Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Register slov v Biblii

A, Á

ABBA

 Rim 8:15 voláme: A., Otče!

ÁBEL

 1Mo 4:8 Kain napadol Á.

Mat 23:35 od krvi spravodlivého Á. až po

ABIGAIL

 1Sa 25:3 A. bola rozumná a krásna

ABRAHÁM

 1Mo 21:12 Boh povedal A.: Počúvni ju

2Kn 20:7 tvoj priateľ A.

Mat 22:32 Boh A. je Bohom živých

Rim 4:3 A. uveril, považovaný za spravodlivého

ADAM

 1Mo 5:5 A. žil 930 rokov, potom zomrel

1Ko 15:22 vinou A. všetci zomierajú

1Ko 15:45 Posledný A.

1Ti 2:14 A. nebol oklamaný, ale žena

ACHAN

 Joz 7:1 A. vzal niečo

AKVILA

 Sk 18:2 istý Žid, volal sa A.

ALFA

 Zj 1:8 Ja som A. a Omega

ALKOHOL

 Prí 20:1 a. zbavuje zábran

AMEN

 5Mo 27:15 všetok ľud odpovie: A.!

1Ko 14:16 povedať na tvoje slová vďaky a.

2Ko 1:20 prostredníctvom neho hovoríme a.

ANANIÁŠ

 Sk 5:1 A. a jeho manželka Zafíra

ANJEL

 2Kr 19:35 a. zabil 185 000 vojakov

Ža 34:7 Jehovov a. táborí okolo

Dan 3:28 poslal svojho a. a zachránil

Oz 12:4 [Jakob] zápasil s a.

Sk 5:19 a. otvoril dvere väzenia

Sk 12:11 poslal a., aby ma vyslobodil

ANJELI

 1Mo 28:12 vystupovali a zostupovali a.

Jób 4:18 na a. nachádza chyby

Mat 13:41 Syn človeka vyšle svojich a.

Mat 22:30 sú ako a. v nebi

Mat 24:31 a. zhromaždia vyvolených

1Ko 4:9 divadelným predstavením pre a.

1Ko 6:3 Neviete, že budeme súdiť a.?

Heb 13:2 nevedomky pohostili a.

1Pe 1:12 a. túžia porozumieť

Jú 6 a. nezostali v pôvodnom postavení

ANNA

 Luk 2:36, 37 prorokyňa A., 84 rokov

ÁNO

 Mat 5:37 Nech vaše á. znamená á.

ANTIKRIST

 1Já 2:18 prichádza a.

APOLLO

 Sk 18:24 A., výrečný muž

APOŠTOLI

 Mat 10:2 mená dvanástich a.

Sk 15:6 a. a starší sa zišli, aby preskúmali

1Ko 15:9 som najposlednejší z a.

2Ko 11:5 vaši preslávení a.

ARARAT

 1Mo 8:4 koráb pristál na A.

AREOPÁG

 Sk 17:22 Pavol uprostred A.

ARCHANJEL

 1Te 4:16 zaznie hlas a.

Jú 9 a. Michael, spor s Diablom

ARMAGEDON

 Zj 16:16 po hebrejsky sa volá A.

ARTEMIS

 Sk 19:34 Veľká je efezská A.!

ASTROLÓGOVIA

 Mat 2:1 prišli do Jeruzalema a.

AUTORITA

 2Pe 2:10 pohŕdajú a.

AZÁZEL

 3Mo 16:8 Áron bude hádzať lós pre A.

B

BAAL

 Jer 19:5 pálili synov ako obete B.

BÁBEL

 1Mo 11:9 Dostalo meno B.

BABYLON

 Jer 51:6 Utečte z B.

Jer 51:37B. ostanú kopy kamenia

Zj 17:5 Veľký B., matka prostitútok

Zj 18:2 Veľký B. padol

BALAAM

 4Mo 22:28 oslica povedala B.

BALSAZÁR

 Dan 5:1 Kráľ B. usporiadal hostinu

BALZAM

 Zj 3:18 očný b., aby si videl

BARÁNOK

 Iz 53:7 Viedli ho ako b. na zabitie

Ján 1:29 Boží B., ktorý zbavuje svet hriechu

BARNABÁŠ

 Sk 9:27 prišiel mu na pomoc B.

BÁRUCH

 Jer 45:2 B., toto o tebe hovorí Jehova

BÁSNICI

 Sk 17:28 aj niektorí vaši b. povedali

BÁŤ SA

 Jób 31:34 B. som sa niekedy davu?

Ža 111:10 B. sa Jehovu, prvý krok k múdrosti

Prí 8:13 B. sa Jehovu znamená nenávidieť zlé

Luk 12:4 Neb. sa tých, ktorí zabíjajú telo

BAT-ŠEBA

 2Sa 11:3 B., manželka Uriáša

BÁZEŇ

 Ža 19:9 B. pred Jehovom je rýdza

BDELÝ

 Zj 16:15 Šťastný je ten, kto zostáva b.

BDIEŤ

 Mat 26:41 B. a modlite sa

Luk 21:36 b., úpenlivo proste

Ján 17:12 b. som nad nimi pre tvoje meno

1Ko 16:13 B., stojte pevne vo viere

BECALEL

 2Mo 31:2 Vybral som B.

BEDA

 Iz 5:20 B. tým, ktorí hovoria, že dobré je zlé

1Ko 9:16 b. mi, keby som ju neoznamoval!

Zj 12:12 B. zemi a moru

BEH

 Sk 20:24 dokončil som svoj b. a službu

2Ti 4:7 b. som dokončil, vieru

BÉTEL

 1Mo 28:19 Nazval to miesto B.

BETLEHEM

 Mi 5:2 B. Efrata, z teba vyjde

BEZCENNÝ

 Ža 101:3 Neupriem zrak na nič b.

Fil 3:7 čo bolo ziskom, považujem za b.

BEZCIEĽNE

 1Ko 9:26 nebežím b.

BEZMOCNÝ

 Ža 40:17 som b. a chudobný

BEZMYŠLIENKOVITÝ

 Prí 12:18 B. slová ako meč

BEZNÁDEJ

 Prí 24:10 Ak prepadneš b.

BEZOČIVÉ SPRÁVANIE

 Gal 5:19 nemravnosť, b.

2Pe 2:7 Lóta veľmi trápilo b.

BEZPEČIE

 1Kr 4:25 Izraeliti žili v b., každý pod svojím

Iz 32:17 ovocím spravodlivosti bude b.

Oz 2:18 postarám sa, aby môj ľud žil v b.

BEZPEČNE

 Prí 3:23 budeš b. kráčať svojou cestou

BEZPLATNE

 1Ko 9:18 oznamujem dobrú správu b.

BEZPRÁVIE

 5Mo 32:4 Boh sa nikdy nedopustí b.

BEZSTAROSTNOSŤ

 Prí 1:32 hlúpych zničí b.

BEZÚHONNE

 Ža 26:11 chcem žiť b.

Ža 101:2 Chcem si počínať b.

BEZÚHONNOSŤ

 Ža 25:21 Nech ma ochraňuje b.

BEZVÝZNAMNÝ

 1Sa 2:8 B. dvíha z prachu

Ža 119:141 Som b. a opovrhovaný

1Ko 1:28 vyvolil si to, čo je b.

BEŽAŤ

 1Ko 9:24 B. tak, aby ste ju získali

Gal 5:7 B. ste dobre. Kto vám zabránil

BIEDNY

 Rim 7:24 Ja b. človek!

BIŤ

 1Ko 9:27 b. svoje telo, vediem ho ako otroka

2Ko 6:5 keď nás b., väznia

BLÁZNOVSTVO

 1Ko 3:19 múdrosť sveta je u Boha b.

BLESK

 Mat 24:27 prítomnosť Syna človeka ako b.

Luk 10:18 Satana padať z neba ako b.

BLÍZKO

 Ža 145:18 Jehova je b. tých, ktorí ho vzývajú

BLÍŽNY

 Luk 10:27 milovať b. ako seba samého

Luk 10:36 ktorý sa zachoval ako b.?

BLÚDIŤ

 Ža 119:176 B. ako stratená ovca

Iz 53:6 Všetci sme b. ako ovce

BOH

 5Mo 10:17 Jehova je B. bohov

Mat 27:46 B. môj, prečo si ma opustil?

Ján 1:18 B. nikto nikdy nevidel

Ján 17:3 spoznávajú jediného pravého B.

Ján 20:17 Vystupujem k svojmu B. a vášmu B.

1Ko 8:4 je iba jeden B.

2Ko 4:4 b. tohto sveta zaslepil myseľ

Ef 4:6 jeden B. a Otec všetkých

1Já 4:8 B. je láska

BOHATSTVO

 Prí 11:28 Kto sa spolieha na b., padne

Prí 30:8 nedávaj mi chudobu ani b.

Kaz 5:10 miluje b., nebude mať dosť

Eze 28:5 pre b. spyšnelo tvoje srdce

Mat 6:24 Nemôžete slúžiť Bohu aj b.

Mat 13:22 podvodná moc b.

Luk 16:9 robte si priateľov pomocou b. sveta

BOHATÝ

 3Mo 19:15 Nebudeš uprednostňovať b.

Jer 9:23 Nech sa b. nechváli bohatstvom

Luk 14:12 chceš niekoho pozvať, nevolaj b.

1Ti 6:17 aby b. neboli namyslení, nevkladali

Zj 3:17 Hovoríš: Som b., nič nepotrebujem

BOJ

 1Sa 17:47 B. patrí Jehovovi

1Ko 14:8 kto sa pripraví na b.?

BOJOVAŤ

 2Kn 20:17 nebudete musieť b.

Iz 2:4 nebudú sa učiť b.

Sk 5:39 Nakoniec by ste b. proti Bohu

1Ti 6:12 B. dobrý boj za vieru

Jú 3 aby ste tvrdo b. za vieru

BOJOVNÍK

 Jer 20:11 Jehova ako obávaný b.

BOLESŤ

 Jób 6:2 Keby bola zvážená moja b.

Prí 17:25 Hlúpy syn prináša b.

Rim 8:22 celé tvorstvo sa trápi v b.

Rim 9:2 v srdci žiaľ a neustálu b.

BOZK

 Luk 22:48 b. zrádzaš Syna človeka?

BRÁNA

 Mat 7:13 Vchádzajte tesnou b.

BRÁNIŤ

 1Te 2:16 b. nám zvestovať ľuďom z národov

BRAT

 Prí 17:17 je b. pre čas trápenia

Prí 18:24 priateľ, ktorý je oddanejší ako b.

1Ko 5:11 kto sa nazýva b. a žije nemravne

BRATIA

 Mat 13:55 jeho b. Jakub, Jozef

Mat 23:8 vy všetci ste b.

Mat 25:40 urobili pre mojich b., urobili pre mňa

1Pe 5:9 rovnako trpia b. na celom svete

BRATSKÁ LÁSKA

 Rim 12:10 milujte jeden druhého b.

BREMENÁ

 Ža 68:19 Jehova denne nosí naše b.

Luk 11:46 kladiete na ľudí b.

Gal 6:2 Neste b. jedni druhých

BREMENO

 Ža 38:4 previnenia ako ťažké b.

Sk 15:28 nepridávať ďalšie b. okrem

Zj 2:24 Nekladiem na vás iné b.

BRUCHO

 Fil 3:19 ich bohom je b.

BUDOVAŤ

 1Ko 8:1 Poznanie vedie k pýche, láska b.

BUDÚCNOSŤ

 Prí 24:20 zlí nemajú b.

Kaz 7:14 aby si človek nebol istý, čo prinesie b.

BURIČI

 4Mo 20:10 Počúvajte, vy b.!

BÚRIŤ SA

 Prí 24:21 nič spoločné s ľuďmi, ktorí sa b.

BÝK

 2Mo 21:28 Ak b. pokole muža

5Mo 25:4 Nenasadíš náhubok b.

Prí 7:22 ide za ňou ako b. na porážku

BÝKY

 Oz 14:2 akoby sme ti obetovali mladé b.

1Ko 9:9 Dal Boh zákon kvôli b.?

C

CAPY

 Mat 25:32 ako pastier oddeľuje ovce od c.

CELÝ

 1Kn 28:9 slúž Bohu c. srdcom

CENA

 1Ko 7:23 Boli ste kúpení za vysokú c.

1Ko 9:24 iba jeden dostane c.

Kol 2:18 Nech vás nikto nepripraví o c.

CENNEJŠÍ

 Mat 6:26 Či nie ste c. ako ony?

CENNÝ

 Prí 3:9 Cti Jehovu c. vecami

CESNAK

 4Mo 11:5 Keď si spomenieme na cibuľu a c.!

CESTA

 Prí 16:25 človeku sa určitá c. zdá správna

Iz 30:21 Toto je správna c. Choďte po nej!

Mat 7:14 úzka c. vedie do života

Mat 13:4 niektoré semená padli na kraj c.

Ján 14:6 Ja som c., pravda a život

Sk 9:2 chcel vyhľadať stúpencov tej C.

1Ko 12:31 ukážem vám c., nad ktorú niet

CISÁR

 Mat 22:17 platiť c. daň alebo nie?

Mar 12:17 Splácajte cisárove veci c.

Ján 19:12 Ak ho prepustíš, nie si c. priateľ

Ján 19:15 Nemáme kráľa, ale c.

Sk 25:11 Odvolávam sa na c.!

CTIŤ

 2Mo 20:12 C. svojho otca a matku

Prí 3:9 C. Jehovu cennými vecami

Ef 5:33 manželka nech si hlboko c. manžela

CTIŽIADOSŤ

 Fil 2:3 Nič nerobte z c.

CUDNE

 1Ti 2:9 aby sa ženy obliekali c.

CUDZÍ

 Ján 10:5 nepoznajú hlas c.

CUDZINEC

 2Mo 22:21 Nebudeš utláčať c.

4Mo 9:14 Pre c. i Izraelitu rovnaké ustanovenie

5Mo 10:19 budete milovať c.

CUDZOLOŽIŤ

 2Mo 20:14 Nescudzoložíš

Mat 5:28 už s ňou v srdci sc.

Mat 19:9 a ožení sa s inou ženou, c.

CUDZOLOŽNÍCI

 1Ko 6:9 c. nezdedia Kráľovstvo

Č

ČAKANIE

 Prí 13:12 Dlhým č. ochorie srdce

ČAKAŤ

 Ža 37:7 Mlčky č. na Jehovu

Mi 7:7 budem trpezlivo č. na Boha

Hab 2:3 Aj keby sa zdržalo, č.

Mat 24:44 príde, keď to nebudete č.

ČARODEJNÍK

 Sk 13:6 Barjezus, č. a falošný prorok

ČAS

 Kaz 3:1 Všetko má svoj č.

Kaz 9:11 č. a náhoda postihuje všetkých

Dan 7:25 č., časy a pol č.

Ján 7:8 môj č. ešte nenastal

1Ko 7:29 už nezostáva veľa č.

Ef 5:16 čo najlepšie využívajte č.

ČASTI

 1Ko 12:18 Boh usporiadal č. tela

ČELO

 Eze 3:9 tvoje č. tvrdšie ako kremeň

Eze 9:4 označ na č. ľudí, ktorí vzdychajú

ČERVENÝ

 1Mo 25:30 daj mi trochu tej č. kaše

ČESŤ

 Sk 5:41 mali tú č. znášať potupu

Fil 1:29 č., že ste preňho mohli trpieť

Tít 2:10 robiť č. učeniu Boha

ČESTNE

 2Ko 8:21 snažíme sa všetko robiť č.

ČIASTOČNÝ

 1Ko 13:9 máme č. poznanie

ČINNOSŤ

 1Pe 1:13 pripravte svoju myseľ na č.

ČISTÝ

 Hab 1:13 Máš príliš č. oči, aby si pozeral na zlo

Sof 3:9 zmením národom jazyk na č.

Mat 5:8 Šťastní sú tí, ktorí majú č. srdce

Ján 15:3 ste č. vďaka slovám

Sk 20:26 som č. od krvi všetkých ľudí

ČÍTAŤ

 5Mo 17:19 bude si z neho č. po všetky dni

Sk 8:30 Rozumieš tomu, čo č.?

ČLOVEK

 Ža 8:4 Čo je č., že naňho pamätáš?

ČLOVEK NEZÁKONNOSTI

 2Te 2:3 prejaví sa č.

ČUDOVAŤ SA

 1Pe 4:4 č., prečo sa s nimi neváľate

D, Ď

ĎAKOVAŤ

 Ža 92:1 je dobré ď. ti, Jehova

Ján 11:41 Otče, ď., že si ma vypočul

Sk 28:15 Len čo ich Pavol zbadal, ď. Bohu

1Ko 1:4 Vždy za vás ď. Bohu

ĎALEKO

 Sk 17:27 nie je ď. od nikoho z nás

DAŇ

 Rim 13:7 d. tomu, kto vyžaduje d.

DANE

 Mat 17:25 od koho panovníci vyberajú d.?

Luk 20:22 Je správne platiť cisárovi d.?

Luk 23:2 zakazuje platiť d. cisárovi

Rim 13:6 Preto aj platíte d.

DAR

 Rim 6:23 Božím d. je večný život

1Ko 7:7 každý má svoj d. od Boha

Jak 1:17 každý dokonalý d. prichádza zhora

DARIŤ SA

 Joz 1:8 Potom sa ti bude d.

Ža 1:3 D. sa mu vo všetkom, čo robí

DARY

 1Kn 29:9 radovali sa z dobrovoľných d.

Rim 12:6 dostali sme rôzne d.

Ef 4:8 odviedol zajatcov, dal ľudí ako d.

DAV

 Jób 31:34 Bál som sa niekedy d.?

Sk 17:5 zohnali zlých mužov, zhromaždili d.

DÁVANIE

 Sk 20:35 Viac šťastia je v d.

DÁVAŤ POZOR

 Sk 20:28 D. na seba a stádo

Ef 5:15 d., ako sa správate

1Ti 4:16 D. na seba a vyučovanie

DÁVID

 1Sa 16:13 Samuel pomazal D.

Luk 1:32 dá mu trón jeho otca D.

Sk 2:34 D. nevystúpil do neba

DÁŽĎ

 1Mo 7:12 d. sa lial na zem 40 dní

5Mo 11:14 dám jesenný d. i jarný d.

5Mo 32:2 poučenie bude padať ako d.

Iz 55:10 ako sa d. a sneh nevracia naspäť

Mat 5:45 d. na spravodlivých i nespravodlivých

DCÉRA

 Luk 8:49 Tvoja d. zomrela

DCÉRY

 Joe 2:28 vaše d. budú prorokovať

Sk 21:9 štyri nevydaté d., ktoré prorokovali

2Ko 6:18 budete mojimi synmi a d.

DEDIČIA

 Rim 8:17 sme aj d., a to Boží d.

Gal 3:29 Abrahámovo potomstvo, d. podľa sľubu

DEDIČSTVO

 4Mo 18:20 Ja som tvoj podiel a d.

Ža 127:3 Deti sú d. od Jehovu

Mat 25:34 prijmite ako d. Kráľovstvo

Ef 1:18 slávne bohatstvo pripravené ako d.

1Pe 1:4 nepoškvrnené a nevädnúce d.

DELIŤ SA

 Rim 12:13 D. sa s bratmi o to, čo máte

1Ko 1:10 Ned. sa na skupiny

DÉMON

 Sk 16:16 posadnutá d., umožňoval jej veštiť

DÉMONI

 1Ko 10:20 národy obetujú d.

1Ko 10:21 jesť pri stole d.

Jak 2:19 veria aj d. a trasú sa

DEŇ

 Ža 84:10 d. na tvojich nádvoriach je lepší

Eze 4:6 za každý rok jeden d.

Mat 24:36 d. a hodinu nepozná nikto

2Pe 3:8 jeden d. je ako tisíc rokov

DENÁR

 Luk 7:41 bol mu dlžný 500 d.

DESAŤ

 1Mo 18:32 Ak ich tam nájdem 10, nezničím ho

DESAŤ PRIKÁZANÍ

 2Mo 34:28 napísal na tabuľky D.

DESIATKY

 Mal 3:10 Prineste všetky d. do zásobárne

DESIATOK

 Neh 10:38 Léviti majú dať desatinu z d.

DETI

 1Mo 33:14 podľa toho, ako budú vládať d.

5Mo 31:12 Zhromaždite mužov, ženy, d.

Ža 8:2 Z úst d. a dojčiat

Mat 11:16 Podobá sa d. na trhoviskách

Mat 18:3 ak nebudete ako d.

Mat 19:14 Nechajte d., nebráňte im

Luk 10:21 skryl pred múdrymi a zjavil si ich d.

Rim 8:21 slávnu slobodu Božích d.

1Ko 7:14 vaše d. by boli nečisté, ale teraz

1Ko 14:20 buďte d. v tom, čo je zlé

2Ko 12:14 d. nebudú sporiť pre rodičov

Ef 6:1 D., poslúchajte rodičov

1Já 3:2 teraz sme Božími d.

DETSTVO

 2Ti 3:15 od útleho d. poznáš spisy

DIABOL

 Mat 25:41 do ohňa pripraveného pre D.

Luk 8:12 D. berie slovo zo srdca

Ján 8:44 Vaším otcom je D.

Ef 4:27 nedávajte priestor D.

Ef 6:11 odolávať D. nástrahám

Jak 4:7 vzoprite sa D. a utečie

1Pe 5:8 D. obchádza ako revúci lev

1Já 3:8 aby zničil D. diela

Zj 12:12 Beda, lebo k vám zostúpil D.

Zj 20:10 D. hodený do jazera ohňa

DIELA

 Ža 104:24 Ako veľa je tvojich d., Jehova!

DIEŤA

 Sud 13:8 ako máme vychovávať d.

Prí 22:6 Vychovávaj d., aby šlo po správnej ceste

Luk 9:47 vzal d., postavil ho

1Ko 13:11 hovoril som ako d., myslel som ako d.

DIEVČATKO

 2Kr 5:2 Sýrčania zajali v Izraeli d.

Mar 5:42 d. vstalo a začalo chodiť

DÍNA

 1Mo 34:1 D. chodievala za mladými

DIVADELNÝ

 1Ko 4:9 stali sme sa d. predstavením

DLHY

 Mat 6:12 odpusť nám naše d., ako aj my

DLŽNÍK

 Prí 22:7 d. je otrokom veriteľa

Rim 1:14 d. vzdelaným i nevzdelaným

DLŽNÝ

 Rim 13:8 nikomu nič d. okrem lásky

DOBRÁ SPRÁVA

 Iz 52:7 nohy toho, kto oznamuje d.

Mat 24:14 d. o Kráľovstve sa bude zvestovať

Luk 4:43 oznamovať d., na to som bol poslaný

Rim 1:16 Nehanbím sa za d.

1Ko 9:16 beda mi, keby som neoznamoval d.

1Ko 9:23 Všetko robím pre d.

DOBRO

 5Mo 10:13 dodržiaval prikázania na tvoje d.

Gal 6:10 robme d. všetkým

DOBROVOĽNE

 1Pe 5:2 Paste Božie stádo d.

DOBRÝ

 1Mo 1:31 všetko urobil veľmi d.

1Mo 3:5 budete ako Boh, budete vedieť, čo je d.

Rim 5:7 za d. by sa niekto odhodlal zomrieť

Rim 7:19 nerobím to d., čo chcem

DOČASNÝ

 Heb 11:13 cudzincami a d. obyvateľmi

DODRŽIAVAŤ

 Mat 28:20 učte ich d. všetko

Ján 14:15 Ak ma milujete, budete d.

DOJČIACA

 1Te 2:7 ako keď sa d. matka stará

DOKAZOVAŤ

 Sk 17:3 d. pomocou Písma

Rim 5:8 Boh nám d. svoju lásku

DOKONALÝ

 5Mo 32:4 Skala, to, čo robí, je d.

Ža 19:7 Jehovov zákon je d.

Mat 5:48 buďte d., ako je d. váš Otec

Heb 2:10 pomocou utrpenia ho urobil d.

DOKONČIŤ

 Sk 20:24 aby som d. beh a službu

2Ti 4:7 beh som d., vieru

DOĽAHNÚŤ

 Ža 40:12 D. na mňa moje previnenia

DOM

 2Sa 7:13 On postaví d. môjmu menu

Ža 27:4 aby som mohol bývať v Jehovovom d.

