Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Ako dosiahnuť šťastné manželstvo

Ako dosiahnuť šťastné manželstvo

„Nech každý jeden z vás miluje svoju manželku tak, ako sám seba; ale aj manželka nech má hlbokú úctu k svojmu manželovi.“ ​(EF. 5:33)

PIESNE: 87, 3

1. Čo môžu očakávať tí, ktorí vstúpia do manželstva? (Pozri obrázok v úvode článku.)

ŽENÍCH vidí, ako k nemu kráča jeho vyvolená vo svadobných šatách. Šťastie, ktoré prežívajú, je neopísateľné. Počas známosti sa ich láska natoľko prehĺbila, že sú pripravení jeden druhému sľúbiť manželskú vernosť. Prirodzene, na to, aby sa spojili dva životy a vznikla nová rodina, sú potrebné isté zmeny. No Božie Slovo obsahuje múdre rady pre všetkých, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do manželstva. Pôvodca manželstva totiž chce, aby sa manželským dvojiciam darilo a aby boli šťastné. (Prísl. 18:22) V Biblii sa však otvorene píše, že nedokonalí ľudia budú mať v manželstve „súženie v tele“. (1. Kor. 7:28) Ako môžu docieliť, aby bolo toto súženie čo najmenšie? A ako môžu dosiahnuť šťastné manželstvo?

2. Aké druhy lásky by si mali manželia prejavovať?

V Biblii je zdôraznené, aká dôležitá je láska. Romantická láska (po grécky eros) prináša potešenie a láska medzi  členmi rodiny (storgé) je nevyhnutná, keď sa do manželstva narodia deti. Manželia by mali byť aj blízkymi priateľmi (filia). No kľúčom k šťastnému manželstvu je láska založená na zásadách (agapé). Apoštol Pavol o tomto druhu lásky napísal: „Nech každý jeden z vás miluje svoju manželku tak, ako sám seba; ale aj manželka nech má hlbokú úctu k svojmu manželovi.“ ​(Ef. 5:33)

ÚLOHA MANŽELA A MANŽELKY

3. Nakoľko silná by mala byť láska medzi manželmi?

Pavol napísal: „Manželia, stále milujte svoje manželky, podobne ako aj Kristus miloval zbor a vydal sa zaň.“ ​(Ef. 5:25) Nasledovníci Ježiša napodobňujú jeho príklad, keď milujú jeden druhého tak, ako ich miloval on. (Prečítajte Jána 13:34, 35; 15:12, 13.) Manželská láska by teda mala byť taká silná, že manželia majú byť ochotní jeden za druhého aj zomrieť. No keď nastanú vážne nezhody, často sa ukáže, že ich láska má trhliny. Láska agapé však „všetko znáša, všetkému verí, vo všetko dúfa, vo všetkom vytrváva“. Áno, „láska nikdy nezlyháva“. (1. Kor. 13:7, 8) Keď manželia pamätajú na svoj sľub, že sa budú milovať a budú si verní, podnieti ich to, aby sa držali Jehovových vznešených zásad aj vtedy, keď vzniknú problémy.

4., 5. a) Akú zodpovednosť má manžel ako hlava rodiny? b) Ako by sa mala manželka pozerať na úlohu manžela? c) Aké zmeny musela urobiť jedna manželská dvojica?

Pavol o úlohách oboch manželov napísal: „Manželky nech sa podriaďujú svojim manželom ako Pánovi, lebo manžel je hlavou svojej manželky, ako je aj Kristus hlavou zboru.“ ​(Ef. 5:22, 23) To neznamená, že manželka má nižšie postavenie ako manžel. No umožňuje jej to spĺňať si úlohu, ktorú jej dal Boh, keď povedal: „Pre človeka [Adama] nie je dobre, aby bol stále sám. Urobím mu pomocníčku ako jeho doplnok.“ ​(1. Mojž. 2:18) Tak ako prejavuje lásku Kristus, „hlava zboru“, aj kresťanský manžel má byť milujúcou hlavou rodiny. Manželka potom cíti istotu a je pre ňu ľahšie prejavovať manželovi úctu, podporovať ho a podriaďovať sa mu.

O tom, že po svadbe musí človek urobiť isté zmeny, Cathy [1] hovorí: „Kým som bola slobodná, bola som nezávislá a sebestačná. Manželstvo znamenalo pre mňa zmenu, lebo som sa musela naučiť spoliehať na manžela. Nie je to vždy ľahké, ale keď sa riadime Jehovovými pokynmi, veľmi nás to zbližuje.“ Jej manžel Fred hovorí: „Vždy bolo pre mňa ťažké rozhodovať sa. A v manželstve je to ešte ťažšie, lebo musíte brať do úvahy aj toho druhého. No tým, že prosím o pomoc Jehovu a zohľadňujem aj manželkine názory, je to zo dňa na deň ľahšie. Myslím, že sme dobrý tím!“

