Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Nebo

Nebo

Nebo je predmetom rôznych špekulácií a búrlivých diskusií. Ale to, čo sa píše v Biblii, je úplne iné ako to, čo mnohých ľudí učili.

Čo je nebo?

ČO HOVORIA NIEKTORÍ ĽUDIA:

Existujú rôzne názory na to, čo je nebo a aký je jeho účel. Napríklad:

  • Mnohí ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, by súhlasili s tým, čo sa píše v diele The New Catholic Encyclopedia, ktoré opisuje nebo ako „konečný domov svätých, ktorí umierajú v Pánovi“.

  • Podľa slov rabína Bentziona Kravitza sa judaizmus zameriava skôr na súčasný život ako na posmrtný. No zároveň tvrdí, že „v nebi duša zažíva najväčšie možné potešenie — vníma a pociťuje blízkosť k Bohu hlbšie než predtým“. Tento rabín však uznáva, že „i keď v judaizme existuje viera v nebo, Tóra o ňom hovorí veľmi málo“.

  • Hinduisti a buddhisti veria, že nebo má mnoho duchovných úrovní. Je to prechodná stanica, po ktorej je človek buď znovuzrodený na zemi, alebo dosiahne nirvánu — čo sa považuje za stav vyšší než nebo.

  • Niektorí ľudia odmietajú akékoľvek náboženské predstavy o nebi ako detinské a nezmyselné.

Nebo je predmetom mnohých špekulácií

ČO UČÍ BIBLIA:

V Biblii sa slovo nebo používa vo viacerých významoch. Napríklad:

  • 1. Mojžišovej 1:20 je opísané stvorenie vtákov, ktoré „lietajú nad zemou, na tvári nebeského priestoru“. V tomto prípade sa výraz „nebeský priestor“ vzťahuje na našu atmosféru, čiže oblohu, ktorú môžeme pozorovať.

  • Izaiáš 13:10 sa zmieňuje o „nebeských hviezdach“ a „ich súhvezdiach“, čo by sme opísali ako vesmír.

  • V Biblii sa hovorí o „mieste [Božieho] bývania, v nebesiach“, a o tom, že v nebi sú aj anjeli. (1. Kráľov 8:30; Matúš 18:10) Slová nebesia a nebo nie sú len obyčajnou metaforou, ale opisujú miesto, kde prebývajú duchovné bytosti. *

„Pozri z neba a viď zo svojho vyvýšeného príbytku svätosti a krásy.“ (Izaiáš 63:15)

 Idú všetci dobrí ľudia po smrti do neba?

Biblia neučí, že zem je len dočasný domov, kde čakáme na smrť, po ktorej nasleduje život v nebi. Biblia jasne vysvetľuje, že Boh nikdy nechcel, aby ľudia zomierali. Zamyslite sa:

  • Boh povedal prvému ľudskému páru: „Buďte plodní a rozmnožte sa a naplňte zem.“ (1. Mojžišova 1:28) Zem mala byť pre ľudí trvalým domovom, kde mali žiť navždy. Prví ľudia mali zomrieť iba v prípade, že by neposlúchli Boha. Smutné je, že sa rozhodli Boha neposlúchnuť. (1. Mojžišova 2:17; 3:6)

  • Neposlušnosť prvého človeka viedla nielen k jeho smrti a k smrti jeho manželky, ale aj k smrti ich potomstva. (Rimanom 5:12) Znamenalo to, že ľudia už nemajú žiadnu nádej?

  • Biblia hovorí, že sú „nové nebesia a nová zem, ktoré očakávame podľa [Božieho] sľubu“. (2. Petra 3:13) * Boh prostredníctvom svojho Kráľovstva obnoví na zemi podmienky podľa svojho pôvodného zámeru „a smrti už viac nebude“. (Zjavenie 21:3, 4) Myslí sa tým život v nebi alebo na zemi? Keď sa hovorí, že niečo „už viac nebude“, znamená to, že to najprv muselo existovať. Ale v nebi smrť nikdy nebola. Z toho logicky vyplýva, že tento verš sa týka toho, čo sa stane na zemi, kde mali ľudia žiť a kde aj túžime žiť so svojimi blízkymi. V Biblii sa tiež píše, že mŕtvi budú vzkriesení a opäť sa stretnú so svojimi milovanými. (Ján 5:28, 29)

Mnohí boli nadšení, keď sa dozvedeli, čo Biblia skutočne učí o nebi. Napríklad George, bývalý katolík, hovorí: „Bolo utešujúce dozvedieť sa, čo učí Biblia o večnom živote na zemi. Dávalo mi to väčší zmysel ako ísť do neba.“ *

„Nebesia, nebesia patria Jehovovi, ale zem dal ľudským synom.“ (Žalm 115:16)

^ 13. ods. Boh má však duchovné telo, a nie fyzické. (Ján 4:24) Teda Boh prebýva v duchovnej ríši nezávislej od hmotného vesmíru.

^ 19. ods. Výraz „nová zem“ nie je doslovná nová planéta, ale ide o ľudskú spoločnosť, ktorá získa Božie schválenie a bude žiť na zemi. (1. Mojžišova 11:1)

^ 20. ods. Biblia učí, že do neba pôjde len obmedzený počet ľudí — 144 000 —, ktorí sú vybraní, aby v Božom Kráľovstve vládli s Ježišom. (1. Petra 1:3, 4; Zjavenie 14:1)