Ža 101:2 vo svojom d. budem žiť podľa zásad

Ža 127:1 Ak Jehova nestavia d.

Iz 56:7 môj d. sa bude nazývať d. modlitby

Luk 2:49 budem v d. svojho Otca

Ján 2:16 nerobte z d. môjho Otca d. obchodu!

Ján 14:2d. môjho Otca je veľa miesta

Sk 5:42 neprestávali učiť z d. do d.

Sk 20:20 učil verejne i z d. do d.

2Ko 5:1 dostaneme v nebi večný príbytok, d.

Heb 3:4 každý d. niekto postavil

DOMY

 Iz 65:21 Budú stavať d. a bývať v nich

Sk 7:48 Najvyšší nebýva v d.

DOPLATIŤ

 Prí 27:12 neskúsení idú ďalej a d. na to

DORKAS

 Sk 9:36 učeníčka Tabita, D.

DOSPELÍ

 1Ko 14:20 Premýšľajte ako d.

DOSPELÝ

 Ef 4:13 kým sa nestaneme d. človekom

DOSTAŤ

 Luk 12:48 Kto mnoho d., od toho sa bude

DOTKNÚŤ SA

 Prí 6:29 kto sa jej d., neunikne trestu

Mat 8:3 d. sa ho a povedal: Chcem!

DOTÝKAŤ SA

 Iz 52:11 ned. ničoho nečistého!

2Ko 6:17 Už sa ned. nečistého

DOUDIERANÝ

 Prí 23:29 d. pre nič za nič

DOZORCA

 Iz 60:17 Za tvojho d. ustanovím pokoj

1Ti 3:1 Ak sa niekto usiluje slúžiť ako d.

1Pe 2:25 k pastierovi a d. svojich duší

DOZORCOVIA

 Sk 20:28 duch vás vymenoval za d.

1Pe 5:2 slúžte ako d. dobrovoľne

DÔLEŽITÝ

 Mat 23:23 prehliadate, čo je v Zákone d.

Fil 1:10 schopní rozlišovať, čo je d.

DÔSTOJNÝ

 2Ti 2:20 nádoby na d. použitie

DÔVEROVAŤ

 Ža 9:10 d. tí, ktorí poznajú tvoje meno

Ža 62:8 D. mu v každom čase

Ža 84:12 šťastný je človek, ktorý ti d.

Prí 3:5 D. Jehovovi celým svojím srdcom

Jer 17:5 Prekliaty je ten, kto d. človeku

2Te 3:4 d., že robíte, čo nariaďujeme

DÔVERYHODNOSŤ

 Ža 33:4 všetko svedčí o Jehovovej d.

DÔVERYHODNÝ

 2Mo 18:21 vyber d. mužov

DÔVOD

 Rim 13:5 závažný d. podriaďovať sa

DRAHOCENNÝ

 Ag 2:7 d. poklady národov vojdú

1Pe 1:19 d. krv Krista

DRAHÝ

 Dan 9:23 si Bohu veľmi d.

DRACHMY

 Luk 15:8 má desať d. a jednu stratí

DRAK

 Zj 12:9 bol zvrhnutý d., ten prahad

DRÁŽDIŤ

 Ef 6:4 Otcovia, ned. svoje deti

Kol 3:21 ned. deti, aby neboli skľúčené

DREVO

 Prí 26:20 Kde nie je d., hasne oheň

DRSNÝ

 Prí 15:1 d. slová roznecujú hnev

DRUHÁ SMRŤ

 Zj 2:11 tomu d. neublíži

Zj 20:6 Nad tými d. nemá moc

Zj 20:14 ohnivé jazero znamená d.

DRŽAŤ SA

 Joz 23:8 verne sa d. Jehovu

Fil 2:16 pevne sa d. slova života

DÚFAŤ

 Rim 8:24 kto d. v niečo, čo už vidí?

DÚHA

 1Mo 9:13 d. bude znamením

DUCH

 4Mo 11:25 Vzal niečo z d., ktorý bol na

1Sa 16:13 na Dávida pôsobil Jehovov d.

2Sa 23:2 Jehovov d. hovoril cezo mňa

Ža 51:10 vlož do mňa nového d., stáleho

Ža 51:17 Obeť Bohu je skrúšený d.

Ža 104:29 Keď im odnímaš d., hynú

Kaz 12:7 d. sa vráti k pravému Bohu

Iz 61:1 D. Pána Jehovu je na mne

Joe 2:28 vylejem svojho d. na ľudí

Za 4:6 Nie silou ani mocou, ale mojím d.

Mat 3:16 Boží d. v podobe holubice

Mat 12:31 rúhanie proti d. nebude odpustené

Mat 26:41 D. je dychtivý, ale telo slabé

Luk 23:46 do tvojich rúk zverujem svojho d.

Ján 4:24 Boh je d., uctievať d. a pravdou

Ján 16:13 d. pravdy vás povedie

Rim 8:16 Boží d. svedčí s naším d.

Rim 8:26 d. za nás naliehavo prosí

2Ko 3:17 kde je Jehovov svätý d.

Gal 5:16 Dajte sa viesť d.

Gal 5:22 ovocie d. je láska, radosť

Gal 5:25 správajme sa, ako nás vedie d.

Gal 6:8 kto rozsieva s ohľadom na d.

1Pe 3:18 oživený v d.

DUCHOVNÝ

 Mat 5:3 uvedomujú si d. potreby

Rim 1:11 túžim vám odovzdať d. dar

1Ko 2:15 d. človek posudzuje všetko

1Ko 15:44 vzkriesené je d. telo

Ef 6:12 zápasíme so zlými d. silami

DUSIŤ

 Mar 4:19 d. slovo a ono neprináša úrodu

DUŠA

 4Mo 31:28 po jednej d. z ľudí, dobytka

Eze 18:4 D., ktorá hreší, zomrie

Mat 22:37 milovať Jehovu celou d.

Ef 6:6 konajú Božiu vôľu celou d.

Kol 3:23 čokoľvek robíte, robte to celou d.

DVAJA

 Luk 10:1 70 učeníkov poslal po d.

DVERE

 Ján 20:19 prišiel Ježiš, hoci d. zamkli

Zj 3:20 Stojím pri d. a klopem

DYCH

 1Mo 2:7 vdýchol d. života

DÝCHAŤ

 Ža 150:6 Všetko, čo d., nech chváli Jah

E, É

EDEN

 1Mo 2:8 Boh vysadil záhradu v E.

EFEZ

 1Ko 15:32E. som bojoval so šelmami

EGYPT

 Mat 2:15 Z E. som povolal syna

ÉLI

 1Sa 1:3 kňazmi boli synovia É.

ELIÁŠ

 Jak 5:17 E. bol človek ako my

ENOCH

 1Mo 5:24 E. chodil s Bohom

EPIDÉMIE

 Luk 21:11 e. na jednom mieste za druhým

EPILEPSIA

 Mat 4:24 mali e. či boli ochrnutí

EUNUCH

 Sk 8:27 stretol etiópskeho e.

EUNUCHOVIA

 Iz 56:4 e., ktorí sa pridržiavajú zmluvy

Mat 19:12 e., ktorí sa tak narodili

EVANJELISTA

 Sk 21:8 e. Filip, jeden zo siedmich

2Ti 4:5 konaj dielo e.

EVODIA

 Fil 4:2 prosím E. aj Syntychu

EXCELENCIA

 Sk 24:2 Tvoja E. Félix

EZAU

 1Mo 25:34 E. pohrdol právom prvorodeného

Heb 12:16 necení si sväté veci ako E.

EZDRÁŠ

 Ezd 7:11 kňazovi E., odpisovačovi

EZECHIÁŠ

 2Kr 19:15 E. predniesol Jehovovi modlitbu

F

FACKOVAŤ

 Ján 19:3 kráľ Židov! A f. ho

FALOŠNÍ KRISTOVIA

 Mat 24:24 objavia sa f.

FALOŠNÍ PROROCI

 Mat 7:15 f. v ovčom rúchu

Mat 24:11 Objaví sa veľa f.

Mar 13:22 f. budú robiť znamenia

FALOŠNOSŤ

 Ef 4:25 odložili ste f., hovorte pravdu

FALOŠNÝ

 Gal 2:4 f. bratia nenápadne vnikli

2Pe 2:3 oklamať f. rečami

FIGOVNÍK

 1Kr 4:25 v bezpečí pod svojím f.

Mi 4:4 sedieť pod svojím f.

Mat 21:19 f. ihneď uschol

Mar 13:28 Zoberte si poučenie z f.

FILIP

 Sk 8:26 Jehovov anjel povedal F.

Sk 21:8 evanjelista F., jeden zo siedmich

FILOZOFI

 Sk 17:18 epikurejskí a stoickí f.

FILOZOFIA

 Kol 2:8 aby vás nezotročil f.

FORMOVAŤ SA

 Rim 12:2 nedajte sa f. týmto svetom

1Pe 1:14 nedajte sa f. túžbami

FUNGOVAŤ

 Ef 4:16 časti tela správne f.

G

GABRIEL

 Luk 1:19 G., ktorý stojí pred Bohom

GAMALIEL

 Sk 22:3 Učil som sa pri G. nohách

GEDEON

 Sud 7:20 Meč Jehovov a G.!

GEHÁZI

 2Kr 5:20 G. si povedal: pobežím za ním

GEHENNA

 Mat 10:28 môže zničiť dušu i telo v g.

GENERÁCIA

 Mat 24:34 táto g. nepominie

GIBEON

 Joz 9:3 Aj obyvatelia G. počuli

GOLGOTA

 Ján 19:17 Miesto lebky, po hebrejsky G.

GOLIÁŠ

 1Sa 17:4 popredný bojovník G.

GOMORA

 1Mo 19:24 zoslal na G. síru a oheň

H

HAD

 1Mo 3:4 H. povedal žene:

Ján 3:14 ako Mojžiš vyzdvihol h. na pustatine

HÁDAŤ SA

 2Ti 2:24 Pánov otrok sa nemá h.

HÁDES,

 pozri HROB

HÁDKA

 Prí 15:18 kto je trpezlivý, utišuje h.

Prí 17:14 odíď skôr, ako vypukne h.

HANBA

 Prí 29:15 môže robiť, čo chce, robí matke h.

HANBIŤ SA

 Ezd 9:6 h. sa pozdvihnúť tvár k Bohu

Mar 8:38 Kto sa h. za mňa

Rim 1:16 Neh. sa za dobrú správu

2Ti 1:8 neh. sa vydávať svedectvo

2Ti 2:15 robotník, ktorý sa nemá za čo h.

Heb 11:16 Boh sa neh. nazývať sa ich Bohom

1Pe 4:16 trpí za to, že je kresťan, nech sa neh.

HERMES

 Sk 14:12 nazvali Barnabáša Diom a Pavla H.

HLAD

 Ža 37:19 v čase h. budú nasýtení

Am 8:11 h. nie po chlebe

Mat 24:7 Bude h. a zemetrasenia

HĽADAŤ

 1Kn 28:9 Ak ho budeš h., dá sa ti nájsť

Ža 119:176 Blúdim. H. svojho služobníka

Iz 55:6 H. Jehovu, kým sa dá nájsť

Eze 34:11 ja sám budem h. svoje ovce

Sof 2:3 h. Jehovu, všetci mierni

Luk 15:8 nepozametá dom a nebude h., kým

Ján 4:23 Otec h. tých, ktorí ho budú uctievať

Sk 17:27 aby h. Boha, akoby ho chceli

HLADOVAŤ

 Iz 65:13 Moji služobníci budú jesť, vy h.

HLAS

 1Kr 19:12 Po ohni sa ozval pokojný h.

Ján 5:28 všetci v hrobkách budú počuť jeho h.

Ján 10:27 Moje ovce počúvajú môj h.

HLÁSAŤ

 Rim 10:10 verejne h. vieru, získa záchranu

2Ti 4:2 H. slovo s pocitom naliehavosti

HLASOVANIE

 Luk 23:51 pri h. nepodporil ich konanie

HLAVA

 1Mo 3:15 Ono ti rozmliaždi h.

Dan 2:32 H. mala z rýdzeho zlata

1Ko 11:3 h. ženy je muž

Ef 5:23 Kristus je h. zboru

Ef 5:23 manžel je h. svojej manželky

HĹBKA

 Rim 11:33 h. Božej štedrosti, múdrosti

Ef 3:18 pochopiť, aká je h. pravdy

HLBOKÝ

 1Ko 2:10 duch skúma h. Božiu múdrosť

HLINA

 Iz 45:9 Povie h. Hrnčiarovi

Iz 64:8 My sme h., ty si náš Hrnčiar

Dan 2:42 zo železa a čiastočne z h.

HLUCHÝ

 3Mo 19:14 Nebudeš nadávať h.

Iz 35:5 uši h. budú počuť

Mar 7:37 aj h. vracia sluch

HLUPÁCI

 Ža 14:1 H. hovoria: Jehova neexistuje

HLÚPOSŤ

 Prí 19:3 na nesprávnu cestu pre vlastnú h.

HNEV

 Ža 37:8 Zbav sa h. a zlosti

Ef 4:26 Zbavte sa h. skôr, ako zapadne slnko

Kol 3:8 odhoďte h., urážlivú reč

HNEVLIVÝ

 Prí 21:19 hádavá a h. manželka

HODEN

 Mat 10:37 viac ako mňa, nie je ma h.

Sk 13:46 nepovažujete sa za h. večného života

1Ko 11:27 pil z pohára, keď toho nie je h.

Ef 4:1 dokážte, že ste h. povolania

Fil 1:27 dokazujte, že ste h. dobrej správy

2Te 1:5 uznaní za h. Božieho Kráľovstva

Heb 11:38 Svet ich nebol h.

HODINA

 Mat 24:36 deň a h. nepozná nikto

HOJNOSŤ

 Ža 72:16 bude h. obilia

Luk 12:15 h. nezaistí život

HOJNÝ

 Ján 10:10 aby mali život v h. miere

HOLUBICA

 Mat 3:16 Boží duch v podobe h.

HOLUBICE

 Mat 10:16 ako hady, nevinní ako h.

HOMOSEXUÁLNY

 1Ko 6:9 podvoľujú sa h. stykom

HORČIČNÝ

 Luk 13:19 Podobá sa h. zrnku

HORIACI KER

 Sk 7:30 zjavil sa anjel v plameni h.

HORKO

 Mat 26:75 vyšiel von a h. plakal

HORLIŤ

 Rim 10:2 h. za Boha, ale nie podľa

HORLIVOSŤ

 Ža 69:9 Stravuje ma h. za tvoj dom

Iz 37:32 H. Jehovu vojsk to uskutoční

HORLIVÝ

 Tít 2:14 ľud h. konať dobro

HOSŤ

 Ža 15:1 kto smie byť h. v tvojom stane?

HOSTINA

 Iz 25:6 bohatú h., h. s vínom

HOVORIŤ

 Prí 17:9 kto stále h. o previnení

HRA

 Prí 10:23 Nehanebnosť pre hlupáka ako h.

HRADBY

 Joz 6:5 mestské h. sa zrútia

Eze 38:11 bývajú v bezpečí, na miestach bez h.

Joe 2:7 preliezajú h. ako vojaci

HRANICE

 Ža 119:96 tvoje prikázanie nemá h.

1Te 4:6 Nech nikto neprekračuje stanovené h.

HREŠIŤ

 1Kr 8:46 niet človeka, ktorý by neh.

Jak 4:17 vie, čo je správne, a nerobí to, h.

Jak 5:15 ak h., bude mu odpustené

1Já 3:6 Kto zostáva v spojení s ním neh.

HRIECH

 1Mo 4:7 h. číha pri dverách

Ža 32:1 Šťastný ten, ktorého h. je prikrytý

Ža 38:18 trápil som sa pre svoj h.

Iz 53:12 niesol h. mnohých

Jer 31:34 na ich h. si už nespomeniem

Eze 33:14 ak sa zlý odvráti od svojho h.

Mar 3:29 rúhanie proti duchu, večný h.

Ján 1:29 Boží Baránok zbavuje svet h.

Rim 5:12 Prostredníctvom jedného vstúpil h.

Rim 6:14 H. nebude mať nad vami moc

Rim 6:23 odplatou za h. je smrť

1Já 1:7 krv Ježiša nás očisťuje od h.

1Já 5:17 Každá nespravodlivosť je h.

HRIECHY

 Iz 1:18 Hoci sú vaše h. ako šarlát

Iz 38:17 moje h. si zahodil za chrbát

Sk 3:19 aby boli vaše h. zotreté

Rim 3:25 odpúšťal h., ktorých sa dopustili

1Ti 5:24 h. iných vyjdú najavo neskôr

HRIEŠNICI

 Ža 1:5 h. neobstoja v zhromaždení

Ján 9:31 Vieme, že Boh nevypočuje h.

Rim 5:8 Kristus zomrel, kým sme boli h.

HRIEŠNIK

 Luk 15:7 radosť z h., ktorý robí pokánie

Luk 18:13 Bože, som h., zmiluj sa

HRNČIAR

 Iz 64:8 My sme hlina, ty si náš H.

Rim 9:21 nemá h. moc nad hlinou?

HROB

 Jób 14:13 Keby si ma skryl v h.

Kaz 9:10h. nie je práca ani múdrosť

Oz 13:14 Vykúpim ich z moci h.

Sk 2:31 Kristus nezostane v h.

Zj 1:18 Mám kľúče od smrti a h.

Zj 20:13 smrť a h. vydali mŕtvych

HRÔZY

 Ža 91:5 Nebudeš sa báť h. noci

HRÝZŤ

 Gal 5:15 ak sa vzájomne stále h.

HVIEZDY

 Ža 147:4 každú h. volá po mene

Mat 24:29 z neba budú padať h.

Zj 2:1 drží v pravej ruke sedem h.

CH

CHAMTIVCI

 1Ko 6:10 ch. nezdedia Kráľovstvo

CHAMTIVEC

 1Ko 5:11 kto sa nazýva brat a je ch.

CHAMTIVOSŤ

 Luk 12:15 chráňte sa pred ch.

Kol 3:5 ch., ktorá je modlárstvom

CHERUBÍN

 Eze 28:14 Dosadil za pomazaného ch.

CHERUBÍNI

 1Mo 3:24 postavil ch. s mečom

CHLAPEC

 Iz 11:6 malý ch. ich povedie

Jer 1:7 Nehovor: Som ešte ch.

CHLIEB

 Neh 9:15 dal si im ch. z neba

Ža 37:25 ani jeho deti žobrať o ch.

Iz 55:2 míňate peniaze na to, čo nie je ch.

Mat 4:4 Človek nebude žiť len z ch.

Mat 6:11 Daj nám ch. na tento deň

Mat 26:26 Ježiš vzal ch., rozlámal ho

Ján 6:35 Ja som ch. života

1Ko 10:17 jeden ch., všetci podiel na jednom ch.

CHODIŤ

 Mi 6:8 pokorne ch. so svojím Bohom

CHODNÍK

 Prí 4:18 ch. spravodlivých je ako svetlo

CHOROBY

 Iz 53:4 on niesol naše ch.

Mat 9:35 uzdravoval ľudí s najrôznejšími ch.

CHORÝ

 Ža 41:3 Jehova bude podporovať ch.

Iz 33:24 Nikto nepovie: Som ch.

Jak 5:14 Je niekto medzi vami ch.?

CHRADNÚŤ

 2Ko 4:16 Aj keď naše telo ch.

CHRÁM,

 pozri aj DOM Ža 11:4 Jehova je v ch.

Ža 27:4 s vďakou sa pozerať na jeho ch.

Jer 7:4 Toto je Jehovov ch., Jehovov ch.

Eze 41:13 Zmeral ch., bol 100 lakťov dlhý

Mal 3:1 náhle príde do ch. pravý Pán

Mat 21:12 vstúpil do ch. a vyhnal všetkých

Ján 2:19 Zbúrajte tento ch. a za tri dni

1Ko 3:16 ste Božím ch.

CHRÁMOVÍ SLUHOVIA

 Ezd 8:20 ch. dali Lévitom

CHRÁMY

 Sk 17:24 nebýva v ch. postavených rukami

CHRÁNIŤ

 Kaz 7:12 múdrosť ch., tak ako ch. peniaze

CHROMÝ

 Iz 35:6 ch. bude skákať ako jeleň

Mal 1:8 keď obetujete ch. alebo choré zviera

CHUDÁCI

 1Ko 15:19 sme najväčší ch. zo všetkých

CHUDOBA

 Prí 30:8 nedávaj mi ch. ani bohatstvo

2Ko 8:2 napriek ch. prejavili štedrosť

CHUDOBNÍ

 Ža 9:18 Na ch. sa nebude zabúdať

Ža 69:33 Jehova počúva ch.

Luk 4:18 zvestoval dobrú správu ch.

Ján 12:8 Ch. budú medzi vami vždy

2Ko 6:10 ch., a pritom mnohých obohacujeme

Gal 2:10 aby sme pamätali na ch.

CHUDOBNÝ

 1Sa 2:8 dvíha ch. z popola

2Ko 8:9 Kristus sa stal ch. kvôli vám

CHVÁLA

 1Kn 16:25 Jehova si zasluhuje ch.

CHVÁLIŤ

 Ža 147:1 Ch. ho je príjemné a správne

Prí 27:2 Nech ťa ch. iní

1Ko 11:2 Ch. vás, že na mňa pamätáte

CHVÁLIŤ JAH

 Ža 146:1 Ch.! Celou svojou dušou

Ža 150:6 Všetko, čo dýcha, nech ch.

Zj 19:1 veľký zástup zvolal: Ch.!

CHVÁLIŤ SA

 1Ko 1:31 nech sa ch. Jehovom

CHVÁLOSPEVY

 Sk 16:25 Pavol a Sílas spievali ch.

CHVENIE

 Fil 2:12 pracujte na svojej záchrane s ch.

CHVÍĽA

 Iz 26:20 Na ch. sa skry

2Ko 4:17 trápenie trvá len ch.

CHVÍĽKOVÝ

 Heb 11:25 ch. pôžitok z hriechu

CHYBA

 3Mo 22:21 zviera nesmie mať nijakú ch.

Jób 6:24 akej ch. som sa dopustil

CHYBY

 Jak 3:2 Všetci často robíme ch.

I

INÉ OVCE

 Ján 10:16 Mám aj i. nie z tohto ovčinca

IZAJ

 1Sa 17:12 I. mal osem synov

Iz 11:1 Z I. pňa vyrastie prútik

IZÁK

 1Mo 22:9 Zviazal I. ruky

IZRAEL

 1Mo 35:10 Tvoje meno bude I.

Ža 135:4 I. si vybral za drahocenné vlastníctvo

Gal 6:16 tí, ktorí tvoria Boží I.

J

JABLKÁ

 Prí 25:11 zlaté j. v strieborných miskách

JAH

 2Mo 15:2 J. je moja sila a moja moc

Iz 12:2 J., Jehova, je moja sila

JAHŇATÁ

 Iz 40:11 Zozbiera j. a ponesie ich

JAHNIATKA

 Ján 21:15 Sýť moje j.

JAKOB

 1Mo 32:24 muž začal zápasiť s J.

JAKUB 1.

 Luk 6:16 Judáša (J. syna)

JAKUB 2.

 Sk 12:2 Popravil J., Jánovho brata

JAKUB 3.

 Mar 15:40 Mária (matka J. Menšieho)

JAKUB 4.

 Mat 13:55 a jeho bratia J., Jozef

Sk 15:13 Keď dohovorili, ozval sa J.

1Ko 15:7 zjavil sa J., potom všetkým apoštolom

Jak 1:1 J., otrok Boha a

JAMA

 Prí 26:27 Kto kope j., spadne do nej

Dan 6:7 bude hodený do j. levov

Mat 15:14 slepý vedie slepého, spadnú do j.

JÁN 1.

 Mat 21:25 Odkiaľ mal J. poverenie krstiť?

Mar 1:9 J. pokrstil Ježiša v Jordáne

JÁN 2.

 Ján 1:42 Ty si Šimon, J. syn

JÁN 3.

