Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Aký je Boh?

Aký je Boh?

Keď chceme, aby bol niekto naším blízkym priateľom, musíme ho dobre spoznať. Čím lepšie spoznávame jeho vlastnosti, tým ho máme radšej a naše priateľstvo sa prehlbuje. Podobné je to, aj keď chceme, aby bol naším blízkym priateľom Boh. Zo všetkých jeho nádherných vlastností zvlášť vynikajú tieto štyri: moc, múdrosť, spravodlivosť a láska.

BOH JE MOCNÝ

„Ó, Zvrchovaný Pán Jehova! Hľa, ty sám si urobil nebesia a zem svojou veľkou mocou.“ (JEREMIÁŠ 32:17)

Dôkazy Božej moci môžeme vidieť v jeho stvorení. Napríklad čo cítite na pokožke, keď ste vonku a je krásny letný deň? Teplé slnečné lúče. Je to jeden z prejavov Jehovovej stvoriteľskej moci. Slnko má nesmiernu silu. V jeho jadre je teplota okolo 15 000 000 stupňov Celzia. Každú sekundu Slnko vyžaruje energiu, ktorá sa rovná explózii stámiliónov nukleárnych bômb.

Slnko je pritom veľmi malou hviezdou v porovnaní s nevyčísliteľnými miliardami hviezd, ktoré sú vo vesmíre. Vedci odhadujú, že jedna z najväčších hviezd UY Scuti má asi 1 700-krát väčší priemer ako Slnko. Ak by bola táto hviezda na mieste Slnka, nielenže by pohltila Zem, ale siahala by až za obežnú dráhu Jupitera. Keď si to predstavíme,  pomôže nám to ešte lepšie chápať slová proroka Jeremiáša, ktorý napísal, že Jehova stvoril nebesia a zem svojou veľkou mocou.

Aký úžitok máme z Božej moci? Náš život závisí od vecí, ktoré stvoril Boh – od Slnka a jedinečných prírodných zdrojov a procesov na zemi. Boh používa svoju moc aj na úžitok jednotlivcov. Keď bol v prvom storočí na zemi Ježiš, Boh mu dal moc, aby robil zázraky. V Biblii sa o tom píše: „Slepí opäť vidia a chromí chodia, malomocní sa očisťujú a hluchí počujú a mŕtvi sú kriesení.“ (Matúš 11:5) A ako je to dnes? V Izaiášovi 40:29, 31 sa píše, že Boh „unavenému dáva silu“ a že „tí, ktorí dúfajú v Jehovu, znovu získajú silu“. Jehova nám môže dať silu, ktorá je „nad to, čo je prirodzené“, aby sme dokázali prekonávať ťažkosti a problémy. (2. Korinťanom 4:7) Netúžite mať blízky vzťah k Bohu, ktorý používa svoju nesmiernu moc na to, aby nám pomáhal?

BOH JE MÚDRY

„Aké mnohé sú tvoje diela, ó, Jehova! Všetky si ich urobil v múdrosti.“ (ŽALM 104:24)

Čím viac vieme o úžasných dielach, ktoré vytvoril Boh, tým viac obdivujeme jeho múdrosť. Dokonca existuje vedný odbor biomimetika, ktorý sa zaoberá skúmaním Jehovovho stvorenia s cieľom napodobniť konštrukčné riešenia, ktoré sú v prírode. Vedci vďaka tomu vylepšili už mnohé vynálezy – od zipsu až po lietadlá.

Ľudské oko je jedným zo zázrakov stvorenia

Jedným z najvýnimočnejších príkladov Božej múdrosti je ľudské telo. Zamyslime sa napríklad nad tým, ako sa v matkinom lone vyvíja dieťa. Celý proces sa začína jednou oplodnenou bunkou, v ktorej sú všetky potrebné genetické informácie. Táto bunka sa po oplodnení začne deliť na mnohé bunky, ktoré sú takmer rovnaké. No v správnom čase sa tieto bunky začnú vyvíjať odlišne a vznikajú rôzne typy buniek, napríklad krvné, nervové či kostné bunky. Čoskoro sa začnú tvoriť a fungovať celé sústavy orgánov. Za deväť mesiacov sa z jedinej bunky vyvinie dieťatko, ktorého telo tvoria miliardy buniek. Za tým všetkým vidieť nesmiernu múdrosť. Na mnohých ľudí to pôsobí rovnako, ako to vyjadril jeden biblický pisateľ: „Budem ti chválorečiť, lebo som obdivuhodne vytvorený, spôsobom, ktorý vzbudzuje bázeň.“ (Žalm 139:14)

Aký úžitok máme z Božej múdrosti? Náš Stvoriteľ vie, čo potrebujeme, aby sme boli šťastní. Má nesmierne poznanie a porozumenie, a preto nám vo svojom Slove, Biblii, dáva múdre rady. Píše sa tam napríklad: „Ďalej... si ochotne vzájomne odpúšťajte.“ (Kolosanom 3:13) Je táto rada naozaj múdra? Vedci zistili, že keď ľudia odpúšťajú, zvyčajne majú lepší spánok a nemajú problémy s vysokým tlakom. Môže to dokonca znížiť riziko vzniku depresie a iných zdravotných problémov. Boh je ako múdry a starostlivý priateľ, ktorý nám stále dáva užitočné a praktické rady. (2. Timotejovi 3:16, 17) Chceli by ste mať takého priateľa?

