Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Čo sa môžeš naučiť od Jehovových verných služobníkov

Čo sa môžeš naučiť od Jehovových verných služobníkov

„Voči niekomu verne oddanému si budeš počínať vo vernej oddanosti.“ ​(ŽALM 18:25)

PIESNE: 63, 43

1., 2. Ako Dávid prejavil vernosť Bohu? (Pozri obrázok v úvode článku.)

UPROSTRED noci sa Dávid a Abišaj potichu zakrádajú táborom, v ktorom spí 3 000 vojakov. V strede tábora nachádzajú v hlbokom spánku kráľa Saula. Prišiel do judskej pustatiny, lebo chce Dávida zabiť. Abišaj šepká: „Nechaj, nech [Saula] len raz pribodnem k zemi kopijou, a dva razy mu to neurobím.“ Dávidova odpoveď je prekvapujúca: „Nenič ho, veď kto vystrel ruku proti Jehovovmu pomazanému a zostal nevinný?... Z Jehovovho hľadiska je nemysliteľné, aby som ja vystrel ruku proti Jehovovmu pomazanému!“ ​(1. Sam. 26:8–12)

Dávid si uvedomoval, čo zahŕňa vernosť Bohu. Nechcel Saulovi nijako ublížiť. Prečo? Lebo Saula pomazal za kráľa nad Izraelom Boh. Verný Jehovov služobník si váži tých, ktorým Jehova zveril autoritu. A Jehova od nás očakáva, že mu budeme verne oddaní. (Prečítajte Žalm 18:25.)

3. Ako prejavil vernosť Abišaj?

Abišaj prejavoval Dávidovi úctu. Ako to vieme? Keď  sa Dávid pokúšal utajiť cudzoložstvo s Bat-šebou, prikázal Joábovi, nech zariadi, aby jej manžel Urijah padol v boji. (2. Sam. 11:2–4, 14, 15; 1. Par. 2:16) Keďže Abišaj bol Joábov brat, je možné, že o Dávidovom konaní vedel. Napriek tomu mal Dávida naďalej v úcte, pretože to bol kráľ pomazaný Bohom. Okrem toho Abišaj ako vojenský veliteľ nikdy nezneužil svoju moc na to, aby sa zmocnil izraelského trónu. Naopak, bránil Dávida pred zradcami a inými nepriateľmi. (2. Sam. 10:10; 20:6; 21:15–17)

4. a) Prečo je Dávid príkladom vernosti Bohu? b) O čom budeme uvažovať v tomto článku?

Tým, že Dávid odmietol ublížiť kráľovi Saulovi, dokázal, že je Jehovovým verným služobníkom. Už ako mladý sa postavil zoči-voči filištínskemu obrovi Goliátovi, ktorý bezočivo „podpichoval bojové línie živého Boha“. (1. Sam. 17:23, 26, 48–51) Keď sa Dávid stal kráľom a dopustil sa cudzoložstva a vraždy, prijal pokarhanie od proroka Nátana a kajal sa. (2. Sam. 12:1–5, 13) Svoju vernosť Bohu dával najavo, aj keď zostarol. Napríklad štedro prispel na výstavbu Jehovovho chrámu. (1. Par. 29:1–5) Napriek tomu, že v živote urobil viacero vážnych chýb, zostal verný Bohu. (Žalm 51:4, 10; 86:2) Keď sa teraz zamyslíme nad ďalšími správami z jeho života i zo života jeho súčasníkov, hľadajme odpovede na otázky: Komu by sme mali byť v prvom rade verní? Ktoré vlastnosti sú potrebné na to, aby sme boli verní?

KOMU BYŤ V PRVOM RADE VERNÝ?

5. Čo sa učíme z Abišajovej chyby?

Keď sa Abišaj prikradol do tábora a chcel Saula zabiť, robil to z vernosti Dávidovi. No Dávid mu v tom zabránil, lebo vedel, že je nesprávne „vystrieť ruku proti Jehovovmu pomazanému“. (1. Sam. 26:8–11) Z tejto príhody plynie dôležité poučenie: Keď stojíme pred rozhodnutím, komu byť v prvom rade verní, musíme premýšľať, ktoré biblické zásady sa vzťahujú na našu situáciu.

6. Prečo musíme byť opatrní, pokiaľ ide o to, komu budeme verní?

Je prirodzené, že sme verní tomu, koho máme radi, napríklad priateľovi alebo členovi rodiny. Ale keďže sme nedokonalí, city nás môžu zradiť. (Jer. 17:9) Preto ak niekto, koho milujeme, urobí niečo zlé a opustí pravdu, musíme pamätať na to, že naša vernosť patrí v prvom rade Jehovovi. (Prečítajte Matúša 22:37.)