 Mat 4:21 Zebedejovho syna Jakuba a J.

JARMO

 1Kr 12:14 otec na vás položil ťažké j.

Mat 11:30 moje j. je príjemné, môj náklad ľahký

JASAŤ

 Iz 65:14 Moji služobníci budú j.

JASLE

 Luk 2:7 položila ho do j.

JAZERO

 Zj 19:20 ohnivé j., ktoré horí sírou

JAZYK

 1Mo 11:7 zmäťme ich j.

Ža 34:13 chráňte svoj j. pred zlom

Prí 18:21 Smrť i život sú v moci j.

Iz 35:6 j. nemého skríkne od radosti

Sof 3:9 zmením národom j. na čistý

Jak 1:26 nedrží svoj j. na uzde

Jak 3:8 j. nemôže skrotiť nikto

JAZYKY

 Za 8:23 desať mužov zo všetkých j.

Sk 2:4 začali hovoriť rôznymi j.

1Ko 13:8 dar j. prestane

1Ko 14:22 J. sú znamením pre neveriacich

Zj 7:9 veľký zástup zo všetkých národov a j.

JEDEN

 1Ko 8:6 j. Boh, Otec, j. Pán, Ježiš

Fil 2:2 buďte ako j. človek a j. myseľ

JEDINÝ

 Ján 3:16 dal svojho j. Syna

JEDLO

 1Ko 8:13 ak j. privádza brata k pádu

JEDNOMYSEĽNE

 Sk 15:25 j. sme sa rozhodli

JEDNORODENÝ

 Ján 1:18 J. boh nám ho priblížil

JEDNOTA

 Ža 133:1 bratia spolu nažívajú v j.!

Ef 4:3 zachovávať j. prostredníctvom ducha

Ef 4:13 kým nedosiahneme j. vo viere

JEDNOTNÝ

 1Ko 1:10 buďte j. v tom, čo hovoríte

JEFTA

 Sud 11:30 J. dal slávnostný sľub

JEHOŠAFAT

 2Kn 20:3 J. dostal strach

JEHOVA

 2Mo 3:15 J. je moje meno naveky

2Mo 5:2 Kto je J.? Nepoznám nijakého J.

2Mo 6:3 svoje meno J. som im neodhalil

2Mo 20:7 Nepoužiješ meno J. neúctivo

5Mo 6:5 Budeš milovať J. celým srdcom

5Mo 7:9 J. je pravý Boh, verný Boh

Ža 83:18 tvoje meno je J., len ty si Najvyšší

Iz 42:8 Ja som J., to je moje meno

Oz 12:5 J. – pod týmto menom je známy

Mal 3:6 Ja som J., nemením sa

Mar 12:29 J., náš Boh, je jeden J.

JEHOVOV DEŇ

 Joe 2:1 J. prichádza! Je blízko!

Am 5:18 Čo vám J. prinesie?

Sof 1:14 J. je blízko!

1Te 5:2 J. príde ako zlodej

2Te 2:2 ak niekto tvrdí, že J. je už tu

2Pe 3:12 kým máte na mysli príchod J.

JEMNÝ

 1Te 2:7 boli sme j. ako matka

JEREMIÁŠ

 Jer 38:6 J. hodili do cisterny

JERUZALEM

 Joz 18:28 mesto Jebuzejcov, J.

Dan 9:25 príkaz, aby bol znovu postavený J.

Mat 23:37 J., J.! Zabíjaš prorokov

Luk 2:41 chodievali do J. na Pesach

Luk 21:20 keď uvidíte J. obkľúčený

Luk 21:24 J. budú šliapať národy

Sk 5:28 svojím učením naplnili J.

Sk 15:2 za apoštolmi a staršími do J.

Gal 4:26 J. hore je slobodný, je našou matkou

Heb 12:22 Priblížili ste sa k nebeskému J.

Zj 3:12 Nový J., ktorý zostupuje z neba od Boha

Zj 21:2 Nový J. zostupuje z neba ako nevesta

JESŤ

 1Ko 5:11 S takým ani nej.

2Te 3:10 Ak nechce pracovať, nech ani nej.

JEZÁBEL

 1Kr 21:23 Psy zožerú J.

Zj 2:20 trpíš ženu J.

JEŽIŠ

 Mat 1:21 dáš mu meno J.

JÓB

 Jób 1:9 Či sa J. neoplatí báť sa ťa?

Jak 5:11 Počuli ste o J. vytrvalosti

JONÁŠ

 Jon 2:1 V bruchu ryby sa J. modlil

JONATÁN

 1Sa 18:3 J. uzavrel s Dávidom zmluvu

1Sa 23:16 J. posilnil Dávidovu dôveru v Jehovu

JORDÁN

 Joz 3:13 voda v J. sa zastaví

2Kr 5:10 sedemkrát sa ponor do J.

JOZEF

 1Mo 39:23 Jehova bol s J.

Luk 4:22 Či to nie je J. syn?

JOZIÁŠ

 2Kr 22:1 J. vládol 31 rokov

JOZUA

 2Mo 33:11 pomocník J., Nunov syn

JUBILEJNÝ ROK

 3Mo 25:10 Bude to pre vás j.

JÚDA

 1Mo 49:10 J. nikto nevezme žezlo

JUDÁŠ

 Mat 27:3 J. trápilo svedomie, vrátil 30

K

KAIN

 1Já 3:12 nie ako K., ktorý zabil brata

KÁLEB

 4Mo 13:30 K. sa snažil utíšiť ľud

4Mo 14:24 K. prejavil iný postoj

KAMEŇ

 Ža 118:22 stal sa hlavným uholným k.

Dan 2:34 vysekaný k., ale nie rukami

Mat 21:42 K., ktorý stavitelia zavrhli

Ef 2:20 základným k. je Ježiš

KAMEŇ ÚRAZU

 Ža 119:165 milujú zákon, nič nie je k.

Rim 14:13 neurobíme nič, čo by bolo k.

KAMENE

 Luk 19:40 keby oni mlčali, kričali by k.

KÁNA

 Ján 2:1 v galilejskej K. svadobná hostina

KARHANIE

 Prí 3:11 neopovrhuj jeho k.

Prí 27:5 Lepšie otvorené k. ako skrývaná láska

Prí 29:1 aj po opakovanom k. zostáva zatvrdený

Kaz 7:5 Lepšie je počúvať k. od múdreho

KARHAŤ

 1Ti 5:1 Staršieho muža prísne nek.

Zj 3:19 Všetkých, ktorých milujem, k.

KÉFAS

 1Ko 15:5 zjavil sa K., potom dvanástim

Gal 2:11 keď prišiel K. do Antiochie

KLAMÁR

 Ža 101:7 k. predo mnou neobstojí

Prí 19:22 lepšie je byť chudobným ako k.

Ján 8:44 Diabol je k. a otec klamstva

KLAMAŤ

 Kol 3:9 Nek. jeden druhému

Tít 1:2 sľúbil Boh, ktorý nemôže k.

KLAMSTVO

 Ža 34:13 chráňte svoje pery pred k.

KLEBETIŤ

 Prí 20:19 nič spoločné s tým, kto rád k.

KLEBETNÝ

 1Ti 5:13 sú aj k., miešajú sa do

KLOPAŤ

 Mat 7:7 k. a otvoria vám

KĽÚČ

 Luk 11:52 privlastnili ste si k. k poznaniu

KĽÚČE

 Mat 16:19 Dám ti k. od Kráľovstva

Zj 1:18 Mám k. od smrti a hrobu

KLZKÝ

 Ža 73:18 Staviaš ich na k. zem

KMENE

 1Mo 49:28 Z nich pochádza 12 izraelských k.

KŇAZ

 Ža 110:4 navždy k., akým bol Melchisedek

Oz 4:6 odmietnem ťa a nebudeš mi slúžiť ako k.

Mal 2:7 pery k. majú strážiť poznanie

KŇAZI

 Mi 3:11 jeho k. vyučujú za odmenu

Sk 6:7 veľa k. prijalo vieru

Zj 20:6 budú k. Boha a budú vládnuť 1 000 rokov

KŇAZSTVO

 1Pe 2:9 vy ste kráľovské k., svätý národ

KNIEŽA

 Iz 9:6 jeho meno bude K. pokoja

Dan 10:13 kládlo mi odpor k. Perzskej ríše

KNIEŽATÁ

 Ža 45:16 ustanovíš ich za k. po celej zemi

Iz 32:1 k. budú panovať v súlade s právom

KNIHA

 2Mo 32:33 Zo svojej k. vymažem

Mal 3:16 písala sa pred ním pamätná k.

Zj 20:15 Kto nebol zapísaný v k. života

KNIHY

 Kaz 12:12 Písanie k. nemá konca

Sk 19:19 svoje k. pred všetkými spálili

KNÔT

 Iz 42:3 hasnúci k. nezahasí

KOBRA

 Iz 11:8 hrať sa nad skrýšou k.

KOBYLKY

 Iz 40:22 obyvatelia zeme sú ako k.

Joe 1:4 Čo zostalo po nálete k.

KOHÚT

 Mat 26:34 skôr ako zakikiríka k., zaprieš ma

KOLESO

 Eze 1:16 akoby bolo k.k.

KONEČNÝ

 Iz 2:2k. časti dní

KONIEC

 Iz 46:10 Od začiatku oznamujem k.

Mat 24:14 potom príde k.

Mat 28:20 budem s vami až do k.

Ján 13:1 Ježiš miloval svojich až do k.

KORÁB

 1Mo 6:14 Urob si k.

KÓRACH

 4Mo 26:11 K. synovia nezomreli

Jú 11 zahynuli v spurnej K. reči

KORENE

 Luk 8:13 prijímajú s radosťou, ale nemajú k.

KORISŤ

 Jer 39:18 život získaš ako k.

KORNÉLIUS

 Sk 10:24 K. ich čakal s príbuznými

KORUNA

 Prí 12:4 Dobrá žena je k. manžela

Mat 27:29 uplietli k. z tŕnia

1Ko 9:25 aby získali pominuteľnú k.

KOSŤ

 1Mo 2:23 konečne k. z mojich kostí

Prí 25:15 láskavé slová dokážu zlomiť k.

Ján 19:36 Ani k. mu nebude zlomená

KOSTI

 2Kr 13:21 muž sa dotkol Elizeových k.

Ža 34:20 Chráni jeho k., ani jedna nebude zlomená

Jer 20:9 ako oheň v mojich k.

KOŠE

 Mat 14:20 úlomkami chleba naplnili 12 k.

KOTVA

 Heb 6:19 nádej je pre nás ako k. duše

KÔL

 Mar 15:25 pribili ho na k.

Luk 23:21 Na k. s ním!

Gal 3:13 Prekliaty, kto je povesený na k.

KÔŇ

 Zj 6:2 biely k. a ten, ktorý na ňom sedel

Zj 19:11 uvidel som bieleho k.

KRÁČAŤ

 Ján 6:19 zbadali Ježiša k. po mori

KRADNÚŤ

 2Mo 20:15 Nebudeš k.

Prí 30:9 aby som nezačal k. a nezneuctil

Ef 4:28 Ten, kto k., nech už nek.

KRAJ

 Rim 15:23 nie je k., kde by som nezvestoval

KRAJAN

 1Te 2:14 vytrpeli si od svojich k.

KRAJINA

 Iz 66:8 Zrodí sa k. za jeden deň?

KRÁĽ

 Sud 21:25 V tých dňoch Izrael nemal k.

1Sa 23:17 Staneš sa k. a ja budem druhý

Ža 2:6 ustanovil som svojho k. na Sione

Prí 21:1 K. srdce je ako prúd vody

Iz 32:1 K. bude vládnuť spravodlivo

Za 14:9 Jehova bude k. nad celou zemou

Mat 21:5 prichádza tvoj k., sedí na oslovi

Mat 27:29 Buď pozdravený, k. Židov!

Ján 19:15 Nemáme k., ale cisára

1Ko 15:25 musí vládnuť ako k., kým

KRÁĽ JUHU

 Dan 11:11 K. sa rozhorčí

Dan 11:40 bude sa s ním drgať k.

KRÁĽ SEVERU

 Dan 11:7 vytiahne proti pevnosti k.

Dan 11:40 K. naňho zaútočí s bojovými vozmi

KRÁLI

 Prí 22:29 zručný bude slúžiť u k.

Luk 21:12 Budú vás vodiť pred k.

Sk 4:26 K. zeme povstali

Zj 1:6 urobil z nás k. a kňazov

Zj 5:10 budú vládnuť ako k. nad zemou

Zj 18:3 K. zeme sa s ním dopúšťali nemravnosti

KRAĽOVANIE

 Luk 22:29 uzatváram zmluvu o k.

KRÁĽOVNÁ

 1Kr 10:1 k. zo Sáby prišla k Šalamúnovi

KRÁĽOVSTVÁ

 Mat 4:8 Diabol mu ukázal všetky k.

Luk 4:6 Dám ti všetku moc týchto k.

KRÁĽOVSTVO

 2Mo 19:6 Urobím z vás k. kňazov

Dan 2:44 zriadi nebeský Boh k.

Dan 7:14 bola mu daná vláda, česť a k.

Dan 7:18 k. dostanú svätí Najvyššieho

Mat 6:10 Nech príde tvoje K.

Mat 6:33 dávajte na prvé miesto K.

Mat 21:43 K. dostane národ, ktorý prináša

Mat 24:14 dobrá správa o K. sa bude zvestovať

Mat 25:34 Poďte, prijmite ako dedičstvo K.

Luk 12:32 Otcovi sa zapáčilo dať vám K.

Ján 18:36 Moje K. nie je časťou tohto sveta

Sk 1:6 obnovíš v tomto čase k. v Izraeli?

1Ko 15:24 odovzdá K. svojmu Bohu

Gal 5:21 tí, čo robia také veci, nezdedia K.

Kol 1:13 preniesol nás do k. svojho Syna

KRÁSA

 Prí 6:25 Netúž po jej k.

Prí 31:30 Pôvab klamný, k. prchavá

Eze 28:17 Pre k. spyšnelo tvoje srdce

1Pe 3:3 Nech vaša k. nespočíva v tom, čo vidno

KREHKÝ

 1Pe 3:7 zaobchádzajte ako s k. nádobou

KRESŤANIA

 Sk 11:26 pod Božím vedením nazvaní k.

KRÍDLA

 Rút 2:12 pod ktorého k. si prišla hľadať

KRIK

 Ef 4:31 Zbavte sa hnevu, zúrivosti, k.

KRISTUS

 Mat 16:16 Ty si K., Syn živého Boha

Luk 24:26 nemal K. toto všetko vytrpieť?

Ján 17:3 toho, ktorého si poslal, Ježiša K.

Sk 18:28 z Písma dokazoval, že Ježiš je K.

1Ko 11:3 hlavou K. je Boh

KRITICKÝ

 2Ti 3:1 nastanú k. časy

KRIVDY

 1Ko 13:5 [láska] nepočíta k.

KRIVÝ

 Kaz 1:15 k. sa nedá narovnať

Mat 26:59 k. svedectvo proti Ježišovi

KROKY

 Jer 10:23 nedokáže riadiť svoje k.

KRST

 Rim 6:4 K. v jeho smrť sme pochovaní s ním

1Pe 3:21 predobraz k. vás zachraňuje

KRSTIŤ

 Mat 28:19 robte učeníkov, k. ich

KRUH

 Iz 40:22 býva nad k. zeme

KRUTÝ

 Prí 11:17 k. človek sám sebe škodí

Prí 12:10 zlí sú k., aj keď prejavujú milosrdenstvo

KRV

 1Mo 9:4 nebudete jesť mäso s k.

3Mo 7:26 Nebudete jesť nijakú k.

3Mo 17:11 život tela je v k.

3Mo 17:13 vyleje k. a zakryje ju prachom

Ža 72:14 ich k. bude v jeho očiach drahocenná

Mat 26:28 To znamená moju k. zmluvy

Mat 27:25 Jeho k. nech príde na nás

Sk 15:29 treba sa úplne vyhýbať k.

Sk 20:26 som čistý od k. všetkých ľudí

Sk 20:28 zbor vykúpil k. svojho Syna

Ef 1:7 vykúpil nás k. svojho Syna

1Pe 1:19 drahocennou k. Krista

1Já 1:7 k. Ježiša nás očisťuje od hriechu

Zj 18:24 V meste sa našla k. svätých

KRVÁCANIE

 Mat 9:20 12 rokov trpela k.

KÚPENÝ

 1Ko 7:23 ste k. za vysokú cenu

KÚPIŤ

 Zj 5:9 svojou krvou si k. ľudí

KVAS

 Mat 13:33 Kráľovstvo sa podobá k.

1Ko 5:6 trochu k. nakvasí celé cesto

KÝROS

 Ezd 6:3 K.: Nech je dom znovu postavený

Iz 45:1 hovorím svojmu pomazanému, K.

L, Ľ

ĽAHKOMYSEĽNÝ

 Prí 14:16 hlúpy je ľ. a príliš si verí

LAHÔDKY

 Dan 1:5 denný prídel z l.

LAKOMÝ

 5Mo 15:7 nebudeš voči chudobnému l.

Prí 23:6 Nejedz u l. človeka

ĽALIE

 Luk 12:27 Všimnite si, ako rastú ľ.

LAMPA

 Ža 119:105 Tvoje slovo je l. mojim krokom

Mat 6:22 Oko je l. tela

LAMPY

 Mat 25:1 panny, ktoré si vzali l.

LÁSKA

 Pie 8:6 l. je mocná ako smrť

Mat 24:12 ochladne l. mnohých ľudí

Mar 10:21 Ježiš sa naňho s l. pozrel

Ján 15:13 Nikto nemá väčšiu l. ako ten

Rim 8:39 nás nebudú môcť oddeliť od Božej l.

Rim 13:8 nič dlžní okrem vzájomnej l.

Rim 13:10 l. je naplnením Zákona

1Ko 8:1 Poznanie vedie k pýche, l. buduje

1Ko 13:2 ak by som nemal l., nebol by som nič

1Ko 13:8 L. nikdy nezlyháva

1Ko 13:13 Ale najväčšia z nich je l.

1Ko 16:14 Všetko robte s l.

2Ko 2:8 aby ste ho uistili o svojej l.

Kol 3:14 l. dokonale spája ľudí

1Pe 4:8 majte vrúcnu l., lebo l. prikrýva hriechy

1Já 4:8 Boh je l.

1Já 5:3 l. k Bohu spočíva v tom, že

Jú 21 zostávajte v Božej l.

Zj 2:4 stratil si l., ktorú si mal na začiatku

LÁSKAVOSŤ

 Prí 31:26 na jazyku má zákon l.

LÁSKAVÝ

 Prí 25:15 l. slová dokážu zlomiť kosť

Mat 16:22 Buď k sebe l., Pane

Sk 28:2 boli k nám mimoriadne l.

2Ti 2:24 Pánov otrok má byť ku všetkým l.

LAZAR

 Luk 16:20 žobrák, ktorý sa volal L.

Ján 11:11 Náš priateľ L. zaspal

Ján 11:43 L., poď von!

LEKÁR

 Luk 5:31 Zdraví nepotrebujú l.

LENIVEC

 Prí 10:26 Ako dym pre oči, taký je l.

Prí 19:24 L. siahne do misy s jedlom

Prí 20:4 Keď je chladno, l. neorie

LENIVÝ

 Mat 25:26 Zlý a l. otrok!

Rim 12:11 Buďte usilovní, nie l.

LEŇOCH

 Prí 6:6 Choď k mravcovi, l.

LEOPARD

 Iz 11:6 l. vedľa kozľaťa

Dan 7:6 ďalšie zviera vyzeralo ako l.

LETO

 Mat 24:32 viete, že je blízko l.

LEV

 1Sa 17:36 Tvoj služobník zabil l. i medveďa

Ža 91:13 Na mladého l. a kobru stúpiš

Iz 11:7 L. bude žrať slamu ako býk

1Pe 5:8 Diabol obchádza ako revúci l.

Zj 5:5 L. z kmeňa Júda

LÉVI

 Mal 3:3 prečistí potomkov L.

LÉVITI

 2Mo 32:26 Zhromaždili sa okolo neho L.

4Mo 3:12 L. sú moji

2Kn 35:3 L. vyučovali celý Izrael

LEVY

 Dan 6:27 Zachránil Daniela z moci l.

LÍCE

 Mat 5:39 Ak udrie po pravom l., nastav druhé

LIEČENIE

 Zj 22:2 Lístie bolo na l. národov

LIEK

 Prí 17:22 Radostné srdce je dobrým l.

LICHOTIACI

 Prí 26:28 l. ústa privádzajú zničenie

LICHOTIŤ

 Prí 29:5 Kto l., hádže pod nohy sieť

Jú 16 l. ľuďom pre vlastný prospech

LICHOTIVÝ

 Rim 16:18 l. rečou zvádzajú

LIPNÚŤ

 1Mo 2:24 bude l. k svojej manželke

Rim 12:9 l. na tom, čo je dobré

LÍSTIE

 Eze 47:12 l. na uzdravovanie

LISTY

 Mat 24:32 Keď vypučia l., viete, že

LÍŠKY

 Mat 8:20 L. majú brlohy, ale Syn človeka

LOGICKY

 Sk 9:22 l. dokazoval, že Ježiš je Kristus

LOGICKÝ

 Luk 1:3 napíšem o tom v l. poradí

LÓS

 Ža 22:18 o môj odev hádžu l.

LÓT

 Luk 17:32 Pamätajte na L. manželku

2Pe 2:7 spravodlivého L. oslobodil

LOVEC

 Ža 91:3 oslobodí ťa z pasce l.

LOVIŤ

 Luk 5:10 Odteraz budeš l. živých ľudí

LOŽ

 2Te 2:11 Boh pripúšťa, aby uverili l.

LÔŽKO

 Heb 13:4 manželské l. nech je bez poškvrny

LUKÁŠ

 Kol 4:14 milovaný lekár L.

ĽÚTO

 Mat 9:36 videl zástupy, bolo mu ich ľ.

Mat 20:34 Ježišovi ich prišlo ľ., dotkol sa ich očí

LÝDIA

 Sk 16:14 L., predavačka purpuru z Tyatíry

M

MACEDÓNIA

 Sk 16:9 Prejdi do M. a pomôž nám!

MÁGIA

 5Mo 18:10 nikto, kto sa zaoberá m.

Sk 19:19 zaoberali sa m., spálili knihy

MAGÓG

 Eze 38:2 Góg z krajiny M.

MAJETOK

 Ža 62:10 Ak m. rastie, neupínajte k nemu

Prí 11:4 V deň hnevu nepomôže m.

Prí 18:11 M. je pre boháča ako vysoká hradba

Iz 60:5 príde k tebe m. národov

Iz 61:6 Budete užívať m. národov

Luk 14:33 kto sa nerozlúči s celým m.

Heb 10:34 s radosťou ste zniesli stratu m.

1Já 2:16 sklon pýšiť sa m.

MALÉ STÁDO

 Luk 12:32 Neboj sa, m.

MALIČKÝ

 Iz 60:22m. sa stane tisíc

MALOMOCENSTVO

 3Mo 13:45 postihnutý m. má volať: Nečistý!

4Mo 12:10 Mirjam postihlo m.

Luk 5:12 muž postihnutý ťažkým m.

MALTA

 Sk 28:1 ostrov sa volá M.

MANAŠŠE

 2Kn 33:13 M. spoznal, že Jehova je pravý

MANNA

 2Mo 16:31 Izraeliti to nazvali m.

4Mo 21:5 m. už nemôžeme ani vidieť!

Joz 5:12 prestala sa objavovať m.

MANŽEL

 1Ko 7:2 každá žena nech má svojho m.

1Ko 7:14 neveriaci m. je posvätený

MANŽELIA

 Ef 5:25 M., milujte svoje manželky

Kol 3:18 Manželky, podriaďujte sa m.

MANŽELKA

 1Mo 2:24 bude lipnúť k m.

Prí 5:18 raduj sa s m. svojej mladosti

Prí 18:22 našiel dobrú m., našiel poklad

Prí 21:19 ako s hádavou a hnevlivou m.

