej pokladnice biblických právd. (Luk. 12:11, 12; 21:13–15)

18 Ak si ceníme múdrosť od Jehovu, budeme do svojej duchovnej pokladnice stále pridávať k starým pokladom nové. Čím viac si budeme tieto poklady ceniť, tým lepšími učiteľmi Božieho Slova sa staneme.

CHRÁŇ SI SVOJE POKLADY

19. Prečo si musíme chrániť svoje duchovné poklady?

19 Satan a jeho svet sa neustále snažia o to, aby oslabili našu vďačnosť za duchovné poklady, o ktorých sme hovorili v tomto článku. Nie sme imúnni voči Satanovým taktikám. Keby sme si nedali pozor, ľahko by nás mohla rozptýliť napríklad vidina dobre platenej práce, túžba po prepychovom živote alebo snaha urobiť na druhých dojem svojím bohatstvom. Apoštol Ján nám pripomína, že tento svet i jeho lákadlá už čoskoro pominú. (1. Jána 2:15–17) Preto musíme byť stále vďační za duchovné poklady, ktoré máme, a musíme si ich chrániť.

20. Čo si rozhodnutý robiť, aby si si ochránil svoje duchovné poklady?

20 Buď ochotný vzdať sa čohokoľvek, čo by mohlo oslabiť tvoju lásku k Božiemu Kráľovstvu. Naďalej horlivo zvestuj dobré posolstvo a nikdy si neprestaň ceniť službu, ktorá môže ľuďom zachrániť život. A stále usilovne hľadaj biblické pravdy. Keď to budeš robiť, budeš si ukladať „poklad v nebesiach, kam sa zlodej nedostane, ani moľ nežerie. Lebo kde je [tvoj] poklad, tam bude tiež [tvoje] srdce.“ ​(Luk. 12:33, 34)