Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 27. ŠTUDIJNÝ ČLÁNOK

Už teraz sa pripravuj na prenasledovanie

Už teraz sa pripravuj na prenasledovanie

„Všetci tí, čo si želajú žiť v zbožnej oddanosti v spoločenstve s Kristom Ježišom, budú takisto prenasledovaní.“ (2. TIM. 3:12)

PIESEŇ Č. 154 Vytrvávajme v skúškach

ČO SA DOZVIEME *

1. Prečo sa musíme pripravovať na prenasledovanie?

V NOCI pred svojou smrťou náš Pán, Ježiš Kristus, povedal, že všetci, ktorí sa rozhodnú stať jeho učeníkmi, budú nenávidení. (Ján 17:14) A to platí stále. Ľudia, ktorí odporujú pravému uctievaniu, prenasledujú verných Jehovových svedkov. (2. Tim. 3:12) Očakávame, že s blížiacim sa koncom tohto sveta sa bude toto prenasledovanie ešte zintenzívňovať. (Mat. 24:9)

2., 3. a) Prečo by sme sa nemali poddať strachu? b) Čo si rozoberieme v tomto článku?

2 Ako sa môžeme už teraz pripravovať na prenasledovanie? Určite nie tak, že by sme si predstavovali, čo všetko by sa mohlo stať. Keby sme to robili, mohol by nás premôcť strach a úzkosť. Vlastné predstavy by nás mohli tak vystrašiť, že by sme prestali slúžiť Jehovovi ešte skôr, než vôbec zažijeme nejaké skúšky. (Prísl. 12:25; 17:22) Strach je silná zbraň, ktorú proti nám používa náš „protivník, Diabol“. (1. Petra 5:8, 9) Čo môžeme robiť, aby sme zostali verní?

3 V tomto článku si rozoberieme, ako si môžeme posilňovať vzťah k Jehovovi a prečo je dôležité robiť to už teraz. Okrem toho si povieme, čo by sme mali robiť, aby sme boli odvážnejší. A nakoniec si ukážeme, ako sa môžeme vyrovnať s nenávisťou odporcov.

AKO SI MÔŽEŠ POSILNIŤ VZŤAH K JEHOVOVI

4. O čom musíme byť presvedčení podľa Hebrejom 13:5, 6 a prečo?

4 Buď presvedčený, že Jehova ťa miluje a nikdy ťa neopustí. (Prečítajte Hebrejom 13:5, 6.) Pred mnohými  rokmi Strážna veža uviedla: „Čím viac Boha poznáš, tým väčšiu dôveru v neho v skúškach máš.“ Je to tak. Ak chceme v skúškach zostať verní Jehovovi, musíme ho milovať, úplne sa naňho spoliehať a nikdy nepochybovať, že nás má rád. (Mat. 22:36–38; Jak. 5:11)

5. Ako sa presvedčíš, že Jehova ťa miluje?

5 Denne si čítaj Bibliu s cieľom posilniť si vzťah k Jehovovi. (Jak. 4:8) Pri čítaní sa zameriavaj na to, aké city prejavuje. Keď čítaš, čo povedal a urobil, zamysli sa, ako z toho cítiť, že ťa má rád. (2. Mojž. 34:6) Pre niektorých ľudí je ťažké uveriť, že ich Boh miluje, pretože lásku nikdy nepocítili. Ak medzi nich patríš aj ty, skús si každý deň zostaviť zoznam toho, ako ti Jehova prejavil súcit a láskavosť. (Žalm 78:38, 39; Rim. 8:32) Keď budeš uvažovať o tom, ako sa Jehova o teba stará, a rozjímať o tom, čo čítaš v jeho Slove, pravdepodobne si uvedomíš, že robí pre teba veľmi veľa. Čím viac si to budeš vážiť, tým bližší vzťah k nemu budeš mať. (Žalm 116:1, 2)

6. K čomu to podľa Žalmu 94:17–19 povedie, keď sa budeš vrúcne modliť?

6 Často sa modli. Predstav si chlapca, ktorého nežne objíma otec. Chlapec cíti k otcovi takú dôveru, že mu bez obáv rozpráva všetko, čo v ten deň zažil. Podobný blízky vzťah si môžeš vytvoriť k Jehovovi, keď sa budeš každý deň vrúcne modliť. (Prečítajte Žalm 94:17–19.) Je tvojím milujúcim Otcom, preto mu v modlitbe „vylej svoje srdce... ako vodu“ a povedz mu, z čoho máš strach a čo ťa trápi. (Plač 2:19) K čomu to povedie? Pocítiš „Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie“. (Fil. 4:6, 7) Čím častejšie sa budeš vrúcne modliť, tým bližší vzťah budeš mať k Jehovovi. (Rim. 8:38, 39)