Prí 31:10 dobrá m. cennejšia než koraly

Kaz 9:9 Užívaj si život s milovanou m.

Mal 2:15 nezradíte m. svojej mladosti

1Ko 7:2 nech má každý muž svoju m.

1Ko 7:10 aby m. neodchádzala od manžela

1Ko 9:5 právo brať so sebou veriacu m.

MANŽELKY

 1Kr 11:3 Mal 700 m. a 300 vedľajších m.

Ef 5:22 M. nech sa podriaďujú manželom

Ef 5:28 milovať svoje m. ako vlastné telo

MANŽELSTVÁ

 5Mo 7:3 Nebudeš s nimi uzatvárať m.

MANŽELSTVO

 1Ko 7:9 lepšie vstúpiť do m. ako

1Ko 7:36 nehreší, nech vstúpi do m.

1Ko 7:38 kto nevstúpi do m., urobí lepšie

Heb 13:4 M. nech majú všetci v úcte

MAREK

 Kol 4:10 Barnabášov bratranec M.

MÁRIA 1.

 Mar 6:3 tesár, syn M.

MÁRIA 2.

 Luk 10:39 M. sa posadila a počúvala

Luk 10:42 M. si vybrala dobre

Ján 12:3 M. vzala drahý vonný olej

MÁRIA 3.

 Mat 27:56 medzi nimi M. Magdaléna

Luk 8:2M. Magdalény vyšlo sedem démonov

MÁRIA 4.

 Mat 27:56 M. (matka Jakuba a Jozesa)

MÁRIA 5.

 Sk 12:12 k domu M., matky Jána Marka

MÁRNOSŤ

 Kaz 1:2 všetko je m.!

MARTA

 Luk 10:40 M. zamestnaná obsluhovaním

Luk 10:41 M., robíš si starosti

MAŤ RÁD

 Ján 12:25 Kto m. svoj život, stratí ho

Ján 21:17 Šimon, máš ma rád?

MATKA

 2Mo 20:12 Cti svojho otca a m.

Ža 27:10 Aj keby ma opustil otec a m.

Prí 23:22 nepohŕdaj m. preto, že zostarla

Luk 8:21 Mojou m. a mojimi bratmi sú tí

Ján 19:27 učeníkovi povedal: Pozri, tvoja m.!

Gal 4:26 Jeruzalem hore je našou m.

MÄSO

 Prí 23:20 tých, čo sa napchávajú m.

MEČ

 1Sa 17:47 Jehova nezachraňuje m.

Mat 26:52 Všetci, ktorí berú m., m. zahynú

Ef 6:17 m. ducha, Božie slovo

Heb 4:12 Božie slovo je ostrejšie než m.

MEČE

 Iz 2:4 Prekujú m. na pluhy

MED

 2Mo 3:8 krajina, ktorá oplýva mliekom a m.

Prí 25:27 Jesť veľa m. nie je dobré

MEDVEĎ

 1Sa 17:37 zachránil ma z pazúrov leva i m.

MEDVEDICA

 Iz 11:7 Krava a m. sa budú pásť

MELCHISEDEK

 1Mo 14:18 M., kráľ Sálema, kňaz

Ža 110:4 si navždy kňazom, akým bol M.

MENIŤ SA

 Mal 3:6 Ja som Jehova, nem. sa

MENO

 2Mo 3:13 Čo ak sa spýtajú: Aké je jeho m.?

2Mo 3:15 Jehova, to je moje m. naveky

2Mo 9:16 aby sa o mojom m. rozprávalo

2Mo 20:7 Nepoužiješ m. Jehovu neúctivo

1Sa 17:45 idem proti tebe v m. Jehovu

1Kn 29:13 chválime tvoje prekrásne m.

Ža 9:10 tebe dôverujú všetci, ktorí poznajú tvoje m.

Ža 79:9 odpusť nám hriechy pre svoje m.

Prí 5:9 aby si nestratil dobré m.

Prí 18:10 Jehovovo m. je pevnou vežou

Prí 22:1 Dobré m. je viac ako bohatstvo

Kaz 7:1 Dobré m. lepšie ako dobrý olej

Jer 23:27 aby môj ľud zabudol na moje m.

Eze 39:25 Budem brániť svoje sväté m.

Mal 1:11 moje m. bude veľké medzi národmi

Mal 3:16 kniha o tých, ktorí myslia na jeho m.

Mat 6:9 nech sa posvätí tvoje m.

Ján 12:28 Otče, osláv svoje m.

Ján 14:14 poprosíte v mojom m., urobím to

Ján 17:26 Oznámil som im tvoje m.

Sk 4:12 niet iného m., vďaka ktorému

Sk 15:14 vybral ľud pre svoje m.

Rim 10:13 kto vzýva Jehovovo m., bude zachránený

Fil 2:9 m., ktoré je nad každé iné m.

MENŠÍ

 Luk 9:48 kto sa správa ako m.

MENŠTRUÁCIA

 3Mo 15:19m., bude nečistá

MENŠTRUAČNÝ

 3Mo 18:19 styk v čase m. nečistoty

MESIAC

 Joe 2:31 m. sa zmení na krv

Luk 21:25 znamenia na slnku, m.

MESIÁŠ

 Dan 9:25 po Vodcu M. uplynie

Dan 9:26 Po 62 týždňoch bude M. zabitý

Ján 1:41 Našli sme M.

Ján 4:25 Viem, že má prísť M., Kristus

MESTÁ

 Luk 4:43 oznamovať správu aj v iných m.

MESTO

 Heb 11:10 m., ktoré má skutočné základy

MEŠKAŤ

 2Pe 3:9 Jehova nem. so splnením sľubov

MIER

 1Te 5:3 m. a bezpečie!, zrazu príde zničenie

MIERA

 Jer 30:11 v správnej m. naprávať

Luk 6:38 akou m. meriate, takou odmerajú vám

MIERNE

 1Ko 4:13 očierňujú nás, odpovedáme m.

MIERNI

 Ža 37:11 m. budú vlastniť zem

Sof 2:3 hľadajte Jehovu, všetci m. zeme

MIERNOSŤ

 Gal 6:1 robte to v duchu m.

MIERNY

 1Pe 3:4 krása tichého a m. ducha

MIESTNOSTI

 Iz 26:20 Vojdi do svojich vnútorných m.

MIEŠAŤ SA

 1Ti 5:13 m. sa do cudzích záležitostí

1Pe 4:15 ten, čo sa m. do cudzích záležitostí

MICHAEL

 Dan 10:13 M., jedno z najpoprednejších

Dan 12:1 Vtedy povstane M.

Zj 12:7 M. a jeho anjeli bojovali

MILOSRDENSTVO

 Prí 28:13 kto sa prizná, pocíti m.

Iz 26:10 Aj keby bolo zlému prejavené m.

Mat 9:13 M. chcem, a nie obete

Jak 2:13 M. víťazí nad súdom

MILOSRDNÍ

 Mat 5:7 Šťastní sú m.

MILOSRDNÝ

 5Mo 4:31 Jehova je m. Boh

1Kn 21:13 lebo on je veľmi m.

Neh 9:19 bol si k nim m., neopustil si ich

Ža 78:38 On bol m., odpúšťal

Prí 11:17 M. človeku prináša milosrdenstvo úžitok

Luk 6:36 Buďte m., ako je m. váš Otec

2Ko 1:3 súcitný a m. Otec

Jak 5:11 Jehova je veľmi súcitný a m.

MILOVANÝ

 Mat 3:17 Toto je môj m. Syn

MILOVAŤ

 3Mo 19:18 m. blížneho ako seba samého

5Mo 6:5 budeš m. Jehovu celým srdcom

Mat 10:37 Kto m. otca alebo matku viac

Mat 22:37 Budeš m. Jehovu, svojho Boha

Ján 3:16 tak veľmi Boh m. svet

Ján 13:1 m. svojich až do konca

Ján 13:34 M. jeden druhého

Ján 14:15 Ak ma m., budete dodržiavať

Gal 2:20 Boží Syn, ktorý ma m.

Kol 3:19 Manželia, m. svoje manželky

1Já 2:15 Nem. svet ani to, čo je vo svete

1Já 3:18 nem. slovom, ale skutkom

1Já 4:10 že sme my m. Boha, ale on m. nás

1Já 4:20 kto nem. brata, nemôže m. Boha

Zj 3:19 ktorých m., karhám

MÍNA

 Luk 19:16 Pane, tvoja m. vyniesla desať

MIRJAM

 4Mo 12:1 M. a Áron reptali proti Mojžišovi

MLADOSŤ

 Jób 33:25 telo zdravšie ako za m.

Ža 71:17 vyučoval si ma od m.

Mar 10:20 to všetko dodržiavam od svojej m.

MLADÝ

 Ža 110:3 tvoji m. ľudia ako kvapôčky rosy

Prí 20:29 Krásou m. mužov je ich sila

1Ti 4:12 Nech tebou nikto nepohŕda preto, že si m.

MLČAŤ

 Ža 4:4 Vyrozprávajte sa v srdci a m.

Ža 32:3 Keď som m., moje kosti slabli

Kaz 3:7 čas m. a čas hovoriť

Iz 53:7 ako ovcu, ktorá m. pred strihačmi

MLIEKO

 2Mo 3:8 krajina, ktorá oplýva m. a medom

Iz 60:16 Budeš piť m. národov

Heb 5:12 znovu potrebujete m.

1Pe 2:2 túžte po nefalšovanom m.

MOC

 Prí 28:16 Vládca bez rozumnosti zneužíva m.

Za 4:6 Nie m., ale mojím duchom

Mat 28:18 Dostal som všetku m.

Luk 4:6 Dám ti všetku m. a slávu

Ján 12:38 komu bola zjavená Jehovova m.?

Sk 1:8 keď na vás príde svätý duch, dostanete m.

Rim 6:14 Hriech nebude mať nad vami m.

2Ko 12:9 moja m. sa prejavuje, keď si slabý

MODLA

 2Mo 20:4 Neurobíš si tesanú m.

MODLÁRI

 1Ko 6:9 m. nezdedia Božie Kráľovstvo

MODLÁRSTVO

 1Ko 10:14 utekajte pred m.

MODLIŤ SA

 Dan 6:13 trikrát denne sa m.

Mat 5:44 m. sa za tých, ktorí vás prenasledujú

Mat 6:9 Vy sa m. takto:

Mar 1:35 Skoro ráno odišiel a m. sa

Mar 11:24 Keď sa o niečo m., verte, akoby

Luk 5:16 chodieval na pusté miesta a m.

Sk 12:5 Peter bol vo väzení, zbor sa m.

Rim 8:26 niekedy nevieme, o čo sa máme m.

1Te 5:17 Neustále sa m.

2Te 3:1 m. sa za nás, aby sa slovo šírilo

1Pe 4:7 buďte vždy pripravení m.

MODLITBA

 2Kr 19:15 Ezechiáš predniesol m.

Ža 141:2 m. pripravená ako kadidlo

Prí 15:8 m. čestných mu robí radosť

Prí 28:9 i jeho m. je odporná

Rim 12:12 Vytrvávajte v m.

Jak 5:15 M. vyslovená s vierou uzdraví chorého

MODLITBY

 Ža 65:2 Ty vypočúvaš m.

1Pe 3:7 vašim m. nebude nič prekážať

Zj 8:4 dym z kadidla spolu s m. svätých

MODLY

 Ža 115:4 Ich m. sú striebro a zlato

1Já 5:21 vyhýbajte sa m.

MOJŽIŠ

 4Mo 12:3 M. bol najmiernejším človekom

Ža 106:32 ich vinou bol M. potrestaný

Sk 7:22 M. bol mocný v slovách i skutkoch

2Ko 3:7 nemohli sa pozerať na M. tvár

MORÁLNY

 Ef 4:19 Stratili m. cítenie

MORE

 2Mo 14:21 rozháňal m. a dno sa vysušilo

Iz 57:20 zlí sú ako m., ktoré sa nemôže utíšiť

MRAVCE

 Prí 30:25 M. si v lete pripravujú potravu

MRAVEC

 Prí 6:6 Choď k m., leňoch

MŔTVI

 Kaz 9:5 m. nevedia vôbec nič

Luk 20:38 nie je Bohom m., ale živých

Ef 2:1 boli ste m. pre svoje hriechy

MŔTVY

 Luk 15:24 môj syn bol m., ale ožil

MUČENÍCKY KÔL

 Mat 10:38 nie je ochotný niesť m.

Luk 9:23 nech berie každý deň svoj m.

MÚDREJŠÍ

 Ža 119:98 som m. ako moji nepriatelia

Prí 9:9 Daj múdremu a bude ešte m.

Luk 16:8 v praktickom ohľade sa správajú m.

MÚDROSŤ

 Ža 111:10 Báť sa Jehovu je krokom k m.

Prí 2:6 Jehova dáva m.

Prí 2:7 M. uchováva pre čestných

Prí 3:21 chráň si m. a rozvážnosť

Prí 4:7 M. je to najdôležitejšie

Prí 8:11 m. je lepšia ako koraly

Prí 24:3 M. sa buduje dom

Kaz 7:12 m. zachráni život tým, ktorí ju majú

Kaz 10:10 m. pomáha dosiahnuť úspech

Mat 11:19 m. sa prejaví skutkami

Luk 21:15 m., ktorej protivníci nedokážu odporovať

Rim 11:33 hĺbka Božej štedrosti, m.

1Ko 2:5 viera založená nie na ľudskej m.

1Ko 2:6 nehovoríme o m. vládcov v tomto svete

1Ko 3:19 m. tohto sveta je bláznovstvom

Kol 2:3 všetky poklady m. a poznania

Jak 1:5 Ak niekomu chýba m., nech prosí Boha

Jak 3:17 M. zhora je pokojná

MÚDRY

 Prí 3:7 Nepovažuj sám seba za m.

Prí 12:23 M. človek skrýva, čo všetko vie

Prí 13:20 Kto sa stretáva s m., zmúdrie

Prí 27:11 Syn môj, buď m. a rob mi radosť

Iz 5:21 Beda tým, ktorí sú m. vo vlastných očiach

Mat 11:25 skryl si tieto veci pred m.

1Ko 1:26 nepovolal mnoho m. z ľudského hľadiska

Ef 5:15 Nesprávajte sa ako nem., ale ako m.

MUŽ

 3Mo 20:13 Ak si m. ľahne s m.

MÝLIŤ SA

 Gal 6:7 Nem. sa: Bohu sa nemožno

MYRIADY

 Zj 5:11 Boli ich m. myriád

MYSEĽ

 Mat 22:37 Budeš milovať Jehovu celou m.

Rim 7:25 M. som otrokom Božieho zákona

Kol 3:2 Zameriavajte m. na to, čo je hore

MYSLIEŤ

 Fil 3:19 m. iba na pozemské veci

MYSLIEŤ SI

 Rim 12:3 nem. si o sebe viac, ako treba

MYŠLIENKA

 2Ko 10:5 každá m. poslušná Kristovi

MYŠLIENKY

 1Kn 28:9 Boh pozná všetky m.

Ža 26:2 prečisti moje najtajnejšie m.

Ža 139:17 Ako si vážim tvoje m.!

Prí 20:5 M. v ľudskom srdci sú ako hlboké vody

Iz 55:8 moje m. nie sú vaše m.

MZDA

 1Mo 31:7 desaťkrát zmenil moju m.

Jer 22:13 Beda tomu, kto nedáva m.

N

NABUCHODONOZOR

 Dan 2:1 N. mal sny

NADARMO

 Iz 65:23 Nebudú sa namáhať n.

NÁDEJ

 Rim 12:12 Radujte sa z n.

Rim 15:4 aby sme vďaka vytrvalosti mali n.

Ef 1:18 aby ste videli, k akej n. vás povolal

Ef 2:12 boli ste bez n. a bez Boha

Heb 6:19 n. je pre nás ako kotva duše

NÁDOBA

 Rim 9:21 n. na dôstojné použitie, druhá na

NAHNEVAŤ SA

 Prí 14:17 Kto sa rýchlo n., koná hlúpo

NÁHODA

 Kaz 9:11 čas a n. postihuje všetkých

NAHRADIŤ

 2Mo 21:36 n. býka býkom

NÁHUBOK

 5Mo 25:4 Nenasadíš n. býkovi

NAIN

 Luk 7:11 išiel s učeníkmi do mesta N.

NAJMENŠÍ

 Luk 16:10 verný v n., verný i vo veľkom

NAJTAJNEJŠÍ

 Zj 2:23 skúmam n. myšlienky

NAJVYŠŠÍ

 Ža 83:18 Jehova, len ty si N. nad

Dan 4:17 spoznal, že vládcom je N.

NÁKLAD

 Gal 6:5 každý ponesie svoj vlastný n.

NÁKLADY

 Luk 14:28 najprv si spočíta n.

NAKLONENÝ

 1Mo 8:21 srdce je odmalička n. k zlému

NALIEHAVOSŤ

 2Ti 4:2 Hlásaj, rob to s pocitom n.

NALOMENÝ

 Iz 42:3 N. trstinu nedolomí

NÁMAHA

 Mal 1:13 Načo toľká n.?

NAOKO

 Kol 3:22 poslúchajte pánov nie iba n.

NAPÍSANÝ

 Rim 15:4 Všetko, čo bolo n. predtým

1Ko 4:6 Nechoďte nad to, čo je n.

NAPLNENÝ

 Luk 6:45 ústa hovoria, čím je n. srdce

NAPLNIŤ

 1Mo 1:28 n. zem a podmaňte si ju

Mat 5:17 Neprišiel som zrušiť Zákon, ale n.

NAPODOBŇOVAŤ

 1Ko 11:1 N. ma, ako ja n. Krista

Ef 5:1 n. Boha ako milované deti

Heb 13:7 n. ich vieru

NAPOMÍNAŤ

 1Te 5:12 majte v úcte tých, ktorí vás n.

NAPRÁVANIE

 Heb 12:11 žiadne n. sa nezdá radostné

NAPRÁVAŤ

 Ža 94:12 Šťastný je človek, ktorého n.

Prí 19:18 N. syna, kým je nádej

Prí 23:13 Nezdráhaj sa n. dieťa

2Ko 13:11 radujte sa, n. svoje nedostatky

NÁREK

 2Mo 2:24 Boh počul ich n.

NÁROD

 2Mo 19:6 kráľovstvo kňazov a svätý n.

Ža 33:12 Šťastný je n., ktorého Bohom je Jehova

Iz 66:8 Narodí sa n. naraz?

Mat 21:43 Kráľovstvo dostane n., ktorý prináša

Mat 24:7 Povstane n. proti n.

1Pe 2:9 vyvolený rod, svätý n.

NARODENINY

 1Mo 40:20 faraón mal n.

Mat 14:6 v deň Herodesových n.

NARODIŤ SA

 Ža 51:5 Hriešny som sa n.

1Pe 1:3 aby sme sa znovu n. a získali živú nádej

NÁRODY

 1Mo 22:18 požehnané všetky n. zeme

Mat 25:32 Budú pred ním zhromaždené všetky n.

Luk 21:24 kým sa nenaplní čas určený n.

Sk 17:26 vytvoril z jedného človeka všetky n.

NÁRUČIE

 Iz 40:11 ponesie ich v n.

NÁSILIE

 1Mo 6:11 zem plná skazenosti a n.

Ža 11:5 nenávidí každého, kto miluje n.

Ža 72:14 Vyslobodí ich z útlaku a n.

NÁSILNÍCI

 Ža 5:6 N. sú Jehovovi odporní

NASLEDOVAŤ

 Mat 4:20 nechali svoje siete a n. ho

Ján 10:27 Moje ovce počúvajú môj hlas a n. ma

Zj 14:4 n. Baránka, kamkoľvek ide

NASLEDOVNÍK

 Mat 19:21 príď a buď mojím n.

NÁTAN

 2Sa 12:7 Ty si ten muž! povedal N.

NAUČIŤ SA

 5Mo 4:10 Zhromaždi ľud, aby sa n.

Fil 4:9 Robte to, čo ste sa n.

NAVŠTEVOVAŤ

 Sk 15:36 pon. bratov v mestách

NAVZÁJOM

 Rim 1:12 aby sme sa n. povzbudili

NAVŽDY

 Ža 37:29 Spravodliví budú na zemi žiť n.

Kaz 3:14 čo Boh robí, bude trvať n.

NÁZOR

 Rim 14:1 nesúďte ho, že má iný n.

NÁZORY

 1Kr 18:21 váhať medzi dvoma n.?

NEBÁŤ SA

 2Kn 20:15 N. sa veľkého vojska

Ža 56:4 spolieham sa na Boha, n. sa

Ža 118:6 Jehova na mojej strane, nebudem sa b.

Iz 41:10 N. sa, veď som s tebou

Zj 2:10 N. sa toho, čo máš vytrpieť

NEBESIA

 Ža 8:3 Keď hľadím na n., mesiac, hviezdy

Ža 19:1 N. oznamujú Božiu slávu

2Pe 3:13 nové n. a nová zem

NEBEZPEČENSTVO

 Prí 22:3 vidí n. a skryje sa

NEBO

 Ján 3:13 Nikto nevystúpil do n.

2Ko 12:2 bol uchvátený do tretieho n.

NECITLIVOSŤ

 Mar 3:5 zarmútený n. ich sŕdc

NEČESTNÝ

 Prí 3:32 Jehovovi sa hnusí n. človek

Prí 15:27 Kto nadobúda n. zisk

NEČINNÍ

 2Pe 1:8 nebudete n. ani neplodní

NEČISTOTA

 Rim 1:24 Boh ich vydal n.

Kol 3:5 umŕtvujte telesné sklony: nemravnosť, n.

NEČISTÝ

 3Mo 13:45 Má volať: N.! N.!

Jób 14:4 Môže n. splodiť čistého?

NEDBALO

 Jer 48:10 n. plní poslanie od Jehovu

NEDBANLIVOSŤ

 Dan 6:4 nemohli nájsť žiadnu n.

NEHANEBNÝ

 Ef 5:4 n. správanie, hlúpe reči

NEMOŽNO

 Jób 42:2 tvoje zámery n. prekaziť

NEMOŽNÝ

 1Mo 18:14 Je pre Jehovu niečo n.?

Mat 19:26 U ľudí je to n., ale u Boha

NEMRAVNE

 1Ko 5:9 nestýkať sa s tými, ktorí žijú n.

1Ko 6:9 žijú n., nezdedia Kráľovstvo

NEMRAVNOSŤ

 Mat 15:19 Zo srdca pochádza n.

Sk 15:20 úplne sa vyhýbať n. a krvi

1Ko 6:18 Utekajte pred n.

1Ko 10:8 Ani sa nedopúšťajme n.

Gal 5:19 n., nečistota, bezočivé správanie

Ef 5:3 N. ani nespomínajte

1Te 4:3 Božou vôľou je vyhýbať sa n.

NEMÝ

 Iz 35:6 jazyk n. skríkne od radosti

NENÁVIDIEŤ

 Ža 45:7 n. si zlo

Ža 97:10 Vy, ktorí milujete Jehovu, n. zlé

Prí 6:16 šesť vecí, ktoré Jehova n.

Prí 8:13 Báť sa Jehovu znamená n. zlé

Am 5:15 N. zlo a milujte dobro

Mat 24:9 budú vás n. pre moje meno

Luk 6:27 robte dobro tým, čo vás n.

Ján 7:7 Svet ma n., lebo svedčím

Ján 15:25 N. ma bez príčiny

1Já 3:15 kto n. svojho brata, je vrah

NENÁVISŤ

 3Mo 19:17 neprechovávať n. k bratovi

NEODOPIERAŤ

 Prí 3:27 N. dobro tým, ktorí

NEOCHVEJNÝ

 1Ko 15:58 buďte pevní, n.

NEONESKORIŤ SA

 Iz 46:13 moja záchrana sa n.

NEOPUSTIŤ

 5Mo 31:8 Nenechá ťa bez pomoci, n. ťa

1Sa 12:22 Jehova vás n.

Ža 37:28 Jehova n. svojich verných

Heb 13:5 Nikdy ťa n. a nenechám bez pomoci

NEPLODNÝ

 2Mo 23:26 nebude ženy, ktorá by bola n.

5Mo 7:14 Nebude medzi vami n. muž ani n. žena

Iz 54:1 Radostne volaj, n.