7. Ako jedna sestra zostala verná Bohu v náročnej situácii?

Otázka, komu budeme verní, môže vzniknúť, keď je vylúčený náš blízky príbuzný. Pozrime sa, čo zažila Anne. [1] Jedného dňa jej zatelefonovala mama, ktorá bola vylúčená. Chcela dcéru navštíviť, lebo sa jej cnelo za rodinou. Anne telefonát veľmi rozrušil a sľúbila matke, že jej odpovie listom. Skôr ako jej napísala, opäť si prešla niektoré biblické zásady. (1. Kor. 5:11; 2. Jána 9–11) V liste láskavo pripomenula matke, že ona pretrhla putá s rodinou tým, že sa dopustila niečoho zlého a nekajala sa. Napísala jej, že jediná možnosť, ako môže byť opäť šťastná, je vrátiť sa k Jehovovi. (Jak. 4:8)

8. Ktoré vlastnosti nám pomôžu prejavovať vernosť Bohu?

Z príkladu Dávidových verných súčasníkov vyplýva, ktoré tri vlastnosti nám pomôžu prejavovať vernosť Bohu.  Je to pokora, láskavosť a odvaha. Zamyslime sa teraz nad každou z nich.

VERNOSŤ BOHU A POKORA

9. Prečo sa Abnér pridal na stranu tých, ktorí chceli zabiť Dávida?

Keď Dávid držal odseknutú Goliátovu hlavu a hovoril s kráľom Saulom, boli pri tom minimálne dvaja ľudia. Jedným z nich bol Saulov syn Jonatán, ktorý potom uzavrel s Dávidom zmluvu, že budú priateľmi. Druhým bol vojenský veliteľ Abnér. (1. Sam. 17:57–18:3) Abnér sa neskôr postavil na stranu Saula, ktorý chcel Dávida zabiť. Dávid napísal: „Tyrani hľadajú moju dušu.“ ​(Žalm 54:3; 1. Sam. 26:1–5) Prečo sa Abnér zachoval k Dávidovi úplne inak ako Jonatán? Veď aj on vedel, že Boh si vybral Dávida, aby vládol v Izraeli. Po Saulovej smrti mal Abnér prejaviť pokoru a dokázať vernosť Bohu tým, že podporí Dávida. On sa však snažil urobiť kráľom Saulovho syna Iš-bóšeta. A keď mal neskôr pomer so Saulovou konkubínou, urobil to možno preto, lebo chcel trón pre seba. (2. Sam. 2:8–10; 3:6–11)

10. Prečo Abšalóm nebol verný Bohu?

10 Pokora chýbala aj Dávidovmu synovi Abšalómovi, a preto ani on nebol verný Bohu. Dal si „urobiť dvojkolesový voz s koňmi a päťdesiat mužov behalo pred ním“. (2. Sam. 15:1) Úlisne sa snažil presvedčiť ľud, aby bol verný jemu. A tak ako Abnér, aj Abšalóm sa usiloval zabiť Dávida, hoci vedel, že jeho otca pomazal za izraelského kráľa Jehova. (2. Sam. 15:13, 14; 17:1–4)

11. Čo sa učíme z biblických správ o Abnérovi, Abšalómovi a Báruchovi?

11 Z príkladu Abnéra a Abšalóma jasne vidíme, že ak je niekto príliš ctižiadostivý, ľahko to môže viesť k tomu, že sa stane neverným voči Bohu. Isteže, žiadny verný Jehovov služobník by nechcel konať tak sebecky a skazene ako tí dvaja muži. Ale naša duchovnosť by mohla utrpieť, keby sa v nás rozvinula túžba po bohatstve alebo po kariére v tomto svete. Báruch, tajomník proroka Jeremiáša, stratil na nejaký čas zo zreteľa, čo je naozaj dôležité. Jehova mu odkázal: „Hľa, čo som postavil, to borím, a čo som zasadil, vykoreňujem,  áno, celú krajinu. Ale ty, ty stále hľadáš pre seba veľké veci. Nehľadaj ďalej.“ ​(Jer. 45:4, 5) Báruch počúvol Jehovu. Aj my urobíme múdro, keď si tieto Božie slová zoberieme k srdcu. Prečo? Lebo je pred nami koniec tohto skazeného sveta.

12. Vysvetli, prečo človek nemôže byť verný Bohu, keď je sebecký.

12 Daniel z Mexika si musel vybrať medzi vernosťou Bohu a vlastnými sebeckými záujmami. Chcel sa oženiť s dievčaťom, ktoré neuctievalo Jehovu. Daniel rozpráva: „Písal som jej, aj keď som začal s priekopníckou službou. Nakoniec som sa však pokoril a jednému skúsenému staršiemu som povedal, že som rozpoltený a neviem sa rozhodnúť. Pomohol mi uvedomiť si, že ak mám byť verný Bohu, musím jej prestať písať. Veľa som sa modlil a nakoniec som náš vzťah ukončil, hoci ma to stálo mnoho sĺz. Krátko nato som pocítil väčšiu radosť zo služby.“ Daniel si neskôr vzal milú kresťanskú sestru a dnes slúži ako krajský dozorca.

VERNOSŤ BOHU A LÁSKAVOSŤ

Čo urobíš, ak tvoj spoluveriaci vážne zhrešil? Budeš mu verný a vyhľadáš preňho duchovnú pomoc? (Pozri 14. odsek.)