6. V akom zmysle je láska „dokonalým putom jednoty“?

Ak má byť manželstvo pevné, obaja by sa mali dokázať povzniesť nad nedostatky toho druhého. Mali by sa „ďalej navzájom znášať a ochotne si vzájomne odpúšťať“. Veď chyby robia obaja. No vždy sa z nich môžu poučiť, odpustiť si a prejaviť lásku, ktorá je „dokonalým putom jednoty“. (Kol. 3:13, 14) Láska je tiež „zhovievavá a láskavá... Nevypočítava urážky.“ ​(1. Kor. 13:4, 5) Nezhody  je dobré urovnať čo najskôr. Ak teda vznikne nejaký problém, manželia by sa ho mali snažiť vyriešiť ešte skôr, ako sa skončí deň. (Ef. 4:26, 27) Úprimne povedať „prepáč, že som ti ublížil“ si vyžaduje pokoru a odvahu, ale je to dôležité na vyriešenie problémov a manželskú dvojicu to zbližuje.

DÔLEŽITÁ JE NEŽNOSŤ

7., 8. a) Aké rady týkajúce sa intímneho života dáva Biblia manželským dvojiciam? b) Prečo by mali byť k sebe manželia nežní?

V Biblii sú dobré rady, na základe ktorých môže dvojica získať správny pohľad na intímny život. (Prečítajte 1. Korinťanom 7:3–5.) Je nevyhnutné, aby obaja s láskou brali ohľad na pocity a potreby toho druhého. Keby manžel nebol k manželke nežný, táto oblasť ich spolužitia by jej nemusela byť príjemná. Manžel by mal zaobchádzať so svojou manželkou „podľa poznania“. (1. Petra 3:7) Sexuálne styky by nikdy nemali byť vynútené, ale mali by byť prirodzeným prejavom lásky. Muži často reagujú na sexuálne podnety rýchlejšie. Je však dôležité, aby boli obaja partneri v správnom citovom rozpoložení.

Hoci Biblia konkrétne nehovorí, čo všetko by malo patriť k intímnemu životu manželov a v akej miere, zdôrazňuje, že prejavy nežnosti sú dôležité. (Pies. 1:2; 2:6) Kresťanskí manželia by teda mali byť k sebe nežní.

9. Prečo je neprijateľné živiť v sebe nevhodnú túžbu po niekom, kto nie je naším manželským partnerom?

Hlboká láska k Bohu a blížnemu nedovolí, aby niekto či niečo narušilo manželské puto. V niektorých manželstvách vzniklo napätie alebo sa dokonca rozpadli, lebo jeden z partnerov bol závislý od pornografie. Ak niekoho láka pornografia alebo ho sexuálne priťahuje niekto iný ako jeho manželský partner, mal by proti takým sklonom tvrdo bojovať. Kresťan by nemal ani len budiť dojem, že s niekým flirtuje, pretože je to neláskavé voči jeho manželskému druhovi. Keď pamätáme na to, že Boh vie o všetkom, čo si myslíme a čo robíme, budeme sa mu chcieť páčiť a zostaneme cudní. (Prečítajte Matúša 5:27, 28; Hebrejom 4:13.)

KEĎ PRÍDU PROBLÉMY

10., 11. a) Nakoľko rozšírený je rozvod? b) Čo sa v Biblii píše o rozluke? c) Čo pomôže manželskej dvojici, aby sa unáhlene nerozhodla pre rozluku?

10 Keď v manželstve pretrvávajú vážne problémy, môže sa stať, že jeden alebo obaja manželia začnú uvažovať o rozluke či rozvode. V niektorých krajinách sa viac ako polovica manželstiev končí rozvodom. Hoci v kresťanskom zbore rozvod nie je až taký bežný, aj tam manželských problémov stále pribúda. To je dôvod na znepokojenie.

11 V Biblii je zapísaný pokyn: „Manželka nemá odchádzať od svojho manžela; ale keby naozaj odišla, nech zostane nevydatá, alebo nech sa opäť zmieri so svojím manželom; a manžel nemá opúšťať svoju manželku.“ ​(1. Kor. 7:10, 11) Rozhodnutie odísť od manželského partnera sa nemá brať na ľahkú váhu. Keď nastanú vážne ťažkosti, rozluka môže byť čiastočným riešením, ale neraz prináša ďalšie problémy. Po tom, ako Ježiš zopakoval Božie slová, že muž opustí otca a matku a pridrží sa svojej manželky, povedal: „Čo Boh spriahol,  nech žiaden človek nerozdeľuje.“ ​(Mat. 19:3–6; 1. Mojž. 2:24) To znamená, že nikto, ani manžel, ani manželka, nemá rozdeliť to, čo Boh spriahol. Jehova považuje manželstvo za celoživotný zväzok. (1. Kor. 7:39) Manželské dvojice by mali pamätať na to, že každý sa bude zodpovedať Bohu. To by ich malo podnecovať, aby sa snažili rýchlo vyriešiť svoje problémy, kým sa situácia ešte nezhorší.