NEPOCTIVOSŤ

 Dan 6:4 nemohli nájsť žiadnu n.

NEPORIADNE

 2Te 3:6 vyhýbať sa bratovi, ktorý žije n.

NEPORIADNI

 1Te 5:14 napomínajte n.

NEPORIADOK

 1Ko 14:33 nie je Bohom n., ale pokoja

NEPORUŠITEĽNÝ

 1Ko 15:42 vzkriesené je n.

NEPOŠKVRNENÝ

 2Pe 3:14 aby vás našiel n.

NEPREDSTAVITEĽNÝ

 1Mo 18:25 Je n., že by si to

NEPREKRÚCAŤ

 2Ko 4:2 n. Božie slovo

NEPRIATEĽ

 Rim 12:20 keď je tvoj n. hladný

NEPRIATELIA

 Ža 110:2 Podmaňuj uprostred n.

Mat 5:44 Milujte svojich n.

Mat 10:36 N. človeka sa stanú členovia rodiny

NEPRIATEĽSTVO

 1Mo 3:15 položím n. medzi teba a

NEPRICHÁDZAŤ

 Luk 12:45 povedal si: Môj pán n.

NEPRIRODZENÝ

 Jú 7 prepadli n. telesným túžbam

NEROZHODNÝ

 Jak 1:8 Je n. a nestály

NEROZUMNÝ

 Luk 12:20 n., v noci prídeš o život

NESKÚSENÍ

 Ža 19:7 n. robia múdrymi

Prí 22:3 n. doplatia na to

NESKÚSENÝ

 Prí 14:15 N. človek verí všetkému

NESKUTOČNOSŤ

 Iz 41:29 modly sú vietor a n.

NESLUŠNÝ

 Ef 5:4 hlúpe reči, n. žartovanie

Kol 3:8 nech z úst nevychádza nič n.

NESMRTEĽNOSŤ

 1Ko 15:53 musí si obliecť n.

NESPAŤ

 2Ko 6:5 keď v noci n., sme bez jedla

2Ko 11:27 často som v noci n.

1Te 5:6 N. ako ostatní

NESPOKOJNÍ

 Jú 16 Sú to večne n. ľudia

NESPOLIEHAŤ SA

 Prí 3:5 n. sa na vlastný úsudok

NESPRAVODLIVÍ

 Sk 24:15 budú vzkriesení aj n.

1Ko 6:9 n. nezdedia Kráľovstvo

NESPRAVODLIVO

 1Pe 2:19 priaznivo na tých, čo n. trpia

NESPRAVODLIVÝ

 Rim 9:14 Je Boh n.? Určite nie!

NESTRANNÝ

 Sk 10:34 chápem, že Boh je n.

NESTÝKAŤ SA

 2Te 3:14 n. sa s ním

NEŠŤASTIE

 Prí 3:25 Nebudeš sa báť náhleho n.

NETRÁPIŤ SA

 Mat 6:34 n. sa nad zajtrajším dňom

NETRPEZLIVÝ

 Prí 14:29 n. odhaľuje svoju hlúposť

NEÚCTA

 2Sa 12:14 prejavil Jehovovi obrovskú n.

NEVĎAČNÍK

 Prí 29:21 sluhu rozmaznávajú, bude n.

NEVEDOMOSŤ

 1Ti 1:13 robil som to z n.

NEVERIACI

 1Ko 6:6 brat ide s bratom na súd pred n.!

1Ko 7:12 n. manželka je ochotná žiť s bratom

2Ko 6:14 nerovný zväzok s n.

NEVESTA

 Zj 21:9 ukážem ti n., Baránkovu manželku

NEVIDITEĽNÝ

 Rim 1:20 jasne vidieť n. vlastnosti

2Ko 4:18 zameriavame sa na to, čo je n.

Heb 11:27 akoby videl toho, ktorý je n.

NEVRAŽIVOSŤ

 3Mo 19:18 nebudeš prechovávať n.

NEVZDAŤ SA

 Gal 6:9 ak sa n., budeme žať

NEVZDÁVAŤ SA

 2Ko 4:1 sme poverení službou, preto sa n.

2Ko 4:16 Preto sa n., aj keď telo chradne

Gal 6:9 konať dobro, lebo ak sa n.

NEVZDELANÍ

 Sk 4:13 n. a obyčajní ľudia

NEZÁKONNOSŤ

 2Te 2:7 N. tohto človeka už pôsobí

NEZASLÚŽENÁ LÁSKAVOSŤ

 Ján 1:17 n. prišla prostredníctvom Ježiša

1Ko 15:10 Boh mi nepreukázal n. zbytočne

2Ko 6:1 nezabúdajte, prečo vám Boh prejavil n.

2Ko 12:9 Prejavil som ti dosť n.

NEZMYSEL

 Luk 24:11 považovali to za n.

NEZNEPOKOJOVAŤ SA

 Iz 41:10 N. sa, veď som tvoj Boh

NEŽENATÝ

 1Ko 7:32 N. muž sa stará o Pánove veci

NEŽNÝ SÚCIT

 Kol 3:12 oblečte si n.

NIČ

 Gal 6:3 myslí si, že je niečím, a nie je n.

NIČIŤ

 Rim 14:20 Nen. Božie dielo pre jedlo

NINIVE

 Jon 4:11 mne nemá byť ľúto N.?

NOC

 Ža 19:2 n. za n. zjavujú poznanie

Rim 13:12 N. veľmi pokročila, deň sa priblížil

NOE

 1Mo 6:9 N. chodil s pravým Bohom

Mat 24:37 Aké boli N. dni, taká bude

NOHY

 Iz 52:7 Aké krásne sú na vrchoch n.

Ján 13:5 začal učeníkom umývať n.

Rim 16:20 rozdrví Satana pod vašimi n.

NOVÝ

 Iz 42:9 oznamujem n. veci

Ján 13:34 Dávam vám n. prikázanie

Sk 17:21 trávili čas počúvaním niečoho n.

Zj 21:1 n. nebo a n. zem

Zj 21:5 Všetko robím n.

O

OBČERSTVIŤ

 Mat 11:28 Poďte ku mne a ja vás o.

OBČIANSTVO

 Fil 3:20 naše o. je v nebi

OBDIVUHODNE

 Ža 139:14 ako o. som vytvorený

OBDOBIA

 Dan 2:21 On mení časy a o.

Sk 1:7 vašou vecou poznať časy alebo o.

1Te 5:1 o časoch a o. netreba písať

OBEŤ

 3Mo 7:37 zákon o zápalnej o., obilnej o.

1Sa 15:22 Poslušnosť je lepšia ako o.

Ža 40:6 Po o. a obetnom dare si netúžil

Ža 51:17 O. Bohu, skrúšený duch

Prí 15:8 O. zlých je Jehovovi odporná

Rim 12:1 aby ste svoje telá prinášali ako živú o.

Fil 2:17 vylievaný ako tekutá o.

Heb 13:15 prinášajme Bohu o. chvály

OBETE

 2Sa 24:24 o., ktoré by ma nič nestáli

Iz 1:11 Už mám dosť zápalných o.

Oz 6:6 mám radosť z vernej lásky, a nie z o.

OBHÁJIŤ

 1Pe 3:15 vždy buďte pripravení o. nádej

OBHAJOVAŤ

 Fil 1:7 treba o. dobrú správu

OBCHOD

 Mat 22:5 odišli za svojím o.

OBCHODNÍCI

 2Ko 2:17 nie sme podomovými o.

Zj 18:3 o. zeme zbohatli

OBCHODNÍK

 Mat 13:45 o. hľadá vzácne perly

OBCHODOVAŤ

 Jak 4:13 budeme o. a zarobíme

OBLAK

 Heb 12:1 veľký o. svedkov

OBLAKY

 Kaz 11:4 kto hľadí na o., nebude žať

Mat 24:30 uvidia Syna človeka prichádzať na o.

OBLEČENÝ

 Prí 7:10 žena o. ako prostitútka

OBLIECŤ

 Jak 2:15 Ak si nemajú čo o.

OBMEDZOVAŤ

 1Ko 7:35 nie aby som vás o., ale

OBOHACOVAŤ

 Prí 10:22 Jehovovo požehnanie o.

2Ko 6:10 chudobní, a pritom mnohých o.

OBRAZ

 1Mo 1:26 Urobme človeka na svoj o.

OBREZANÝ

 1Ko 7:19 Nezáleží, či je niekto o.

OBRI

 1Mo 6:4 boli na zemi o.

OBRIEZKA

 Rim 2:29 o. srdca duchom

OBVIAZAŤ

 Iz 61:1 Poslal ma o. rany

Eze 34:16 ranenú o., slabú posilním

OBVINENIE

 Rim 8:33 o. proti Božím vyvoleným

1Ti 5:19 O. proti staršiemu mužovi

Tít 1:7 dozorca musí byť bez o.

OBYČAJNÝ

 Luk 17:10 Sme len o. otroci

Sk 4:13 sú to nevzdelaní a o. ľudia

OBÝVANÝ

 Iz 45:18 stvoril zem, aby bola o.

OČAKÁVANIE

 Luk 3:15 ľudia boli plní o.

Luk 21:26 omdlievať od strachu a o.

OČAKÁVAŤ

 Rim 8:25 o. to, čo nevidíme

OČI

 Ža 115:5 majú o., ale nevidia

Prí 15:3 Jehovove o. sú všade

OČIERŇOVAŤ

 1Ko 4:13 o. nás, odpovedáme mierne

OČISTIŤ

 Ža 51:2 o. ma od hriechu

Dan 12:10 Mnohí sa o. a budú prečistení

2Ko 7:1 o. sa od všetkého, čo poškvrňuje

ODDANOSŤ

 Jób 27:5 nevzdám sa o. Bohu!

1Ti 4:7 cvičiť sa v o. Bohu

1Ti 4:8 o. Bohu je užitočná na všetko

1Ti 6:6 o. Bohu prináša veľký zisk

2Ti 3:12 všetci, čo chcú žiť v o. Bohu

ODDÁVAŤ SA

 1Pe 4:3 o. bezočivému správaniu

ODDELIŤ

 Mat 25:32 o. ľudí jedných od druhých

Rim 8:39 nebudú môcť o. od Božej lásky

ODEVY

 1Mo 3:21 Boh urobil dlhé o.

ODHALENÝ

 Ef 3:5 tajomstvo o. apoštolom

ODÍSŤ

 1Ko 7:15 ak sa neveriaci rozhodne o.

ODMENIŤ

 Rút 2:12 Nech ťa Jehova o.

Kol 3:24 Jehova vás o. dedičstvom

ODMEŇOVAŤ

 Heb 11:6 o. tých, ktorí ho hľadajú

ODOPIERAŤ

 1Ko 7:5 Neo. sa jeden druhému

ODOPRIEŤ

 Ža 84:11 Jehova neo. nič dobré

ODPAD

 1Ko 4:13 považujú nás za o. sveta

ODPADLÍK

 Prí 11:9 O. ničí blížneho

ODPADNUTIE

 2Te 2:3 musí nastať o.

ODPÍSAŤ

 5Mo 17:18 o. si tento Zákon

ODPLATA

 Rim 6:23 o. za hriech je smrť

ODPLATIŤ

 Rim 12:19 Moja je pomsta, ja o.

2Te 1:6 tým, čo vás sužujú, o. súžením

ODPLATIŤ SA

 Prí 20:22 Nehovor: O. sa!

ODPOČÍVAŤ

 Dan 12:13 Budeš o., ale vstaneš

Luk 12:19 O., jedz, pi a teš sa

ODPOR

 Rim 12:9 Majte o. k tomu, čo je zlé

1Te 2:2 odvaha napriek veľkému o.

ODPORÚČAŤ SA

 2Ko 6:4 Vo všetkom sa o.

2Ko 6:8 o. sa, keď nás kritizujú i chvália

ODPOVEĎ

 Prí 15:1 Mierna o. odvracia zúrivosť

ODPOVEDAŤ

 Prí 15:23 Človek sa teší, keď vhodne o.

Prí 15:28 spravodlivý premýšľa skôr, ako o.

Prí 18:13 Ak o. skôr, ako si vypočuje

Iz 65:24 Skôr ako zavolajú, o.

Kol 4:6 aby ste vedeli, ako o.

ODPUSTENÝ

 Mat 26:28 krv vyliata, aby boli o. hriechy

ODPUSTIŤ

 Ža 25:11 o. môj hriech, hoci je veľký

Mat 6:14 Ak o., aj váš Otec o. vám

Mat 18:21 koľko ráz mám o.?

Kol 3:13 Ako Jehova ochotne o. vám

ODPÚŠŤAŤ

 Neh 9:17 Boh, ktorý je ochotný o.

Ža 103:3 O. všetky tvoje previnenia

Prí 17:9 Kto o. previnenie, prejavuje lásku

Iz 55:7 Boh o. veľkoryso

ODSTRÁNIŤ

 1Ko 5:13 O. hriešnika spomedzi seba

ODSÚDENIE

 1Ko 11:29 je a pije, privádza na seba o.

ODSÚDENÝ

 2Ko 1:9 mysleli sme, že sme o. na smrť

ODŤAHOVAŤ SA

 Prí 18:1 Kto sa o., sleduje vlastné

Heb 10:39 tí, čo sa o., budú zničení

ODVAHA

 2Kn 15:7 nestrácajte o.

Sk 28:15 Pavol ich zbadal, nadobudol o.

1Te 2:2 s pomocou Boha sme pozbierali o.

ODVÁŽNE

 Sk 4:31 o. hovorili Božie slovo

Fil 1:14 ešte o. zvestujú

ODVÁŽNY

 Joz 1:7 buď o. a veľmi silný

Prí 28:1 spravodliví sú o. ako lev

1Ko 16:13 buďte o. a silní

ODVĎAČIŤ SA

 Ža 116:12 Čím sa o. Jehovovi

ODZRKADĽOVAŤ

 2Ko 3:18 o. Jehovovu slávu

OHAVNOSŤ

 Mat 24:15 o., ktorá zanecháva spúšť

OHEŇ

 Jer 20:9 ako o. v mojich kostiach

Mat 25:41 večný o. pripravený pre Diabla

1Ko 3:13 o. odhalí, aké je dielo každého

1Te 5:19 Neuhášajte o. ducha

2Ti 1:6 ako o. roznecoval Boží dar

2Pe 3:7 udržiava nebesia a zem pre o.

OHOVÁRAČ

 Prí 16:28 o. rozdeľuje blízkych priateľov

OHOVÁRAČSKÝ

 3Mo 19:16 Nebudeš šíriť o. reči

OHROZENIE

 2Ko 11:26o. v meste, v o. na pustatine

OCHOTNE

 Ža 110:3 ľud sa o. ponúkne

2Ko 8:12 dávanie je cenné, ak to človek robí o.

Ef 6:7 Slúžte o., akoby ste slúžili Jehovovi

OCHOTNÝ

 2Mo 35:5 každý, kto má o. srdce

OCHRANA

 Ža 91:1 kto žije pod o. Najvyššieho

OCHRÁNIŤ

 Fil 3:1 písať vám to isté a vás to o.

OCHRNUTÝ

 Luk 5:24 o. povedal: Vezmi si nosidlá

OCHROMENÝ

 Iz 44:8 nebuďte o. strachom

OKAMIH

 Ža 30:5 jeho hnev trvá iba o.

1Ko 15:52o., pri zvuku poslednej trúbky

OKLAMAŤ

 Jer 20:7 O. si ma, Jehova

Mat 24:24 aby o. aj vyvolených

OKNO

 Sk 20:9 Eutychos sedel na o.

OKO

 Mat 5:38 O. za o. a zub za zub

Mat 6:22 Ak je o. zaostrené, telo bude jasné

1Ko 2:9 O. nevidelo, ucho nepočulo

1Ko 12:21 O. nemôže povedať ruke

OKRÁDAŤ

 3Mo 19:13 neo. svojho blížneho

OKRAJ

 3Mo 23:22 nepozberáte ju po o. poľa

OKRASA

 Dan 11:45 svätým vrchom O.

OKÚSIŤ

 Heb 6:4 o. nebeský dar

1Pe 2:3 už ste o., že Pán je láskavý

OLEJ

 1Kr 17:16 o. z krčaha sa nevyčerpal

Mat 25:4 múdre si vzali aj nádobky s o.

Mar 14:4 Načo takto plytvať vonným o.?

OLIVA

 Rim 11:17 si divou o., bol si zaštepený

OLIVOVNÍK

 Ža 52:8 ako o. v Božom dome

OLIVOVÝ VRCH

 Luk 22:39 vydal sa na O.

Sk 1:12 O. je blízko Jeruzalema

OLTÁR

 1Mo 8:20 Noe postavil o.

2Mo 27:1 Urobíš o. z akáciového dreva

Mat 5:24 nechaj svoj dar pred o.

Sk 17:23 o. Neznámemu Bohu

ONESKORIŤ SA

 Hab 2:3 splní sa, neo. sa!

OPASOK

 Iz 11:5 Spravodlivosť bude jeho o.

OPATRNÝ

 Prí 14:16 Múdry je o., vyhýba sa zlu

Mat 10:16 o. ako hady, nevinní ako holubice

OPATROVAŤ

 Ef 5:29 živí ho a starostlivo o.

OPEVNENIE

 Luk 19:43 o. z ostrých kolov

OPÍJAŤ SA

 Ef 5:18 Ani sa neo.

OPILCI

 1Ko 6:10 o. nezdedia Kráľovstvo

OPILEC

 Prí 23:21 o. a nenásytník schudobnejú

1Ko 5:11 kto sa nazýva brat a je o.

OPLEŠIVIEŤ

 3Mo 13:40 Ak muž o., je čistý

OPLZLOSTI

 Rim 1:27 muž k mužovi. Páchali o.

OPORA

 Prí 3:26 Jehova ti bude o.

OPOVÁŽLIVO

 5Mo 17:12 kto sa bude správať o.

OPOVÁŽLIVOSŤ

 1Sa 15:23 o. je ako modlárstvo

Ža 19:13 Chráň ma pred o.

Prí 11:2 Keď príde o., nasleduje hanba

OPOVRHOVANÝ

 Iz 53:3 Bol o., vyhýbali sa mu

OPUSTIŤ

 Ža 27:10 Aj keby ma o. otec a matka

Mat 19:29 kto o. domy alebo pozemky

OPÚŠŤAŤ

 Iz 1:28 tých, ktorí o. Jehovu, čaká záhuba

ORLY

 Iz 40:31 Vznesú sa na krídlach ako o.

OSÍDLO

 Luk 21:34, 35 ten deň neprekvapil ako o.

OSLICA

 4Mo 22:28 spôsobil, že o. prehovorila

OSLOBODENIE

 Est 4:14 o. z iného zdroja

OSLOBODENÝ

 Rim 6:7 kto zomrel, je o. od hriechu

Rim 6:18 o. od hriechu, ste otrokmi spravodlivosti

OSLOBODIŤ

 Ján 8:32 pravda vás o.

2Pe 2:9 Jehova vie o. zo skúšky ľudí, ktorí

OSOBNOSŤ

 Ef 4:24 obliecť si novú o.

Kol 3:9 Vyzlečte si starú o.

OSOL

 Za 9:9 tvoj kráľ ide na o.

OSPALOSŤ

 Prí 23:21 o. oblečie človeka do handier

OSPRAVEDLNENIE

 Ján 15:22 nemajú pre hriech o.

Jú 4 o. bezočivého správania

OSTEŇ

 2Ko 12:7 bol mi daný o. do tela

OSUD

 Iz 65:11 nalievate víno bohu o.

OSVIEŽENIE

 Sk 3:19 časy o. od Jehovu

OTEC

 1Mo 2:24 muž opustí o. a matku

Ža 2:7 dnes som sa stal tvojím o.

Ža 89:26 Ty si môj O., môj Boh

Ža 103:13 Ako je o. milosrdný k synom

Iz 9:6 jeho meno bude Večný o.

Mat 6:9 Náš O. v nebesiach, nech

Mat 23:9 Nikoho na zemi nenazývajte O.

Luk 2:49 budem v dome svojho O.

Luk 15:20 O. ho uvidel, utekal k nemu

Ján 5:20 O. ukazuje Synovi všetko, čo robí

Ján 10:30 Ja a O. sme jedno

Ján 14:6 Nikto neprichádza k O., iba

Ján 14:9 Kto videl mňa, videl aj O.

Ján 14:28 O. je väčší ako ja

Ján 14:28 radujte sa, že odchádzam k O.

OTRIASŤ

 1Te 3:3 aby sa nedal o. ťažkosťami

OTROCI

 Luk 17:10 Sme len obyčajní o.

1Ko 7:23 nebuďte už o. ľudí

Gal 5:13 z lásky si slúžte ako o.

OTROK

 Prí 22:7 dlžník je o. veriteľa

Mat 24:45 Kto je ten verný a rozvážny o.?

Mat 25:21 Výborne, dobrý a verný o.!

Ján 8:34 kto hreší, je o. hriechu

OTUPIEŤ

 Heb 5:11 o. ste v počúvaní

OTVORIŤ

 1Ko 16:9 o. sa mi možnosti na službu

OVCE

 Ža 44:22 považujú nás za o. na zabitie

Ža 100:3 sme jeho o., o ktoré sa stará

Eze 34:12 Budem sa starať o svoje o.

Mat 25:33 O. postaví po svojej pravici a capov

OVČINEC

 Ján 10:16 iné ovce nie sú z tohto o.

OVEČKA

 2Sa 12:3 mal iba jednu malú o.

OVEČKY

 Ján 21:16 Pas moje o.

OVEROVAŤ

 1Já 4:1 neverte každému učeniu, o. si

OVLÁDAŤ

 Prí 10:19 múdry o. svoje pery

1Ko 6:12 ničím sa nedám o.

1Te 4:4 Každý má o. svoje telo

OVLÁDAŤ SA

 Prí 16:32 kto sa vie o., je lepší

2Ti 2:24 má sa o., keď mu krivdia

OVLÁDNUŤ

 Ža 119:133 nech ma neo. zlo

OVOCIE

 1Mo 3:3 o. stromu sa ani nedotknete

Mat 7:20 spoznáte ich podľa o.

Mat 21:43 národ, ktorý prináša jeho o.

Ján 15:2 čistí vetvičku, aby prinášala viac o.

Ján 15:8 oslávený tým, že prinášate mnoho o.

Gal 5:22 o. ducha je láska, radosť

OZNAČIŤ

 Eze 9:4 o. na čele ľudí

2Te 3:14 o. si ho, nestýkajte sa s ním

OZNÁMIŤ

 3Mo 5:1 Ak neo. to, čoho bol svedkom

OŽIVENÝ

 1Pe 3:18 ale o. v duchu

P

PABERKOVAŤ

 Rút 2:8 neodchádzaj p. na iné pole

PÁČIŤ SA

 Ján 8:29 vždy robím, čo sa mu p.

Rim 15:1 nie robiť to, čo sa p. nám

Rim 15:2 robí to, čo sa p. blížnemu

Rim 15:3 Kristus nerobil, čo sa p. jemu

1Ko 7:33 chce sa p. manželke

Gal 1:10 snažím sa p. ľuďom?

Ef 5:10 Skúmajte, čo sa p. Pánovi

Kol 1:10 p. sa mu vo všetkých ohľadoch

PÁD

 Luk 17:2 priviedol k p. jedného z maličkých

1Ko 8:13 ak jedlo privádza brata k p.

Fil 1:10 nebudete privádzať druhých k p.

PADNÚŤ

 Prí 24:16 keby spravodlivý p. sedemkrát

1Ko 10:12 nech si dáva pozor, aby nep.

PÁCHAŤ

 Ža 94:20 v mene zákona p. krivdy?

PALICA

 Zj 12:5 má pásť všetky národy železnou p.

PAMÄTAŤ

 Ža 8:4 Čo je človek, že naňho p.?

Kaz 12:1 P. na Stvoriteľa, kým si mladý

Náh 1:7 P. na tých, ktorí hľadajú útočisko

PAMÄTNÉ HROBKY

 Ján 5:28 všetci v p. budú počuť

PAMIATKA

 Luk 22:19 Robte to na moju p.

