Skutky apoštolov 16:1–40

16  Potom Pavol išiel do Derbe a odtiaľ do Lystry.+ Tam bol istý učeník, ktorý sa volal Timotej.+ Jeho matka bola veriaca Židovka, ale otec bol Grék.  Bratia v Lystre a Ikóniu sa o Timotejovi vyjadrovali veľmi pochvalne.  Pavol chcel, aby ho sprevádzal, ale najprv ho vzal a kvôli tamojším Židom ho obrezal,+ lebo všetci vedeli, že jeho otec bol Grék.  Keď cestovali mestami, odovzdávali bratom ustanovenia, ktoré prijali apoštoli a starší v Jeruzaleme.+  A tak sa zbory upevňovali vo viere a veriacich deň čo deň pribúdalo.  Nato prešli Frýgiou a Galáciou,+ lebo svätý duch im zabránil hlásať Božie slovo v provincii Ázia.  Keď prišli do Mýzie, pokúšali sa ísť do Bitýnie,+ ale Ježiš im to prostredníctvom ducha nedovolil.  Preto prešli Mýziou a išli do Troady.  Tam Pavol dostal v noci videnie. Stál pred ním akýsi Macedónec a prosil ho: „Prejdi do Macedónie a pomôž nám!“ 10  Hneď po tomto videní sme sa začali chystať do Macedónie, lebo sme dospeli k záveru, že Boh nás povolal, aby sme tam hlásali dobrú správu. 11  Vyplávali sme z Troady, zamierili sme priamo na ostrov Samotrácia, na druhý deň do Neapolisu 12  a odtiaľ sme šli do významného mesta Filipy,+ ktoré je rímskou kolóniou v Macedónii. V tomto meste sme zostali niekoľko dní. 13  V sabat sme vyšli za mestskú bránu k rieke, lebo sme predpokladali, že ľudia sa tam chodia modliť. Sadli sme si a rozprávali sme sa so ženami, ktoré sa tam zišli. 14  Počúvala nás aj istá bohabojná žena menom Lýdia, predavačka purpuru z mesta Tyatíra.+ Jehova* jej otvoril srdce a prijala to, čo hovoril Pavol. 15  Keď sa dala pokrstiť aj so svojou domácnosťou,+ prosila nás: „Ak ma považujete za vernú Jehovovi,* vojdite do môjho domu a zostaňte u mňa.“ A prinútila nás ísť k nej. 16  Keď sme raz išli na miesto, kde sa ľudia chodili modliť, stretli sme akúsi slúžku, ktorá bola posadnutá démonom.+ Ten jej umožňoval veštiť budúcnosť, čo jej pánom prinášalo veľký zisk. 17  Chodila za Pavlom a za nami a vykrikovala: „Títo ľudia sú služobníkmi Najvyššieho Boha+ a zvestujú vám cestu k záchrane!“ 18  Robila to mnoho dní. Pavla to nakoniec omrzelo, obrátil sa a povedal duchovi: „V mene Ježiša Krista ti prikazujem, vyjdi z nej!“ A v tom okamihu z nej vyšiel.+ 19  Keď jej páni videli, že prišli o zdroj príjmov,+ chytili Pavla a Sílasa a zavliekli ich na trhovisko pred vrchnosť.+ 20  Predviedli ich pred mestských predstaviteľov a povedali: „Títo ľudia narúšajú pokoj v našom meste.+ Sú to Židia 21  a hlásajú zvyky, ktoré my Rimania nesmieme prijímať ani zachovávať.“ 22  Vtedy proti nim povstal dav a mestskí predstavitelia prikázali, aby z nich strhli odev a zbili ich palicami.+ 23  Uštedrili im mnoho rán, vrhli ich do väzenia a prikázali väzenskému dozorcovi, aby ich dobre strážil.+ 24  Keď dostal taký rozkaz, posadil ich do cely, ktorá bola hlboko vo vnútri väzenia, a dal im nohy do klady. 25  Okolo polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy+ a väzni ich počúvali. 26  Zrazu nastalo také silné zemetrasenie, že sa otriasali základy väzenia. Otvorili sa všetky dvere a všetkým väzňom sa uvoľnili putá.+ 27  Väzenský dozorca sa prebudil, a keď uvidel, že dvere väzenia sú otvorené, vytiahol meč a chcel sa zabiť, lebo si myslel, že väzni utiekli.+ 28  Ale Pavol hlasno zvolal: „Neubližuj si, všetci sme tu!“ 29  Dozorca si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý roztrasený padol na kolená pred Pavlom a Sílasom. 30  Vyviedol ich von a spýtal sa: „Páni, čo mám robiť, aby som bol zachránený?“ 31  Odpovedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš zachránený ty aj tvoja domácnosť.“+ 32  A zvestovali Jehovovo* slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome. 33  Ešte v tú noc ich vzal k sebe, umyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i jeho domácnosť.+ 34  Priviedol ich do svojho domu, prestrel pre nich stôl a s celou svojou domácnosťou sa veľmi radoval, že uveril v Boha. 35  Keď nastal deň, mestskí predstavitelia poslali do väznice strážnikov s odkazom: „Prepusť tých ľudí.“ 36  Väzenský dozorca oznámil ich slová Pavlovi: „Mestskí predstavitelia nariadili, že vás mám prepustiť. Vyjdite teda a choďte v pokoji.“ 37  Ale Pavol povedal: „Verejne a bez súdu* nás zbičovali, hoci sme rímski občania,+ a vrhli nás do väzenia. A teraz nás potajomky vyháňajú? To teda nie! Nech sami prídu a vyvedú nás!“ 38  Strážnici to odkázali mestským predstaviteľom. Tí sa naľakali, keď počuli, že sú to Rimania.+ 39  Preto prišli a veľmi sa ospravedlňovali. Potom ich vyviedli z väzenia a poprosili ich, aby opustili mesto. 40  Ale oni po prepustení zašli k Lýdii. Tam sa stretli s bratmi, povzbudili ich+ a odišli.

Poznámky pod čiarou

Al. „bez odsúdenia“.