Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY

Prečo musel Ježiš trpieť a zomrieť?

Prečo musel Ježiš trpieť a zomrieť?

„Pre jedného človeka [Adama] prišiel na svet hriech a pre hriech smrť.“ ​(Rimanom 5:12)

Ako by ste odpovedali na otázku, či by ste chceli žiť navždy? Väčšina ľudí by pravdepodobne odpovedala súhlasne, hoci zároveň dodajú, že taká predstava sa im zdá úplne nereálna. Hovoria, že smrť je prirodzený koniec života, a preto je jeho bežnou súčasťou.

Predstavte si však, že by sa vás teraz niekto opýtal: „Ste pripravený zomrieť?“ Za normálnych okolností by väčšina ľudí odpovedala nie. O čom to svedčí? Je len prirodzené, že každý z nás túži žiť i napriek ťažkostiam, ktoré zažíva. V Biblii sa píše, že Boh vytvoril ľudí s touto túžbou. Píše sa tam, že „aj večnosť im dal do sŕdc“. (Kazateľ 3:11, Evanjelický preklad)

Skutočnosť je však taká, že nežijeme večne. Prečo? Kde sa stala chyba? A urobil Boh niečo, aby túto situáciu vyriešil? Utešujúca odpoveď, ktorú nájdeme v Biblii, má priamu spojitosť s tým, prečo musel Ježiš trpieť a zomrieť.

KDE SA STALA CHYBA

prvých troch kapitolách 1. Mojžišovej čítame, že prví ľudia, Adam a Eva, dostali od Boha vyhliadku na život, ktorý sa nemusel nikdy skončiť. Boh im povedal, čo majú robiť, aby mohli žiť večne. V biblickej správe sa píše aj to, že neposlúchli Boha, a tak stratili túto vyhliadku. Tento príbeh je opísaný tak jednoducho, že ho niektorí považujú len za mýtus. No záznam z 1. Mojžišovej, rovnako ako evanjeliá, spĺňa všetky kritériá hodnoverného historického záznamu. *

Čo spôsobil Adam svojou neposlušnosťou? V Biblii sa píše: „Pre jedného človeka [Adama] prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili.“ ​(Rimanom 5:12) Adam zhrešil tým, že neposlúchol Boží príkaz. Tak stratil vyhliadku na večný život a nakoniec zomrel. My ako jeho potomkovia sme zdedili hriech a nedokonalosť. Preto podliehame chorobám, starneme a zomierame. Aj novodobé poznatky o dedičnosti sú v súlade s týmto vysvetlením. Urobil Boh niečo, aby túto situáciu vyriešil?

 ČO BOH UROBIL PRE ĽUDÍ

Boh urobil opatrenia, aby ľudí vykúpil, čiže získal späť to, čo Adam stratil — vyhliadku, že jeho potomkovia budú môcť žiť večne. Ako to Boh urobil?

Rimanom 6:23 čítame: „Mzda, ktorú platí hriech, je smrť.“ To znamená, že smrť je následok hriechu. Keďže Adam zhrešil, zomrel. Rovnako aj my hrešíme, preto podliehame smrti. Do tohto stavu sme sa nedostali vlastnou vinou, lebo sme sa už narodili ako hriešni. A tak Boh z lásky poslal svojho Syna, Ježiša, aby za nás položil život a zaplatil výkupné.

Ježiš za nás zomrel a otvoril nám tým dvere k šťastnému životu, ktorý sa nikdy neskončí

Jeden človek, dokonalý muž Adam, svojou neposlušnosťou spôsobil, že ľudia sú hriešni a zomierajú. Preto bolo potrebné, aby nás z hriechu vykúpil iný dokonalý človek, ktorý by bol poslušný až po smrť. V Biblii je to vysvetlené takto: „Ako sa neposlušnosťou jedného človeka stali mnohí hriešnikmi, tak sa aj poslušnosťou jedného stanú mnohí spravodlivými.“ ​(Rimanom 5:19) Ten, vďaka ktorému sa „stanú mnohí spravodlivými“, je Ježiš. Opustil nebesia, stal sa dokonalým človekom * a položil za nás život. Tak nám umožnil získať spravodlivé postavenie pred Bohom a vyhliadku na život, ktorý sa nemusí nikdy skončiť.

PREČO MUSEL JEŽIŠ TRPIEŤ A ZOMRIEŤ

Bolo nutné, aby Ježiš zomrel? Nemohol všemohúci Boh jednoducho vyhlásiť, že Adamovi potomkovia môžu žiť navždy? Právo by na to nepochybne mal. To by však nebolo v súlade so zákonom, ktorý už predtým stanovil, že mzdou za hriech je smrť. Tento zákon nie je len nepodstatným pravidlom, ktoré sa dá obísť alebo zmeniť, ak nám nevyhovuje. Je základom pravej spravodlivosti. (Žalm 37:28)

Ak by v tomto prípade Boh nekonal spravodlivo, ľudia by si mohli klásť otázku, či by sa aj v iných situáciách nezachoval rovnako. Rozhodol by spravodlivo, kto z Adamových potomkov bude  žiť večne? Dalo by sa mu dôverovať, že splní svoje sľuby? Boh sa však držal svojich noriem spravodlivosti aj vtedy, keď zabezpečoval našu záchranu. A práve táto skutočnosť nás uisťuje, že vždy urobí to, čo je správne.

Prostredníctvom Ježišovej obetnej smrti Boh umožnil ľuďom, aby v budúcnosti žili večne v raji na zemi. Všimnite si Ježišove slová z Jána 3:16: „Tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednosplodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život.“ Teda Ježišova obetná smrť nás uisťuje nielen o tom, že Boh vždy koná spravodlivo, ale zvlášť o tom, že Boh nás veľmi miluje.

Ale prečo musel Ježiš trpieť a zomrieť v bolestiach, ako to opisujú evanjeliá? Tým, že Ježiš dobrovoľne podstúpil túto obrovskú skúšku a ostal v nej verný, raz a navždy vyvrátil Diablovo falošné tvrdenie, že ľudia neostanú v skúškach verní Bohu. (Jób 2:4, 5) Keďže Diablovi sa podarilo zviesť k hriechu dokonalého človeka Adama, mohlo sa zdať, že toto tvrdenie je pravdivé. No Ježiš, ktorý bol dokonalým človekom rovnako ako Adam, zostal poslušný aj napriek ťažkým skúškam. (1. Korinťanom 15:45) Tým dokázal, že keby Adam chcel, aj on mohol poslúchnuť Boha. Ježiš nám svojou vytrvalosťou v skúškach dal príklad. (1. Petra 2:21) Za to, že bol dokonale poslušný, dostal od Boha odmenu — nesmrteľný život v nebi.

AKÝ Z TOHO MÔŽETE MAŤ ÚŽITOK?

Ježiš za nás skutočne zomrel a otvoril nám tým dvere k večnému životu. Povedal, čo musíme robiť, ak chceme žiť navždy: „To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu, a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi.“ ​(Ján 17:3)

Povzbudzujeme vás, aby ste sa dozvedeli viac o pravom Bohu, Jehovovi, a o jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. Jehovovi svedkovia vo vašom okolí vám v tom radi pomôžu. Ďalšie informácie môžete nájsť na internetovej stránke jw.org.

^ 8. ods. Pozri článok „Naozaj existovala záhrada Eden?“ v Strážnej veži z 1. januára 2011, strana 4.

^ 13. ods. Boh preniesol život svojho Syna z nebies do lona Márie a svätým duchom ho chránil, aby po Márii nezdedil nedokonalosť. (Lukáš 1:31, 35)