PÁN

 5Mo 10:17 Jehova je P. pánov

Mat 7:22 P., P., či sme neprorokovali

Mat 9:38 proste P. žatvy, aby poslal robotníkov

Mat 22:44 Jehova povedal môjmu P.:

Rim 14:4 jeho p. posúdi, či stojí alebo padá

1Ko 7:39 vydať sa iba v P.

Kol 4:1 aj vy máte P. v nebi

PANCIER

 Ef 6:14 p. spravodlivosti

PÁNI

 Mat 6:24 Nikto nemôže slúžiť dvom p.

1Ko 8:5 je mnoho bohov a mnoho p.

PANIKA

 Iz 28:16 Kto v neho verí, nepodľahne p.

PANNY

 Mat 25:1 Kráľovstvo sa podobá desiatim p.

1Ko 7:25p. nemám žiaden príkaz

PÁNOVA VEČERA

 1Ko 11:20 aby ste jedli P.

PARA

 Jak 4:14 ste p., ktorá sa na chvíľku objaví

PASCA

 Ža 91:3 oslobodí ťa z p. lovca

Prí 29:25 Strach z ľudí je p.

PASIENKY

 Iz 30:23 dobytok na rozsiahlych p.

PÁSŤ

 Sk 20:28 dozorcovia majú p. Boží zbor

1Pe 5:2 P. stádo vo vašej starostlivosti

PASTIER

 Ža 23:1 Jehova je môj P.

Iz 40:11 Bude sa starať o stádo ako p.

Eze 37:24 všetci budú mať jedného p.

Za 13:7 Udri p., nech sa ovce rozpŕchnu

Mat 9:36 boli ako ovce bez p.

Ján 10:11 dobrý p. položí za ovce život

Ján 10:14 som dobrý p., poznám svoje ovce

Ján 10:16 jedno stádo s jedným p.

PASTIERI

 Eze 34:2 p., ktorí pasú sami seba

Ef 4:11 iných ustanovil za p. a učiteľov

PATRIŤ

 Rim 14:8 keď umierame, p. Jehovovi

1Ko 6:19 Nep. sebe

PATRIŤ SA

 Kol 1:10 žiť, ako sa p. na služobníkov

PAVOL,

 pozri aj SAUL 1Ko 1:12 Ja patrím k P.!

PEC

 Dan 3:17 Boh nás dokáže zachrániť z p.

PEČAŤ

 Pie 8:6 Polož si ma na srdce ako p.

2Ko 1:22 označil nás p. a dal ducha ako záruku

Zj 7:3 kým neoznačíme otrokov p.

PEKNÝ

 Prí 19:11 je p., keď prehliadne urážku

PEŇ

 Iz 11:1 Z Izajovho p. vyrastie prútik

Dan 4:15 p. aj s koreňmi nechajte

PENIAZE

 Kaz 5:10 Kto miluje p., nebude mať dosť

Kaz 7:12 múdrosť chráni, ako chránia p.

Kaz 10:19 p. uspokoja každú potrebu

1Ti 6:10 láska k p. je koreňom zlých vecí

Heb 13:5 Nech váš život neovláda láska k p.

PERLY

 Mat 7:6 p. nehádžte sviniam

Mat 13:45 obchodník, ktorý hľadá vzácne p.

PERY

 Prí 10:19 múdry človek ovláda svoje p.

Iz 29:13 Tento ľud ma ctí svojimi p.

Oz 14:2 budeme ťa chváliť svojimi p.

Heb 13:15 obeť chvály, ovocie p.

PES

 Prí 26:17 Kto chytá p. za uši

Kaz 9:4 živý p. je na tom lepšie ako

2Pe 2:22 P. sa vrátil k vývratku

PESACH

 2Mo 12:11 Je to Jehovov P.

2Mo 12:27 P. na počesť Jehovu

1Ko 5:7 Kristus, baránok patriaci k P.

PETER

 Mat 14:29 P. kráčal po vode

Luk 22:54 P. ho z určitej vzdialenosti nasledoval

Ján 18:10 P. vytasil meč a odsekol mu ucho

Sk 12:5 kým bol P. vo väzení, zbor sa modlil

PEVNE

 Ef 4:16 časti tela p. spojené

PEVNOSŤ

 Ža 18:2 Jehova je moja p.

Iz 25:4 p. pre poníženého, p. pre chudobného

2Ko 10:4 zbúrať akúkoľvek p.

PIESEŇ

 Ža 98:1 Spievajte Jehovovi novú p.

PIESNE

 Neh 12:46 spievali p. chvály a vďaky

Kol 3:16 duchovné p. vďaky

PIESOK

 1Mo 22:17 toľko potomstva ako zrniek p.

Zj 20:8 bude ich ako morského p.

PILÁT

 Ján 19:6 P.: nenachádzam na ňom vinu

PINCHAS

 4Mo 25:7 P. vzal do ruky kopiju

PÍSMO

 Mat 22:29 nepoznáte ani P., ani Božiu moc

Luk 24:32 nehorelo naše srdce, keď vysvetľoval P.?

Sk 17:2 rozprával s prítomnými na základe P.

Sk 17:11 denne skúmali P.

Rim 15:4 vďaka úteche z P. máme nádej

2Ti 3:16 Celé P. pochádza od Boha

PLAČ

 Ža 6:6 kropím svoje lôžko p.

Iz 65:19 Už tam nebude počuť p.

PLAKAŤ

 Eze 9:4 ľudí, ktorí vzdychajú a p.

Oz 12:4 P. a prosil ho o priazeň

Mat 26:75 vyšiel von a horko p.

Luk 6:21 Šťastní ste vy, ktorí teraz p., lebo

Rim 12:15 p. s tými, ktorí p.

PLÁN

 2Mo 26:30 Svätostánok postavíš podľa p.

PLÁNY

 1Kr 6:38 dom dokončený podľa p.

Ža 146:4 v ten deň zaniknú jeho p.

Prí 15:22 Keď sa ľudia neradia, p. zlyhávajú

Prí 19:21 Človek má mnoho p., ale

PLECE

 Sof 3:9 slúžiť mu p. pri p.

PLEŠIVEC

 2Kr 2:23 Zmizni, p.!

PLEVY

 Sof 2:2 kým deň neuletí ako p.

PLODNÝ

 1Mo 1:28 Buďte p., množte sa

PLUH

 Luk 9:62 položil ruku na p. a obzerá sa

PĽUŤ

 Mat 26:67 p. mu do tváre a bili ho

POBÁDAŤ

 2Mo 36:2 srdce p. pustiť sa do práce

POCTIVO

 Heb 13:18 správať sa vo všetkom p.

POČUŤ

 Rim 10:14 Ako budú p., ak nebude nikto

POČÚVAŤ

 Prí 1:5 Múdry človek p.

Mat 17:5 toto je môj milovaný Syn, p. ho

Luk 10:16 Kto p. vás, p. mňa

Sk 4:19 či je správne viac p. vás ako Boha

Jak 1:19 pripravený p., nie unáhlený v reči

PODIEL

 Pla 3:24 Jehova je môj p.

Dan 12:13 na konci dní vstaneš, dostaneš svoj p.

PODNECOVAŤ SA

 Heb 10:24 p. sa k láske

PODNIETIŤ

 2Mo 35:21 tí, ktorých p. srdce, prispeli

PODOBENSTVÁ

 Mat 13:34 Ježiš hovoril v p.

Mar 4:2 Učil ich v p.

PODRIADIŤ

 1Ko 15:27 všetko mu p. pod nohy

PODRIADIŤ SA

 Rim 6:17 zo srdca sa p. učeniu

PODRIAĎOVAŤ SA

 Rim 13:1 p. vládnucej moci

Heb 13:17 p. sa tým, ktorí vás vedú

1Pe 2:13 p. sa kráľovi ako vládcovi

PODVÁDZAŤ

 3Mo 19:13 Nep. svojho blížneho

POHÁR

 Mat 20:22 Môžete piť z p., z ktorého

Luk 22:20 Tento p. znamená novú zmluvu

Luk 22:42 vezmi odo mňa tento p.

1Ko 11:25 Podobne urobil aj s p.

POHĽAD

 Rim 12:3 aby mal na seba triezvy p.

POHNÚTKY

 Prí 16:2 Jehova skúma p.

POHORŠOVAŤ

 1Ko 10:32 Nep. Židov ani Grékov

POHORŠUJÚCI

 Ján 6:60 Kto má počúvať p. reči?

POHOSTINNOSŤ

 Heb 13:2 Nezabúdajte na p.

POHOSTINNÝ

 Rim 12:13 Buďte p.

Tít 1:7, 8 dozorca má byť p.

1Pe 4:9 Buďte k sebe p.

3Já 8 sme povinní byť k takým ľuďom p.

POHRDNÚŤ

 Za 4:10 p. dňom malých začiatkov

POHROMA

 2Mo 11:1 na faraóna ešte jednu p.

POHROZIŤ

 Sk 4:17 p. im a prikážme

POCHABOSŤ

 Prí 22:15 V srdci dieťaťa je p., ale prút

POCHÁDZAŤ

 2Ti 3:16 Celé Písmo p. od Boha

POCHOPENIE

 Prí 19:11 P. zmierňuje hnev

Dan 12:3 Tí, čo majú p., budú žiariť

POCHOPIŤ

 2Mo 7:5 Egypťania p., že som Jehova

Ža 119:27 Pomôž mi p. význam prikázaní

POCHVALA

 Prí 27:21 človeka preverí p.

POCHYBNOSTI

 Jú 22 milosrdní k tým, čo majú p.

POCHYBOVAŤ

 Mat 21:21 nebudete p., stane sa to

Rim 15:14 Nep. o vás, moji bratia

Jak 1:6 nech prosí s vierou a nep.

POKÁNIE

 Luk 3:8 prejavujte p. skutkami

Luk 15:7 väčšia radosť z hriešnika, ktorý robí p.

Sk 3:19 robte p. a obráťte sa

Sk 17:30 aby všetci všade robili p.

Sk 26:20 prejavovali p. svojimi skutkami

Rim 2:4 Boh ťa chce priviesť k p.

2Ko 7:10 Smútok podnecuje k p.

Zj 16:11 namiesto p. sa rúhali Bohu

POKARHAŤ

 Ža 141:5 keď ma p. spravodlivý, je to

POKLAD

 Mat 6:21 kde je tvoj p., tam je tvoje srdce

Mat 13:44 Kráľovstvo sa podobá p. na poli

Luk 6:45 vynáša z dobrého p. svojho srdca

Luk 12:33 nepominuteľný p. v nebesiach

2Ko 4:7 Tento p. máme v hlinených nádobách

POKLADY

 Prí 2:4 pátrať ako po skrytých p.

Prí 10:2 Nepoctivo získané p. neprinesú úžitok

POKOJ

 Ža 29:11 požehná svoj ľud p.

Ža 37:11 tešiť sa z dokonalého p.

Ža 72:7 kým bude mesiac, bude vládnuť p.

Ža 119:165 tí, čo milujú zákon, majú hojnosť p.

Prí 17:1 Lepší suchý chlieb, kde je p.

Iz 9:7 v kráľovstve bude p. bez konca

Iz 48:18 Tvoj p. by bol ako rieka

Iz 54:13 p. tvojich synov bude hojný

Iz 57:21 Niet p. pre zlých

Iz 60:17 Za tvojho dozorcu ustanovím p.

Jer 6:14 Je p.!, hoci žiaden p. nie je

Mat 5:9 Šťastní sú tí, ktorí prinášajú p.

Mar 9:50 zachovávajte medzi sebou p.

Ján 14:27 P. vám zanechávam, svoj p. dávam

Rim 5:1 tešme sa z p. s Bohom

Rim 8:6 duchovné zmýšľanie prináša p.

Rim 12:18 zachovávajte p. so všetkými

Fil 4:7 Boží p. bude strážiť vaše srdce

1Pe 3:11 Nech sa usiluje o p.

Zj 6:4 bolo mu dovolené vziať p. zo zeme

POKOJNE

 1Te 4:11 Snažte sa žiť p.

POKOJNÝ

 Prí 14:30 P. srdce dáva život

Prí 17:27 rozumný človek zostáva p.

Iz 32:18 bývať v p. príbytkoch

Sk 9:31 pre zbory nastalo p. obdobie

POKORA

 5Mo 8:2 aby ťa naučil p. a vyskúšal ťa

Prí 11:2 kde je p., tam je múdrosť

Prí 15:33 p. vedie k sláve

POKORIŤ SA

 Mat 18:4 kto sa p. a bude ako dieťa

Jak 4:10 P. sa pred Jehovom

1Pe 5:6 P. sa pod mocnú Božiu ruku

POKORNE

 Mi 6:8 p. chodil so svojím Bohom

POKORNÍ

 Jak 4:6 p. Boh prejavuje láskavosť

POKORNÝ

 Za 9:9 Je p. a ide na oslovi

POKRM

 Ža 145:15 dávaš im p. v pravý čas

Mat 24:45 aby dával p. v pravý čas?

Ján 4:34 Mojím p. je konať vôľu

Ján 6:27 Nepracujte pre pominuteľný p.

Sk 14:17 dával vám dážď, sýtil vás p.

Heb 5:14 pevný p. je pre zrelých ľudí

POKROK

 Fil 3:16 robme ďalej p. tak ako doteraz

1Ti 4:15 aby každý videl, že robíš p.

POKRSTIŤ

 Mat 3:13 Ježiš prišiel, aby ho Ján p.

POKRSTIŤ SA

 Luk 3:3 na znak pokánia sa dať p.

Sk 2:41 dalo sa p. asi 3 000 ľudí

Sk 8:36 Čo mi bráni, aby som sa dal p.?

POKRYTECKÝ

 Rim 12:9 Vaša láska nech nie je p.

POKRÝVAŤ

 1Ko 11:6 Ak si žena nep. hlavu

POKUŠENIE

 Mat 6:13 nedovoľ, aby sme podľahli p.

Mat 26:41 modlite sa, aby ste nepodľahli p.

POLE

 Mat 13:38 p. je svet

1Ko 3:9 vy ste Božie p.

POLIA

 Ján 4:35 p. sú zrelé na žatvu

POLIEVAŤ

 1Ko 3:6 Ja som sadil, Apollo p.

POLOHLASOM

 Joz 1:8 budeš si Zákon čítať p.

Ža 1:2 číta si Jehovov zákon p.

POMAZANÝ

 Ža 2:2 Králi povstávajú proti p.

Ža 105:15 Nedotýkajte sa mojich p.

POMAZAŤ

 1Sa 16:13 Samuel p. Dávida

Iz 61:1 Jehova ma p., aby som zvestoval

POMÍŇAŤ SA

 1Já 2:17 svet sa p. a aj jeho túžby

POMOCNÍK

 Ján 14:16 dá vám iného p.

Ján 14:26 p., svätý duch, vás bude učiť

POMÔCŤ

 Ža 46:1 vždy pripravený p. v ťažkostiach

POMSTA

 5Mo 32:35 Moja je p., ja odplatím

POMSTIŤ SA

 Rim 12:19 Sami sa nep., milovaní

PONORIŤ

 2Kr 5:10 sedemkrát sa p. do Jordánu

POPROSIŤ

 Mat 6:8 vie, čo potrebujete, skôr ako p.

Ján 14:13 O čokoľvek p. v mojom mene

PORADIE

 1Ko 15:23 každý vo svojom p.: Kristus

PORIADNY

 1Ti 3:2 Dozorca má byť p.

PORODIŤ

 Iz 66:7 Skôr ako prišli bolesti, p.

POROVNÁVAŤ SA

 Gal 6:4 mať radosť nie z toho, že sa s niekým p.

POROZUMENIE

 1Kr 3:11 žiadal si o p.

Prí 4:7 so všetkým nezabúdaj získavať p.

Dan 11:33 mnohým budú odovzdávať p.

POROZUMIEŤ

 Neh 8:8 ľuďom pomáhali p. čítanému

1Pe 1:12 Týmto veciam túžia p. anjeli

POSADNUTÝ

 Mat 8:28 dvaja muži p. démonmi

1Ti 6:4 p. škriepkami a hádkami

POSILNENIE

 1Ko 14:26 Všetko nech slúži na p.

POSILNIŤ

 Iz 35:3 P. slabé ruky

Iz 41:10 P. ťa a pomôžem ti

Sk 15:32 p. bratov povzbudzujúcimi slovami

POSILŇOVAŤ

 Luk 22:32 keď sa vrátiš, p. bratov

Sk 14:22 p. učeníkov a povzbudzovali ich

1Ko 1:8 Boh vás bude p.

1Ko 10:23 Všetko sa smie, ale nie všetko p.

Fil 2:13 Boh vás p., dáva túžbu

POSILŇOVAŤ SA

 Rim 14:19 vzájomne sa p.

Jú 20 p. sa najsvätejšou vierou

POSLAŤ

 Iz 6:8 Tu som, p. mňa!

Iz 55:11 dosiahne to, na čo som ho p.

POSLEDNÉ DNI

 2Ti 3:1p. nastanú kritické časy

POSLÚCHAŤ

 2Mo 24:7 budeme p. Jehovu

Ža 51:12 prebuď vo mne túžbu p. ťa

Eze 2:7 či už p., alebo nie

Luk 2:51 ďalej ich p.

Ján 3:36 Kto nep. Syna, neuvidí život

Sk 5:29 Boha p. viac ako ľudí

Rim 16:26 aby v neho uverili a p. ho

Ef 6:5 Otroci, p. tých, ktorí sú vašimi pánmi

Heb 13:17 P. tých, ktorí vás vedú

POSLUŠNOSŤ

 1Sa 15:22 P. je lepšia ako obeť

Rim 5:19 p. jedného sa stanú mnohí spravodlivými

Heb 5:8 naučil sa p. z toho, čo vytrpel

POSLUŠNÝ

 1Kr 3:9 daj svojmu služobníkovi p. srdce

Fil 2:8 stal sa p. až do tej miery, že podstúpil

POSMECH

 Jer 20:7 Celý deň som im na p.

POSMIEVAČI

 2Pe 3:3 v posledných dňoch prídu p.

POSMIEVAŤ SA

 Luk 18:32 budú sa mu p., pľuť naňho

Luk 22:63 p. sa mu, bili ho

Gal 6:7 Bohu sa nemožno p.

POSOL

 Mal 3:1 Posielam svojho p.

POSTAVENIE

 Mat 22:16 nepozeráš sa, kto má aké p.

POSTAVIŤ

 Mat 10:35 Prišiel som p. syna proti

POSTIŤ SA

 Luk 18:12 Dvakrát týždenne sa p.

POSTOJ

 Fil 2:20 nemám nikoho s takým p.

POSUDZOVAŤ

 Rim 14:4 Kto si ty, že p. sluhu

POSVÄTENIE

 Heb 12:14 Usilujte sa o p.

POSVÄTIŤ

 1Kr 9:3 P. som tento dom

Jer 1:5 skôr ako si sa narodil, p. som ťa

Eze 36:23 P. svoje veľké meno

Luk 11:2 Otče, nech sa p. tvoje meno

POŠKVRŇOVAŤ

 2Ko 7:1 očistime sa od toho, čo p.

POŠLIAPAŤ

 Heb 10:29 p. Božieho Syna

POTEŠENIA

 Luk 8:14 rozptyľujú ich rôzne p.

POTEŠENIE

 1Kn 28:9 slúž Bohu dušou plnou p.

Ža 1:2p. v Jehovovom zákone

Prí 8:30 prinášala som mu p.

Rim 7:22p. v Božom zákone

POTEŠENÝ

 Mat 5:4 tí, ktorí smútia, budú p.

POTOMSTVO

 1Mo 3:15 nepriateľstvo medzi tvoje p.

1Mo 22:17 dám ti toľko p.

Iz 65:23p., ktoré Jehova požehná

Gal 3:16 a tvojmu p., ktorým je Kristus

Gal 3:29 ste Abrahámovým p., dedičmi

POTOPA

 1Mo 9:11 Už nepríde p.

Mat 24:38 Pred p. ľudia jedli a pili

2Pe 2:5 priviedol p. na svet

POTRATIŤ

 2Mo 23:26 nebude ženy, ktorá by p.

POTREBOVAŤ

 Mat 6:32 Otec vie, že to všetko p.

Rim 12:13 Deľte sa podľa toho, čo p.

POTRESTAŤ

 2Te 1:8 p. tých, čo nepoznajú Boha

POTVRDENIE

 5Mo 24:1 napíše jej p. o rozvode

Mat 19:7 Prečo Mojžiš dovolil dať jej p.?

POUČENIE

 Rim 15:4 napísané na naše p.

POUČIŤ

 Sud 13:8 p. nás, ako vychovávať dieťa

Prí 9:9 P. spravodlivého, jeho poznanie vzrastie

POUČOVAŤ

 Jer 31:34 Nikto už nebude p. brata

POVAĽOVAŤ SA

 Prí 19:15 kto sa p., bude hladovať

POVINNOSŤ

 Kaz 12:13 to je celá p. človeka

POVINNOSTI

 1Ko 7:3 manželské p. voči manželke

POVINNÝ

 1Já 3:16 sme p. položiť život za bratov

POVOLANIE

 Ef 4:1 hodní p., ktoré ste dostali

POVRAZ

 Kaz 4:12 trojitý p. sa nedá pretrhnúť

POVZBUDENÝ

 1Ko 14:31 učili sa a boli p.

POVZBUDIŤ

 Iz 57:15 aby som p. skľúčených

Rim 1:12 aby sme sa navzájom p.

POVZBUDIVÝ

 Sk 13:15 ak máte pre ľud p. slová

POVZBUDZOVAŤ

 Kol 3:16 p. jeden druhého

Tít 1:9 p. učením, aj karhať

Fm 9 p. ťa, aby si konal z lásky

Heb 10:25 p. sa o to viac

POZNANIE

 Prí 1:7 prvý krok k získaniu p.

Prí 2:10 p. sa zapáči tvojej duši

Prí 24:5 moc sa zväčšuje p.

Iz 11:9 zem bude naplnená p. o Jehovovi

Dan 12:4 pravého p. pribudne

Mal 2:7 pery kňaza majú strážiť p.

Luk 11:52 privlastnili ste si kľúč k p.

1Ko 8:1 P. vedie k pýche, láska buduje

POZNAŤ

 Iz 5:13 ľud ma nep., pôjde do vyhnanstva

Jer 31:34 lebo ma budú p. všetci

Gal 4:9 Boh p. vás

POZVANÍ

 Mat 22:14 mnoho je p., málo vyvolených

POŽADOVAŤ

 Luk 12:48 od toho sa bude p. viac

POŽEHNANIE

 5Mo 30:19 predložil som ti p. a kliatbu

Prí 10:22 Jehovovo p. obohacuje

Mal 3:10 toľko p., že vám nebude nič chýbať

POŽEHNANÝ

 Sud 5:24 Najp. medzi ženami je Jáel

Ján 12:13 P., ktorý prichádza v Jehovovom mene

POŽEHNAŤ

 1Mo 1:28 Boh ich p. a povedal

1Mo 32:26 Nepustím ťa, kým ma nep.

POŽIADAŤ

 Ža 2:8 P. ma a dám ti národy

POŽIČAŤ SI

 Ža 37:21 Zlý si p. a nevráti

POŽIČIAVAŤ

 Prí 19:17 zľutuje sa, p. Jehovovi

Luk 6:35 p., ale neočakávajte, že sa to vráti

PÔDA

 Mat 13:23 semeno zasiate do dobrej p.

PÔSOBIŤ

 Ján 8:37 moje slovo vo vás nep.

Rim 8:28 čo Boh koná, spoločne p. na dobro tých

PÔST

 Iz 58:6 Toto je p., aký si prajem

PÔVAB

 Prí 31:30 P. klamný, krása prchavá

PÔŽIČKA

 Prí 11:15 Kto sa zaručí za p.

PRÁCA

 Neh 4:6 ľud dával do p. celé srdce

Kaz 2:24 jesť, piť a tešiť sa zo svojej p.

1Ko 15:58 majte vždy mnoho p.

PRACOVAŤ

 Ján 5:17 Môj Otec stále p.

Ján 6:27 Nep. pre pominuteľný pokrm

Ef 4:28 nech už nekradne, ale nech usilovne p.

