Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Sochy a ikony

Sochy a ikony

Pre milióny úprimných ľudí je uctievanie sôch a ikon neoddeliteľnou súčasťou uctievania Boha. Ale má tento zvyk oporu v Biblii? Páči sa to Bohu?

Uctievali verní Židia v biblických časoch sochy a ikony?

„Neurobíš si vyrezávaný obraz ani podobu niečoho, čo je hore v nebesiach alebo čo je dolu na zemi alebo čo je vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im klaňať, ani sa nedáš zviesť, aby si im slúžil.“ (2. Mojžišova 20:4, 5)

Uctievanie sôch a obrazov je v Hebrejských Písmach, nazývaných aj Starý Zákon, viackrát zakázané.

BEŽNÝ NÁZOR:

Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi „kresťanské uctievanie obrazov nie je v rozpore s prvým prikázaním, ktoré zakazuje modly“. Na odôvodnenie tohto tvrdenia sa uvádza: „Už v Starom zákone Boh nariadil alebo dovolil zhotovovať obrazy, ktoré by symbolicky viedli k spáse... napr. medeného hada, archu zmluvy a cherubínov.“ (2. Mojžišova 25:22; 4. Mojžišova 21:9)

ČO BY STE MALI VEDIEŤ:

Na rozdiel od tvrdenia, ktoré je uvedené v Katechizme Katolíckej cirkvi, verní Židia nikdy neuctievali zobrazenia v chráme ani nijaké iné sochy či obrazy. Nikde v Biblii nečítame, že by nejaký verný Izraelita používal pri uctievaní Boha sochy alebo obrazy.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

Boh cez proroka Izaiáša povedal: „Nikomu inému nedám svoju slávu ani svoju chválu rytinám.“ (Izaiáš 42:8)

 Používali raní kresťania pri uctievaní Boha sochy alebo ikony?

„Či je v zhode Boží chrám s modlami?... Prestaňte sa dotýkať nečistého.“ (2. Korinťanom 6:16, 17)

„Raní kresťania by sa zhrozili už pri samotnom návrhu umiestniť obrazy či sochy do kostolov a klaňanie sa alebo modlenie sa pred nimi by nepovažovali za nič iné než za modlárstvo.“ (History of the Christian Church [Dejiny cirkvi])

BEŽNÝ NÁZOR:

Dielo New Catholic Encyclopedia uvádza: „Používanie sôch a ikon pri uctievaní v ranom kresťanstve dnes nemožno oprávnene spochybňovať... Kresťanské katakomby sú skutočnými galériami raného kresťanského umenia... Tieto sväté komnaty na uctievanie a pochovávanie sú dokonca ozdobené mytologickými bytosťami.“ *

ČO BY STE MALI VEDIEŤ:

Najstaršie zobrazenia v spomínaných katakombách — podzemných chodbách, ktoré sa používali ako hrobky — pochádzajú až z tretieho storočia, teda z obdobia asi 200 rokov po Kristovej smrti. Preto to, čo dielo New Catholic Encyclopedia nazýva „rané kresťanstvo“, nie je najranejšie kresťanstvo, ktoré vyznávali učeníci v prvom storočí a ktoré je opísané v Kresťanských gréckych Písmach, bežne nazývaných aj Nový Zákon. Prítomnosť takýchto zobrazení v katakombách len ukazuje, že už v treťom storočí si kresťanstvo osvojilo pohanský zvyk uctievať sochy a ikony, aby získalo konvertitov. *

ČO HOVORÍ BIBLIA:

„Utekajte pred modlárstvom.“ (1. Korinťanom 10:14)

Mali by sa sochy a ikony používať ako pomôcka pri uctievaní?

„Chráňte sa pred modlami.“ (1. Jána 5:21)

Uctievanie sôch a ikon je náboženský úkon, ktorý nemá oporu v Biblii. Z toho dôvodu Jehovovi svedkovia neuctievajú sochy ani ikony a takéto náboženské predmety nenájdete ani na ich miestach uctievania, ani v ich domácnostiach.

BEŽNÝ NÁZOR:

Katechizme Katolíckej cirkvi sa píše: „Prostredníctvom obrazu Krista a jeho spasiteľných činov sa klaniame jemu samému... Prostredníctvom svätých obrazov... anjelov a svätých uctievame tých, ktorí sú na nich zobrazení.“

ČO BY STE MALI VEDIEŤ:

Keď Ježiš učil svojich nasledovníkov modliť sa, nehovoril im, aby pri tom používali sochy alebo ikony. V Kresťanských gréckych Písmach nenachádzame ani zmienku o tom, že by sa pri uctievaní pravého Boha používali sochy a ikony.

ČO HOVORÍ BIBLIA:

„Jehovu, svojho Boha, budeš uctievať a jemu samému budeš preukazovať svätú službu.“ (Matúš 4:10)

^ 13. ods. V tomto kontexte vyjadrenie „sochy a ikony“ zahŕňa aj obrazy, symboly, grafické znázornenia alebo čokoľvek, čomu je prejavovaná nábožná úcta.

^ 14. ods. Používanie sôch a obrazov bolo bežné v mnohých starovekých kultúrach, napríklad v Egypte, Grécku a Indii.