Prejsť na článok

Prejsť na obsah

19. OTÁZKA

Čo je obsahom jednotlivých biblických kníh?

HEBREJSKÉ PÍSMA („STARÝ ZÁKON“)

PENTATEUCH (5 KNÍH):

1. až 5. Mojžišova

Od stvorenia sveta po vznik starovekého izraelského národa

HISTORICKÉ KNIHY (12 KNÍH):

Jozua, Sudcovia, Rút

Udalosti po vstupe izraelského národa do Zasľúbenej krajiny

1. a 2. Samuelova, 1. a 2. Kráľov, 1. a 2. Kroník

História izraelského národa po zničenie Jeruzalema

Ezdráš, Nehemiáš, Ester

História Židov po návrate z vyhnanstva v Babylone

POETICKÉ KNIHY (5 KNÍH):

Jób, Kniha žalmov, Príslovia, Kazateľ, Šalamúnova pieseň

Zbierka múdrych výrokov a piesní

PROROCKÉ KNIHY (17 KNÍH):

Izaiáš, Jeremiáš, Plač Jeremiáša, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Náhum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš, Malachiáš

Proroctvá súvisiace s Božím ľudom

KRESŤANSKÉ GRÉCKE PÍSMA („NOVÝ ZÁKON“)

EVANJELIÁ (4 KNIHY):

Matúš, Marek, Lukáš, Ján

Ježišov život a služba

SKUTKY APOŠTOLOV (1 KNIHA):

Začiatky kresťanského zboru a misionárskej činnosti raných kresťanov

LISTY (21 KNÍH):

Rimanom, 1. a 2. Korinťanom, Galaťanom, Efezanom, Filipanom, Kolosanom, 1. a 2. Tesaloničanom

Listy adresované jednotlivým kresťanským zborom

1. a 2. Timotejovi, Títovi, Filemonovi

Listy adresované jednotlivým kresťanom

Hebrejom, Jakub, 1. a 2. Petra, 1. až 3. Jána, Júda

Ďalšie listy kresťanom

ZJAVENIE (1 KNIHA):

Prorocké videnia, ktoré dostal apoštol Ján