Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Čo o tom hovorí Biblia?

Prečo Boh nezničí Diabla?

Prečo Boh nezničí Diabla?

KEBY ste mohli pomôcť niekomu, aby netrpel, urobili by ste to? Keď sa niekde stane prírodná katastrofa, záchranári sa ponáhľajú, aby zmiernili utrpenie ľudí, ktorých vôbec nepoznajú, a zachránili im život. A tak sa možno niekto opýta: ‚Prečo sa Boh neponáhľa odstrániť Diabla, ktorý je zodpovedný za nevýslovné utrpenie?‘

Aby sme našli na túto otázku odpoveď, predstavte si významný súdny proces. Vrah, ktorý stojí pred súdom, zúfalo chce pojednávanie zastaviť, preto tvrdí, že sudca nečestne vedie procesy a dokonca že podplatil porotu. A tak sú predvolaní mnohí svedkovia, aby poskytli svedectvo.

Sudca vie, že tento rozsiahly súdny proces prinesie so sebou veľa ťažkostí. Bol by rád, keby sa prípad uzavrel bez zbytočného odkladu. No uvedomuje si, že ak má rozsudok v budúcnosti slúžiť ako precedens, obe strany musia mať dostatok času, aby predložili svoje argumenty.

Aby sa vyniesol morálne správny rozsudok, ktorý bude slúžiť ako precedens, musia mať obe strany dosť času na predloženie argumentov

Ako tento príklad súvisí s obvinením, ktoré Diabol — nazývaný tiež „drak“, „prahad“ a „Satan“ — vzniesol proti Jehovovi, Tomu, ktorý je „Najvyšší nad celou zemou“? (Zjavenie 12:9; Žalm 83:18) Kto je Diabol? Z čoho obžaloval Jehovu Boha? A kedy ho Boh zničí?

Morálny precedens

Ten, kto sa stal Diablom, bol najprv dokonalou duchovnou bytosťou, jedným z Božích  anjelov. (Jób 1:6, 7) Sám zo seba spravil Diabla, lebo sa dal ovládnuť ctižiadosťou a sebecky túžil, aby ho ľudia uctievali. Preto spochybnil Božie právo vládnuť a dokonca naznačil, že Boh si nezaslúži poslušnosť svojich tvorov. Tvrdil, že ľudia slúžia Bohu iba vtedy, keď si ich „kupuje“ svojím požehnaním. Vyhlásil, že všetci, ktorí budú v živote zažívať ťažkosti, budú Stvoriteľa preklínať. (Jób 1:8–11; 2:4, 5)

Na tieto Satanove obvinenia bolo nutné zareagovať, no nie silou. Keby bol Diabol zničený hneď v záhrade Eden, niekto by si mohol pomyslieť, že mal predsa len pravdu. Preto Boh, ktorý má neobmedzenú autoritu, začal právny proces, aby sa v mysli všetkých pozorovateľov tieto otázky vyriešili.

Jehova Boh v súlade so svojimi zásadami a dokonalým právom ukázal, že každá strana privedie svedkov, ktorí budú svedčiť v jej prospech. V poskytnutom časovom období dostali Adamovi potomkovia možnosť žiť a svedčiť v prospech Boha tým, že sa z lásky k nemu rozhodnú zachovať si bezúhonnosť napriek akýmkoľvek prekážkam.

Ešte ako dlho?

Jehova Boh si plne uvedomuje, že kým sa tento právny spor rieši, ľudstvo zažíva utrpenie. No je rozhodnutý uzavrieť ho hneď, ako to bude možné. Biblia opisuje Jehovu ako ‚Otca nežného milosrdenstva a Boha každej útechy‘. (2. Korinťanom 1:3) Je jasné, že „Boh každej útechy“ nedovolí, aby Diabol žil čo len trochu dlhšie, ako je nevyhnutné. A postará sa, aby boli odstránené stopy po jeho vplyve. No na druhej strane nezničí Diabla skôr, ako sa súdny spor týkajúci sa všetkých inteligentných bytostí úplne neuzavrie.

Keď sa sporné otázky vyriešia, Jehovovo právo vládnuť bude úplne obhájené. Súdne konanie so Satanom sa uzavrie — a to raz a navždy. Keby v budúcnosti vznikol podobný prípad, nebude nutné celý proces opakovať, keďže rozsudok nad Satanom bude môcť slúžiť ako precedens.

Jehova Boh vo svojom stanovenom čase dá vzkriesenému Synovi Ježišovi Kristovi pokyn, aby odstránil Diabla a odčinil všetko, čo Diabol napáchal. Biblia nám hovorí, že Kristus „odovzdá kráľovstvo svojmu Bohu a Otcovi, keď zničí každú vládu a každú vrchnosť a moc. Lebo musí vládnuť ako kráľ, dokiaľ mu Boh nepoloží všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Ako posledný nepriateľ má byť zničená smrť.“ ​(1. Korinťanom 15:24–26)

Je radostné vedieť, že podľa Biblie zavládnu rajské podmienky na celom svete. Ľudia budú žiť tak, ako to Boh pôvodne zamýšľal, v pokojnom prostredí raja! „Mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja.“ Áno, „spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy“. (Žalm 37:11, 29)

Predstavte si, akú úžasnú nádej predkladá Biblia Božím služobníkom: „Hľa, Boží stan je s ľudstvom a bude bývať s nimi a oni budú jeho ľudom. A sám Boh bude s nimi. A zotrie im každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“ ​(Zjavenie 21:3, 4)