Kľúč k odvahe je dôvera v Jehovu a v jeho sľuby o Kráľovstve

Stanley Jones si bol istý, že Božie Kráľovstvo je skutočná vláda, a z toho čerpal silu (Pozri 7. odsek)

7. Prečo je dôležité, aby sme boli pevne presvedčení, že Božie sľuby o Kráľovstve sa splnia?

7 Pevne ver, že všetky Božie sľuby o Kráľovstve sa splnia. (4. Mojž. 23:19) Ak je tvoja viera v tieto sľuby slabá, Satan a tí, ktorí sú pod jeho vplyvom, ti ľahšie naženú strach. (Prísl. 24:10; Hebr. 2:15) Ako si môžeš už teraz posilniť vieru v Božie Kráľovstvo? Začni si študovať Božie sľuby súvisiace s Kráľovstvom a pri každom z nich premýšľaj o tom, prečo si môžeš byť istý, že sa splní. Ako ti to pomôže? Zamysli sa nad tým, vďaka čomu vytrval Stanley Jones, ktorý bol za svoju vieru sedem rokov vo väzení. * Povedal: „Posilňovalo ma poznanie o Božom  kráľovstve, bol som si ním istý a ani na okamih som o ňom nezapochyboval.“ Keď budeš pevne dôverovať Božím sľubom, posilníš si vzťah k Jehovovi a nepodľahneš strachu. (Prísl. 3:25, 26)

8. Prečo je dôležité zamyslieť sa, aký postoj máme k zhromaždeniam?

8 Pravidelne navštevuj zhromaždenia. Na zhromaždeniach si posilňujeme vzťah k Jehovovi. Náš postoj k zhromaždeniam je dobrým ukazovateľom toho, ako dokážeme v budúcnosti zvládnuť prenasledovanie. (Hebr. 10:24, 25) Prečo to môžeme povedať? Zamysli sa: Dovoľujem, aby mi v účasti na zhromaždení bránili malé prekážky? Ak áno, ako to bude v budúcnosti, keď budem musieť riskovať svoju bezpečnosť, aby som sa stretol so spoluveriacimi? No ak sme už dnes pevne odhodlaní chodiť na zhromaždenia, nevzdáme sa ani potom, keď nám v tom odporcovia budú brániť. Teraz je čas na to, aby sme si zhromaždenia zamilovali. Keď na ne chodíme radi, žiadne ťažkosti, dokonca ani vládny zákaz nám nezabráni, aby sme poslúchali Boha viac ako ľudí. (Sk. 5:29)

Keď sa naučíš naspamäť biblické verše a piesne Kráľovstva, môže ti to byť počas prenasledovania veľmi užitočné (Pozri 9. odsek.) *

9. Prečo je užitočné učiť sa naspamäť biblické verše?

9 Uč sa naspamäť svoje obľúbené biblické verše. (Mat. 13:52) Možno nemáš dobrú pamäť, ale Jehova môže použiť svojho mocného svätého ducha, aby ti ich pripomenul. (Ján 14:26) Všimni si, čo povedal jeden brat, ktorý bol vo väzení vo východnom Nemecku a bol zavretý v samoväzbe: „Bolo obrovským požehnaním, že som sa dovtedy naučil naspamäť stovky textov. Mohol som vyplniť tie prázdne dni rozjímaním o rôznych biblických námetoch.“ Brat si vďaka týmto veršom udržal blízky vzťah k Jehovovi a zostal verný v skúškach.

(Pozri 10. odsek.) *

10. Prečo by sme sa mali učiť naše piesne naspamäť?

10 Uč sa naspamäť piesne, ktorými chválime Jehovu, a spievaj ich. Keď boli Pavol a Sílas uväznení vo Filipách, spievali duchovné piesne, ktoré vedeli naspamäť. (Sk. 16:25) Podobne sa duchovne posilňovali naši bratia v bývalom Sovietskom zväze, ktorí boli poslaní do vyhnanstva na Sibír. Sestra Marija Feduňová povedala: „Spievali sme  všetky piesne, ktoré sme poznali, piesne zo spevníka.“ Hovorila, že boli pre nich povzbudením a vďaka nim si udržali blízky vzťah k Jehovovi. Posilňuje to aj teba, keď spievaš svoje obľúbené piesne, ktorými chváliš Jehovu? Uč sa ich naspamäť už dnes! (Pozri rámček „ Prosba o odvahu“.)