 BOH JE SPRAVODLIVÝ

„Jahve miluje spravodlivosť.“ (ŽALM 37:28, Jeruzalemská Biblia)

Boh vždy robí to, čo je správne. V Biblii sa píše: „Nech je to ďaleko od pravého Boha, aby konal zlo a od Všemohúceho, aby si počínal protiprávne.“ (Jób 34:10) Jehova je spravodlivým Sudcom, ako vyjadril prorok Jeremiáš, keď o ňom napísal, že „súdi so spravodlivosťou“. (Jeremiáš 11:20) Keďže Jehova „vidí, aké je srdce“, nikto ho nemôže oklamať pokryteckým správaním. Vždy dokáže zistiť, aká je pravda, a všetko správne posúdiť. (1. Samuelova 16:7) Okrem toho Boh vie o každej nespravodlivosti a nepoctivosti, ktorá sa deje na zemi, a sľubuje, že „zlí... budú zo zeme odrezaní“. (Príslovia 2:22)

Boh však nie je prísny sudca, ktorý čaká len na to, kedy môže niekoho potrestať. Vždy, keď je to možné, prejavuje milosrdenstvo. V Biblii sa píše, že „Jehova je milosrdný a milostivý“, a to aj k zlým ľuďom, ak robia úprimné pokánie. A to je spravodlivosť v pravom zmysle slova. (Žalm 103:8; 2. Petra 3:9)

Aký úžitok máme z Božej spravodlivosti? Apoštol Peter napísal: „Boh nie je predpojatý, ale v každom národe je mu prijateľný ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivosť.“ (Skutky 10:34, 35) Boh je nestranný a nikoho neuprednostňuje, a tak z jeho spravodlivosti môžeme mať úžitok všetci. Môžeme si s ním vytvoriť blízky vzťah a uctievať ho bez ohľadu na našu rasu, národnosť, vzdelanie či spoločenské postavenie.

Boh je nestranný; nehodnotí nás podľa rasy či spoločenského postavenia

Boh chce, aby sme chápali jeho zmysel pre spravodlivosť, a preto nám dal svedomie. V Biblii sa o svedomí píše ako o zákone, ktorý je „napísaný v srdci“ a „svedčí s nami“, teda posudzuje, či je naše správanie dobré alebo zlé. (Rimanom 2:15) Aký z toho máme úžitok? Ak je naše svedomie správne vyškolené, môže nám pomôcť, aby sme sa vyhli nesprávnemu konaniu. A ak urobíme nejakú chybu, môže nás viesť k tomu, aby sme robili  pokánie a zmenili sa. Keď pochopíme, ako sa prejavuje Božia spravodlivosť, ešte viac nás to k nemu priblíži.

BOH JE LÁSKA

„Boh je láska.“ (1. JÁNA 4:8)

Boh prejavuje moc, múdrosť a spravodlivosť, no v Biblii sa nikde nepíše, že Boh je zosobnením moci, múdrosti či spravodlivosti. Píše sa v nej však, že Boh je láska. Môžeme povedať, že moc Bohu umožňuje konať, jeho spravodlivosť a múdrosť ho vedú pri tom, ako koná, ale láska ho ku konaniu motivuje. Láska teda ovplyvňuje všetko, čo Jehova robí.

Hoci Jehovovi nič nechýbalo, láska ho viedla k tomu, že v nebi aj na zemi vytvoril inteligentné bytosti. Chcel, aby sa tešili z jeho lásky a starostlivosti. Jehova nesebecky pripravil zem tak, aby bola pre ľudí ideálnym domovom. A stále nám prejavuje lásku tým, že „pôsobí, aby jeho slnko vychádzalo nad zlými a nad dobrými a dáva dážď na spravodlivých a nespravodlivých“. (Matúš 5:45)

A to nie je všetko. „Jehova je veľmi nežný v náklonnosti a milosrdný.“ (Jakub 5:11) Ľuďom, ktorí s ním chcú mať blízky vzťah, dáva najavo svoju náklonnosť a o každého z nich sa osobne zaujíma. V Skutkoch 17:27 sa píše, že „nie je ďaleko od nikoho z nás“.

Aký úžitok máme z Božej lásky? Môžeme sa tešiť z mnohých vecí, ktoré síce nie sú pre život nevyhnutné, ale nesmierne ho obohacujú. Napríklad žasneme nad krásou zapadajúceho slnka. Teší nás, keď počujeme detský smiech. Sme šťastní, keď cítime lásku našich blízkych.

Ďalším prejavom Božej lásky, z ktorého môžeme mať úžitok, je modlitba. V Biblii sa píše: „O nič sa úzkostlivo nestarajte, ale nech sa vaše prosebné žiadosti oznamujú Bohu modlitbou a pokornou prosbou spolu s vďakou.“ Boh podobne ako milujúci otec chce, aby sme sa k nemu obracali aj s tými najdôvernejšími myšlienkami a hľadali uňho pomoc. Potom nám svoju lásku prejaví tak, že nám pomôže získať „Boží pokoj, ktorý prevyšuje každé myslenie“. (Filipanom 4:6, 7)

Veríme, že tento krátky rozbor hlavných Božích vlastností – moci, múdrosti, spravodlivosti a lásky – vám pomohol vytvoriť si jasnejší obraz o tom, aký Boh je. A ak ho chcete spoznať ešte lepšie, prečítajte si ďalší článok, kde sa píše o tom, čo už pre ľudí urobil a čo ešte urobí.

AKÝ JE BOH? Jehova je mocnejší, múdrejší a spravodlivejší než ktokoľvek iný. Ale vlastnosť, ktorá nás k nemu priťahuje najviac, je jeho láska.