1Te 2:9 vo dne v noci sme p.

2Te 3:10 Ak niekto nechce p., nech ani neje

PRADÁVNY DNÍ

 Dan 7:9 P. sa posadil

PRACH

 1Mo 2:7 vytvoril človeka z p.

1Mo 3:19 si p. a do p. sa vrátiš

Ža 103:14 pamätá, že sme p.

Iz 40:15 národy, povlak p. na váhach

PRAKTICKÝ

 Luk 16:8p. ohľade sa správajú

PRAMEŇ

 Jer 2:13 Opustili mňa, p. živej vody

PRAVDA

 Ža 15:2 hovorí p. vo svojom srdci

Ža 119:160 Podstatou tvojho slova je p.

Prí 23:23 Kúp si p. a nepredaj ju

Ján 4:24 musia ho uctievať duchom a p.

Ján 8:32 spoznáte p.p. vás oslobodí

Ján 14:6 Ja som cesta, p. a život

Ján 16:13 duch p. vás povedie, aby ste pochopili

Ján 17:17 Posväť ich p. Tvoje slovo je p.

Ján 18:38 Pilát mu povedal: Čo je p.?

2Ko 13:8 nemôžeme robiť nič proti p.

Ef 4:25 nech každý z vás hovorí p.

2Pe 1:12 ste pevní v p., ktorá je vo vás

3Já 4 že moje deti žijú v súlade s p.

PRAVICA

 Iz 41:10 Budem ťa držať svojou p.

PRAVIDLÁ

 2Ti 2:5 ak nesúťaží podľa p.

PRAVIDLO

 Gal 6:16 Všetci, ktorí sa riadia týmto p.

PRÁVO

 Jób 34:12 Všemohúci neprekrúca p.

Kaz 5:8 Nebuď prekvapený, že sa šliape po p.

Iz 32:1 kniežatá budú panovať v súlade s p.

1Ko 9:18 nevyužívam všetko, na čo mám p.

Fil 1:7 presadzovať p. na zvestovanie

PRAVÝ

 Ján 17:3 spoznávajú jediného p. Boha

PRÁZDNY

 Ef 4:17 riadia sa p. uvažovaním

PREBODNÚŤ

 Za 12:10 hľadieť na toho, ktorého p.

PREBUDIŤ

 Ján 11:11 idem, aby som ho p.

PREBÚDZAŤ

 Iz 50:4 p. moje ucho

PREČISTENIE

 Dan 11:35 aby došlo k p.

PREČISTIŤ

 Za 13:9 P. ich, ako sa p. striebro

Mal 3:3 Sadne si a p., ako tavič p. striebro

PREDĹŽIŤ

 Iz 54:2 p. stanové šnúry

Mat 6:27 Kto z vás si môže p. život?

PREDOŠLÝ

 Iz 65:17 na p. veci sa nebude spomínať

PREDSTAVIŤ SA

 Rim 6:13 p. sa Bohu ako oživení

PREDSTAVIŤ SI

 Ef 3:20 čo sme schopní si p.

PREHLIADAŤ

 1Te 4:8 p. nie človeka, ale Boha

PREKAZIŤ

 Iz 14:27 Jehova rozhodol, kto to p.?

PREKLADATELIA

 1Ko 12:30 Sú všetci p.?

PREKLIAŤ

 Jób 2:9 P. Boha a zomri!

PREKLIATI

 Ján 7:49 zástup nepozná Zákon, sú p.

PREKLÍNAŤ

 4Mo 23:8 Ako by som mohol p.

Jób 2:5 bude ťa p. do tváre!

Rim 12:14 žehnajte a nep.

PREKVAPIŤ

 Luk 21:34 aby vás ten deň nep.

PRELIEZAŤ

 Joe 2:7 p. hradby ako vojaci

PREMÁHAŤ

 Rim 12:21 p. zlo dobrom

PREMENIŤ SA

 Mat 17:2 Ježiš sa pred nimi p.

PREMIEŇAŤ SA

 Rim 12:2 ale p. sa pretváraním

PREMÔCŤ

 Jer 1:19 Budú bojovať, ale nep. ťa

PREMRHAŤ

 Luk 15:13 svoj majetok p.

PREMÝŠĽAŤ

 Prí 15:28 p. skôr, ako odpovie

1Ko 14:20 P. ako dospelí

Fil 4:8 p. o tom, čo je pravdivé, čisté

PRENASLEDOVANIE

 Mat 13:21 príde p., stráca vieru

Mar 4:17 príde p., strácajú vieru

Mar 10:30 viac detí a polí, hoci s p.

PRENASLEDOVANÍ

 Mat 5:10 Šťastní sú p.

2Ko 4:9 p., ale nie opustení

PRENASLEDOVAŤ

 Ža 119:86 P. ma bez príčiny

Ján 15:20 Ak p. mňa, budú p. aj vás

Sk 22:4 Tých, čo patria k Ceste, som p.

Rim 12:14 Žehnajte tých, ktorí vás p.

1Ko 4:12 keď nás p., trpezlivo to znášame

PREPYCH

 Zj 18:7 žil v nehanebnom p.

PRESKÚMAŤ

 5Mo 13:14 dôkladne to p.

Ža 26:2 P. ma, prečisti moje srdce

PRESKÚMAŤ SA

 1Ko 11:28 Nech sa človek najprv p.

PRESLÁVIŤ SA

 1Mo 11:4 p. sa, nebudeme rozptýlení

PRESNÉ POZNANIE

 Rim 10:2 nie podľa p.

Kol 3:10 nová osobnosť sa zlepšuje p.

1Ti 2:4 praje si, aby dospeli k p.

PRESVEDČENIE

 1Te 1:5 predkladaná s pevným p.

PRESVEDČENÝ

 Rim 4:21 p., že to dokáže splniť

Rim 8:38 som p., že ani smrť, ani život

Kol 4:12 pevne p. o Božej vôli

PRESVEDČIŤ SA

 2Ti 3:14 drž sa toho, o čom si sa p.

PRESVEDČIVÝ

 1Ko 2:4 nespočívali v p. slovách

PRESVIEDČAŤ

 2Ko 5:11 p. ľudí

PRETEKY

 Kaz 9:11p. nezvíťazia vždy rýchli

PREVERIŤ

 Prí 27:21 človeka p. pochvala

PREVINENIA

 Ža 40:12 mojich p. je viac než vlasov

Ža 130:3 Keby si sa zameriaval na p.

Iz 53:5 bol drvený za naše p.

PREVYŠOVAŤ

 Fil 2:3 ako na takých, ktorí vás p.

PREZIERAVÝ

 Luk 16:8 pochválil správcu, že je p.

PREZRÁDZAŤ

 Prí 25:9 nep., čo si sa dozvedel

PRCHKÝ

 Prí 19:19 P. človeka čaká trest

PRIANIE

 Ef 1:5 podľa svojho p. a vôle

PRIATEĽ

 2Kn 20:7 svojho p. Abraháma

Ža 25:14 Jehova je p. tých, ktorí sa ho boja

Ža 55:13 môj dôverný p.

Prí 3:32 Jehova je blízkym p. čestných

Prí 17:17 Pravý p. miluje stále

Prí 18:24 p., ktorý je oddanejší ako brat

Prí 27:6 Rany od p. sú prejavom vernosti

Jak 2:23 Abrahám nazvaný Jehovovým p.

Jak 4:4 p. sveta sa stáva nepriateľom Boha

PRIATELIA

 Prí 14:20 bohatý má veľa p.

Prí 16:28 ohovárač rozdeľuje blízkych p.

Luk 16:9 robte si p. pomocou bohatstva sveta

Ján 15:13 dá svoj život za svojich p.

Ján 15:14 robíte, čo vám prikazujem, ste p.

PRIAZEŇ

 1Ko 9:27 aby som neprišiel o Božiu p.

2Ko 6:2 čas, keď nám Boh prejavuje p.

PRIBLÍŽIŤ SA

 Jak 4:8 P. sa k Bohu, on sa p. k vám

PRIBLIŽOVAŤ SA

 Ža 73:28 je dobré p. sa k Bohu

PRÍBUZNÍ

 Sk 10:24 Kornélius ich čakal so svojimi p.

PRÍBYTOK

 Ža 84:1 Aký drahý je mi tvoj p.

PRÍČINA

 Kaz 7:25 skúmať p. vecí

PRIDŔŽAŤ SA

 5Mo 10:20 Jehovu sa budeš p.

PRIEPASŤ

 Zj 11:7 divé zviera vystupuje z p.

Zj 17:8 Divé zviera vystúpi z p.

Zj 20:3 Hodil ho do p.

PRIJATIE ZA SYNOV

 Rim 8:15 dostali ste ducha p.

PRÍJEMNÝ

 Ža 147:1 Chváliť ho je p. a správne

PRIJÍMAŤ

 Jób 2:10 Máme od Boha p. len dobré?

Rim 14:1 P. toho, kto je slabý vo viere

PRIKÁZANIA

 Mat 22:40 Na dvoch p. stojí Zákon

PRIKÁZANIE

 Mar 12:28 Ktoré p. je prvé?

Mar 12:31 Žiadne p. nie je väčšie ako tieto

Ján 13:34 nové p.: Milujte jeden druhého

PRÍKLAD

 Ján 13:15 dal som vám p.

1Ko 10:6 sú pre nás varovným p.

2Ko 4:2 sme dobrým p. pre všetkých

1Pe 2:21 Kristus vám zanechal p.

1Pe 5:3 buďte stádu p.

PRILBA

 Ef 6:17 Nasaďte si p. záchrany

PRÍLEŽITOSŤ

 Gal 6:10 kým máme p., robme dobro

PRIPOMIENKY

 Ža 119:24 Mám rád tvoje p.

PRIPOMÍNAŤ

 2Pe 1:12 chcem vám tieto veci stále p.

PRIPOMÍNAŤ SI

 Heb 10:32 P. si predošlé dni

PRIPRAVENÝ

 Mat 24:44 buďte p.

Ef 6:15 vždy p. zvestovať

PRIPRAVIŤ

 Ján 14:2 Odchádzam vám p. miesto

PRIRODZENÝ

 Rim 1:26 ženy zamenili p. styk

Rim 1:27 muži zanechali p. styk so ženou

PRIROVNAŤ

 Iz 46:5 Ku komu ma p.

PRISAHAŤ

 1Mo 22:16 P. na seba, vyhlasuje Jehova

Mat 5:34 Vôbec nep.

PRISCILLA

 Sk 18:26 P. a Akvila ho vzali k sebe

PRÍSPEVKY

 2Kn 31:10 začali prinášať p.

PRÍSŤ

 Zj 22:17 kto počuje, nech povie P.!

PRÍSTUPNEJŠÍ

 Sk 17:11 Židia v Beroji p. ako

PRIŤAHOVAŤ

 Fil 1:23 P. ma oboje

PRÍŤAŽ

 Heb 12:1 odhoďme všetku p.

PRITIAHNUŤ

 Ján 6:44 ak ho nep. Otec

PRÍTOMNOSŤ

 Mat 24:3 čo bude znamením tvojej p.?

Mat 24:37 Ako Noemove dni, taká bude p. Syna

2Pe 3:4 Kde je tá jeho sľúbená p.?

PRIZNAŤ SA

 Prí 28:13 kto sa p., pocíti milosrdenstvo

PROROCI

 1Kr 18:4 Obadiáš skryl 100 p.

Am 3:7 svoj zámer zjaví svojim p.

Sk 10:43 O ňom svedčili všetci p.

PROROCKÝ

 2Pe 1:19 p. slovom sme si ešte istejší

PROROCTVO

 2Pe 1:20 žiadne p. nevychádza z

2Pe 1:21 p. nikdy nebolo vyslovené z vôle človeka

PROROK

 5Mo 18:18 Povolám p., ako si ty

Eze 2:5 uvedomia si, že bol medzi nimi p.

Am 7:14 Nebol som p. ani syn p.

PROROKOVAŤ

 Joe 2:28 synovia a dcéry budú p.

PROSBA

 Jak 5:16 p. spravodlivého má silu

PROSBY

 Ža 20:5 Nech Jehova splní tvoje p.

PROSÍM

 1Mo 15:5 Pozri sa, p., na nebo

PROSIŤ

 Mat 7:7 P. a dostanete

Rim 8:26 sám duch za nás naliehavo p.

Rim 8:34 Kristus Ježiš p. za nás

2Ko 5:20 p.: Zmierte sa s Bohom

Ef 3:20 oveľa viac ako to, o čo p.

1Já 5:14 p. v súlade s jeho vôľou

PROSPECH

 1Ko 10:24 Nech nejde o vlastný p.

1Ko 10:33 nejde mi o vlastný p.

PROSPEŠNÝ

 1Ko 6:12 nie všetko je p.

PROSTITÚTKA

 Prí 7:10 žena oblečená ako p.

1Ko 6:16 kto má styk s p., je s ňou jedno telo

Zj 17:1 p., ktorá sedí na vodách

Zj 17:16 znenávidia p., o všetko ju oberú

PROSTITÚTKY

 Luk 15:30 premrhal majetok s p.

PROTI

 Rim 8:31 Boh je s nami, kto bude p. nám?

PROTIVNÍCI

 Luk 21:15 p. nebudú schopní odporovať

1Ko 16:9 ale je tu mnoho p.

Fil 1:28 nedáte sa zastrašiť p.

PROVOKOVAŤ

 1Ko 13:5 nedá sa vyp.

PRSIA

 Prí 5:19 Jej p. nech ťa opájajú

PRST

 2Mo 8:19 To je p. Boží!

2Mo 31:18 tabuľky písané Božím p.

PRÚT

 Prí 13:24 Kto zadržiava p., nenávidí syna

PRVÉ PLODY

 Rim 8:23 dostali sme p., čiže ducha

PRVÍ

 Mat 19:30 mnohí p. budú poslední

PRVORODENÍ

 2Mo 11:5 v [Egypte] zomrú všetci p.

PRVORODENÝ

 Kol 1:15 p. celého stvorenia

PRVÝ

 Mar 9:35 Ak chce byť p., nech je posledný

PŠENICA

 Mat 13:25 medzi p. nasial burinu

PUSTATINA

 Iz 35:6p. vytrysknú vody

Iz 41:18 P. zmením na jazero

PÚŠŤ

 Iz 35:1 p. sa bude radovať a rozkvitne

Iz 35:6 na p. vytrysknú potoky

PUTO

 Kol 3:14 oblečte si lásku, lebo je p.

PÝCHA

 Prí 8:13 Nenávidím povýšenosť a p.

Prí 16:18 P. predchádza pád

PÝŠIŤ SA

 2Te 1:4 p. sa vami medzi zbormi

PYŠNÍ

 Rim 12:16 Nebuďte p., dajte sa viesť pokorou

Jak 4:6 Boh sa stavia proti p.

PYŠNÝ

 Prí 16:5 kto je p., sa Jehovovi hnusí

R

RADCA

 Iz 9:6 jeho meno bude Obdivuhodný r.

RADCOVIA

 Prí 15:22 vďaka r. sa vydaria plány

RADIŤ SA

 Prí 15:22 ľudia sa ner., plány zlyhávajú

RADOSŤ

 Neh 8:10 r. od Jehovu je pevnosťou

Ža 37:4 Nech je tvojou najväčšou r. Jehova

Ža 40:8 Robí mi r. konať tvoju vôľu

Ža 100:2 Slúžte Jehovovi s r.

Ža 137:6 mojou najväčšou r.

Prí 27:11 Syn môj, buď múdry a rob mi r.

Eze 18:32 Nemám r. zo smrti človeka

Luk 3:22 môj Syn, mám z teba r.

Luk 8:13r. prijímajú slovo, ale

Luk 15:7 v nebi bude r. z hriešnika

Ján 16:22r. vám nikto nevezme

Rim 15:13 Nech vás Boh naplní r.

1Te 1:6 r., ktorá pramení zo svätého ducha

Heb 12:2 Pre r., ktorá mu bola predložená

3Já 4 r., keď počujem, že moje deti

RADOSTNÝ

 2Ko 9:7 Boh miluje r. darcu

RADOVAŤ SA

 1Kn 29:9 r. sa z dobrovoľných darov

Jób 38:7 ranné hviezdy sa spoločne r.

Prí 8:30 celý čas som sa pred ním r.

Iz 65:13 Moji služobníci sa budú r., vy hanbiť

Sk 5:41 odišli zo Sanhedrinu a r. sa

Rim 5:3 r. sa, aj keď trpíme

Rim 12:12 R. sa z nádeje

Rim 12:15 R. sa s tými, ktorí sa r., plačte

Fil 3:1 r. sa zo svojej jednoty s Pánom

Fil 4:4 Vždy sa r. v Pánovi. R. sa!

RÁCHEL

 1Mo 29:18 slúžil sedem rokov za R.

Jer 31:15 R. oplakáva svojich synov

RAJ

 Luk 23:43 budeš so mnou v r.

2Ko 12:4 bol uchvátený do r.

RANY

 Prí 27:6 R. od priateľa sú prejavom vernosti

RÁSŤ

 1Te 4:10 aby ste v tom ďalej r.

REBEKA

 1Mo 26:7 R. bola veľmi pekná

REBRO

 1Mo 2:22r. vytvoril ženu

REČI

 Prí 14:23 kto má iba r., bude trpieť núdzu

REČNÍK

 2Mo 4:10 nie som dobrý r.

RECHABOVCI

 Jer 35:5 pred R. postavil poháre vína

RELATÍVNY

 Rim 13:1 umiestnil do r. postavení Boh

REMESELNÍK

 Prí 8:30 po jeho boku zručným r.

REPTANIE

 4Mo 14:27 Počul som r. Izraelitov

Fil 2:14 Všetko robte bez r.

REPTAŤ

 1Ko 10:10 Ani ner.

RIADIŤ

 Jer 10:23 nedokáže r. svoje kroky

RIADIŤ SA

 Jak 1:22 týmto slovom sa aj r.

RIEKA

 Zj 12:16 zem pohltila r.

Zj 22:1 r. vody života

RISKOVAŤ

 Rim 16:4 ktorí za mňa r. život

ROBIŤ

 Rim 7:15 ner. to, čo chcem, ale

1Te 4:1 aby ste to r. ešte plnšie

ROBOTNÍK

 Luk 10:7 r. si zaslúži svoju mzdu

RODIČIA

 Luk 18:29 opustil r. pre Kráľovstvo

Luk 21:16 Budú vás zrádzať r.

2Ko 12:14 r. budú sporiť pre deti

Ef 6:1 Deti, poslúchajte r.

Kol 3:20 poslúchajte r. vo všetkom

RODINA

 Ef 2:19 členovia Božej r.

Ef 3:15 ktorému každá r. vďačí za svoje meno

ROH

 Dan 8:8 veľký r. sa zlomil

ROHY

 Dan 7:7 štvrté zviera malo desať r.

ROK

 4Mo 14:34 za každý deň jeden r.

ROSA

 5Mo 32:2 moje slová sa budú znášať ako r.

Ža 110:3 mladí sú ako kvapôčky r.

ROVNÝ

 Ža 26:12 Moje nohy stoja na r. zemi

Fil 2:6 že by sa pokúsil stať r. Bohu

ROZČUĽOVAŤ SA

 Kol 3:19 ner. sa na manželky

ROZDÁVAŤ

 Prí 11:24 r., a predsa má stále viac

ROZDIEL

 Mal 3:18 uvidíte r. medzi spravodlivým a

ROZHODNÚŤ SA

 Joz 24:15 r. sa, komu budete slúžiť

ROZHORČOVAŤ SA

 Ža 37:8 ner. sa, začneš konať zlo

ROZJÍMANIE

 Ža 19:14 príjemné r. môjho srdca

ROZJÍMAŤ

 1Mo 24:63 [Izák] sa prechádzal a r.

Ža 77:12 Budem r. o všetkom, čo si vykonal

ROZKOLY

 Rim 16:17 tí, ktorí vyvolávajú r.

ROZKVET

 1Ko 7:36 pominul sa r. mladosti

ROZKVITNÚŤ

 Iz 35:1 púšť r. ako šafran

ROZLIŠOVAŤ

 3Mo 11:47 r. medzi nečistým a čistým

Fil 1:10 schopní r., čo je dôležité

ROZMAZNÁVAŤ

 Prí 29:21 Ak sluhu od mladosti r.

ROZOZNAŤ

 Heb 5:14 r. správne od nesprávneho

ROZPAKY

 Ezd 9:6 som v r. a hanbím sa

ROZPLYNÚŤ SA

 2Pe 3:11 Keďže sa všetko má r.

ROZPOR

 Sk 17:7r. s cisárovými nariadeniami

ROZPRÁVAŤ

 2Mo 9:16 aby sa o mojom mene r.

ROZPTYĽOVANIE

 1Ko 7:35 slúžili Pánovi bez r.

ROZSIEVAŤ

 Gal 6:7 Čo človek r., to bude žať

ROZTRHNÚŤ

 Joe 2:13 R. svoje srdce

ROZUM

 Rim 12:1 aby ste mu slúžili so silou r.

ROZUMNEJŠÍ

 Ža 119:99 Som r. ako moji učitelia

ROZUMNÝ

 Fil 4:5 Nech ľudia vidia, že ste r.

ROZVÁDZAŤ SA

 Mat 19:9 r. sa z iného dôvodu ako

Mar 10:11 Kto sa r. a ožení sa s inou

ROZVAHA

 Prí 1:4 aby mladý človek získal r.

ROZVÁŽNY

 Prí 14:15 r. zvažuje svoje kroky

Prí 22:3 R. vidí nebezpečenstvo a skryje sa

Mat 24:45 Kto je ten verný a r. otrok

ROZVIAZAŤ

 Mat 18:18 čo r. na zemi, bude už

ROZVOD

 Mal 2:16 Lebo ja nenávidím r.

RUČITEĽ

 Prí 17:18 sľúbi, že bude r.

RÚHAŤ SA

 Mar 3:29 kto sa r. proti svätému duchu

RUKA

 Ža 145:16 Otváraš svoju r. a uspokojuješ

Mat 6:3 nech ľavá r. nevie, čo robí pravá

RUKY

 5Mo 16:16 nepredstúpiť s prázdnymi r.

Iz 35:3 Posilnite slabé r.

Heb 10:31 upadnúť do r. živého Boha

RÚNO

 Sud 6:37 rosa iba na r.

RYBA

 Jon 1:17 poslal r., aby zhltla Jonáša

RYBÁRI

 Mat 4:19 urobím vás r. ľudí

RYBY

 Ján 21:11 sieť plnú r., bolo ich 153

S

SABAT

 Mat 12:8 Syn človeka je Pánom s.

Mar 2:27 S. začal existovať kvôli človeku, nie

Kol 2:16 Nech vás nesúdi, že nezachovávate s.

SABATNÝ

 2Mo 20:8 Pamätaj, že s. deň je posvätný

Luk 14:5 Kto by nevytiahol býka v s. deň

Heb 4:9 Pre Boží ľud zostáva s. odpočinok

SADIŤ

 Iz 65:22 nebudú s., aby niekto iný jedol

1Ko 3:6 Ja som s., Apollo polieval

SÁM

 Ján 16:32 necháte ma s. Ale ja nie som s.

SAMÁRIA

 2Kr 17:6 dobyl S.

Ján 4:7 žena zo S. prišla načerpať vodu

SAMARITÁN

 Luk 10:33 šiel okolo istý S.

SAMSON

 Sud 13:24 dala mu meno S.

SAMUEL

 1Sa 1:20 Anna mu dala meno S.

1Sa 2:18 S. bol ešte len chlapec

SANHEDRIN

 Sk 5:41 odišli zo S. a radovali sa

SÁRA

 1Mo 17:19 S. ti porodí syna

1Pe 3:6 S. poslúchala Abraháma, nazývala ho

SATAN

 Jób 1:6 prišiel medzi nich aj S.

Za 3:2 Nech ťa Jehova pokarhá, S.!

Mat 4:10 Odíď, S.! Lebo je napísané

Mat 16:23 povedal Petrovi: Choď za mňa, S.!

Mar 4:15 prichádza S. a berie, čo bolo zasiate

Rim 16:20 Boh rozdrví S. pod vašimi nohami

1Ko 5:5 vydajte takého človeka S.