ČO MÔŽEŠ ROBIŤ, ABY SI BOL ODVÁŽNEJŠÍ

11., 12. a) Z čoho pramenila Dávidova odvaha podľa slov v 1. Samuelovej 17:37, 45–47? b) Čo sa učíme zo správy o Dávidovi?

11 Na to, aby si dokázal znášať prenasledovanie, potrebuješ odvahu. Čo môžeš robiť, keď nie si veľmi odvážny? Mysli na to, že skutočná odvaha nezávisí od toho, aký si veľký, silný alebo schopný. Spomeň si na mladého Dávida, keď stál zoči-voči Goliášovi. V porovnaní s tým obrom bol Dávid menší, slabší a nedostatočne ozbrojený. Nemal dokonca ani meč! Bol však veľmi odvážny. Tomu arogantnému obrovi sa smelo postavil na odpor.

12 Vďaka čomu bol Dávid taký odvážny? Bol presvedčený, že Jehova je s ním. (Prečítajte 1. Samuelovu 17:37, 45–47.) Nezameriaval sa na to, aký je Goliáš v porovnaní s ním veľký. Skôr sa zameriaval na to, aký je Goliáš maličký v porovnaní s Jehovom. Čo sa učíme z tejto správy? Odvážni budeme vtedy, keď budeme presvedčení, že Jehova je s nami a že naši nepriatelia sú v porovnaní so Všemohúcim Bohom maličkí. (2. Par. 20:15; Žalm 16:8) Ale čo môžeme robiť už teraz, aby sme boli odvážni, keď príde prenasledovanie?

13. Ako môžeme pracovať na tom, aby sme boli odvážnejší?

13 Naša odvaha rastie, keď verejne oznamujeme dobrú správu o Božom Kráľovstve. Prečo to môžeme povedať? Pretože vo zvestovateľskej službe sa učíme dôverovať Jehovovi a prekonávať strach z ľudí. (Prísl. 29:25) Podobne ako si posilňujeme svalstvo fyzickým cvičením, odvahu si posilňujeme, keď sa zúčastňujeme na službe z domu do domu, so stojanmi, pri neformálnych príležitostiach alebo v obvode s obchodmi a firmami. Keď sa už dnes naučíme prejavovať odvahu v službe,  budeme pripravení vydávať svedectvo aj v čase, keď bude naša činnosť zakázaná. (1. Tes. 2:1, 2)

Nancy Juenová neprestala oznamovať dobrú správu ani napriek zákazu (Pozri 14. odsek.)

14., 15. Čo sa môžeme naučiť od Nancy Juenovej a Valentiny Garnovskej?

14 O odvahe sa môžeme veľa naučiť od dvoch našich verných sestier. Jedna z nich, Nancy Juenová, nemerala viac ako 150 centimetrov, ale nedala sa len tak zastrašiť. * Napriek zákazu neprestala zvestovať dobrú správu o Božom Kráľovstve, za čo strávila vyše 20 rokov vo väzení v komunistickej Číne. Vyšetrovatelia jej pri vypočúvaní povedali, že je „najzaťatejší človek v krajine“.

Valentina Garnovská bola presvedčená, že Jehova je s ňou (Pozri 15. odsek.)

15 Podobne bola v bývalom Sovietskom zväze uväznená Valentina Garnovská. Uväznili ju trikrát a celkovo strávila vo väzení 21 rokov. * Prečo? Bola taká odhodlaná neustále vydávať svedectvo, že štátni úradníci ju označili za „mimoriadne nebezpečného zločinca“. Vďaka čomu boli tieto dve sestry také odvážne? Boli presvedčené, že Jehova je s nimi.

16. Čo je kľúč ku skutočnej odvahe?

16 Ukázali sme si, že ak máme byť odvážnejší, nesmieme sa spoliehať na vlastnú silu a schopnosti. Musíme dôverovať, že Jehova je s nami a že bojuje za nás. (5. Mojž. 1:29, 30; Zech. 4:6) To je kľúč ku skutočnej odvahe.

AKO SA MÔŽEŠ VYROVNAŤ S NENÁVISŤOU

17., 18. Pred čím nás Ježiš varoval v Jánovi 15:18–21? Vysvetli to.

