Skutky apoštolov 9:1–43

9  Ale Saul sa neprestával vyhrážať Pánovým učeníkom a chcel ich vyvraždiť.+ Šiel za veľkňazom  a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, ktoré by ho oprávňovali vyhľadať stúpencov tej Cesty, mužov i ženy, a priviesť ich v putách do Jeruzalema.+  Keď sa blížil k Damasku, zrazu ho ožiarilo svetlo z neba.+  Padol na zem a počul, ako mu nejaký hlas hovorí: „Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?“  Spýtal sa: „Kto si, Pane?“ „Som Ježiš,+ ten, ktorého prenasleduješ,“ ozvalo sa z neba.+  „Vstaň, choď do mesta a tam ti povedia, čo máš urobiť.“  Muži, ktorí ho sprevádzali, onemeli od úžasu, lebo počuli zvuk hlasu, ale nikoho nevideli.+  Saul vstal zo zeme, no hoci mal otvorené oči, nič nevidel. Preto ho vzali za ruku a odviedli do Damasku.  Tri dni nič nevidel+ a celý ten čas nejedol ani nepil. 10  V Damasku bol učeník menom Ananiáš.+ Pán ho vo videní oslovil: „Ananiáš!“ On odpovedal: „Áno, Pane.“ 11  Pán mu povedal: „Vstaň, choď do ulice, ktorá sa volá Priama, a v Júdovom dome vyhľadaj muža z Tarzu menom Saul.+ Práve sa modlí 12  a dostal videnie, že k nemu prichádza muž menom Ananiáš a kladie naňho ruky, aby mu vrátil zrak.“+ 13  Ale Ananiáš odpovedal: „Pane, od mnohých som počul, že tento muž spôsobil tvojim učeníkom* v Jeruzaleme veľa trápenia. 14  A od hlavných kňazov dostal oprávnenie, aby aj tu zatkol* všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno.“+ 15  Ale Pán mu povedal: „Len choď, lebo jeho som si vybral,*+ aby zaniesol moje meno národom,+ kráľom+ a synom Izraela. 16  A ukážem mu, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno.“+ 17  Ananiáš teda šiel a vstúpil do domu, položil na Saula ruky a povedal: „Saul, brat môj, Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, keď si sem išiel, ma poslal, aby sa ti vrátil zrak a aby ťa naplnil svätý duch.“+ 18  Vtom Saulovi spadlo z očí niečo ako šupiny a znovu videl. Vstal a dal sa pokrstiť. 19  Potom sa najedol a vrátili sa mu sily. Niekoľko dní zostal s učeníkmi v Damasku+ 20  a hneď začal zvestovať v synagógach o Ježišovi, že on je Boží Syn. 21  Ale všetci, čo ho počuli, sa čudovali a hovorili: „Nie je to ten, čo v Jeruzaleme zúrivo prenasledoval vyznávačov tohto mena?+ A neprišiel sem preto, aby ich zatkol a odviedol* k hlavným kňazom?“+ 22  Ale Saul zvestoval čoraz presvedčivejšie a Židov, ktorí bývali v Damasku, uvádzal do rozpakov, keď logicky dokazoval, že Ježiš je Kristus.+ 23  Po určitom čase sa Židia dohodli, že ho zabijú.+ 24  Ale Saul sa o ich úmysle dozvedel. Keďže vo dne v noci strážili brány, lebo ho chceli usmrtiť, 25  učeníci ho v noci spustili v koši otvorom v hradbách.+ 26  Keď prišiel do Jeruzalema,+ snažil sa pripojiť k učeníkom. Ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeník. 27  Preto mu prišiel na pomoc Barnabáš.+ Doviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako Saul na ceste uvidel Pána,+ ktorý s ním hovoril, a ako smelo v Damasku zvestoval v mene Ježiša.+ 28  Potom zostal s nimi, chodil po Jeruzaleme a smelo zvestoval v Pánovom mene. 29  Rozprával sa so Židmi hovoriacimi po grécky a dohadoval sa s nimi. Oni sa ho potom pokúšali zabiť.+ 30  Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu.+ 31  Potom pre zbory v celej Judei, Galilei a Samárii+ nastalo pokojné obdobie a zbory silneli. A keďže učeníci žili v bázni pred Jehovom* a dostávali silu* prostredníctvom svätého ducha,+ stále ich pribúdalo. 32  Peter prechádzal celou tou oblasťou a prišiel aj k učeníkom,* ktorí žili v Lydde.+ 33  Našiel tam istého človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už osem rokov bol pripútaný na lôžko. 34  Peter mu povedal: „Eneáš, Ježiš Kristus ťa uzdravuje.+ Vstaň a usteľ si.“+ A Eneáš hneď vstal. 35  Keď ho videli všetci obyvatelia Lyddy a roviny Šarón, obrátili sa k Pánovi. 36  V Joppe žila istá učeníčka menom Tabita, čo preložené znamená Dorkas.* Robila veľa dobrých skutkov a štedro obdarúvala chudobných. 37  Práve v tých dňoch však ochorela a zomrela. Umyli ju a uložili v hornej miestnosti. 38  Keďže Lydda je blízko Joppy a učeníci počuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov s prosbou: „Čo najrýchlejšie príď k nám.“ 39  Peter vstal a šiel s nimi. Keď tam prišiel, zaviedli ho do hornej miestnosti. Tam k nemu s plačom pristúpili všetky vdovy a ukazovali mu mnoho plášťov a iných odevov, ktoré Dorkas urobila, kým žila. 40  Peter poslal všetkých von,+ kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil k telu a povedal: „Tabita, vstaň!“ Ona otvorila oči, a keď uvidela Petra, posadila sa.+ 41  Podal jej ruku a pomohol jej vstať. Potom zavolal učeníkov* a vdovy a všetci videli, že Tabita znova žije.+ 42  Rozchýrilo sa to po celej Joppe a mnohí uverili v Pána.+ 43  Peter zostal v Joppe dlhší čas u istého garbiara Šimona.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „svätým“.
Dosl. „zviazal“.
Dosl. „on mi je vyvolenou nádobou“.
Dosl. „aby ich zviazaných odviedol“.
Al. „útechu“.
Dosl. „k svätým“.
Dorkas je grécke meno a Tabita aramejské. Obe znamenajú „gazela“.
Dosl. „svätých“.