12. Napríklad z akých dôvodov niektorí uvažujú o rozluke?

12 Príčinou manželských problémov môžu byť nerealistické očakávania. Keď sa sny o šťastnom manželstve nenaplnia, človek môže byť nespokojný, zatrpknutý alebo sa cíti podvedený. Nezhody vznikajú i preto, lebo manželia majú iné povahy, inú výchovu, rôzny pohľad na peniaze, príbuzných či na výchovu detí. Je však chvályhodné, že veľká väčšina kresťanov dokáže nájsť riešenie manželských problémov, pretože poslúcha Boha.

13. Čo môže byť opodstatneným dôvodom na rozluku?

13 V určitých prípadoch je rozluka opodstatnená. Niektorí považovali za podklad na rozluku mimoriadne situácie, ako je svojvoľné odopieranie hmotnej podpory, extrémne fyzické násilie a úplné ohrozenie duchovného života. Manželské dvojice, ktoré majú vážne problémy, by mali vyhľadať pomoc zborových starších. Títo skúsení bratia im pomôžu uplatniť rady z Božieho Slova. Je tiež dobré, aby sa manželia modlili o Jehovovho ducha a o pomoc pri uplatňovaní biblických zásad a prejavovaní ovocia ducha. (Gal. 5:22, 23) [2]

14. Aké rady dáva Biblia kresťanom, ktorých manželský partner neslúži Jehovovi?

14 Sú aj kresťania, ktorých manželský druh zatiaľ neslúži Jehovovi. V Biblii však nachádzame dobré dôvody, prečo by aj za takých okolností mali zostať spolu. (Prečítajte 1. Korinťanom 7:12–14.) Či si to neveriaci partner uvedomuje, alebo nie, je „posvätený“ tým, že je v manželstve s veriacim. Boh považuje za „sväté“ aj ich deti, a tak majú jeho ochranu. Pavol uviedol: „Manželka, ako vieš, či nezachrániš svojho manžela? Alebo, manžel, ako vieš, či nezachrániš svoju manželku?“ ​(1. Kor. 7:16) Skoro v každom zbore Jehovových svedkov sú dvojice, v ktorých kresťan prispel k záchrane svojho manželského partnera.

15., 16. a) Akú radu dáva Biblia manželkám, ktorých manžel neslúži Bohu? b) Ako by sa mal zachovať kresťan, ktorého partner sa rozhodne odísť?

15 Apoštol Peter radí kresťanským manželkám, nech sa podriaďujú svojim manželom, „aby niektorí, ak nie sú poslušní slovu, boli získaní bez slova správaním svojich manželiek, pretože boli očitými svedkami [ich] cudného správania spolu s hlbokou úctou“. Keď manželka prejavuje „tichého a mierneho ducha, ktorý má veľkú hodnotu v Božích očiach“, manžel ľahšie prijme pravé uctievanie, ako keby mu vnucovala kresťanské náuky. (1. Petra 3:1–4)

16 Ale čo ak sa partner, ktorý nie je Jehovovým svedkom, rozhodne odísť? V Biblii sa píše: „Ak neveriaci odchádza, nech odíde; brat alebo sestra nie sú za takých okolností v otroctve, ale Boh vás povolal k pokoju.“ ​(1. Kor. 7:15) To znamená, že kresťan  nie je povinný nútiť svojho neveriaceho partnera, aby s ním zostal, ale nie je ani biblicky voľný pre nové manželstvo. Keď začnú žiť oddelene, situácia sa môže trochu upokojiť. Časom sa partner, ktorý neslúži Jehovovi, možno vráti, bude ochotný obnoviť ich vzťah a neskôr dokonca prijme pravdu.

ČO JE V MANŽELSTVE PRVORADÉ

Manželstvo môže byť ešte šťastnejšie, keď sú pre nás prvoradé duchovné veci (Pozri 17. odsek.)

17. Čo by malo byť v kresťanskom manželstve prvoradé?

17 Žijeme hlboko „v posledných dňoch“, a preto zažívame „kritické časy, s ktorými sa [dá] ťažko vyrovnať“. (2. Tim. 3:1–5) No keď zostávame duchovne silní, môžeme odolať negatívnym vplyvom tohto sveta. Pavol napísal: „Zostávajúci čas je skrátený. Nech sú odteraz tí, čo majú manželky, ako keby žiadne nemali... a tí, čo užívajú svet, ako takí, ktorí ho neužívajú naplno.“ ​(1. Kor. 7:29–31) Pavol nechcel povedať, aby kresťania zanedbávali svoje manželstvo. Ale keďže čas je skrátený, prvoradé musia byť duchovné veci. (Mat. 6:33)

18. Ako môžu kresťania dosiahnuť šťastné manželstvo?

18 Hoci žijeme vo veľmi ťažkých časoch a manželstvá okolo nás sa rozpadávajú, naše manželstvo môže byť šťastné. Ak zostaneme blízko pri Jehovovi a jeho ľude, budeme uplatňovať biblické rady a dáme sa viesť Jehovovým svätým duchom, potom to, „čo Boh spriahol“, nikto a nič nerozdelí. (Mar. 10:9)

^ [1] (odsek 5) Mená boli zmenené.

^ [2] (odsek 13) Pozri knihu „Zachovávajte sa v Božej láske“, dodatok „Biblický názor na rozvod a rozluku“.