13. Ako Nátan zostal verný Bohu i Dávidovi?

13 Ak sme verní Jehovovi, budeme verní aj iným a budeme im pomáhať, ako najlepšie vieme. Prorok Nátan zostal verný Jehovovi a zároveň bol verný Dávidovi. Keď sa Dávid dopustil cudzoložstva s Bat-šebou a jej manžela dal zabiť v boji, Jehova za ním poslal Nátana, aby ho pokarhal. Nátan bol odvážny a poslúchol. Tým prejavil vernosť aj Dávidovi. Hovoril s ním láskavo a múdro. Aby mu pomohol uvedomiť si závažnosť jeho hriechov, porozprával mu príbeh o boháčovi, ktorý vzal chudobnému mužovi jedinú ovečku. Keď sa Dávid rozhorčil nad tým, čo boháč urobil, Nátan mu povedal: „Ty sám si ten muž!“ Vtedy Dávidovi svitlo. (2. Sam. 12:1–7, 13)

14. Ako môžeme prejaviť vernosť Jehovovi a zároveň priateľovi alebo príbuznému?

14 Keď sa musíme rozhodnúť, komu budeme verní, dôležitú úlohu hrá láskavosť. Uveďme si príklad. Dozvieš sa, že tvoj spoluveriaci vážne zhrešil. Rád by si mu zostal verný, najmä ak je to tvoj  dobrý priateľ alebo člen rodiny. Ale ak by si jeho hriech tajil, bol by si neverný Bohu. A vernosť Jehovovi by mala byť na prvom mieste. Preto buď ako Nátan — láskavý, ale pevný. Povedz svojmu priateľovi či príbuznému, aby vyhľadal pomoc starších. Ak to do určitého času neurobí, vernosť Bohu by ťa mala podnietiť, aby si to oznámil starším ty. Tak prejavíš vernosť Jehovovi a zároveň budeš láskavý k svojmu priateľovi alebo príbuznému, lebo kresťanskí starší sa mu pokúsia pomôcť v duchu miernosti. (Prečítajte 3. Mojžišovu 5:1; Galaťanom 6:1.)

VERNOSŤ BOHU A ODVAHA

15., 16. Prečo Chušai potreboval odvahu, aby bol verný Bohu?

15 Chušai potreboval odvahu, aby bol verný Bohu. Bol verným priateľom kráľa Dávida. Jeho vernosť však bola vyskúšaná, keď sa Dávidov syn Abšalóm snažil získať si ľud a zmocniť sa Jeruzalema a trónu. (2. Sam. 15:13; 16:15) Dávid z mesta utiekol. Ale čo urobí Chušai? Postaví sa na Abšalómovu stranu, alebo bude nasledovať zostarnutého kráľa, ktorému ide o život? Chušai sa rozhodol, že bude verný kráľovi, ktorého ustanovil Boh, a tak sa s Dávidom stretol na Olivovom vrchu. (2. Sam. 15:30, 32)

16 Dávid žiadal Chušaiho, aby sa vrátil do Jeruzalema, predstieral, že je Abšalómovým priateľom, a zmaril Achitofelovu radu. Chušai dokázal, že je verný Jehovovi. S nasadením života urobil podľa Dávidových slov. Stalo sa to, o čo sa Dávid modlil — Chušai svojou radou zmaril Achitofelovu radu. (2. Sam. 15:31; 17:14)

17. Prečo potrebujeme odvahu, aby sme boli verní?

17 Aj my potrebujeme odvahu, aby sme boli verní Jehovovi. Mnohí z nás odvážne odolávajú tlaku zo strany príbuzných, kolegov či vládnych autorít, a zostávajú verní Bohu. Napríklad Taro z Japonska už odmalička poslúchal svojich rodičov a bol verným synom. Nerobil to iba z povinnosti. Rodičov mal naozaj rád a chcel, aby boli šťastní. Keď sa začal stretávať s Jehovovými svedkami, snažili sa mu v tom zabrániť. Bolo preňho mimoriadne ťažké povedať im, že sa rozhodol chodiť na kresťanské zhromaždenia. Rozpráva: „Boli takí nahnevaní, že mi niekoľko rokov zakazovali chodiť k nim. Modlil som sa o odvahu, aby som sa dokázal držať svojho rozhodnutia. Teraz je ich postoj miernejší a môžem ich pravidelne navštevovať.“ ​(Prečítajte Príslovia 29:25.)

18. Aký úžitok si mal z tohto článku?

18 Vernosť Jehovovi nám prináša hlboké uspokojenie tak ako Dávidovi, Jonatánovi, Nátanovi a Chušaimu. Zároveň sa chceme poučiť z príkladu neverného Abnéra a Abšalóma. Sme rozhodnutí držať sa Jehovu, a tak napodobňovať Dávida. Keďže sme nedokonalí, nevyhneme sa chybám. Môžeme však dokazovať, že vernosť Jehovovi je v našom srdci na prvom mieste.

^ [1] (odsek 7) Niektoré mená boli zmenené.