17 Sme radi, keď sa k nám druhí správajú úctivo. Nesmieme si však myslieť, že naša hodnota sa meria podľa toho, akí sme obľúbení. Ježiš povedal: „Šťastní ste, keď vás ľudia nenávidia a keď vás vylučujú a hania vás a zavrhujú vaše meno ako zlé kvôli Synovi človeka.“ (Luk. 6:22) Čo tým myslel?

 18 Ježiš tým nechcel povedať, že kresťania sa budú tešiť, keď ich druhí budú nenávidieť. Skôr to povedal preto, lebo si uvedomoval, aká je realita. Nie sme časťou tohto sveta. Žijeme podľa Ježišovho učenia a zvestujeme rovnakú správu ako on. Preto nás svet nenávidí. (Prečítajte Jána 15:18–21.) Chceme sa páčiť Jehovovi. Keď nás ľudia nenávidia, pretože milujeme nášho Otca, nemusíme sa tým trápiť, lebo nerobíme nič zlé.

19. Čo sa môžeme naučiť od apoštolov?

19 Bez ohľadu na to, čo druhí hovoria alebo robia, nikdy sa nehanbi za to, že si Jehovov svedok. (Mich. 4:5) Ako sa môžeme naučiť prekonávať strach z človeka? Zamyslime sa, čo robili apoštoli v Jeruzaleme krátko po Ježišovej smrti. Vedeli, že židovskí náboženskí vodcovia ich z celej duše nenávidia. (Sk. 5:17, 18, 27, 28) Napriek tomu každý deň chodili do chrámu, zvestovali dobrú správu o Kráľovstve a tak sa verejne hlásili ku Kristovým učeníkom. (Sk. 5:42) Odmietli sa poddať strachu. Aj my sa naučíme prekonávať strach z ľudí, keď budeme pri každej príležitosti verejne dávať najavo, že sme Jehovovi svedkovia – v práci, v škole alebo v susedstve. (Sk. 4:29; Rim. 1:16)

20. Prečo boli apoštoli šťastní, aj keď boli prenasledovaní?

20 Prečo boli apoštoli šťastní napriek prenasledovaniu? Vedeli, prečo ich ľudia nenávidia, a považovali za česť, že s nimi zle zaobchádzajú, lebo konajú Jehovovu vôľu. (Luk. 6:23; Sk. 5:41) Apoštol Peter neskôr napísal: „I keby ste mali trpieť pre spravodlivosť, ste šťastní.“ (1. Petra 2:19–21; 3:14) Keď chápeme, že ľudia nás nenávidia preto, lebo konáme to, čo je správne, nikdy nedovolíme, aby nás ochromil strach z ľudí.

PRINESIE TI TO ÚŽITOK

21., 22. a) Ako sa chceš ty osobne pripravovať na prenasledovanie? b) Čo budeme rozoberať v nasledujúcom článku?

21 Nevieme, kedy sa zdvihne vlna prenasledovania alebo vláda dokonca zakáže našu činnosť. Ale vieme, že už teraz sa na to môžeme pripravovať. Ako? Posilňujme si vzťah k Jehovovi, pracujme na odvahe a učme sa vyrovnávať s nenávisťou. Keď sa pripravíme už dnes, pomôže nám to zostať verní v budúcnosti.

22 Ale čo by sme mali robiť, keby bola naša činnosť zakázaná? V nasledujúcom článku si rozoberieme biblické zásady, ktoré nám pomôžu slúžiť Jehovovi aj za takých okolností.

PIESEŇ Č. 81 „Daj nám viac viery“

^ 5. ods. Nikto z nás nie je rád, keď ho druhí nenávidia. Ale skôr či neskôr všetci zažijeme prenasledovanie. V tomto článku si povieme, ako sa naň môžeme pripraviť a ako môžeme odvážne vytrvávať, keď príde.

^ 7. ods. Pozri Strážnu vežu z 15. decembra 1965, strany 756 – 767, angl.

^ 14. ods. Pozri video Nancy Juenová: Jehovovo meno sa stane známym. Nájdeš v JW Broadcasting® v časti INTERVIEW A ROZPRÁVANIE > VYTRVALOSŤ V SKÚŠKACH.

^ 67. ods. OPIS OBRÁZKA: Rodičia pomáhajú deťom na rodinnom uctievaní učiť sa naspamäť biblické verše; používajú na to kartičky, na ktorých je na jednej strane napísané znenie verša a na druhej, kde sa verš nachádza.

^ 70. ods. OPIS OBRÁZKA: Rodina si v aute cestou na zhromaždenie nacvičuje spev piesní Kráľovstva.