Skutky apoštolov 2:1–47

2  Keď prišiel deň Letníc,+ všetci boli spolu na jednom mieste.  Zrazu sa z neba ozval hluk, ako keď sa priženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli.+  A zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, rozdelili sa a na každom z nich spočinul jeden.  Všetkých naplnil svätý duch+ a začali hovoriť rôznymi jazykmi, každý takým, akým ho obdaril duch.+  V Jeruzaleme boli v tom čase zbožní Židia zo všetkých národov pod nebom.+  Keď nastal ten hluk, zišiel sa veľký dav. Ľudia boli zmätení, lebo keď počuli učeníkov hovoriť, každý začul svoj vlastný jazyk.  Všetci žasli a s údivom sa pýtali jeden druhého: „Nie sú všetci, čo tu rozprávajú, Galilejčania?+  Ako to, že každý z nás počuje svoj rodný jazyk?  Partovia, Médovia,+ Elamci+ a obyvatelia Mezopotámie, Judey, Kapadócie, Pontu, provincie Ázia,+ 10  Frýgie a Pamfýlie, ale aj obyvatelia Egypta a Líbyjčania z oblastí v okolí Kyrény, návštevníci z Ríma, Židia aj prozelyti,+ 11  Kréťania a Arabi – my všetci ich počujeme hovoriť našimi jazykmi o veľkých Božích skutkoch.“ 12  Všetci žasli a v rozpakoch si medzi sebou hovorili: „Čo sa to deje?“ 13  Ale iní sa im posmievali a hovorili: „Opili sa sladkým vínom.“* 14  Vtedy Peter s jedenástimi+ vstal a hlasno k nim prehovoril: „Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema, pozorne počúvajte, čo vám chcem povedať. 15  Títo ľudia nie sú opití, ako si myslíte, veď je len deväť hodín ráno.* 16  Ale deje sa to, čo predpovedal prorok Joel: 17  ‚„V posledných dňoch,“ hovorí Boh, „vylejem niečo zo svojho ducha na ľudí každého druhu. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladí muži budú mať videnia a vaši starci budú mať sny.+ 18  Aj na svojich otrokov a otrokyne vylejem v tých dňoch niečo zo svojho ducha a budú prorokovať.+ 19  Urobím divy* hore v nebi i znamenia dolu na zemi: krv a oheň a kúdoly dymu. 20  Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde veľký a slávny Jehovov* deň. 21  A každý, kto vzýva Jehovovo* meno, bude zachránený.“‘+ 22  Izraelskí muži, počujte tieto slová: Boh jasne dokázal, že poslal Ježiša Nazaretského, keď prostredníctvom neho konal medzi vami mocné skutky, zázraky* a znamenia,+ ako sami viete. 23  Tohto muža, ktorý vám bol vydaný v súlade s Božím stanoveným zámerom a poznaním budúcich vecí,+ ste rukami zločincov pribili na kôl a usmrtili.+ 24  Ale Boh ho vzkriesil+ a vyslobodil ho zo smrti,* lebo smrť ho nemohla držať vo svojej moci.+ 25  Veď Dávid o ňom hovorí: ‚Jehovu* mám stále pred sebou.* Je po mojej pravici, vždy budem pevne stáť. 26  Preto sa moje srdce raduje a môj jazyk plesá. Budem žiť* v nádeji, 27  lebo ma* nenecháš v hrobe* ani nedovolíš, aby sa telo tvojho verného služobníka rozpadlo na prach.*+ 28  Dal si mi poznať cestu života. Keď budem v tvojej prítomnosti,* naplníš ma veľkou radosťou.‘+ 29  Bratia, o praotcovi Dávidovi môžeme smelo* povedať, že zomrel a bol pochovaný.+ Jeho hrobka je dodnes medzi nami. 30  Dávid bol prorokom a vedel, že Boh sa mu zaviazal prísahou, že na jeho trón posadí jedného z jeho potomkov.*+ 31  Videl, čo sa stane, a keď hovoril, že nezostane v hrobe* a že jeho telo sa nerozpadne na prach,* hovoril o Kristovom vzkriesení.+ 32  Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami.+ 33  Bol vyvýšený, posadil sa po Božej pravici+ a dostal od Otca sľúbeného svätého ducha.+ A tohto ducha teraz vylial, ako vidíte a počujete. 34  Veď Dávid nevystúpil do neba, a predsa hovorí: ‚Jehova* povedal môjmu Pánovi: „Seď po mojej pravici, 35  kým ti nepoložím tvojich nepriateľov ako podnož pod nohy.“‘+ 36  Preto nech celý Izrael s istotou vie, že Ježiša, ktorého ste pribili na kôl,+ Boh urobil Pánom+ aj Kristom.“ 37  Keď to počuli, bodlo ich pri srdci a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: „Bratia, čo máme robiť?“ 38  Peter im povedal: „Robte pokánie+ a nech sa každý z vás dá pokrstiť+ v mene Ježiša Krista, aby vám boli odpustené hriechy,+ a dostanete dar svätého ducha. 39  Lebo Jehova,* náš Boh, dal tento sľub+ vám, vašim deťom a všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých povolá k sebe.“+ 40  A mnohými inými slovami dôkladne svedčil a povzbudzoval ich: „Oddeľte sa od tejto skazenej generácie+ a zachráňte sa.“ 41  Tí, ktorí s radosťou prijali jeho slová, sa dali pokrstiť.+ V ten deň sa k nim pridalo asi 3 000 ľudí.+ 42  A ďalej sa schádzali, aby pozorne počúvali učenie apoštolov, trávili spolu čas,* spoločne jedli+ a modlili sa.+ 43  Všetkých sa zmocnila bázeň, lebo apoštoli robili mnoho zázrakov* a znamení.+ 44  Všetci, čo uverili, boli spolu a mali všetko spoločné. 45  Predávali svoje pozemky a majetok+ a peniaze rozdeľovali medzi všetkých podľa toho, koľko kto potreboval.+ 46  Deň čo deň sa spoločne zhromažďovali v chráme, navštevovali sa, spoločne jedli a delili sa o jedlo s veľkou radosťou a úprimným srdcom. 47  Chválili Boha a získavali si priazeň celého ľudu. A Jehova* k nim každý deň pripájal ďalších, ktorí nastupovali na cestu záchrany.+

Poznámky pod čiarou

Al. „mladým vínom“.
Dosl. „3. hodina dňa“.
Al. „Dám predzvesti“.
Al. „predzvesti“.
Dosl. „z bolestí smrti“, al. možno „z povrazov smrti“.
Al. „pred očami“.
Dosl. „Moje telo bude prebývať“, al. „odpočívať“.
Al. „moju dušu“.
Al. „v hádese“, čiže v obraznom hrobe ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „videlo porušenosť“.
Al. „pred tvojou tvárou“.
Al. „s voľnosťou reči“. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „z plodov jeho bedier“.
Al. „v hádese“, čiže v obraznom hrobe ľudstva. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „neuvidí porušenosť“.
Al. „o všetko sa delili“.
Al. „predzvestí“.