Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 ČO O TOM HOVORÍ BIBLIA?

Podstata Boha

Podstata Boha

Ako Boh vyzerá?

„Boh je Duch.“ (Ján 4:24)

ČO HOVORÍ BIBLIA

Boh je v Biblii opísaný ako duchovná bytosť. (2. Korinťanom 3:17) Preto nás oveľa prevyšuje a nedokážeme ho vnímať telesnými zmyslami. Ako sa píše v 1. Timotejovi 1:17, je ‚Kráľom večnosti a je neporušiteľný, neviditeľný‘. V Biblii sa tiež píše: „Boha nikdy nikto nevidel.“ (1. Jána 4:12)

Náš Stvoriteľ nás tak veľmi prevyšuje, že ani nevieme, ako si ho máme predstaviť. V Izaiášovi 40:18 je položená otázka: „Ku komu môžete pripodobniť Boha a akú podobu môžete postaviť vedľa neho?“ Aj úchvatné, bázeň vzbudzujúce nebo je ničím v porovnaní s Najvyšším. (Izaiáš 40:22, 26)

No niektorí inteligentní tvorovia môžu Boha vidieť, dokonca sa s ním priamo rozprávať. Ako je to možné? Lebo aj oni sú duchovné bytosti a žijú v nebi. (1. Kráľov 22:21; Hebrejom 1:7) Ježiš Kristus o týchto nadľudských tvoroch čiže anjeloch povedal: „Stále hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebi.“ (Matúš 18:10)

 Je Boh všadeprítomný?

„Budete sa teda modliť takto: ‚Náš Otče v nebesiach.‘“ (Matúš 6:9)

ČO HOVORÍ BIBLIA

Biblia neučí, že Boh je prítomný v každom čase na každom mieste, akoby bol nejakou neosobnou silou. Ako vidno z Ježišových slov zaznamenaných v Matúšovi 6:9 a 18:10, Boh je osoba, „Otec“, a sídli v nebesiach, vo ‚svojom ustanovenom mieste bývania‘. (1. Kráľov 8:43)

Ježiš na sklonku svojho života povedal: „Opúšťam svet a idem k Otcovi.“ (Ján 16:28) Keď zomrel ako ľudská bytosť a bol vzkriesený ako duchovná bytosť, vystúpil „do samého neba, aby sa teraz za nás zjavil pred osobou Boha“. (Hebrejom 9:24)

To sú dôležité skutočnosti. Prečo? Po prvé preto, lebo ak je Boh osoba, môžeme ho spoznávať a vytvárať si k nemu vzťah. (Jakub 4:8) A po druhé, pravda o Bohu nás chráni, aby sme sa nezapojili do falošného uctievania, k čomu patrí uctievanie neživých obrazov a predmetov. V 1. Jána 5:21 sme varovaní: „Dieťatká, chráňte sa pred modlami.“

V akom zmysle sú ľudia stvorení na Boží obraz?

„Potom Boh tvoril človeka na svoj obraz, stvoril ho na Boží obraz; stvoril ich mužského a ženského rodu.“ (1. Mojžišova 1:27)

ČO HOVORÍ BIBLIA

My ľudia sme schopní napodobňovať črty Božej osobnosti, ako je láska, múdrosť a zmysel pre spravodlivosť. Biblia nás dokonca nabáda: „Staňte sa preto napodobňovateľmi Boha ako milované deti a ďalej choďte v láske.“ (Efezanom 5:1, 2)

Boh nás tiež vytvoril so slobodnou vôľou, vďaka čomu sa môžeme správne rozhodovať a rôznymi spôsobmi prejavovať druhým lásku. (1. Korinťanom 13:4–7) Môžeme byť tvoriví, tešiť sa z krásy a s úžasom hľadieť na očarujúci svet okolo nás. A predovšetkým sme schopní zaoberať sa duchovnými vecami, a tak prirodzene túžime dozvedať sa o Stvoriteľovi a spoznávať jeho vôľu. (Matúš 5:3)

Ako vám môže pomôcť pravda obsiahnutá v Biblii? Čím lepšie Boha spoznávame a napodobňujeme ho, tým viac sa nám darí žiť tak, ako si praje. To nám spôsobuje väčšiu radosť zo života a prináša hlboké uspokojenie a vnútorný pokoj. (Izaiáš 48:17, 18) Boh vie, že jeho nádherné vlastnosti pôsobia na srdce ľudí a priťahujú k nemu tých úprimných, ktorí sa tak vydávajú na cestu k večnému životu. (Ján 6:44; 17:3)