Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Stvorenie

Stvorenie

Stvoril Boh zem len za šesť 24-hodinových dní, ako to tvrdia niektorí kreacionisti?

„Na začiatku Boh stvoril nebesia a zem.“ (1. Mojžišova 1:1)

ČO HOVORÍ BIBLIA

Boh stvoril vesmír vrátane našej planéty v neurčitej minulosti — „na začiatku“, ako hovorí 1. Mojžišova 1:1. Moderná veda súhlasí s tým, že vesmír mal začiatok. Podľa nedávnej vedeckej teórie vedci určili vek vesmíru na takmer 14 miliárd rokov.

Biblia okrem toho opisuje šesť stvoriteľských „dní“. Nehovorí však, že tieto dni trvali 24 hodín. (1. Mojžišova 1:31) Slovo „deň“ sa v Biblii používa na označenie rôzne dlhých časových období. Napríklad celé obdobie stvorenia Biblia nazýva „deň, keď Boh Jehova urobil zem a nebo“. (1. Mojžišova 2:4) Je teda zjavné, že stvoriteľské „dni“ trvali mnoho tisícročí. (Žalm 90:4)

PREČO JE DÔLEŽITÉ POZNAŤ ODPOVEĎ

Nepravdivé teórie kreacionistov môžu viesť k tomu, že zavrhnete Bibliu ako celok. No ak sa presvedčíte o tom, že Biblia obsahuje vierohodnú správu o stvorení, potom budete môcť čerpať aj z jej studnice „praktickej múdrosti“. (Príslovia 3:21)

 Použil Boh pri tvorení života na zemi evolúciu?

„Boh povedal ďalej: ‚Nech zem vydá živé duše podľa ich druhov.‘“ (1. Mojžišova 1:24)

ČO HOVORÍ BIBLIA

Boh nepostupoval tak, že by najprv vytvoril živé organizmy v nejakej jednoduchej forme a potom ich nechal, aby sa vyvíjali do zložitejších foriem života. Namiesto toho vytvoril základné „druhy“ zložitých rastlín a zvierat, ktoré sa potom rozmnožovali „podľa svojho druhu“. * (1. Mojžišova 1:11, 21, 24) Výsledkom tohto procesu, ktorý pokračuje dodnes, je, že na zemi žijú tie isté „druhy“ života, ktoré Boh pôvodne vytvoril. (Žalm 89:11)

Biblia nešpecifikuje, koľko možných variácií môže vzniknúť v jednom „druhu“ — či už krížením v rámci neho, alebo tým, že sa zvieratá prispôsobujú svojmu okoliu. Hoci niektorí považujú takéto prispôsobovanie za formu evolúcie, nikdy tým nevznikol žiadny nový „druh“ života. Súčasné výskumy podporujú myšlienku, že základné kategórie rastlín a zvierat sa počas veľmi dlhých časových úsekov zmenili len veľmi málo.

PREČO JE DÔLEŽITÉ POZNAŤ ODPOVEĎ

Vedecká presnosť, s akou Biblia opisuje pôvod základných „druhov“ života, posilňuje jej vierohodnosť aj v iných oblastiach, napríklad v oblasti histórie a proroctiev.

Odkiaľ sa vzala hmota, z ktorej pozostáva vesmír?

„Ja — moje ruky roztiahli nebesia.“ (Izaiáš 45:12)

ČO HOVORÍ BIBLIA

Boh je Zdrojom nekonečnej moci, čiže energie. (Jób 37:23) To je veľmi dôležité, lebo vedci zistili, že energia sa môže premeniť na hmotu. Biblia hovorí, že sám Boh je Zdrojom obrovskej „dynamickej energie“, ktorá bola použitá pri tvorení vesmíru. (Izaiáš 40:26) A Boh sľúbil, že svojou mocou bude udržiavať svoje stvorenie v činnosti, lebo o slnku, mesiaci a hviezdach Biblia uvádza, že „[Boh] ich drží, aby stáli navždy, na neurčitý čas“. (Žalm 148:3–6)

PREČO JE DÔLEŽITÉ POZNAŤ ODPOVEĎ

Astronóm Allan Sandage raz povedal: „Na najhlbšie otázky o živote veda nedokáže odpovedať. Ak sa spýtate, prečo niečo vôbec existuje, dostávate sa za hranice možností vedy.“ Biblia nielenže vysvetľuje stvorenie spôsobom, ktorý je v súlade s vedou, ale odpovedá aj na otázky, na ktoré veda nemá odpoveď, napríklad na otázku: Prečo Boh vytvoril zem a ľudstvo? *

^ 10. ods. Výraz „druh“, ako ho používa Biblia, má široký význam a v tomto článku nie je použitý v takom zmysle, ako sa používa vo vedeckej terminológii.

^ 16. ods. Viac informácií nájdete v 3. kapitole knihy Čo učí Biblia?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.