2Ko 2:11 Nedajme sa oklamať S.

2Ko 11:14 S. predstiera, že je anjel svetla

2Te 2:9 človek nezákonnosti, dielo S.

Zj 12:9 prahad, ktorý sa nazýva Diabol a S.

Zj 20:2 zviazal S. na 1 000 rokov

SAUL

 1Sa 15:11 Ľutujem, že som S. urobil kráľom

Sk 7:58 k nohám muža, ktorý sa volal S.

Sk 8:3 S. sa usiloval zničiť zbor

Sk 9:1 S. sa neprestával vyhrážať učeníkom

Sk 9:4 S., S., prečo ma prenasleduješ?

SCÉNA

 1Ko 4:9 apoštolov Boh postavil na s.

1Ko 7:31 s. tohto sveta sa mení

SEBAOVLÁDANIE

 1Ko 7:5 pre vaše chýbajúce s.

Gal 5:22, 23 ovocie ducha je s.

SEBECKÝ

 1Ko 13:5 [láska] nie je s.

SEBESTAČNÝ

 Fil 4:11 Naučil som sa byť s.

SEDEKIÁŠ

 Jer 52:11 S. oslepil, spútal ho

SEDIEŤ

 Ža 110:1 S. po mojej pravici

SEKERA

 Kaz 10:10 otupí s. a nenabrúsi ju

SEKTA

 Sk 28:22 všade sa hovorí proti tejto s.

SEKTÁRSKY

 Tít 3:10 Človeka, ktorý šíri s. myšlienky

SEKTY

 2Pe 2:1 nenápadne zakladať zhubné s.

SEMENO

 Luk 8:11 S. je Božie slovo

SEN

 Kaz 5:3 So starosťami prichádza s.

SENACHERIB

 2Kr 19:16 S. sa vysmieval Bohu

SESTRA

 5Mo 27:22 má pomer so svojou s.

SCHODY

 1Mo 28:12 s., ktoré siahali do neba

SCHOPNOSŤ

 2Mo 35:35 s. vykonávať všetky práce

SCHOPNOSTI

 Mat 25:15 talenty každému podľa s.

SCHOPNÝ

 2Mo 18:21 vyber s. mužov

Prí 31:29 veľa s. žien, ty ich prevyšuješ

SCHUDOBNIEŤ

 Prí 30:9 aby som nes.

SCHVÁLENÝ

 2Ti 2:15 predstaviť sa Bohu ako s.

SIAŤ

 Ža 126:5 Tí, ktorí s. so slzami

SIEŤ

 Mat 13:47 Kráľovstvo sa podobá vlečnej s.

SIETE

 Luk 5:4 spusťte s.

SILA

 1Sa 30:6 aby znovu načerpal s.

Ža 29:11 Jehova dá s. svojmu ľudu

Ža 31:10 Pre svoj hriech strácam s.

Ža 84:7 Pôjdu s pribúdajúcou s.

Prí 17:22 zdrvený duch vysáva z človeka s.

Iz 40:29 Unavenému vlieva s.

Iz 40:31 dúfajú v Jehovu, znovu získajú s.

Mar 5:30 uvedomil si, že z neho vyšla s.

Mar 12:30 milovať Jehovu celou svojou s.

2Ko 4:7 mimoriadna s. od Boha, nie z nás

Fil 4:13 Na všetko mám s. vďaka tomu

Zj 3:8 Viem, že máš málo s.

SILNÝ

 Joz 1:7 buď odvážny a veľmi s.

Iz 35:4 Buďte s., nebojte sa!

Rim 15:1 znášať slabosti tých, ktorí nie sú s.

1Ko 16:13 buďte odvážni a s.

2Ko 12:10 keď som slabý, vtedy som s.

SILY

 Prí 3:27 ak je v tvojich s. pomôcť

SINAJ

 2Mo 19:20 Jehova zostúpil na vrch S.

SION

 Ža 2:6 ustanovil svojho kráľa na S.

Ža 48:2 vrch S., mesto Vznešeného Kráľa

Iz 66:8 žena S. priviedla na svet synov

Zj 14:1 Baránok na vrchu S. a s ním 144 000

SIROTA

 2Mo 22:22 Nebudete utláčať s.

SIROTY

 Ža 68:5 Boh je otcom s.

Jak 1:27 starať sa o s. a vdovy

SKALA

 5Mo 32:4 On je S., čo robí, je dokonalé

Mat 7:24 postavil si dom na s.

SKLAMANIE

 Rim 5:5 nádej nevedie ku s.

SKĽÚČENÍ

 Iz 57:15 aby som povzbudil s.

1Te 5:14 utešujte s.

SKĽÚČENÝ

 Kol 3:21 aby deti neboli s.

SKRÚŠENÝ

 Ža 51:17 Obeť Bohu je s. duch

SKRÝŠA

 Mat 21:13 robíte z neho s. lupičov

SKRYTÝ

 Luk 8:17 nič nie je s., čo sa nestane zjavným

SKÚMAŤ

 1Kn 15:13 nes. sme, ako sa to má robiť

2Kn 16:9 Jehovove oči s. celú zem

Prí 21:2 Jehova s. srdce

Prí 25:2 slávou kráľov je veci s.

Dan 12:4 Mnohí ju budú dôkladne s.

Sk 17:11 denne s. Písmo

2Ko 13:5 S., či sa držíte viery

Gal 6:4 Nech každý s. svoje skutky

1Te 5:21 Všetko s., dobrého sa držte

SKÚŠAŤ

 5Mo 13:3 Jehova vás s., aby videl

Sk 5:9 Prečo s. Jehovovho ducha?

1Ko 10:9 Ani nes. Jehovu, ako ho s.

SKÚŠKA

 Luk 8:13 v čase s. odpadávajú od viery

1Ko 10:13 Boh na vás nedopustí s. nad vaše sily

Jak 1:12 Šťastný je ten, kto vytrváva v s.

SKÚŠKY

 Luk 22:28 zostali ste pri mne v mojich s.

Jak 1:2 Považujte za radosť, keď prežívate s.

Jak 1:3 keď vaša viera v s. obstojí

SKUTKY

 Ján 14:12 bude konať ešte väčšie s.

Heb 9:14 očistí naše svedomie od mŕtvych s.

SKUTOČNE

 Ján 7:28 Ten, ktorý ma poslal, s. existuje

SKUTOČNÝ

 1Ti 6:19 chopiť sa s. života

SLABOSTI

 Rim 15:1 znášať s. tých, ktorí nie sú silní

Heb 4:15 veľkňaz, ktorý má súcit s našimi s.

SLABÝ

 Ža 41:1 človek, ktorý sa zaujíma o s.

Rim 14:1 Prijímajte toho, kto je s. vo viere

1Ko 1:27 Vyvolil si to, čo je pre svet s.

2Ko 12:10 keď som s., vtedy som silný

1Te 5:14 podopierajte s. a buďte trpezliví

SLAMA

 Iz 65:25 lev bude žrať s. ako býk

1Ko 3:12 Niekto stavia z dreva, sena a s.

SLÁVA

 Ján 12:43 ľudskú s. milovali viac

Rim 3:23 nedosahujú Božiu s.

Rim 8:18 nie je ničím v porovnaní so s.

1Ko 10:31 všetko robte na Božiu s.

Zj 4:11 Jehova, zaslúžiš si s.

SLÁVNI

 2Pe 2:10 hovoriť znevažujúco o s.

SLÁVNOSTNÝ SĽUB

 5Mo 23:21 Keď dáš Jehovovi s.

Sud 11:30 Jefta dal s. Jehovovi

SLEPOTA

 1Mo 19:11 Tých pri vchode ranili s.

SLEPÝ

 3Mo 19:14 nepoložíš prekážku pred s.

Iz 35:5 otvoria sa oči s.

Mat 15:14 Sú to s. vodcovia

SLIEPKA

 Mat 23:37 ako s. zhromažďuje kuriatka

SLNKO

 Joz 10:12 S., zostaň stáť nad Gibeonom

Mat 24:29 Ihneď po súžení sa zatmie s.

Sk 2:20 S. sa zmení na tmu

SLOBODA

 Rim 8:21 slávnu s. Božích detí

2Ko 3:17 kde je Jehovov svätý duch, je s.

1Pe 2:16 s. nevyužívajte, aby ste ňou zakrývali

2Pe 2:19 Sľubujú im s.

SLOBODNÍ

 1Ko 7:8 S. a vdovám hovorím

SLOVO

 Prí 25:11 s. povedané v pravý čas

Iz 40:8 s. nášho Boha je večné

Iz 55:11 moje s. dosiahne, na čo som ho poslal

Mar 7:13 tradíciami robíte Božie s. neplatným

Luk 8:12 počujú s., ale Diabol im ho berie zo srdca

Ján 1:1 Na počiatku bolo S.

Ján 17:17 Tvoje s. je pravda

Sk 18:5 Pavol sa naplno venoval zvestovaniu s.

Fil 2:16 pevne sa držíte s. života

1Te 2:13 neprijali ste ho ako ľudské s., ale ako Božie

2Ti 2:15 správne zaobchádza so s. pravdy

Heb 4:12 Božie s. je živé, mocné

SĽUB

 Heb 10:23 ten, ktorý dal s., je verný

SĽUBY

 1Kr 8:56 Nezlyhal ani jediný z jeho dobrých s.

Ža 15:4 Plní svoje s., aj keď je to nevýhodné

2Ko 1:20 všetky Božie s. sa stali áno

SLUŠNE

 Rim 13:13 Správajme sa s. ako vo dne

1Ko 14:40 nech všetko prebieha s.

SLUŽBA

 Sk 20:24 aby som dokončil beh a s.

Rim 11:13 oslavujem svoju s.

2Ko 4:1 Touto s. sme boli poverení

2Ko 6:3 aby sa našej s. nedalo nič vyčítať

1Ti 1:12 uznal ma za verného a zveril mi s.

2Ti 4:5 dôsledne konaj svoju s.

SLÚŽIŤ

 Joz 24:15 rozhodnite sa, komu budete s.

1Sa 2:11 chlapec zostal s. Jehovovi

1Kn 28:9 s. Bohu celým srdcom a dušou

Ža 100:2 S. Jehovovi s radosťou

Dan 7:10 S. mu tisíc tisícov

Mat 20:28 Syn človeka prišiel, aby s.

Rim 12:1 aby ste s. so silou rozumu

1Pe 4:10 Každý dostal dar, navzájom si ním s.

SLUŽOBNÍ POMOCNÍCI

 1Ti 3:8 s. majú byť

SLUŽOBNÍCI

 Iz 65:13 Moji s. budú jesť, ale vy

2Ko 3:6 spôsobilými, aby sme boli s.

2Ko 6:4 odporúčame sa ako Boží s.

SLUŽOBNÍK

 Iz 42:1 Toto je môj s., má moju podporu

Mar 10:43 chce byť veľký, musí byť s.

SLZA

 Zj 21:4 Zotrie každú s. z očí

SLZY

 2Kr 20:5 videl som tvoje s.

Ža 6:6 posteľ zalievam s.

Ža 126:5 Tí, ktorí sejú so s., budú žať

Kaz 4:1 s. utláčaných, nebol nikto, kto by utešil

Sk 20:19 slúžil Pánovi ako otrok a v s.

Sk 20:31 neprestával som so s. napomínať

Heb 5:7 Kristus predkladal prosby so s.

SMÄDNÝ

 Iz 49:10 Nebudú hladní ani s.

Iz 55:1 Poďte k vode, všetci s.!

Ján 7:37 Ak je niekto s., nech príde ku mne

SMELO

 Ef 6:20 [Modlite sa], aby som s. hovoril

SMER

 Gal 6:1 vydá sa nesprávnym s.

SMETI

 Fil 3:8 považujem to za kopu s.

SMIAŤ SA

 1Mo 18:13 Prečo sa Sára s.?

Ža 2:4 Ten, ktorý sedí na tróne, sa bude s.

SMIECH

 Prí 14:13 Aj pri s. môže bolieť srdce

SMIETKA

 Mat 7:3 s. v oku tvojho brata

SMRŤ

 Rút 1:17 od teba odlúčiť niečo iné než s.

Ža 89:48 Kto nikdy neuzrie s.?

Iz 25:8 navždy pohltí s.

Eze 18:32 Nemám radosť zo s. človeka

Oz 13:14 S., kde sú tvoje ostne?

Ján 8:51 Ak zachováva moje slovo, neuvidí s.

Rim 5:12 tak sa s. rozšírila na všetkých ľudí

Rim 6:23 odplatou za hriech je s.

1Ko 15:26 Ako posledný nepriateľ odstránená s.

Heb 2:9 Ježiš podstúpil s. za každého

Heb 2:15 zotročoval strach zo s.

Zj 21:4 s. už nebude

SMÚTIŤ

 Mat 5:4 Šťastní sú tí, ktorí s.

1Te 4:13 nes. ako tí, ktorí nemajú nádej

SMUTNÝ

 Ža 38:6 celý deň chodím s.

2Ko 7:9 Boli ste s., ako sa to páči Bohu

SMÚTOK

 Kaz 7:2 Lepšie je ísť do domu s.

Kaz 7:3 Lepší je s. ako smiech

2Ko 2:7 aby ho nepohltil prílišný s.

SNEH

 Iz 1:18 hriechy budú vybielené ako s.

SODOMA

 1Mo 19:24 zoslal na S. síru a oheň

2Pe 2:6 Odsúdil S. a tak ukázal, čo sa stane

Jú 7 S. a Gomora sú pre nás výstrahou

SOCHA

 Dan 2:31 videl si veľkú s.

Dan 3:18 nepokloníme sa zlatej s.

SOĽ

 Mat 5:13 Vy ste s. zeme

Kol 4:6 reč príjemná, akoby ochutená s.

SOĽNÝ STĹP

 1Mo 19:26 stal sa z nej s.

SPADNÚŤ

 Kaz 4:10 jeden s., druhý ho zdvihne

SPAMÄTAŤ SA

 1Kr 8:47 s. sa, vrátia sa k tebe

Luk 15:17 Keď sa s., hovoril si

SPÁNOK

 Rim 13:11 čas prebudiť sa zo s.

SPÄŤ

 Luk 9:62 položil ruku na pluh, obzerá sa s.

SPEVÁCI

 1Kn 15:16 Dávid povedal, aby vybrali s.

SPIEVAŤ

 Ža 96:1 S. Jehovovi novú pieseň

Mat 26:30 zas. chválospevy a vyšli

Ef 5:19 S. a hrajte Jehovovi

SPLÁCAŤ

 Mat 22:21 S. cisárove veci cisárovi

SPOČÍTAŤ

 Luk 14:28 nesadne si a nes. náklady

SPOJIŤ

 Mat 19:6 čo Boh s., nech človek nerozdeľuje

SPOKOJNÝ

 1Ti 6:8 máme čo jesť, buďme s.

SPOĽAHLIVÝ

 Ža 19:7 Jehovove pripomienky sú s.

Tít 2:10 nech sú úplne s.

SPOLIEHAŤ SA

 Ža 56:11 s. sa na Boha, nebojím sa

Ža 146:3 Nes. sa na vládcov

Ža 146:5 Šťastný, kto sa s. na Jehovu

Prí 28:26 Kto sa s. na seba, je hlúpy

2Ko 1:9 nes. sa na seba, ale na Boha

1Pe 4:11 s. sa na silu, ktorú dáva Boh

SPOLOČNOSŤ

 1Ko 15:33 Zlá s. kazí

SPOLUPRACOVAŤ

 Ef 4:16 časti tela utvorené, aby s.

SPOLUPRACOVNÍCI

 1Ko 3:9 sme Božími s.

SPOMENÚŤ SI

 Jób 14:13 urči chvíľu, keď si na mňa s.

SPOMÍNAŤ

 Iz 65:17 na predošlé veci sa nebude s.

SPOR

 Sk 15:39 Došlo medzi nimi k ostrému s.

SPORY

 Prí 6:19 vyvoláva s. medzi bratmi

SPOZNAŤ

 Eze 39:7 národy s., že som Jehova

Oz 4:6 Keďže si odmietol s. ma

SPÔSOB

 Sk 1:11 príde tým istým s.

SPÔSOBILÝ

 2Ti 2:2 dostatočne s. vyučovať iných

SPRÁVA

 2Mo 23:1 Nešír nepravdivú s.

Prí 25:25 dobrá s. z ďalekej krajiny

Ef 1:10 zriadi s., zhromaždí všetky veci

SPRÁVANIE

 1Pe 3:1 získaní bez slova s.

1Pe 3:16 zahanbení vaším dobrým s.

SPRÁVAŤ SA

 1Pe 2:12 S. sa medzi národmi vzorne

SPRÁVCA

 Luk 12:42 Kto je verný a rozvážny s.?

SPRÁVCOVIA

 1Ko 4:2 Od s. sa očakáva vernosť

SPRAVODLIVO

 Iz 32:1 Kráľ bude vládnuť s.

Mi 6:8 Iba to, aby si konal s.

SPRAVODLIVOSŤ

 Jób 40:8 Spochybňuješ moju s.?

Ža 37:28 Jehova miluje s.

Ža 45:7 Miloval si s. a nenávidel si zlo

Prí 29:4 S. kráľ upevňuje krajinu

Iz 26:9 obyvatelia zeme sa učia s.

Iz 60:17 s. ti bude prideľovať úlohy

Sof 2:3 Usilujte sa o s., buďte mierni

Luk 18:7 Či nezabezpečí Boh s.?

Sk 28:4 S. ho nenechá žiť

2Pe 3:13 v ktorých bude vládnuť s.

SPRAVODLIVÝ

 1Mo 15:6 Jehova ho považoval za s.

Ža 34:19 S. zažíva mnoho trápenia

Ža 37:25 s. som nikdy nevidel opusteného

Ža 72:7 V jeho dňoch bude prekvitať s.

Ža 141:5 Keď ma udrie s.

Prí 24:16 aj keby s. padol sedemkrát

1Pe 3:12 Jehova upiera oči na s.

1Pe 4:18 ak sa ledva zachráni s.

SPRÁVY

 4Mo 14:36 po návrate šírili o krajine zlé s.

Ža 112:7 Nebude sa báť zlých s.

Dan 11:44 znepokoja ho s.

SPROSTREDKOVATEĽ

 1Ti 2:5 s. medzi Bohom a

Sk 3:15 Zabili Hlavného S. života

Heb 12:2 Ježiš, Hlavný S. a Zdokonaľovateľ viery

SPURNOSŤ

 1Sa 15:23 s. je hriech ako veštenie

Prí 1:32 Neskúsených zabije ich s.

SRDCE

 1Mo 6:5 túžby s. sú stále zlé

5Mo 6:6 Tieto slová budeš mať v s.

1Kr 8:38 každý pozná bolesť svojho s.

2Kn 16:9 ktorých s. je mu úplne oddané

Ezd 7:10 Ezdráš pripravil svoje s.

Ža 51:10 Stvor vo mne čisté s.

Ža 51:17 Zdrveným, skľúčeným s. nepohrdneš

Prí 4:23 stráž svoje s., od neho závisí život

Prí 13:12 Dlhým čakaním ochorie s.

Prí 17:3 s. skúma Jehova

Prí 17:22 Radostné s. je dobrým liekom

Jer 17:9 S. je zradnejšie ako čokoľvek iné

Jer 17:10 Ja, Jehova, skúmam s.

Jer 31:33 Svoj zákon im napíšem do s.

Mat 15:19 Zo s. pochádzajú zlé myšlienky

Mat 22:37 Budeš milovať Jehovu celým s.

Luk 12:34 kde je váš poklad, tam bude aj s.

Luk 21:34 aby vaše s. nebolo zaťažené

Luk 24:32 Či nehorelo naše s.

Sk 16:14 otvoril jej s. a prijala, čo hovoril

Rim 6:17 zo s. sa podriadili učeniu

2Ko 7:2 Urobte nám miesto v s.

Heb 3:12 aby sa nevyvinulo zlé s. bez viery

1Já 3:20 Boh je väčší ako naše s.

STÁDO

 Luk 12:32 Neboj sa, malé s.

STÁLA OBEŤ

 Dan 11:31 a odstránia s.

Dan 12:11 Od času, keď bola odstránená s.

STAN

 Joz 18:1 v Šíle postavili s. stretávania

Ža 15:1 kto smie byť hosťom v tvojom s.?

2Ko 12:9 Kristova moc zostáva nado mnou ako s.

Zj 21:3 Boží s. je s ľuďmi

STANOVÝ

 Iz 54:2 predĺž s. šnúry

STANY

 Sk 18:3 mali rovnaké remeslo, vyrábali s.

STARAŤ SA

 1Ko 12:25 časti tela sa s. jedna o druhú

1Te 4:11 s. sa o svoje záležitosti

1Ti 5:8 Ak sa niekto nes. o svoju rodinu

STARÍ RODIČIA

 1Ti 5:4 splácajú dlh voči s.

STAROBA

 Ža 71:9 Neodvrhuj ma v čase s.

Ža 92:14 Aj v s. sa im bude dariť

STAROSŤ

 2Ko 11:28 s. o všetky zbory

STAROSTI

 Ža 55:22 Uvrhni svoje s. na Jehovu

Prí 12:25 S. ubíjajú človeka

Mat 10:19 nerobte si s., čo a ako hovoriť

Mar 4:19 prílišné s., podvodná moc bohatstva

Luk 8:14 rozptyľujú ich prílišné s., bohatstvo

Luk 21:34 srdce zaťažené s.

1Ko 7:32 Nechcem, aby ste boli zaťažení s.

Fil 4:6 O nič si nerobte prílišné s.

STARŠÍ

 Tít 1:5 v mestách ustanovil s.

STARÝ

 Ža 37:25 Bol som mladý a teraz som s.

STÁŤ

 1Ko 10:12 kto si myslí, že s., nech dáva pozor

1Ko 16:13 s. pevne vo viere

STAŤ SA

 2Mo 3:14 S. sa tým, čím sa rozhodnem s.

1Ko 9:22 Pre ľudí som sa s. všetkým

STAVAŤ

 Ža 127:1 Ak Jehova nes. dom

Iz 65:21 s. domy a bývať v nich

Luk 17:28 ľudia sadili, s.

1Ko 3:10 Nech dáva pozor, ako na ňom s.

SŤAŽOVAŤ SA

 Kol 3:13 dôvod s. sa na niekoho

Jú 16 nespokojní ľudia, ktorí sa s.

STENA

 Dan 5:5 ruka písala na omietku s.

STENAŤ

 Rim 8:22 celé tvorstvo spolu s.

STĹP

 1Mo 19:26 stal sa z nej soľný s.

2Mo 13:22 Oblačný s., ohnivý s.

1Ti 3:15 s. a opora pravdy

STĹPY

 Gal 2:9 boli považovaní za s.

STOPY

 1Pe 2:21 verne kráčajte v jeho s.

STÔL

 Dan 11:27 hoci zasadnú k jednému s.

1Ko 10:21 jesť pri Jehovovom s. i pri s. démonov

STRACH

 1Mo 9:2 S. z vás budú mať zvieratá

Prí 29:25 S. z ľudí je pascou

Iz 44:8 nebuďte ochromení s.

Luk 21:26 Ľudia budú omdlievať od s.

1Já 4:18 V láske niet s.

STRAPCOVÝ

 4Mo 15:39 s. okraj budete mať

STRÁPENÝ

 Ža 34:18 Jehova je blízko s.

Ža 147:3 Uzdravuje s. bolesťou

STRATA

 Heb 10:34 zniesli ste s. majetku

STRATENÝ

 Ža 119:176 Blúdim ako s. ovca

Eze 34:4 s. nehľadáte

Luk 15:24 môj syn bol s., ale našiel sa

STRÁŽIŤ

 Prí 4:23 s. svoje srdce, od neho závisí život

STRÁŽNA VEŽA

 Iz 21:8 na s. stojím deň čo deň

STRIEBRO

 Prí 2:4 ak to budeš hľadať ako s.

Eze 7:19 s. vyhádžu na ulice

Sof 1:18 Ani s., ani zlato ich nezachráni

STROM

 1Mo 2:9 s. poznania dobrého a z